สมาชิกปี ๒๕๖๒ ลำดับที่ 1 คุณแพท คุณพัชรินทร์ โกมารกุล ณ นคร ภรรยาของ คุณแซม คุณสมพงษ์ โกมารกุล ณ นคร ชั้นที่ 8 สกุล โกมารกุล ณ นคร เชื้อสาย เจ้าพระยามหาศิริธรรม (น้อยใหญ่) บุตร คุณไฉน โกมารกุล ณ นคร หลานปู่ คุณชุติ โกมารกุล ณ นคร เหลนทวด พระศรีไกรลาศ (เชื้อ โกมารกุล ณ นคร) ลื่อเทียด พระยาศรีสรราชภักดี (หนูเล็ก โกมารกุล ณ นคร)

 ลำดับที่ 2 คุณชุ คุณชนินท์ภัค (ชื่นบาน) ณ นคร ภรรยาของ คุณเสือ คุณนุชนินทร์ ณ นคร ชั้นที่ 8 สกุล ณ นคร เชื้อสาย พระยาเสนานุชิต (นุช) บุตร คุณชลิต ณ นคร หลานปู่ คุณโรจน์ ณ นคร เหลนทวด พระณรงค์วิชิต (เลื่อน ณ นคร) ลื่อเทียด พระอิศราธิไชยเสนีวงศ์ธรรมราช (กลิ่น ณ นคร)
 ลำดับที่ 3 คุณบู๊ คุณอโนชา (ณ นคร) เทียมเมือง ภรรยา คุณเบ้ง คุณสุรพล เทียมเมือง ชั้นที่ 8 สกุล ณ นคร เชื้อสาย เจ้าพระยานครศรีธรรมราช (น้อยกลาง) ธิดา เรือเอก ยงยุทธ ณ นคร หลานปู่ รองเสวกตรี หยิบ ณ นคร เหลนทวด นายพลเอก เจ้าพระยาบดินทรเดชานุชิต (แย้ม ณ นคร) ลื่อเทียด เจ้าพระยาสุธรรมมนตรีศรีธรรมราช (หนูพร้อม ณ นคร)
 
ลำดับที่ 4 คุณลินิน หรือ คุณลินินพัสตรา ณ นคร ชั้นที่ 9 สกุล ณ นคร เชื้อสาย พระยาเสนานุชิต (นุช) ธิดา คุณเสือ คุณนุชนินทร์ ณ นคร หลานปู่ คุณชลิต ณ นคร เหลนทวด คุณโรจน์ ณ นคร ลื่อเทียด พระณรงค์วิชิต (เลื่อน ณ นคร)
 ลำดับที่ 5 น้องพราว หรือ ด.ญ.พรนับพันน์ แย้มประยูร ชั้นที่ 9 สายสัมพันธ์ สกุล ณ นคร เชื้อสาย เจ้าพระยานครศรีธรรมราช (น้อยกลาง) ธิดา แพทย์หญิง เอินฟ้า (ณ นคร) แย้มประยูร กับ พันตำรวจเอก นายแพทย์ เกริกกมล แย้มประยูร หลานตา พันตำรวจเอก เอนก ณ นคร เหลนทวด คุณเสน่ห์ ณ นคร ลื่อเทียด พระยานครกุลเชษฐมเหศรภักดี (เอียด ณ นคร)
 ลำดับที่ 6 คุณเบิร์ด คุณอดิษฐา สุธิแสง ภรรยาของ คุณดำ คุณจตุรงค์ จาตุรงคกุล ชั้นที่ 9 สกุล จาตุรงคกุล เชื้อสาย พระยาเสน่หามนตรี (น้อยเอียด) บุตร คุณแตน จาตุรงคกุล หลานปู่ คุณต่อ จาตุรงคกุล เหลนทวด คุณเติม จาตุรงคกุล ลื่อเทียด พระศรีทิพโภชน์ (ใหญ่ จาตุรงคกุล) และคณะทำงานกลุ่มเชื้อสายเจ้าพระยานครศรีธรรมราช โกมารกุล ณ นคร / ณ นคร / จาตุรงคกุล
 ลำดับที่ 7 คุณเอก คุณอดิเทพ ธำรงดุลภาค คู่มั่นคู่หมายของ คุณเอม คุณเอมกมล ณ นคร ชั้นที่ 9 สกุล ณ นคร เชื้อสาย เจ้าพระยานครศรีธรรมราช (น้อยกลาง) ธิดา คุณตุ๊ คุณสิระพงศ์ ณ นคร หลานปู่ คุณทวีป ณ นคร เหลนทวด คุณเพิ่ม ณ นคร ลื่อเทียด ขุนนฤมลธนารักษ์ (ชม ณ นคร)
 ลำดับที่ 8 คุณดาว คุณชญานุตม์ โกมารกุล ณ นคร (ใช้สกุลเดิม) ภรรยา นายสุรัตน์ (ไปป์) กมลสันติโรจน์ ชั้นที่ 8 สกุล โกมารกุล ณ นคร เชื้อสาย เจ้าพระยามหาศิริธรรม (น้อยใหญ่) ธิดา คุณชาญ โกมารกุล ณ นคร หลานปู่ คุณใช่ โกมารกุล ณ นคร เหลนทวด พระศรีไกรลาศ (เชื้อ โกมารกุล ณ นคร) ลื่อเทียด พระยาศรีสรราชภักดี (หนูเล็ก โกมารกุล ณ นคร)
 ลำดับที่ 9 คุณด้าย คุณชลลดา โกมารกุล ณ นคร ชั้นที่ 8 สกุล โกมารกุล ณ นคร เชื้อสาย เจ้าพระยามหาศิริธรรม (น้อยใหญ่) ธิดา คุณชาญ โกมารกุล ณ นคร หลานปู่ คุณใช่ โกมารกุล ณ นคร เหลนทวด พระศรีไกรลาศ (เชื้อ โกมารกุล ณ นคร) ลื่อเทียด พระยาศรีสรราชภักดี (หนูเล็ก โกมารกุล ณ นคร)
