เกี่ยวกับเรา


ในการจัดทำ เว็บไซต์ 3sakul.com เว็บไซต์เพื่อการรวบรวมข้อมูล ๓ สกุล โกมารกุล ณ นคร, ณ นคร และจาตุรงคกุล เป็นความพยายามอย่างยิ่งของกลุ่มญาติพี่น้องซึ่งมีหัวใจรักและอุดมการณ์เดียวกัน ที่ปรารถนาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเชื่อมโยงสายใยผูกพันในหมู่ญาติให้สนิทสนมแนบแน่น มีกิจกรรม และมีคลังเก็บข้อมูลเพื่อบันทึกประวัติศาสตร์เรื่องราวและกิจกรรมต่างๆ ของกลุ่ม สำหรับการสืบค้นที่ง่ายและสะดวก อันจะนำมาซึ่งความเข้าใจ ความรัก และความผูกพันในหมู่ญาติพี่น้องให้มีมากยิ่งขึ้น

แนวคิดนี้เกิดขึ้นบนพื้นฐานของการให้เกียรติและยกย่องนับถือซึ่งกันและกัน ในฐานะญาติพี่น้องทุกคน คือ เชื้อสายเจ้าพระยานครศรีธรรมราช โกมารกุล ณ นคร, ณ นคร และจาตุรงคกุล พวกเรา คือ ญาติพี่น้อง ผู้สืบเชื้อสายจากบรรพบุรุษเดียวกัน มิอาจแยกตัดขาดสายใยได้ ซึ่งสิ่งนี้ควรค่าแก่การเป็นมรดกตกทอดทางความรู้สึกนึกคิดไปยังคนรุ่นลูกรุ่นหลาน มิให้สูญหายไปตามวิวัฒนาการโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

นี่เป็นความภาคภูมิใจลึกๆ ที่คณะทำงานและที่ปรึกษาฯ ร่วมกันคิด เราไม่มีเจตนาในการแยกกลุ่มก้อน เพียงแต่เป็นอีกทางเลือกหนึ่ง สำหรับญาติพี่น้องที่มีความคิดคล้ายๆ กัน โดยมีพื้นฐานความรักและผูกพันในวงศ์สกุล ซึ่งไม่คิดแบ่งแยก และยกย่องเชิดชูบรรพชนเป็นที่ตั้ง การดำเนินงานของพวกเราอยู่บนพื้นฐานข้อมูลซึ่งเป็นที่ยอมรับ แม้ยังไม่สมบูรณ์นัก แต่ก็จะพยายามอย่างเต็มที่ให้เกิดความสมบูรณ์อย่างที่สุด อันจะนำมาซึ่งความน่าเชื่อถือและมั่นใจต่อกันว่า พวกเราจะอยู่ในกรอบอันดีงามซึ่งบรรพบุรุษสร้างสมไว้

นี่คือที่มาของแนวคิดในการจัดทำเว็บไซต์ เพื่อให้ข้อมูลที่พยายามรวบรวมแก่ญาติพี่น้องเชื้อสายเจ้าพระยานครศรีธรรมราช โกมารกุล ณ นคร, ณ นคร และจาตุรงคกุล สมบูรณ์มากที่สุดเท่าที่กำลังความสามารถและสติปัญญาของพวกเราจะทำได้ โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการตอบรับ และให้การสนับสนุนจากญาติพี่น้องทุกท่านเป็นอย่างดี ซึ่งคณะทำงานฯ จะได้ทำการบันทึกข้อมูลและประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสารต่างๆ แก่ญาติพี่น้องทุกท่านที่สนใจทราบเป็นระยะ

ทั้งนี้ขอแสดงความขอบพระคุณญาติพี่น้อง ตลอดจนมิตรสหายที่รักและเคารพผู้ให้ความสนใจ โปรดได้รับความขอบพระคุณจากเรา คณะทำงานกลุ่มเชื้อสายเจ้าพระยานครศรีธรรมราช โกมารกุล ณ นคร, ณ นคร และจาตุรงคกุล ไว้ ณ โอกาสนี้

เปิดเว็บไซต์ : วันอาทิตย์ที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒


Visitors: 23,871