เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติ แด่ บรรพบุรุษ ๓ สกุล คือ โกมารกุล ณ นคร, ณ นคร และจาตุรงคกุล จากบทความตอนหนึ่งของ ศาสตราจารย์กิตติคุณ ด็อกเตอร์ วิษณุ เครืองาม ซึ่งเคยเขียนลงในคอลัมน์ "คุยเรื่องประเทศไทยกับวิษณุ เครืองาม" ทางหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ เรื่องเจ้าพระยานครศรีธรรมราช (น้อย) หรือ คุณชายน้อย ที่เชื่อกันว่าเป็นพระราชโอรสของสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี และเจ้าจอมมารดาปราง ความตอนหนึ่งว่า 

"สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีมีพระสนมท่านหนึ่งชื่อ "ปราง" เป็นลูกสาวเจ้าเมืองนครศรีธรรมราช (หนู) หัวหน้าก๊กเจ้านคร ซึ่งเป็น ๑ ใน ๕ ก๊ก ที่ตั้งตัวเป็นใหญ่หลังกรุงศรีอยุธยาแตก เมื่อสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีปราบก๊กเจ้านครได้แล้ว เจ้านครก็ได้ถวายบุตรี ๒ คน คือ ฉิมผู้พี่ และปรางผู้น้อง เข้าไปรับราชการเป็นพระสนม

เจ้าพระยาพิชัยราชา เจ้าเมืองสวรรคโลกไม่รู้ว่าคุณปรางได้เป็นพระสนมแล้ว จึงทูลขอตัวไปเป็นภริยา สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีทรงกริ้วว่าไม่รู้จักที่ต่ำที่สูง บังอาจจะมาเป็นเขยน้อยเขยใหญ่เทียบกับพระองค์ จึงให้ประหารชีวิตเจ้าพระยาพิชัยราชา เรื่องนี้เป็นที่ลือกันทั่ว เพราะเจ้าพระยาพิชัยราชาเป็นนายทหารใหญ่และมีบริวารมาก 

แต่ต่อมาอุปราชพัฒน์ บุตรเขยเจ้านครศรีธรรมราช (หนู) ขึ้นไปเฝ้าที่กรุงธนบุรี ทรงทราบว่าเป็นม่าย ภริยาเสียชีวิต จึงพระราชทานเจ้าจอมปรางให้ไปเป็นภริยาอุปราชพัฒน์ ปรากฏความภายหลังว่าเจ้าจอมปรางมีครรภ์ติดไป อุปราชพัฒน์จะถวายคืนก็ไม่ได้ จะล่วงเกินก็ไม่ได้ ได้แต่ยกให้เป็นท้าวนางผู้ใหญ่ สร้างวังให้อยู่ต่างหากเป็นกิตติมศักดิ์ ต่อมาอุปราชพัฒน์ ได้เป็นเจ้าพระยานครศรีธรรมราช เจ้าเมืองแทนเจ้านคร (หนู) บุตรที่คลอดมาให้ชื่อว่า "น้อย" คนทั้งเมืองนครเรียกว่า "คุณชายน้อย" ที่เรียก "เจ้าฟ้าน้อย" ก็มี 

เรื่องคุณชายน้อยเป็นพระราชโอรสสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีเป็นที่ทราบทั่วไป รัชกาลที่ ๑ ก็ทรงทราบ โปรดฯ ให้รับขึ้นมาอุปการะในกรุงเทพฯ ครั้นถึงสมัยรัชกาลที่ ๒ เจ้าพระยานคร (พัฒน์) ถึงแก่อสัญกรรมคุณชายน้อยก็ได้เป็นเจ้าพระยานครศรีธรรมราชแทนท่านบิดาอุปถัมภ์ มีบทบาทสำคัญในการรบกับพม่าที่มาตีถลาง และรบกับหัวเมืองไทรบุรี 

รัชกาลที่ ๖ พระราชทานนามสกุลให้ผู้สืบเชื้อสายจาก เจ้าพระยานครศรีธรรมราช (น้อย) และ เจ้าพระยานครศรีธรรมราช (พัฒน์) บิดาอุปถัมภ์ของท่าน ว่า "ณ นคร" แต่เฉพาะสาย เจ้าพระยานครศรีธรรมราช (น้อย) ลงมาเท่านั้น ที่เป็นเชื้อสายสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี" 