 ลำดับที่ 10 น้องปุณณ์ ด.ช.พชรพัชร์ กมลสันติโรจน์ ชั้นที่ 9 สายสัมพันธ์สกุล โกมารกุล ณ นคร เชื้อสาย เจ้าพระยามหาศิริธรรม (น้อยใหญ่) บุตร คุณดาว คุณชญานุตม์ โกมารกุล ณ นคร (ใช้สกุลเดิม) ภรรยา คุณ คุณไปป์ คุณสุรัตน์ กมลสันติโรจน์ หลานตา คุณชาญ โกมารกุล ณ นคร เหลนทวด คุณใช่ โกมารกุล ณ นคร ลื่อเทียด พระศรีไกรลาศ (เชื้อ โกมารกุล ณ นคร)
 ลำดับที่ 11 คุณโบ๊ท คุณปรางใส ณ นคร ชั้นที่ 8 สกุล ณ นคร เชื้อสาย เจ้าพระยานครศรีธรรมราช (น้อยกลาง) ธิดา เรือเอก ยงยุทธ ณ นคร หลานปู่ รองเสวกตรี หยิบ ณ นคร เหลนทวด นายพลเอก เจ้าพระยาบดินทรเดชานุชิต (แย้ม ณ นคร) ลื่อเทียด เจ้าพระยาสุธรรมมนตรีศรีธรรมราช (หนูพร้อม ณ นคร)

 ลำดับที่ 12 คุณขนุน คุณนภิศรา จาตุรงคกุล ชั้นที่ 8 สกุล จาตุรงคกุล เชื้อสาย พระยาเสน่หามนตรี (น้อยเอียด) ธิดา นายแพทย์ ศิริพันธ์ จาตุรงคกุล หลานปู่ พันตำรวจเอก ขุนโสตถิชัย (โสตถิ) จาตุรงคกุล เหลนทวด ร้อยโท ป่า จาตุรงคกุล ลื่อเทียด นายสนิทยศสถาน (พร้อม จาตุรงคกุล)
 ลำดับที่ 13 คุณแนน คุณภิญรดา (ณ นคร) ชรินานนท์ ชั้นที่ 7 สกุล ณ นคร เชื้อสาย พระอุไทยธานี (ม่วง) ธิดา คุณประยูร ณ นคร หลานปู่ คุณไข่ ณ นคร เหลนทวด คุณเนตร ณ นคร ลื่อเทียด พระอุไทยธานี (ม่วง ณ นคร)
 ลำดับที่ 14 คุณปุ๋ย คุณพิมลสีว์ ณ นคร ชั้นที่ 8 สกุล ณ นคร เชื้อสาย เจ้าพระยานครศรีธรรมราช (น้อยกลาง) ธิดา คุณพัฒนพงษ์ ณ นคร หลานปู่ รองเสวกตรี หยิบ ณ นคร เหลนทวด นายพลเอก เจ้าพระยาบดินทรเดชานุชิต (แย้ม ณ นคร) ลื่อเทียด เจ้าพระยาสุธรรมมนตรีศรีธรรมราช (หนูพร้อม ณ นคร) และคณะทำงานกลุ่มเชื้อสายเจ้าพระยานครศรีธรรมราช โกมารกุล ณ นคร / ณ นคร / จาตุรงคกุล
 ลำดับที่ 15 คุณนิด คุณฉัตรดาพร โกมารกุล ณ นคร ชั้นที่ 8 สกุล โกมารกุล ณ นคร เชื้อสาย เจ้าพระยามหาศิริธรรม (น้อยใหญ่) ธิดา คุณฉลาม โกมารกุล ณ นคร หลานปู่ หลวงอำนาจนทีสฤษฎิ์ (ฉินท์ โกมารกุล ณ นคร) เหลนทวด คุณฉันท์ โกมารกุล ณ นคร ลื่อเทียด พระยาศรีสรราชภักดี (หนูเล็ก โกมารกุล ณ นคร)
 ลำดับที่ 16 คุณแป๋ว รองศาสตราจารย์ วินิตา (ณ นคร) สุทธิสมบูรณ์ ภรรยา พลเรือตรี จิระพงษ์ สุทธิสมบูรณ์ ชั้นที่ 7 สกุล ณ นคร เชื้อสาย เจ้าพระยานครศรีธรรมราช (น้อยกลาง) ธิดา พลตํารวจตรี อภินันท์ ณ นคร หลานปู่ พระภักดีราชกิจ (เอียด ณ นคร) เหลนทวด หลวงอนุสรสิทธิกรรม (บัว ณ นคร) ลื่อเทียด เจ้าพระยานครศรีธรรมราช (น้อยกลาง ณ นคร)
 ลำดับที่ 17 คุณเอ็ม ด๊อกเตอร์ จรรย์จารี ธรรมา ธิดา คุณพัฒน์ศรี (ณ นคร) ธรรมา กับ ทันตแพทย์ อรุณ ธรรมา หลานตา ขุนบูรณวาท (พร้อย ณ นคร) เหลนทวด คุณฮั่ง ณ นคร ลื่อเทียด คุณนุ้ย ณ นคร ชั้นที่ 8 สายสัมพันธ์สกุล ณ นคร เชื้อสาย คุณเถื่อน และที่ปรึกษาฝ่ายกิจกรรมพิเศษ กลุ่มเชื้อสายเจ้าพระยานครศรีธรรมราช โกมารกุล ณ นคร / ณ นคร / จาตุรงคกุล
