แสดงบัญชีการเงิน

ในการดำเนินงานของคณะทำงานกลุ่มเชื้อสายเจ้าพระยานครศรีธรรมราช โกมารกุล ณ นคร, ณ นคร และจาตุรงคกุล คณะทำงานฯ มีความมุ่งมั่นตั้งใจ ในการสร้างมาตรฐานที่ดี เพื่อให้ญาติพี่น้องมั่นใจว่า พวกเราจะเริ่มต้นเดินหน้าไปด้วยกันในทิศทางที่ดีงามตามแบบอย่างของบรรพชน เพื่อสร้างความสมัครสมานสามัคคีในกลุ่มญาติให้มีความสนิทสนมใกล้ชิดกันยิ่งขึ้น อันจะนำมาซึ่งประโยชน์ในหมู่ญาติ ประเทศชาติ และส่วนรวมต่อไป

เบื้องต้น คณะทำงานฯ โดยผู้อาวุโสของกลุ่ม อันประกอบด้วย คุณปืน คุณโกมารชาติ โกมารกุล ณ นคร, คุณตุ๊ คุณสิระพงศ์ ณ นคร และคุณชมพู่ คุณภราดา จาตุรงคกุล ได้ร่วมกันเปิดสมุดบัญชีธนาคารขึ้นในนาม ๓ สกุล ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้น รอการสานต่อจากญาติพี่น้อง เพื่อให้การดำเนินงานต่างๆ ของเราเกิดขึ้นได้จริงอย่างเป็นรูปธรรมต่อไปในอนาคต

ในนาม นายโกมารชาติ โกมารกุล ณ นคร และ นายสิระพงศ์ ณ นคร และ นายภราดา จาตุรงคกุล เป็นบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย สาขาเดอะมอลล์ บางกะปิ เลขที่บัญชี 049-8-67214-0 ฝากเงินครั้งแรก จำนวน 21,058.39 บาท (สองหมื่นหนึ่งพันห้าสิบแปดบาทสามสิบเก้าสตางค์) จึงขอเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

และตามที่คณะทำงานกลุ่มเชื้อสายเจ้าพระยานครศรีธรรมราช โกมารกุล ณ นคร, ณ นคร, จาตุรงคกุล ได้จัดงานรวมใจสายสัมพันธ์เชื้อสายเจ้าพระยานครศรีธรรมราช โกมารกุล ณ นคร, ณ นคร, จาตุรงคกุล ขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๒ ณ สโมสรทหารบก (ถนนวิภาวดี) ห้อง เทเวศร์รำลึก ตั้งแต่เวลา ๑๑.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. ดยมีทุนสำรองเบื้องต้น ๒๑,๐๕๘.๓๙ บาท และเนื่องจากญาติพี่น้องให้ความกรุณาสนับสนุนการจัดงานเป็นอย่างดี จึงทำให้การดำเนินงานต่างๆ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยลงตัว ตามรายการค่าใช้จ่ายดังที่แจ้งข้างท้าย ซึ่งยังมีเงินคงเหลือสำรอง ณ ปัจจุบันอีก จำนวน ๒๔,๙๐๑.๐๑ บาท สำหรับเป็นทุนในการจัดงานครั้งต่อไป จึงขอประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ในนามของคณะผู้จัดงาน คณะทำงานกลุ่มเชื้อสายเจ้าพระยานครศรีธรรมราช โกมารกุล ณ นคร, ณ นคร, จาตุรงคกุล ขอกราบขอบพระคุณญาติพี่น้องทุกท่าน ที่ให้เกียรติ ให้ความไว้วางใจ และให้ความสนใจ งานรวมญาติ ๓ สกุล โกมารกุล ณ นคร, ณ นคร และจาตุรงคกุล ที่จัดขึ้นในครั้งนี้ ไว้เป็นอย่างสูง มา ณ โอกาสนี้ ... โพสต์ไว้ : วันพุธที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๒


(((รายงานบัญชีการเงินครั้งที่ ๒)))


ในการจัด งานรวมใจสายสัมพันธ์เชื้อสายเจ้าพระยานครศรีธรรมราช โกมารกุล ณ นคร, ณ นคร และจาตุรงคกุล ครั้งที่ ๒ เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๓ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความโปร่งใส่ชัดเจน ไม่มีเจตนาในการใช้กลุ่มเพื่อการแสวงหาผลประโยชน์ใดๆ ทุกสิ่งทุกอย่างดำเนินไปเพื่อสร้างความรักความสามัคคีและความผูกพันกันในกลุ่มญาติพี่น้อง ๓ สกุล อย่างแท้จริง ทางที่ปรึกษาอาวุโสของกลุ่มฯ มีความเห็นให้แสดงตัวเลขการใช้จ่ายเงินต่างๆ เพื่อสาธารณะชนที่สนใจทราบ ดังข้อมูลภาพที่แนบมา โดยยอดเงินคงเหลือ ณ ปัจจุบันมีจำนวน ทั้งสิ้น ๒๔,๑๐๑.๓๐ บาท (สองหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยหนึ่งบาทสามสิบสตางค์) โดยประมาณ ทั้งนี้เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินการจัดงานครั้งต่อไป ในนามคณะทำงานและที่ปรึกษากลุ่มเชื้อสายเจ้าพระยานครศรีธรรมราช โกมารกุล ณ นคร, ณ นคร และจาตุรงคกุล ขอกราบขอบพระคุณทุกๆ ท่าน ที่ให้ความสนใจ และส่งกำลังใจมาช่วยเป็นอย่างยิ่ง ด้วยความเคารพและนับถือทุกๆ ท่านเป็นอย่างสูง ... โพสต์ไว้ : วันศุกร์ที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๓


Visitors: 23,871