เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติคุณแด่บรรพบุรุษ ๓ สกุล คือ โกมารกุล ณ นคร, ณ นคร และจาตุรงคกุล

ในอดีต สกุลเก่าที่ถูกกล่าวขานกันว่าสืบเชื้อสายมาจาก "เจ้าพระยานครศรีธรรมราช (น้อย)" หนึ่งในพระราชโอรสของสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี นั่นก็คือ

สายสกุลเก่าของทายาทซึ่งล้นเกล้าล้นกระหม่อม รัชกาลที่ ๖ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามสกุลไว้ให้ว่า "โกมารกุล ณ นคร, ณ นคร และจาตุรงคกุล"

(๑) สายสกุล โกมารกุล ณ นคร นั้นเกิดขึ้นเมื่อ พระยาไชยยศสมบัติ หรือมหาอำมาตย์เอก เจ้าพระยาพลเทพ (เฉลิม) อดีตเสนาบดีกระทรวงเกษตราธิการ ซึ่งเป็นหลานโดยตรงของ เจ้าพระยามหาศิริธรรม (น้อยใหญ่) บุตรคนแรก ของเจ้าพระยานครศรีธรรมราช (น้อย) กับ ท่านผู้หญิงอิน ศรีธรรมาโศกราช ได้รับพระราชทานนามสกุล "โกมารกุล ณ นคร" ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทางการจึงนับว่า เจ้าพระยามหาศิริธรรม (น้อยใหญ่) เป็นต้นสกุล "โกมารกุล ณ นคร"

(๒) สายสกุล จาตุรงคกุล เกิดขึ้นเมื่อ พระศรีทิพโภชน์ (ใหญ่) สังกัดกระทรวงเกษตราธิการ ซึ่งเป็นหลานโดยตรงของ พระยาเสน่หามนตรี (น้อยเอียด) บุตรคนเล็กของเจ้าพระยานครศรีธรรมราช (น้อย) กับ ท่านผู้หญิงอิน ศรีธรรมาโศกราช ได้รับพระราชทาน นามสกุล "จาตุรงคกุล" ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทางการจึงนับว่า พระยาเสน่หามนตรี (น้อยเอียด) เป็นต้นสกุล "จาตุรงคกุล" ภริยาพระยาเสน่หามนตรี คือ คุณปลัดเสงี่ยม เป็นธิดาของ พระพงศ์นรินทร์ หรือ สมเด็จเจ้าฟ้าทัศพงศ์ (พระราชโอรสในสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี กับ กรมบริจาภักดีศรีสุดารักษ์ พระมเหสีฝ่ายซ้าย) จึงนับว่าสายสกุล จาตุรงคกุล มีสายสัมพันธ์ทางสายเลือดกับพระราชวงศ์ กรุงธนบุรีด้วยกันถึงสองทาง

และ (๓) สายสกุล ณ นคร เกิดขึ้นเมื่อ นายพลโท พระยาวรเดชศักดาวุธ หรือ นายพลเอก เจ้าพระยาบดินทรเดชานุชิต (แย้ม) อดีตเสนาบดีกระทรวงกลาโหม ซึ่งเป็นหลานโดยตรงของ เจ้าพระยานครศรีธรรมราช (น้อยกลาง) บุตรคนรองของเจ้าพระยานครศรีธรรมราช (น้อย) กับ ท่านผู้หญิงอิน ศรีธรรมาโศกราช ได้รับพระราชทานนามสกุล "ณ นคร" ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว นายพลโท พระยาวรเดชศักดาวุธ (แย้ม ณ นคร) ขณะนั้น ด้วยระลึกนึกถึงญาติพงศ์วงศ์สกุลทั้งปวง อันมีเชื้อสายเจ้าพระยานครศรีธรรมราช (พัฒน์) และเชื้อสายเจ้าพระยานครนครศรีธรรมราช (น้อย) ทั้งหมด ทั้งมวล อีก ๑๔ เชื้อสาย คือ ๑. เชื้อสาย พระราชภักดี (ร้าย), ๒. เชื้อสาย คุณใจ, ๓. เชื้อสาย คุณเริก, ๔. เชื้อสาย พระยาบริรักษ์ภูธร (แสง), ๕. เชื้อสาย พระยาเสนานุชิต (นุช), ๖. เชื้อสาย พระยาวิชิตสรไกร (กล่อม), ๗. เชื้อสาย พระยากาญจนดิษฐบดี (พุ่ม), ๘. เชื้อสาย พระอุไทยธานี (ม่วง), ๙. เชื้อสาย พระวิชิตสรไกร (หงส์), ๑๐. เชื้อสาย พระเจริญราชภักดี (ฉิม), ๑๑. เชื้อสาย พระศรีสุพรรณดิษฐ (เสม), ๑๒. เชื้อสาย คุณเถื่อน, ๑๓. เชื้อสาย พระนิกรบริบาล (จันทร์) และ ๑๔. เชื้อสาย คุณนุ่น จึงให้ร่วมกันใช้นามสกุล "ณ นคร" โดยประกาศแก่ญาติพงศ์วงศ์สกุลและสาธารณะชนโดยทั่ว ว่า "เจ้าพระยานครฯ (พัฒน์) เป็นต้นวงษ์" ทั้งนี้ ด้วยมีบันทึกในทางราชการว่า เจ้าพระยานครฯ (พัฒน์) นั้น เป็นบิดาของเจ้าพระยานครฯ (น้อย) ดังนั้น จึงถือ เจ้าพระยานครฯ (พัฒน์) เป็นบิดาของเจ้าพระยานครฯ (น้อย) ในทางราชการนับแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ทั้งที่โดยความเป็นจริงแล้ว เป็นที่ทราบกันทั่วว่า ทั้ง ๓ สายสกุล เชื้อสาย เจ้าพระยานครฯ (น้อย) นั้น สืบสายจากผู้ใด "เป็นเรื่องเล่ากระซิบที่ถ่ายทอดต่อเนื่องกันมายาวนานที่สุดเรื่องหนึ่งของสยามก็ว่าได้"