 ลำดับที่ 18 คุณหมู คุณประกายพฤกษ์ โกมารกุล ณ นคร ชั้นที่ 8 สกุล โกมารกุล ณ นคร เชื้อสาย เจ้าพระยามหาศิริธรรม (น้อยใหญ่) บุตร พลตำรวจเอก ประยูร โกมารกุล ณ นคร หลานปู่ คุณใช่ โกมารกุล ณ นคร เหลนทวด พระศรีไกรลาศ (เชื้อ โกมารกุล ณ นคร) ลื่อเทียด พระยาศรีสรราชภักดี (หนูเล็ก โกมารกุล ณ นคร)
 ลำดับที่ 19 คุณแต คุณพรรณภัทร ณ นคร ชั้นที่ 7 สกุล ณ นคร เชื้อสาย พระอุไทยธานี (ม่วง) ธิดา คุณประยูร ณ นคร หลานปู่ คุณไข่ ณ นคร เหลนทวด คุณเนตร ณ นคร ลื่อเทียด พระอุไทยธานี (ม่วง ณ นคร)
 ลำดับที่ 20. คุณธนะ ณ นคร ชั้นที่ 7 สกุล ณ นคร เชื้อสาย เจ้าพระยานครศรีธรรมราช (น้อยกลาง) บุตร ศาสตราจารย์ นายแพทย์ เล็ก ณ นคร หลานปู่ พระยาสุรเทพภักดีศรีพิจิตรบุรินทร์ (พร้อม ณ นคร) เหลนทวด เจ้าพระยาสุธรรมมนตรีศรีธรรมราช (หนูพร้อม ณ นคร) ลื่อเทียด เจ้าพระยานครศรีธรรมราช (น้อยกลาง ณ นคร)
 ลำดับที่ 21 พลอากาศโท ภิญโญ ณ นคร ชั้นที่ 7 สกุล ณ นคร เชื้อสาย เจ้าพระยานครศรีธรรมราช (น้อยกลาง) บุตร ร้อยตำรวจเอก บัญญัติ ณ นคร หลานปู่ คุณกลั่น ณ นคร เหลนทวด เจ้าพระยาสุธรรมมนตรีศรีธรรมราช (หนูพร้อม ณ นคร) ลื่อเทียด เจ้าพระยานครศรีธรรมราช (น้อยกลาง ณ นคร) และที่ปรึกษาอาวุโส กลุ่มเชื้อสายเจ้าพระยานครศรีธรรมราช โกมารกุล ณ นคร / ณ นคร / จาตุรงคกุล
 ลำดับที่ 22 คุณอ่ำ คุณโอภาส จาตุรงคกุล ชั้นที่ 7 สกุล จาตุรงคกุล เชื้อสาย พระยาเสน่หามนตรี (น้อยเอียด) บุตร ขุนวิสูตรโภชนบำเรอ (เอิบ จาตุรงคกุล) หลานปู่ พระศรีทิพโภชน์ (ใหญ่ จาตุรงคกุล) เหลนทวด นายสนิทยศสถาน (พร้อม จาตุรงคกุล) ลื่อเทียด พระยาเสน่หามนตรี (น้อยเอียด จาตุรงคกุล) และที่ปรึกษาอาวุโส กลุ่มเชื้อสายเจ้าพระยานครศรีธรรมราช โกมารกุล ณ นคร / ณ นคร / จาตุรงคกุล
 ลำดับที่ 23 คุณแมว คุณพัฒนพงษ์ ณ นคร ชั้นที่ 7 สกุล ณ นคร เชื้อสาย เจ้าพระยานครศรีธรรมราช (น้อยกลาง) บุตร รองเสวกตรี หยิบ ณ นคร หลานปู่ นายพลเอก เจ้าพระยาบดินทรเดชานุชิต (แย้ม) เหลนทวด เจ้าพระยาสุธรรมมนตรีศรีธรรมราช (หนูพร้อม ณ นคร) ลื่อเทียด เจ้าพระยานครศรีธรรมราช (น้อยกลาง ณ นคร) และที่ปรึกษาอาวุโสกิตติมศักดิ์ กลุ่มเชื้อสายเจ้าพระยานครศรีธรรมราช โกมารกุล ณ นคร / ณ นคร / จาตุรงคกุล
 ลำดับที่ 24 คุณสมใจ (เสาวภา) ณ นคร ภรรยา คุณประทีป ณ นคร ชั้นที่ 6 สกุล ณ นคร เชื้อสาย เจ้าพระยานครศรีธรรมราช (น้อยกลาง) บุตร คุณกลั่น ณ นคร หลานปู่ เจ้าพระยาสุธรรมมนตรีศรีธรรมราช (หนูพร้อม) เหลนทวด เจ้าพระยานครศรีธรรมราช (น้อยกลาง) ลื่อเทียด เจ้าพระยานครศรีธรรมราช (น้อย)
 ลำดับที่ 25 คุณมืด คุณเชาว์ โกมารกุล ณ นคร ชั้นที่ 7 สกุล โกมารกุล ณ นคร เชื้อสาย เจ้าพระยามหาศิริธรรม (น้อยใหญ่) บุตร คุณใช่ โกมารกุล ณ นคร หลานปู่ พระศรีไกรลาศ (เชื้อ โกมารกุล ณ นคร) เหลนทวด พระยาศรีสรราชภักดี (หนูเล็ก โกมารกุล ณ นคร) ลื่อเทียด เจ้าพระยามหาศิริธรรม (น้อยใหญ่ โกมารกุล ณ นคร)