การใช้รูปของทั้ง ๓ ท่าน ข้างต้น เป็นสัญลักษณ์แทนความเคารพบูชาบรรพบุรุษ ด้วยท่านทั้ง ๓ เป็นผู้ขอและได้รับพระราชทานนามสกุล โกมารกุล ณ นคร, ณ นคร และจาตุรงคกุล จากล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ ๖ คือ 

๑. เมื่อ พระยาไชยยศสมบัติ หรือ มหาอำมาตย์เอก เจ้าพระยาพลเทพ (เฉลิม) ซึ่งเป็นหลานโดยตรงของ เจ้าพระยามหาศิริธรรม ผู้รักษาการกรุงศรีอยุธยา นามเดิม "น้อยใหญ่" บุตรชายคนโตของ เจ้าพระยานครศรีธรรมราช (น้อย) กับ ท่านผู้หญิงอินศรีธรรมโศกราช ได้รับพระราชทานนามสกุล "โกมารกุล ณ นคร" ในล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ ๖ ทางการจึงนับว่า เจ้าพระยามหาศิริธรรม (น้อยใหญ่) เป็นต้นสกุล "โกมารกุล ณ นคร" 

๒. เมื่อ นายพลโท พระยาวรเดชศักดาวุธ หรือ นายพลเอก เจ้าพระยาบดินทรเดชานุชิต (แย้ม) ซึ่งเป็นหลานโดยตรงของ เจ้าพระยานครศรีธรรมราช เจ้าเมืองนครศรีธรรมราช นามเดิม "น้อยกลาง" บุตรชายคนรองของ เจ้าพระยานครศรีธรรมราช (น้อย) กับ ท่านผู้หญิงอินศรีธรรมโศกราช ได้รับพระราชทานนามสกุล "ณ นคร" ในล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ ๖ นายพลโท พระยาวรเดชศักดาวุธ (แย้ม ณ นคร) ด้วยสำนึกในคุณของ เจ้าพระยานครศรีธรรมราช (พัฒน์) จะด้วยเหตุแห่งคุณที่ช่วยค้ำชู เจ้าพระยานครศรีธรรมราช (น้อย) พระราชโอรสในสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีกับเจ้าจอมมารดาปราง หรือด้วยเหตุ เจ้าพระยานคร (พัฒน์) มีคุณยิ่งใหญ่หลังแผ่นดินสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี ตามตำนานเมืองนครศรีธรรมราช เรื่อง เจ้าพระยานครศรีธรรมราช (พัฒน์) พาสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีมาประทับอยู่ที่เมืองนคร (เรื่องเล่าในสกุล) นายพลโท พระยาวรเดชศักดาวุธ จึงแจ้งความประสงค์ว่า "เจ้าพระยานครศรีธรรมราช (พัฒน์) เป็นชั้นที่ ๑ ต้นสกุล ณ นคร สืบไป"

๓. เมื่อ พระศรีทิพโภชน์ (ใหญ่) ซึ่งเป็นหลานโดยตรงของ พระยาเสน่หามนตรี นามเดิม "น้อยเอียด" บุตรชายคนเล็กของ เจ้าพระยานครศรีธรรมราช (น้อย) กับ ท่านผู้หญิงอินศรีธรรมโศกราช ได้รับพระราชทานนามสกุล "จาตุรงคกุล" ในล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ ๖ ทางการจึงนับว่า พระยาเสน่หามนตรี (น้อยเอียด) เป็นต้นสกุล "จาตุรงคกุล" 