ถึงวันนี้ถือเป็นนิมิตหมายอันดีในการร่วมรวมญาติพี่น้อง ๓ สกุล "โกมารกุล ณ นคร, ณ นคร และจาตุรงคกุล" ด้วยเพราะเรามีท่านผู้ใหญ่ ซึ่งเป็นทายาทโดยตรงของท่านผู้ขอและได้รับพระราชทานนามสกุล ทั้ง ๓ ท่าน ให้การสนับสนุน

ท่านแรก คือ พลตำรวจตรี นายแพทย์ เฉลิมพงศ์ โกมารกุล ณ นคร (หรือ คุณปู่หมออู๋) ท่านเป็น ชั้นที่ ๖ ของสายสกุล โกมารกุล ณ นคร เชื้อสาย เจ้าพระยามหาศิริธรรม (น้อยใหญ่) บุตรของ เจ้าพระยาพลเทพ (เฉลิม โกมารกุล ณ นคร) วัย ๙๓ ปี ท่านถือเป็น ผู้อาวุโสสูงสุด ในสายท่านผู้ขอและได้รับพระราชทานนามสกุล "โกมารกุล ณ นคร" ที่ยังมีชีวิตอยู่ และเป็นที่เคารพนับถือในปัจจุบัน

ท่านที่ ๒ คือ คุณพัฒนพงษ์ ณ นคร (หรือ คุณลุงแมว) ท่านเป็น ชั้นที่ ๗ ของสายสกุล ณ นคร เชื้อสาย เจ้าพระยานครศรีธรรมราช (น้อยกลาง) หลานปู่ของ นายพลเอก เจ้าพระยาบดินทรเดชานุชิต (แย้ม ณ นคร) และยังเป็นหลานตาของ เจ้าพระยายมราช (ปั้น สุขุม) วัย ๙๒ ปี ท่านถือเป็นผู้อาวุโสสูงสุด ในสายท่านผู้ขอและได้รับพระราชทานนามสกุล "ณ นคร" ที่ยังมีชีวิตอยู่ และเป็นที่เคารพนับถือในปัจจุบัน

และท่านที่ ๓ คือ คุณโอภาส จาตุรงคกุล (หรือ คุณปู่อ่ำ) ท่านเป็น ชั้นที่ ๗ ของสายสกุล จาตุรงคกุล เชื้อสาย พระยาเสน่หามนตรี (น้อยเอียด) หลานปู่ของ พระศรีทิพโภชน์ (ใหญ่ จาตุรงคกุล) วัย ๙๗ ปี ท่านถือเป็นผู้อาวุโสสูงสุด ในสายท่านผู้ขอและได้รับพระราชทานนามสกุล "จาตุรงคกุล" ที่ยังมีชีวิตอยู่ และเป็นที่เคารพนับถือในปัจจุบัน

ทั้ง ๓ ท่าน คือ ตัวแทนความภาคภูมิใจของเราลูกหลานที่ได้มาร่วมรวมตัวกันในวันนี้ เพื่อสานต่อสายใยความผูกพัน ๓ สกุล ให้เหนี่ยวแน่นกลมเกลียวกัน อีกทั้ง ยังเป็นโอกาสที่จะได้ร่วมกันหวนรำลึกนึกถึงคุณแห่งบรรพชน ผู้ขอและได้รับพระราชทานนามสกุล ให้พวกเราได้ภาคภูมิใจใช้มาจนถึงปัจจุบัน