 ลำดับที่ 26 คุณส้มโอ คุณนชภัช จาตุรงคกุล ชั้นที่ 9 สกุล จาตุรงคกุล เชื้อสาย พระยาเสน่หามนตรี (น้อยเอียด) บุตร คุณภราดา จาตุรงคกุล หลานปู่ คุณโอภาส จาตุรงคกุล เหลนทวด ขุนวิสูตรโภชนบำเรอ (เอิบ จาตุรงคกุล) ลื่อเทียด พระศรีทิพโภชน์ (ใหญ่ จาตุรงคกุล) และคณะทำงานกลุ่มเชื้อสายเจ้าพระยานครศรีธรรมราช โกมารกุล ณ นคร / ณ นคร / จาตุรงคกุล
 ลำดับที่ 27 คุณเสือ คุณนุชนินทร์ ณ นคร ชั้นที่ 8 สกุล ณ นคร เชื้อสาย พระยาเสนานุชิต (นุช) บุตร คุณชลิต ณ นคร หลานปู่ คุณโรจน์ ณ นคร เหลนทวด พระณรงค์วิชิต (เลื่อน ณ นคร) ลื่อเทียด พระอิศราธิไชยเสนีวงศ์ธรรมราช (กลิ่น ณ นคร) และคณะทำงานกลุ่มเชื้อสายเจ้าพระยานครศรีธรรมราช โกมารกุล ณ นคร / ณ นคร /จาตุรงคกุล
 ลำดับที่ 28 ด็อกเตอร์ ชุมสุข สุขหิ้น สายสัมพันธ์ คุณนุ้ยขลิบ ธิดา เจ้าพระยานครศรีธรรมราช (น้อยกลาง)
 ลำดับที่ 29 คุณปภาพิต ณ นคร ชั้นที่ 8 สกุล ณ นคร เชื้อสาย เจ้าพระยานครศรีธรรมราช (น้อยกลาง) ธิดา พลอากาศตรี ปรีชา ณ นคร หลานปู่ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ เล็ก ณ นคร เหลนทวด พระยาสุรเทพภักดีศรีพิจิตรบุรินทร์ (พร้อม ณ นคร) ลื่อเทียด เจ้าพระยาสุธรรมมนตรีศรีธรรมราช (หนูพร้อม ณ นคร)
 ลำดับที่ 30 คุณโบว์ คุณพิชชาพร ณ นคร ชั้นที่ 8 สกุล ณ นคร เชื้อสาย เจ้าพระยานครศรีธรรมราช (น้อยกลาง) ธิดา เรือเอก ยงยุทธ ณ นคร หลานปู่ รองเสวกตรี หยิบ ณ นคร เหลนทวด นายพลเอก เจ้าพระยาบดินทรเดชานุชิต (แย้ม ณ นคร) ลื่อเทียด เจ้าพระยาสุธรรมมนตรีศรีธรรมราช (หนูพร้อม ณ นคร)
 ลำดับที่ 31 คุณปุ๊ คุณนงลักษณ์ (ชินฤทธิ์) ณ นคร ภรรยา คุณชัยเนต ณ นคร ชั้นที่ 7 สกุล ณ นคร เชื้อสาย เจ้าพระยานครศรีธรรมราช (น้อยกลาง) บุตร คุณเสน่ห์ ณ นคร หลานปู่ พระยานครกุลเชษฐ์มเหศรภักดี (เอียด ณ นคร) เหลนทวด เจ้าพระยาสุธรรมมนตรีศรีธรรมราช (หนูพร้อม ณ นคร) ลื่อเทียด เจ้าพระยานครศรีธรรมราช (น้อยกลาง ณ นคร)
 ลำดับที่ 32 คุณเหน่ง พันตำรวจเอก เอนก ณ นคร ชั้นที่ 7 สกุล ณ นคร เชื้อสาย เจ้าพระยานครศรีธรรมราช (น้อยกลาง) บุตร คุณเสน่ห์ ณ นคร หลานปู่ พระยานครกุลเชษฐ์มเหศรภักดี (เอียด ณ นคร) เหลนทวด เจ้าพระยาสุธรรมมนตรีศรีธรรมราช (หนูพร้อม ณ นคร) ลื่อเทียด เจ้าพระยานครศรีธรรมราช (น้อยกลาง ณ นคร)
 ลำดับที่ 33 คุณน้อย นาวาอากาศเอกหญิง แน่งน้อย (ลาภพิพัฒน์) ณ นคร ภรรยา คุณเหน่ง พันตำรวจเอก เอนก ณ นคร ชั้นที่ 7 สกุล ณ นคร เชื้อสาย เจ้าพระยานครศรีธรรมราช (น้อยกลาง) บุตร คุณเสน่ห์ ณ นคร หลานปู่ พระยานครกุลเชษฐ์มเหศรภักดี (เอียด ณ นคร) เหลนทวด เจ้าพระยาสุธรรมมนตรีศรีธรรมราช (หนูพร้อม ณ นคร) ลื่อเทียด เจ้าพระยานครศรีธรรมราช (น้อยกลาง ณ นคร)
 ลำดับที่ 34 คุณนิด คุณวนิดา (รินทระ) ณ นคร ภรรยา พลอากาศโท ภิญโญ ณ นคร ชั้นที่ 7 สกุล ณ นคร เชื้อสาย เจ้าพระยานครศรีธรรมราช (น้อยกลาง) บุตร ร้อยตำรวจเอก บัญญัติ ณ นคร หลานปู่ คุณกลั่น ณ นคร เหลนทวด เจ้าพระยาสุธรรมมนตรีศรีธรรมราช (หนูพร้อม ณ นคร) ลื่อเทียด เจ้าพระยานครศรีธรรมราช (น้อยกลาง ณ นคร)
