>>>ฐานข้อมูลเพื่อค้นหารายชื่อสายสกุล โกมารกุล ณ นคร เชื้อสายเจ้าพระยามหาศิริธรรม (น้อยใหญ่)


(๕)

(๑) สกุล โกมารกุล ณ นคร
เชื้อสาย เจ้าพระยามหาศิริธรรม (น้อยใหญ่)

ชั้นที่ ๔
สกุล โกมารกุล ณ นคร เชื้อสาย เจ้าพระยามหาศิริธรรม (น้อยใหญ่)
บุตรธิดา เจ้าพระยามหาศิริธรรม (น้อยใหญ่)
หลานปู่ เจ้าพระยานครศรีธรรมราช (น้อย)

๑. ช. หนูตลุง
๒. นายพิจิตรสรรพการ (หนูใหญ่)
๓. พระยาอภัยพิพิธ (หนูกลาง) เดิมเป็นพระยาบำเรอบริรักษ์ มีภรรยา ๒ คน คือ (๑) นางจีบ และ (๒) นางปุก ชั้นที่ ๔ ธิดา พระยาบริรักษ์ภูธร (แสง)
๔. เจ้าจอมหนูชี ในรัชกาลที่ ๔
๕. พระยาศรีสรราชภักดี (หนูเล็ก) ภรรยาชื่อ คุณหญิงเล็ก ธิดา เจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์ (วร บุนนาค) กับ ท่านผู้หญิงอิ่ม สุรวงษ์ไวยวัฒน์
๖. พระนราธิราชภักดี ภรรยาชื่อ นางละม้าย ชั้นที่ ๔ ธิดา พระยาวิชิตสรไกร (กล่อม)

 

ชั้นที่ ๕
สกุล โกมารกุล ณ นคร เชื้อสาย เจ้าพระยามหาศิริธรรม (น้อยใหญ่)
บุตรธิดา พระยาอภัยพิพิธ (หนูกลาง)
หลานปู่ เจ้าพระยามหาศิริธรรม (น้อยใหญ่)

๑. ช. ฉันท์ พระยาอภัยพิพิธ (หนูกลาง) รับบุตรน้องชาย คือ พระยาศรีสรราชภักดี (หนูเล็ก) เป็นบุตรบุญธรรม
๒. ญ. จิ๋ว


(๖)

 

รูปที่ ๑ พระยาอภัยพิพิธ (หนูกลาง)
ชั้นที่ ๔ บุตร เจ้าพระยามหาศิริธรรม (น้อยใหญ่)
หลานปู่ เจ้าพระยานครศรีธรรมราช (น้อย)
ที่มาของภาพ : สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร
(๗)

 

รูปที่ ๒ พระยาศรีสรราชภักดี (หนูเล็ก)
ชั้นที่ ๔ บุตร เจ้าพระยามหาศิริธรรม (น้อยใหญ่)
หลานปู่ เจ้าพระยานครศรีธรรมราช (น้อย)
ที่มาของภาพ : สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร
(๘)

 

รูปที่ ๓ คุณหญิงศรีสรราชภักดี (เล็ก)
ธิดา เจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์ (วร บุนนาค) กับ ท่านผู้หญิงอิ่ม
ภริยา พระยาศรีสรราชภักดี (หนูเล็ก)
ชั้นที่ ๔ บุตร เจ้าพระยามหาศิริธรรม (น้อยใหญ่)
หลานปู่ เจ้าพระยานครศรีธรรมราช (น้อย)
ที่มาของภาพ : สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร
(๙)

ชั้นที่ ๕
สกุล โกมารกุล ณ นคร เชื้อสาย เจ้าพระยามหาศิริธรรม (น้อยใหญ่)
บุตรธิดา พระยาศรีสรราชภักดี (หนูเล็ก)
หลานปู่ เจ้าพระยามหาศิริธรรม (น้อยใหญ่)

๑. นายพลพ่าย (ชวน) ภรรยาชื่อ นางจวง ธิดา พระยาประภากรวงศ์วรวุฒิภักดี (ชาย บุนนาค) กับ คุณหญิงพลอย ธิดา ท่านน้อย นครานนท์

๒. หม่อมย้อย ในสมเด็จเจ้าฟ้า กรมพระยาภาณุพันธุวงศ์วรเดช

๓. ญ. เยี่ยม ภรรยา นายอิศร์ บุนนาค บุตร เจ้าพระยาสุรวงศ์ไวยวัฒน์ (วร บุนนาค)