เนื่องจากในอดีตตั้งแต่ยังไม่มีกล้องบันทึกภาพ เราไม่มีภาพของ เจ้าพระยามหาศิริธรรม (น้อยใหญ่), เจ้าพระยานครศรีธรรมราช (พัฒน์) และพระยาเสน่หามนตรี (น้อยเอียด) คณะทำงานผู้จัดทำเว็บไซต์ จึงขอนำภาพของ เจ้าพระยาพลเทพ (เฉลิม โกมารกุล ณ นคร), นายพลเอก เจ้าพระยาบดินทรเดชานุชิต (แย้ม ณ นคร) และพระศรีทิพโภชน์ (ใหญ่ จาตุรงคกุล) ผู้ขอและได้รับพระราชทานนามสกุลจากล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ ๖ ซึ่งเป็นหลานโดยตรงของ เจ้าพระยามหาศิริธรรม (น้อยใหญ่), เจ้าพระยานครศรีธรรมราช (น้อยกลาง) ที่ยกให้ เจ้าพระยานครศรีธรรมราช (พัฒน์) เป็นต้นวงศ์ และพระยาเสน่หามนตรี (น้อยเอียด) นำมาเป็นภาพสัญลักษณ์แทนความเคารพบูชาบรรพบุรุษสืบไป

เปิดเว็บไซต์ : วันอาทิตย์ที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒











(ร่าง) ปกหนังสือ "วงศ์สกุล โกมารกุล ณ นคร / ณ นคร / จาตุรงคุกล เพื่อเชิดชูเกียรติ เจ้าพระยาพลเทพ (เฉลิม โกมารกุล ณ นคร), นายพลเอก เจ้าพระยาบดินทรเดชานุชิต (แย้ม ณ นคร) และพระศรีทิพโภชน์ (ใหญ่ จาตุรงคกุล) ผู้ขอและได้รับพระราชทานนามสกุลในล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ 6 ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1 ปี 2563 โดย สมาชิกเพจเฟสบุ๊ก กลุ่ม "3sakul" หรือที่ https://www.facebook.com/groups/968240826714573/

หนังสือเล่มนี้อาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมในอนาคต โดยคำแนะนำของสมาชิก กลุ่ม "3sakul" ซึ่ง ณ วันนี้การรับทราบข่าวสารข้อมูลอาจยังมีไม่มาก เพราะสมาชิกค่อนข้างน้อย จึงคงต้องดำเนินการแบบค่อยเป็นค่อยไป

หนังสือเล่มนี้ตั้งใจให้มีการจัดทำและปรับปรุงข้อมูลในทุกๆ ปี เพื่อทำแจกจับสลากเป็นของขวัญของที่ระลึกแก่ญาติพี่น้อง ตามกำลังของกลุ่มฯ ในงานเลี้ยงรวมญาติ เชื้อสายเจ้าพระยานครศรีธรรมราช โกมารกุล ณ นคร, ณ นคร และจาตุรงคกุล ซึ่งจะเริ่มต้นตั้งแต่ ปีหน้า ปี 2563 เป็นต้นไป

*** เพื่อจะใช้เป็นหนังสือเล่มใหม่ ในการอ้างอิงเชื้อสายอย่างมีมาตรฐานในวงศ์ญาติต่อไป ***

ขอฝากญาติพี่น้องที่รักและมิตรสหายสนิทผู้เป็นกัลยาณมิตรทุกท่าน โปรดแนะนำ บอกกล่าว แสดงความคิดเห็น เพื่อประโยชน์สาธารณะใน กลุ่ม "3sakul" ของเราด้วยกัน

หมายเหตุ : ข้อมูลที่เราจะนำมาปรับปรุงหนังสือเล่มนี้ ได้จาก : หนังสือ วงศ์สกุล ณ นคร ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อเชิดชูเกียรติ นายพลเอก เจ้าพระยาบดินทรเดชานุชิต (แย้ม ณ นคร) ฯ หรือที่ http://www.3sakul.com/15911594/๐๒-ลำดับวงศ์สกุล ซึ่งต่อไปเมื่อได้มีการปรับปรุงหนังสือเล่มใหม่นี้แล้ว เราจะได้ใช้เป็นมาตรฐานทดแทนเล่มเดิม ในนาม สมาชิกเพจเฟสบุ๊ค กลุ่ม "3sakul" หรือที่ : https://www.facebook.com/groups/968240826714573/

โพสต์ : วันศุกร์ที่ ๕ กรกฏาคม ๒๕๖๒


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 6,435