 ลำดับที่ 35 คุณแอ๊ว คุณทิพาพร ณ นคร ชั้นที่ 7 สกุล ณ นคร เชื้อสาย คุณเถื่อน ธิดา ขุนบูรณวาท (พร้อย ณ นคร) หลานปู่ คุณฮั่ง ณ นคร เหลนทวด คุณนุ้ย ณ นคร ลื่อเทียด คุณเถื่อน ณ นคร
 ลำดับที่ 36 พลอากาศตรีหญิง ปิยวรรณ (ณ นคร) อินทรภิรมย์ ภรรยา นาวาอากาศเอก นายแพทย์ สุภัทร์ อินทรภิรมย์ ชั้นที่ 7 สกุล ณ นคร เชื้อสาย เจ้าพระยานครศรีธรรมราช (น้อยกลาง) ธิดา คุณเสน่ห์ ณ นคร หลานปู่ พระยานครกุลเชษฐ์มเหศรภักดี (เอียด ณ นคร) เหลนทวด เจ้าพระยาสุธรรมมนตรีศรีธรรมราช (หนูพร้อม ณ นคร) ลื่อเทียด เจ้าพระยานครศรีธรรมราช (น้อยกลาง ณ นคร)
 ลำดับที่ 37 พลตรีหญิง บุษรา โกมารกุล ณ นคร ชั้นที่ 7 สกุล โกมารกุล ณ นคร เชื้อสาย เจ้าพระยามหาศิริธรรม (น้อยใหญ่) ธิดา คุณเฉลว โกมารกุล ณ นคร หลานปู่ เจ้าพระยาพลเทพ (เฉลิม โกมารกุล ณ นคร) เหลนทวด พระยาศรีสรราชภักดี (หนูเล็ก โกมารกุล ณ นคร) ลื่อเทียด เจ้าพระยามหาศิริธรรม (น้อยใหญ่ โกมารกุล ณ นคร)
 ลำดับที่ 38 คุณอรวรรณ (บุโรดม) โกมารกุล ณ นคร ภรรยา นาวาอากาศตรี ชาติชาย โกมารกุล ณ นคร ชั้นที่ 7 สกุล โกมารกุล ณ นคร เชื้อสาย เจ้าพระยามหาศิริธรรม (น้อยใหญ่) บุตร คุณใช่ โกมารกุล ณ นคร หลานปู่ พระศรีไกรลาศ (เชื้อ โกมารกุล ณ นคร) เหลนทวด พระยาศรีสรราชภักดี (หนูเล็ก โกมารกุล ณ นคร) ลื่อเทียด เจ้าพระยามหาศิริธรรม (น้อยใหญ่ โกมารกุล ณ นคร)
 ลำดับที่ 39 คุณดำ คุณชาญ โกมารกุล ณ นคร ชั้นที่ 7 สกุล โกมารกุล ณ นคร เชื้อสาย เจ้าพระยามหาศิริธรรม (น้อยใหญ่) บุตร คุณใช่ โกมารกุล ณ นคร หลานปู่ พระศรีไกรลาศ (เชื้อ โกมารกุล ณ นคร) เหลนปู่ พระยาศรีสรราชภักดี (หนูเล็ก โกมารกุล ณ นคร) ลื่อเทียด เจ้าพระยามหาศิริธรรม (น้อยใหญ่ โกมารกุล ณ นคร)
 ลำดับที่ 40 คุณตึ้ง คุณจันทร์ทิมา โกมารกุล ณ นคร ภรรยา คุณไก่ คุณศุภวัชร์ โกมารกุล ณ นคร ชั้นที่ 8 สกุล โกมารกุล ณ นคร เชื้อสาย เจ้าพระยามหาศิริธรรม (น้อยใหญ่) บุตร คุณไฉน โกมารกุล ณ นคร หลานปู่ คุณชุติ โกมารกุล ณ นคร เหลนทวด พระศรีไกรลาศ (เชื้อ โกมารกุล ณ นคร) ลื่อเทียด พระยาศรีสรราชภักดี (หนูเล็ก โกมารกุล ณ นคร)
 ลำดับที่ 41 คุณแหม่ม คุณชวนพิศ ละเอียดดำรง สายสัมพันธ์ คุณนุ้ยขลิบ ธิดา เจ้าพระยานครน้อยศรีธรรมราช (น้อยกลาง ณ นคร)
 ลำดับที่ 42 คุณเอี้ยง อาจารย์จรรยาวีร์ เจียมสวัสดิ์ สายสัมพันธ์ คุณนุ้ยขลิบ ธิดา เจ้าพระยานครน้อยศรีธรรมราช (น้อยกลาง ณ นคร)
 ลำดับที่ 43 คุณหมู คุณทิพยวรรณ (สิทธิเชนทร์) ณ นคร ภรรยา คุณตุ๊ คุณสิระพงศ์ ณ นคร ชั้นที่ 8 สกุล ณ นคร เชื้อสาย เจ้าพระยานครศรีธรรมราช (น้อยกลาง) บุตร คุณทวีป ณ นคร หลานปู่ คุณเพิ่ม ณ นคร เหลนทวด ขุนนฤมลธนารักษ์ (ชม ณ นคร) ลื่อเทียด หลวงอนุสรสิทธิกรรม (บัว ณ นคร)
 ลำดับที่ 44 คุณเอม คุณเอมกมล ณ นคร ชั้นที่ 9 สกุล ณ นคร เชื้อสาย เจ้าพระยานครศรีธรรมราช (น้อยกลาง) ธิดา คุณตุ๊ คุณสิระพงศ์ ณ นคร หลานปู่ คุณทวีป ณ นคร เหลนทวด คุณเพิ่ม ณ นคร ลื่อเทียด ขุนนฤมลธนารักษ์ (ชม ณ นคร)
 ลำดับที่ 45 คุณตุ้ย นาวาโทหญิง ชิสา ละเอียดดำรง สายสัมพันธ์ คุณนุ้ยขลิบ ธิดา เจ้าพระยานครน้อยศรีธรรมราช (น้อยกลาง ณ นคร)