๔. ช. ฉันท์ มหาดเล็ก พระยาอภัยพิพิธ (หนูกลาง) พี่ชาย พระยาศรีสรราชภักดี (หนูเล็ก) รับเป็นบุตรบุญธรรม ภรรยาชื่อ นางเจิม ชูโต ธิดา พระนรานุกิจมนตรี

๕. ญ. เยื้อน ภรรยา พระยาราชสมบัติ (เอิบ บุรานนท์) มีบุตร คือ
๕.๑ ช. ประจวบ

๖. พระศรีไกรลาศ (เชื้อ) มีภรรยา ๖ คน คือ (๑) นางบัว, (๒) นางแช่ม, (๓) นางเหลี่ยม, (๔) นางชุ่ม ณ นคร, (๕) นางสมบุญ ณ นคร และ (๖) นางเชย

๗. เจ้าพระยาพลเทพ สรรพพลเสพเสนาบดี ศรีมหาเกษตรธิบาล ผลาผลธัญญาหารอุดม สมบูรณ์คณิตศาสตร์ มหาอำมาตย์โกมารกุล วรุณเทพมุรธาธร เกียรติกำจรกัลยาณวัตร พุทธาธิรัตนตรัยคุณธาดา อุดมเมตตาชวาศัย อภัยพิริยบรากรมพาหุ (เฉลิม โกมารกุล ณ นคร) เป็นเสนาบดีกระทรวงเกษตราธิการ ในรัชกาลที่ ๖ และ ๗ มีภรรยา ๓ คน คือ (๑) คุณหญิงแช่ม ธิดา พระยาประภากรวงศ์วรวุฒิภักดี (ชาย บุนนาค) กับ ท่านเปรม, (๒) คุณสิน และ (๓) คุณหญิงสว่าง พลเทพ (สกุลเดิม ปลีกอยู่สุข)

๘. ช. ฉาย

๙. ญ. เยียน

๑๐. ญ. ยิ้ม


(๑๐)


รูปที่ ๔ เจ้าพระยาพลเทพ สรรพพลเสพเสนาบดี ศรีมหาเกษตรธิบาล
ผลาผลธัญญาหารอุดม สมบูรณ์คณิตศาสตร์ มหาอำมาตย์โกมารกุล
วรุณเทพมุรธาธร เกียรติกำจรกัลยาณวัตร พุทธาธิรัตนตรัยคุณธาดา
อุดมเมตตาชวาศัย อภัยพิริยบรากรมพาหุ (เฉลิม โกมารกุล ณ นคร)
อดีตเสนาบดีกระทรวงเกษตราธิการ
ผู้ขอและได้รับพระราชทานนามสกุล “โกมารกุล ณ นคร” จากล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ ๖
ชั้นที่ ๕ บุตร พระยาศรีสรราชภักดี (หนูเล็ก)
หลานปู่ เจ้าพระยามหาศิริธรรม (น้อยใหญ่)
ที่มาของภาพ : สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร
(๑๑)

ชั้นที่ ๖
สกุล โกมารกุล ณ นคร เชื้อสาย เจ้าพระยามหาศิริธรรม (น้อยใหญ่)
บุตร นายพลพ่าย (ชวน)
หลานปู่ พระยาศรีสรราชภักดี (หนูเล็ก)
๑. พระยาโกมารกุลมนตรี (ชื่น) เป็นเสนาบดีกระทรวงพระคลังมหาสมบัติ ในรัชกาลที่ ๗ ภรรยาชื่อ คุณหญิงโสภาพรรณ ธิดา พระยาประภากรวงศ์ (ว่อง บุนนาค) กับ ท่านเรียบ

 

