งานรวมใจสายสัมพันธ์เชื้อสายเจ้าพระยานครศรีธรรมราช ครั้งที่ ๑ ปี ๒๕๖๒

ในการจัดงาน "รวมใจสายสัมพันธ์เชื้อสายเจ้าพระยานครศรีธรรมราช โกมารกุล ณ นคร, ณ นคร, จาตุรงคกุล วันอาทิตย์ที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๒" เป็นความตั้งใจของกลุ่มญาติพี่น้อง ซึ่งมีหัวใจรักและอุดมการณ์เดียวกัน ที่ปรารถนาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเชื่อมโยงสายใยผูกพันในหมู่ญาติสายสัมพันธ์ให้มีความสนิทสนมแน่นแฟ้นกันมากยิ่งขึ้น

จึงเกิดแนวคิดในการรวมกลุ่มขึ้น บนพื้นฐานของการให้เกียรติและยกย่องนับถือซึ่งกันและกัน ในฐานะญาติพี่น้องทุกคน คือ เชื้อสายเจ้าพระยานครศรีธรรมราช โกมารกุล ณ นคร, ณ นคร และจาตุรงคกุล พวกเรา คือ ญาติพี่น้อง ผู้สืบเชื้อสายจากบรรพบุรุษเดียวกัน มิอาจแยกตัดสายใยได้ ซึ่งสิ่งนี้ควรค่าแก่การเป็นมรดกตกทอดทางความรู้สึกนึกคิดไปยังคนรุ่นลูกรุ่นหลาน มิให้สูญหายไปตามวิวัฒนาการโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

เราไม่มีเจตนาในการแยกกลุ่มก้อน เพียงแต่เป็นอีกทางเลือกหนึ่ง สำหรับญาติพี่น้องที่มีความคิดคล้ายๆ กัน โดยมีพื้นฐานความรักและผูกพันในวงศ์สกุล ซึ่งไม่คิดแบ่งแยก และยกย่องเชิดชูบรรพชนเป็นที่ตั้ง

การดำเนินงานของเราอยู่บนพื้นฐานข้อมูล ซึ่งเป็นที่ยอมรับร่วมกัน แม้ยังไม่สมบูรณ์นัก ก็จะพยายามอย่างเต็มที่ให้เกิดความสมบูรณ์อย่างที่สุด อันจะนำมาซึ่งความน่าเชื่อถือ และมั่นใจต่อกันว่า พวกเราจะอยู่ในกรอบอันดีงาม ซึ่งบรรพบุรุษสร้างสมไว้ นี่คือที่มาของแนวคิด เพื่อให้งานที่พยายามจัดขึ้นแก่ญาติพี่น้องเชื้อสายเจ้าพระยานครศรีธรรมราช โกมารกุล ณ นคร, ณ นคร และจาตุรงคกุล สมบูรณ์มากที่สุดเท่าที่กำลังความสามารถและสติปัญญาของพวกเราคณะทำงานฯ จะทำได้ ซึ่งก็ได้รับการตอบรับ และให้การสนับสนุนจากญาติพี่น้องผู้สนใจทุกท่านเป็นอย่างดี ในนามของคณะทำงานฯ ขอกราบขอบพระคุณญาติพี่น้องทุกท่าน ที่ให้เกียรติ ให้ความไว้วางใจ และให้ความสนใจ งานรวมญาติ ๓ สกุล โกมารกุล ณ นคร, ณ นคร, จาตุรงคกุล ที่จัดขึ้นไว้เป็นอย่างสูง ณ โอกาสนี้ อีกครั้งหนึ่ง
ประมวลภาพบรรยากาศ ๑/๖ งานรวมใจสายสัมพันธ์เชื้อสายเจ้าพระยานครศรีธรรมราช โกมารกุล ณ นคร, ณ นคร และ
จาตุรงคกุล วันอาทิตย์ที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๒ ณ สโมสรทหารบก (วิภาวดี) ห้อง เทเวศร์รำลึก ตั้งแต่เวลา ๑๑.๐๐–๑๗.๐๐ น.

ประมวลภาพบรรยากาศ ๒/๖ งานรวมใจสายสัมพันธ์เชื้อสายเจ้าพระยานครศรีธรรมราช โกมารกุล ณ นคร, ณ นคร และ
จาตุรงคกุล วันอาทิตย์ที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๒ ณ สโมสรทหารบก (วิภาวดี) ห้อง เทเวศร์รำลึก ตั้งแต่เวลา ๑๑.๐๐–๑๗.๐๐ น.

ประมวลภาพบรรยากาศ ๓/๖ งานรวมใจสายสัมพันธ์เชื้อสายเจ้าพระยานครศรีธรรมราช โกมารกุล ณ นคร, ณ นคร และ
จาตุรงคกุล วันอาทิตย์ที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๒ ณ สโมสรทหารบก (วิภาวดี) ห้อง เทเวศร์รำลึก ตั้งแต่เวลา ๑๑.๐๐–๑๗.๐๐ น.

ประมวลภาพบรรยากาศ ๔/๖ งานรวมใจสายสัมพันธ์เชื้อสายเจ้าพระยานครศรีธรรมราช โกมารกุล ณ นคร, ณ นคร และ
จาตุรงคกุล วันอาทิตย์ที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๒ ณ สโมสรทหารบก (วิภาวดี) ห้อง เทเวศร์รำลึก ตั้งแต่เวลา ๑๑.๐๐–๑๗.๐๐ น.

ประมวลภาพบรรยากาศ ๕/๖ งานรวมใจสายสัมพันธ์เชื้อสายเจ้าพระยานครศรีธรรมราช โกมารกุล ณ นคร, ณ นคร และ
จาตุรงคกุล วันอาทิตย์ที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๒ ณ สโมสรทหารบก (วิภาวดี) ห้อง เทเวศร์รำลึก ตั้งแต่เวลา ๑๑.๐๐–๑๗.๐๐ น.

ประมวลภาพบรรยากาศ ๖/๖ งานรวมใจสายสัมพันธ์เชื้อสายเจ้าพระยานครศรีธรรมราช โกมารกุล ณ นคร, ณ นคร และ
จาตุรงคกุล วันอาทิตย์ที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๒ ณ สโมสรทหารบก (วิภาวดี) ห้อง เทเวศร์รำลึก ตั้งแต่เวลา ๑๑.๐๐–๑๗.๐๐ น.

Visitors: 23,874