 ลำดับที่ 46 คุณชมพู่ คุณภราดา จาตุรงคกุล ชั้นที่ 8 สกุล จาตุรงคกุล เชื้อสาย พระยาเสน่หามนตรี (น้อยเอียด) บุตร คุณโอภาส จาตุรงคกุล หลานปู่ ขุนวิสูตรโภชนบำเรอ (เอิบ จาตุรงคกุล) เหลนทวด พระศรีทิพโภชน์ (ใหญ่ จาตุรงคกุล) ลื่อเทียด นายสนิทยศสถาน (พร้อม จาตุรงคกุล)
 ลำดับที่ 47 คุณแป๋ว พันเอกหญิง ปัญจารีย์ อินทรพงษ์สกุล พิธีกรรับเชิญกิตติศักดิ์ มิตรสหายสนิทผู้เป็นกัลยาณมิตรกลุ่ม 3 สกุล
 ลำดับที่ 48 คุณหมอเกริก พ.ต.อ.นพ.เกริกกมล แย้มประยูร สามี คุณน้องหนู แพทย์หญิง เอินฟ้า (ณ นคร) แย้มประยูร ชั้นที่ 8 สกุล ณ นคร เชื้อสาย เจ้าพระยานครศรีธรรมราช (น้อยกลาง) ธิดา พันตำรวจเอก เอนก ณ นคร หลานปู่ คุณเสน่ห์ ณ นคร เหลนทวด พระยานครกุลเชษฐมเหศรภักดี (เอียด ณ นคร) ลื่อเทียด เจ้าพระยาสุธรรมมนตรีศรีธรรมราช (หนูพร้อม ณ นคร)
 ลำดับที่ 49 คุณหมู คุณธนูทอง ณ นคร ชั้นที่ 7 สกุล ณ นคร เชื้อสาย เจ้าพระยานครศรีธรรมราช (น้อยกลาง) บุตร คุณเสน่ห์ ณ นคร หลานปู่ พระยานครกุลเชษฐ์มเหศรภักดี (เอียด ณ นคร) เหลนทวด เจ้าพระยาสุธรรมมนตรีศรีธรรมราช (หนูพร้อม ณ นคร) ลื่อเทียด เจ้าพระยานครศรีธรรมราช (น้อยกลาง ณ นคร)
 ลำดับที่ 50 คุณแอ๊ด ร้อยตำรวจโท ชัยศักดิ์ จาตุรงคกุล ชั้นที่ 8 สกุล จาตุรงคกุล เชื้อสาย พระยาเสน่หามนตรี (น้อยเอียด) บุตร คุณต่อ จาตุรงคกุล หลานปู่ คุณเติม จาตุรงคกุล เหลนทวด พระศรีทิพโภชน์ (ใหญ่ จาตุรงคกุล) ลื่อเทียด นายสนิทยศสถาน (พร้อม จาตุรงคกุล)
 ลำดับที่ 51 คุณจิณณะ ณ นคร ชั้นที่ 9 สกุล ณ นคร เชื้อสาย เจ้าพระยานครศรีธรรมราช (น้อยกลาง) บุตร คุณสรวิศ ณ นคร หลานปู่ พลอากาศตรี ปรีชา ณ นคร เหลนทวด ศาสตราจารย์ นายแพทย์ เล็ก ณ นคร ลื่อเทียด พระยาสุรเทพภักดีศรีพิจิตรบุรินทร์ (พร้อม ณ นคร)
 ลำดับที่ 52 คุณแดง คุณอนันต์ ณ นคร ชั้นที่ 7 สกุล ณ นคร เชื้อสาย เจ้าพระยานครศรีธรรมราช (น้อยกลาง) บุตร คุณเสน่ห์ ณ นคร หลานปู่ พระยานครกุลเชษฐ์มเหศรภักดี (เอียด ณ นคร) เหลนทวด เจ้าพระยาสุธรรมมนตรีศรีธรรมราช (หนูพร้อม ณ นคร) ลื่อเทียด เจ้าพระยานครศรีธรรมราช (น้อยกลาง ณ นคร)
 ลำดับที่ 53 คุณรส คุณหทัยรัตน์ (อ่วมทัพ) ณ นคร ภรรยา คุณแดง คุณอนันต์ ณ นคร ชั้นที่ 7 สกุล ณ นคร เชื้อสาย เจ้าพระยานครศรีธรรมราช (น้อยกลาง) บุตร คุณเสน่ห์ ณ นคร หลานปู่ พระยานครกุลเชษฐ์มเหศรภักดี (เอียด ณ นคร) เหลนทวด เจ้าพระยาสุธรรมมนตรีศรีธรรมราช (หนูพร้อม ณ นคร) ลื่อเทียด เจ้าพระยานครศรีธรรมราช (น้อยกลาง ณ นคร)
 ลำดับที่ 54 คุณสรวิศ ณ นคร ชั้นที่ 8 สกุล ณ นคร เชื้อสาย เจ้าพระยานครศรีธรรมราช (น้อยกลาง) บุตร พลอากาศตรี ปรีชา ณ นคร หลานปู่ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ เล็ก ณ นคร เหลนทวด พระยาสุรเทพภักดีศรีพิจิตรบุรินทร์ (พร้อม ณ นคร) ลื่อเทียด เจ้าพระยาสุธรรมมนตรีศรีธรรมราช (หนูพร้อม ณ นคร)