รูปที่ ๕ พระยาโกมารกุลมนตรี (ชื่น โกมารกุล ณ นคร)
อดีตเสนาบดีกระทรวงพระคลังมหาสมบัติ ในล้นเกล้ารัชกาลที่ ๗
ชั้นที่ ๖ บุตร นายพลพ่าย (ชวน)
หลานปู่ พระยาศรีสรราชภักดี (หนูเล็ก)
ที่มาของภาพ : หนังสือ โกมารกุลอนุสรณ์
พิมพ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ มหาอำมาตย์เอก พระยาโกมารกุลมนตรี
ณ เมรุพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๐๔
(๑๒)
ชั้นที่ ๖
สกุล โกมารกุล ณ นคร เชื้อสาย เจ้าพระยามหาศิริธรรม (น้อยใหญ่)
บุตรธิดา นายฉันท์
หลานปู่ พระยาศรีสรราชภักดี (หนูเล็ก)
๑. ช. หลวงอำนาจนทีสฤษฎิ์ (ฉินท์)
๒. ญ. สมัคร ภรรยา นายเล็ก วงศ์นาคน้อย มีธิดา คือ
๒.๑ ญ. ขวัญใจ
๒.๒ ญ. เยาวลักษณ์ ภรรยา นายธนิต ผลประเสริฐ มีธิดา คือ
๒.๒.๑ ญ. สุจาริณี (เบ๊นซ์) (วิวัชรวงศ์) เดิมชื่อ ยุวธิดา
๓. ญ. เฉลย

ชั้นที่ ๖
สกุล โกมารกุล ณ นคร เชื้อสาย เจ้าพระยามหาศิริธรรม (น้อยใหญ่)
บุตรธิดา พระศรีไกรลาศ (เชื้อ)
หลานปู่ พระยาศรีสรราชภักดี (หนูเล็ก)
๑. ญ. ชั้น นางเหลี่ยม เป็นมารดา ภรรยา หลวงอำนาจนทีสฤษฎิ์ (ฉินท์) ชั้นที่ ๖ บุตร นายฉันท์ สายเดียวกัน
๒. ญ. ชุณห์ ภรรยา ขุนชลการพินิจ (เสถียร) ชั้นที่ ๖ บุตร นายเล็ก สายสกุล จาตุรงคกุล
๓. ช. ชัด นางสมบุญ ณ นคร เป็นมารดา
๔. ช. ชุติ นางสมบุญ ณ นคร เป็นมารดา มีภรรยา ๒ คน คือ (๑) นางส้มจีน และ (๒) นางทองม้วน
๕. พันพุฒอนุราช (พุฒ) ภรรยาชื่อ นางเฉลา ชั้นที่ ๖ ธิดา เจ้าพระยาพลเทพ (เฉลิม) สายเดียวกัน
๖. ช. ใช่ นางบุญ ณ นคร เป็นมารดา ภรรยาชื่อ นางชิด
๗. ญ. พันธุ์ นางสมบุญ ณ นคร เป็นมารดา ภรรยา พันตำรวจเอก ขุนโสตถิชัย (โสตถิ) ชั้น ๖ บุตร ร้อยโท ป่า สายสกุล จาตุรงคกุล
๘. ญ. ชะไม นางเชย เป็นมารดา ภรรยา นายสิริ แสงประเสริฐ มีบุตรธิดา คือ
(๑๓)

 

รูปที่ ๖ อำมาตย์ตรี หลวงอำนาจนทีสฤษฎิ์ (ฉินท์ โกมารกุล ณ นคร)
ชั้นที่ ๖ บุตร คุณฉันท์ โกมารกุล ณ นคร มหาดเล็ก
หลานปู่ พระยาศรีสรราชภักดี (หนูเล็ก)
(๑๔)

 

รูปที่ ๗ คุณใช่ โกมารกุล ณ นคร
บิดาของพลตำรวจเอก ประยูร โกมารกุล ณ นคร อดีตกรมวังผู้ใหญ่
คุณใช่ถือเป็นผู้หลักผู้ใหญ่อีกท่านในสายพระศรีไกรลาศ (เชื้อ)
ชั้นที่ ๖ บุตร พระศรีไกรลาศ (เชื้อ โกมารกุล ณ นคร)
หลานปู่ พระยาศรีสรราชภักดี (หนูเล็ก)
(๑๕)
๘.๑ ช. ประสาท
๘.๒ ญ. ประภัสสร จันทร์แสงสุข
๘.๓ ช. ชนะ กัฐวิจิตร น้องเขยบิดารับเป็นบุตรบุญธรรม
๘.๔ ญ. เย็นฤดี วรกุลลัฏฐานีย์
๘.๕ ญ. ศิริรัตน์ อิสระภักดี
๘.๖ ช. วัลลภ
๙. ช. เชิญ นางเชย เป็นมารดา ภรรยาชื่อ นางอารีย์ อัศวเสนา
๑๐. ช. ชุบ นางเชย เป็นมารดา ภรรยาชื่อ นางดารานันท์ แก้วโกเมน
๑๑. ญ. ชดช้อย นางเชย เป็นมารดา ภรรยา นายจรูญ ภู่ประเสริฐ มีบุตรธิดา คือ
๑๑.๑ ญ. จีรภา (แต๋ว) ห่วงมณี
๑๑.๒ ญ. ศกกาพันธุ์
๑๑.๓ ช. โฆษิต
๑๑.๔ ช. ตุ้ย
๑๒. ญ. ชิ้น นางเชย เป็นมารดา ภรรยา นายประยุทธ นิ่มเจริญ
๑๓. หม่อมชมชื่น ในหม่อมเจ้า เวียงวัฒนา ชยางกูร มีบุตร คือ
๑๓.๑ หม่อมราชวงศ์ พงศ์ไชยา (ชาย)
๑๔. ช. ประยุทธ
๑๕. ช. ชูชาติ
๑๖. ญ. สุนันท์
๑๗. ช. ไชเยศน์