ซึ่งในอนาคตนั้น เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า กลุ่ม ๓ สกุล นี้ จะผูกพันมั่นคงยืนยงรักใคร่กันต่อไป อีกนานเท่านาน ในฐานะ "กลุ่มเชื้อสายเจ้าพระยานครศรีธรรมราช โกมารกุล ณ นคร, ณ นคร และจาตุรงคกุล" โดยการรวมตัวกันครั้งนี้ ถือเป็นบันทึกประวัติศาสตร์ หน้าสำคัญ ที่เราญาติพี่น้องจะได้ร่วมกันจดจำ ว่านี่คือ "จุดเริ่มต้นเพื่อเป็นแบบอย่างอันดีให้กับอนุชนคนรุ่นหลังสืบไป" 


งานรวมใจสายสัมพันธ์เชื้อสายเจ้าพระยานครศรีธรรมราช โกมารกุล ณ นคร, ณ นคร และจาตุรงคกุล ครั้งที่ ๒ ปี ๒๕๖๓ เป็นงานรวมญาติครั้งแรกของ ๓ สกุล โกมารกุล ณ นคร, ณ นคร และจาตุรงคกุล ที่ญาติพี่น้องได้รู้จักชื่อเสียงเรียงนามและเชื้อสายของทุกท่าน ครบถ้วนทั่วทุกคน ข้อมูลทั้งหมด ได้ถูกนำไปบันทึกเก็บไว้แล้ว ที่เว็บไซต์ ๓ สกุล หรือที่ http://www.3sakul.com/17202168/สมาชิกปี-๒๕๖๓ ถือเป็นบันทึกประวัติศาสตร์หน้าสำคัญของลูกหลานเชื้อสายเจ้าพระยานครศรีธรรมราช โกมารกุล ณ นคร, ณ นคร และจาตุรงคกุล ที่ควรค่าแก่การจดจำ ว่าครั้งหนึ่งเราได้มาร่วมรวมตัวกันด้วยความรัก สมัครสมานสามัคคี เพื่อร่วมน้อมรำลึกคุณแห่งบรรพชนอย่างแท้จริง เป็นผลสำเร็จแล้ว ไม่ว่าวันข้างหน้าจะเป็นเช่นใด นี่ถือเป็นครั้งแรกที่ควรค่าแก่การจดจำเป็นอย่างยิ่ง โพสต์ไว้ : วันพุธที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓

ปรับปรุงเว็บไซต์ : วันพุธที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓"จุดเริ่มต้นที่ยากลำบากในการรวมกลุ่มเชื้อสายเจ้าพระยานครศรีธรรมราช โกมารกุล ณ นคร, ณ นคร และจาตุรงคกุล ได้ผ่านพ้นไปแล้ว ต่อไปคือการพัฒนาและรักษาสัมพันธภาพอันดีของส่วนรวมไว้"

ในนามกลุ่มเชื้อสายเจ้าพระยานครศรีธรรมราช โกมารกุล ณ นคร, ณ นคร และจาตุรงคกุล หรือเรียกสั้นๆ ว่า "กลุ่ม ๓ สกุล" สิ่งใดดีงามเราก็จะช่วยกันส่งเสริมพัฒนา สิ่งใดไม่ดีหากแก้ไขมิได้จริงๆ แล้ว ก็จำต้องตัดทิ้งไป

กลุ่มผู้บุกเบิกทุกท่าน ตั้งใจเสียสละ ตั้งใจดี ทำงานเพื่อส่วนรวมมาตั้งแต่ต้น เริ่มก่อตั้ง โดยไม่คาดหวังสิ่งใด ทุกท่านตั้งใจที่จะร่วมกันทำงานนี้ สานต่อปณิธาน จนตัวทำไม่ไหว หรือมีเหตุจำต้องขอลาออกไป ดังนั้น การทำงานของคณะทำงานและที่ปรึกษากลุ่มฯ ที่ร่วมรวมตัวกันด้วยหัวใจนี้ จึงไม่มีวาระ มีไม่มีวันหมดอายุ ตราบใดที่ญาติพี่น้องยังคงให้ความเชื่อมั่น ศรัทธา และไว้วางใจในการทำงานของคณะทำงานและที่ปรึกษากลุ่มฯ คณะทำงานและที่ปรึกษากลุ่มฯ ก็จะตั้งใจทำงานเพื่อส่วนรวมด้วยความจริงใจและมุ่งมั่นตลอดไป จนตัวทำไม่ไหว