 ลำดับที่ 55 คุณน้องหนู แพทย์หญิง เอินฟ้า ณ นคร ชั้นที่ 8 สกุล ณ นคร เชื้อสาย เจ้าพระยานครศรีธรรมราช (น้อยกลาง) ธิดา พันตำรวจเอก เอนก ณ นคร หลานปู่ คุณเสน่ห์ ณ นคร เหลนทวด พระยานครกุลเชษฐมเหศรภักดี (เอียด ณ นคร) ลื่อเทียด เจ้าพระยาสุธรรมมนตรีศรีธรรมราช (หนูพร้อม ณ นคร)
 ลำดับที่ 56 คุณศรีพันธุ์ โกมารกุล ณ นคร ชั้นที่ 7 สกุล โกมารกุล ณ นคร เชื้อสาย เจ้าพระยามหาศิริธรรม (น้อยใหญ่) ธิดา นายฉลองพันธุ์ โกมารกุล ณ นคร หลานปู่ เจ้าพระยาพลเทพ (เฉลิม โกมารกุล ณ นคร) เหลนทวด พระยาศรีสรราชภักดี (หนูเล็ก โกมารกุล ณ นคร) ลื่อเทียด เจ้าพระยามหาศิริธรรม (น้อยใหญ่ โกมารกุล ณ นคร)
 ลำดับที่ 57 คุณแซม คุณสมพงษ์ โกมารกุล ณ นคร ชั้นที่ 8 สกุล โกมารกุล ณ นคร เชื้อสาย เจ้าพระยามหาศิริธรรม (น้อยใหญ่) บุตร คุณไฉน โกมารกุล ณ นคร หลานปู่ คุณชุติ โกมารกุล ณ นคร เหลนทวด พระศรีไกรลาศ (เชื้อ โกมารกุล ณ นคร) ลื่อเทียด พระยาศรีสรราชภักดี (หนูเล็ก โกมารกุล ณ นคร)
 ลำดับที่ 58 ด็อกเตอร์ ฐานิสร์ จาตุรงคกุล ชั้นที่ 8 สกุล จาตุรงคกุล เชื้อสาย พระยาเสน่หามนตรี (น้อยเอียด) บุตร คุณละออ จาตุรงคกุล หลานปู่ ขุนวิสูตรโภชนบำเรอ (เอิบ จาตุรงคกุล) เหลนทวด พระศรีทิพโภชน์ (ใหญ่ จาตุรงคกุล) ลื่อเทียด นายสนิทยศสถาน (พร้อม จาตุรงคกุล)
 ลำดับที่ 59 คุณเอ๋ คุณฟ้าดล ณ นคร ชั้นที่ 8 สกุล ณ นคร เชื้อสาย พระยาเสนานุชิต (นุช) บุตร ด็อกเตอร์ ประพฤทธิ์ ณ นคร หลานปู่ คุณบุญเรือง ณ นคร เหลนทวด หลวงวิจารณ์อาวุธ (เลื่อง ณ นคร) ลื่อเทียด พระอิศราธิไชยเสนีวงศ์ธรรมราช (กลิ่น ณ นคร)  และคณะทำงานกลุ่มเชื้อสายเจ้าพระยานครศรีธรรมราช โกมารกุล ณ นคร / ณ นคร / จาตุรงคกุล
 ลำดับที่ 60 คุณหน่อย คุณฉนำชัย โกมารกุล ณ นคร ชั้นที่ 8 สกุล โกมารกุล ณ นคร เชื้อสาย เจ้าพระยามหาศิริธรรม (น้อยใหญ่) บุตร คุณฉลาม โกมารกุล ณ นคร หลานปู่ หลวงอำนาจนทีสฤษฎิ์ (ฉินท์ โกมารกุล ณ นคร) เหลนทวด คุณนายฉันท์ โกมารกุล ณ นคร ลื่อเทียด พระยาศรีสรราชภักดี (หนูเล็ก โกมารกุล ณ นคร)
 ลำดับที่ 61 คุณดำ คุณจตุรงค์ จาตุรงคกุล ชั้นที่ 9 สกุล จาตุรงคกุล เชื้อสาย พระยาเสน่หามนตรี (น้อยเอียด) บุตร คุณแตน จาตุรงคกุล หลานปู่ คุณต่อ จาตุรงคกุล เหลนทวด คุณเติม จาตุรงคกุล ลื่อเทียด พระศรีทิพโภชน์ (ใหญ่ จาตุรงคกุล) และคณะทำงานกลุ่มเชื้อสายเจ้าพระยานครศรีธรรมราช โกมารกุล ณ นคร / ณ นคร / จาตุรงคกุล
 ลำดับที่ 62 คุณเอก คุณจุลชาติ โกมารกุล ณ นคร ชั้นที่ 8 สกุล โกมารกุล ณ นคร เชื้อสาย เจ้าพระยามหาศิริธรรม (น้อยใหญ่) บุตร นาวาอากาศตรี ชาติชาย โกมารกุล ณ นคร หลานปู่ คุณใช่ โกมารกุล ณ นคร เหลนทวด พระศรีไกรลาศ (เชื้อ โกมารกุล ณ นคร) ลื่อเทียด พระยาศรีสรราชภักดี (หนูเล็ก โกมารกุล ณ นคร)
 ลำดับที่ 63 คุณดม หรือคุณไก่ คุณศุภวัชร์ โกมารกุล ณ นคร ชั้นที่ 8 สกุล โกมารกุล ณ นคร เชื้อสาย เจ้าพระยามหาศิริธรรม (น้อยใหญ่) บุตร คุณไฉน โกมารกุล ณ นคร หลานปู่ คุณชุติ โกมารกุล ณ นคร เหลนทวด พระศรีไกรลาศ (เชื้อ โกมารกุล ณ นคร) ลื่อเทียด พระยาศรีสรราชภักดี (หนูเล็ก โกมารกุล ณ นคร) และที่ปรึกษาอาวุโส กลุ่มเชื้อสายเจ้าพระยานครศรีธรรมราช โกมารกุล ณ นคร / ณ นคร / จาตุรงคกุล
 ลำดับที่ 64 คุณตุ๊ คุณสิระพงศ์ ณ นคร  ชั้นที่ 8 สกุล ณ นคร เชื้อสาย เจ้าพระยานครศรีธรรมราช (น้อยกลาง) บุตร คุณทวีป ณ นคร หลานปู่ คุณเพิ่ม ณ นคร เหลนทวด ขุนนฤมลธนารักษ์ (ชม ณ นคร) ลื่อเทียด หลวงอนุสรสิทธิกรรม (บัว ณ นคร)  และคณะทำงานกลุ่มเชื้อสายเจ้าพระยานครศรีธรรมราช โกมารกุล ณ นคร / ณ นคร / จาตุรงคกุล
 ลำดับที่ 65 คุณแฟ คุณภาวิช ณ นคร ชั้นที่ 8 สกุล ณ นคร เชื้อสาย เจ้าพระยานครศรีธรรมราช (น้อยกลาง) บุตร พันตำรวจเอก เอนก ณ นคร หลานปู่ คุณเสน่ห์ ณ นคร เหลนทวด พระยานครกุลเชษฐมเหศรภักดี (เอียด ณ นคร) ลื่อเทียด เจ้าพระยาสุธรรมมนตรีศรีธรรมราช (หนูพร้อม ณ นคร)
 ลำดับที่ 66 คุณออย คุณสวัสดิ์ ณ นคร ชั้นที่ 8 สกุล ณ นคร เชื้อสาย เจ้าพระยานครศรีธรรมราช (น้อยกลาง) บุตร คุณสุภางกูร ณ นคร หลานปู่ คุณประยูร ณ นคร เหลนทวด คุณกลั่น ณ นคร ลื่อเทียด เจ้าพระยาสุธรรมมนตรีศรีธรรมราช (หนูพร้อม ณ นคร) และคณะทำงานกลุ่มเชื้อสายเจ้าพระยานครศรีธรรมราช โกมารกุล ณ นคร / ณ นคร / จาตุรงคกุล
 ลำดับที่ 67 คุณปอม คุณภณ ณ นคร ชั้นที่ 8 สกุล ณ นคร เชื้อสาย เจ้าพระยานครศรีธรรมราช (น้อยกลาง) บุตร พลอากาศโท ภิญโญ ณ นคร หลานปู่ ร้อยตำรวจเอก บัญญัติ ณ นคร เหลนทวด คุณกลั่น ณ นคร ลื่อเทียด เจ้าพระยาสุธรรมมนตรีศรีธรรมราช (หนูพร้อม ณ นคร)  และคณะทำงานกลุ่มเชื้อสายเจ้าพระยานครศรีธรรมราช โกมารกุล ณ นคร / ณ นคร / จาตุรงคกุล

ในงานรวมใจสายสัมพันธ์เชื้อสายเจ้าพระยานครศรีธรรมราช โกมารกุล ณ นคร, ณ นคร และจาตุรงคกุล ครั้งที่ ๑ วันอาทิตย์ที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๒ เรื่องที่กลุ่มให้ความสำคัญเป็นลำดับแรก คือ "หัวใจรักที่จะรวมตัวกัน" ทุกๆ ท่านที่เข้าร่วมงาน คือ ผู้ที่จะได้รู้จักคุ้นเคยกันยิ่งๆ ขึ้น ในโอกาสต่อๆ ไป

ดังนั้น เรื่องชื่อเสียงเรียงนาม และเชื้อสาย จึงเป็นเรื่องสำคัญ มิใช่การแบ่งแยก หากแต่ต้องการให้ผนึกกันเป็นพลังรวมใจที่จะได้ร่วมกันรำลึกและเชิดชูเกียรติแห่งบรรพชน ไม่ให้ลูกหลานคนรุ่นต่อๆ ไป หลงลืม เลื่อนลาง จางหายไปตามกระแสวัฒนธรรมของโลกยุคใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว

หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ญาติพี่น้องกลุ่มเชื้อสายเจ้าพระยานครศรีธรรมราช โกมารกุล ณ นคร, ณ นคร และจาตุรงคกุล จะได้ร่วมรวมกลุ่มกันเหนี่ยวแน่นยิ่งๆ ขึ้นไป ในทุกๆ ปี

จนกว่าจะพบกันใหม่ เร็วๆ นี้ ในงานรวมใจสายสัมพันธ์เชื้อสายเจ้าพระยานครศรีธรรมราช โกมารกุล ณ นคร, ณ นคร และจาตุรงคกุล ครั้งที่ ๒ วันอาทิตย์ที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๓

ท่านสามารถดูข้อมูลรายชื่อและเชื้อสายของสมาชิกทุกๆ ท่านได้ที่ http://www.3sakul.com/17094657/๑๒-สมาชิก-๓-สกุล

ขอขอบพระคุณญาติพี่น้องและมิตรสหายผู้เป็นกัลยาณมิตรทุกๆ ท่านที่ให้ความสนใจติดตาม

โพสต์ : วันจันทร์ที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๒
Visitors: 23,875