เพื่อให้การรวมกลุ่มญาติพี่น้อง ๓ สกุล โกมารกุล ณ นคร, ณ นคร และจาตุรงคกุล มั่นคงเหนียวแน่น เป็นแก่นสาน เป็นที่น่าเชื่อถือต่อสังคม สืบทอดต่อไปจนถึงคนรุ่นลูกรุ่นหลาน ให้เป็นความภาคภูมิใจของพวกเขาเหล่านั้น ในฐานะกลุ่มเชื้อสายเจ้าพระยานครศรีธรรมราช โกมารกุล ณ นคร, ณ นคร และจาตุรงคกุล หรือ "กลุ่ม ๓ สกุล"

ช่องทางสื่อสารอย่างเป็นทางการของเราจะมีเพียง ๓ ช่องทาง คือ

๑. เพจเฟสบุ๊ค เปิด 3sakul หรือที่ https://www.facebook.com/3sakul/

๒. เพจเฟสบุ๊ค ปิด กลุ่ม "3sakul" หรือที่ https://www.facebook.com/groups/968240826714573/ และ

๓. เว็บไซต์ http://www.3sakul.com/

ในนามคณะทำงานและที่ปรึกษากลุ่มเชื้อสายเจ้าพระยานครศรีธรรมราช โกมารกุล ณ นคร, ณ นคร และจาตุรงคกุล ขอกราบขอบพระคุณทุกๆ ท่าน ที่ให้ความสนใจ และส่งกำลังใจมาช่วยเป็นอย่างยิ่ง ด้วยความเคารพและนับถือทุกๆ ท่านเป็นอย่างสูง

โพสต์ไว้ : วันเสาร์ที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๓เนื่องในโอกาสครบรอบ ๓ ปี ก่อตั้งกลุ่มเชื้อสายเจ้าพระยานครศรีธรรมราช โกมารกุล ณ นคร, ณ นคร และจาตุรงคกุล สมาชิกผู้มีความศรัทธาในแนวทางของกลุ่ม ได้ขออนุญาตดำเนินการจัดทำเข็มกลัดที่ระลึกตราสัญลักษณ์กลุ่ม ๓ สกุล ขึ้น เพื่อเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์อีกชิ้นหนึ่ง ในการบอกเล่าเรื่องราวการรวมกลุ่มญาติพี่น้อง ๓ สกุล สู่คนรุ่นต่อไปอย่างภาคภูมิ เข็มกลัดนี้จะจัดสร้างเพียงครั้งเดียว จำนวน ๒๐๐ ชิ้น ในราคาชิ้นละ ๒๐๐ บาท พร้อมกล่องกํามะหยี่ และถุงแพรอย่างดี มีทั้งแบบเข็มกลัด และเข็มหมุด ให้เลือก เหมาะที่จะเป็นของขวัญของที่ระลึกในทุกๆ โอกาส สำหรับญาติพี่น้อง ทางคณะทำงานและที่ปรึกษากลุ่มเชื้อสายเจ้าพระยานครศรีธรรมราช โกมารกุล ณ นคร, ณ นคร และจาตุรงคกุล เห็นว่า สมควรประชาสัมพันธ์เรื่องนี้อย่างต่อเนื่อง จึงขอนำเรื่องเข็มกลัดตราสัญลักษณ์นี้ ประชาสัมพันธ์ผ่านหน้าเว็บไซต์ ๓ สกุล หน้าแรก ที่ www.3sakul.com จนกว่าเข็มกลัดตราสัญลักษณ์นี้จะหมดลง ทั้งนี้ท่านที่สนใจอยากได้เป็นเจ้าของ สามารถติดต่อสอบถามโดยตรงได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 092-474-4628 โดยโทรศัพท์พูดคุย หรือแอดไลน์ด้วยเบอร์โทรศัพท์เพื่อการสื่อสาร กับ คุณต๋อย จ่าสิบเอก เฉลิมชัย โกมารกุล ณ นคร ด้วยไมตรีจิต ทางคณะทำงานและที่ปรึกษากลุ่มเชื้อสายเจ้าพระยานครศรีธรรมราช โกมารกุล ณ นคร, ณ นคร และจาตุรงคกุล ขอขอบพระคุณ คุณต๋อย จ่าสิบเอก เฉลิมชัย โกมารกุล ณ นคร ผู้มุ่งมั่นตั้งใจในการรังสรรค์สิ่งดีๆ อันมีคุณค่าต่อกลุ่มฯ หลายต่อหลายครั้ง เพื่อบอกเล่าเรื่องราวของพวกเรา ญาติพี่น้อง ๓ สกุล สู่ลูกหลานคนรุ่นต่อไปอย่างภาคภูมิ มา ณ โอกาสนี้ ... โพสต์ไว้ : วันอาทิตย์ที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 24,754