ชั้นที่ ๖
สกุล โกมารกุล ณ นคร เชื้อสาย เจ้าพระยามหาศิริธรรม (น้อยใหญ่)
บุตรธิดา เจ้าพระยาพลเทพ (เฉลิม)
หลานปู่ พระยาศรีสรราชภักดี (หนูเล็ก)
๑. คุณหญิงแฉล้ม คุณหญิงแช่ม เป็นมารดา ภริยา พระยาบุรณศิริพงษ์ (ประโมทย์ บุรณศิริ) มีบุตรธิดา คือ
๑.๑ ช. ประถม
๑.๒ ช. ประมุข
๑.๓ ญ. ประนิธิ ภรรยา นายภุชงค์ เพ่งศรี
(๑๖)
๒. ช. โฉลก คุณสิน เป็นมารดา มีภรรยา ๒ คน คือ (๑) ท่านหญิงอรอำไพ โกมารกุล ณ นคร (ธิดาลำดับที่ ๕๔ ในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงพรหมวรานุรักษ์ พระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว) และ (๒) นางวารี (เชื้อสกุล)

๓. ญ. เฉลา คุณสิน เป็นมารดา ภรรยา พันพุฒอนุราช (พุฒ) ชั้นที่ ๖ บุตร พระศรีไกรลาศ (เชื้อ) สายเดียวกัน

๔. ช. เฉลว คุณหญิงสว่าง เป็นมารดา ภรรยาชื่อ นางปรินดา

๕. ช. ดิลก คุณหญิงสว่าง เป็นมารดา ภรรยาชื่อ นางอรณี

๖. คุณหญิงโฉมศรี คุณหญิงสว่าง เป็นมารดา ภรรยา หม่อมหลวง ชูชาติ กำภู มีบุตรธิดา คือ
๖.๑ ช. คาวี
๖.๒ ญ. สุธาทิพย์

๗. ช. เฉลียววงศ์ คุณหญิงสว่าง เป็นมารดา ภรรยาชื่อ อาจารย์ ประณีต

๘. พลตำรวจตรี นายแพทย์ เฉลิมพงศ์ คุณหญิงสว่าง เป็นมารดา ภรรยาชื่อ นางกรรณิการ์

๙. ช. พลทิพ คุณหญิงสว่าง เป็นมารดา ภรรยาชื่อ นางสะอาด

๑๐. ช. ฉลาดล้ำ คุณหญิงสว่าง เป็นมารดา

๑๑. ญ. โฉมฉาย คุณหญิงสว่าง เป็นมารดา ภรรยา นายนพรัตน์ ชัยสมบูรณ์ มีบุตรธิดา คือ
๑๑.๑ นายแพทย์ นพดนัย
๑๑.๒ ญ. นพมณี

๑๒. ช. ฉลองพันธุ์ คุณหญิงสว่าง เป็นมารดา ภรรยาชื่อ พันโทหญิง สายสมร

๑๓. ญ. วิภาต์ คุณหญิงสว่าง เป็นมารดา ภรรยา นายเจริญชนม์ รามนันทน์ มีบุตร คือ
๑๓.๑ ช. ธนเทพ
๑๓.๒ ช. ธนิตพล

๑๔. ญ. ไฉน์ไลต์ คุณหญิงสว่าง เป็นมารดา ภรรยา นายธนากร รามนันทร์ มีบุตรธิดา คือ
๑๔.๑ ช. นนทพงษ์
๑๔.๒ ญ. นนทลี

๑๕. ญ. วราภา คุณหญิงสว่าง เป็นมารดา (ถึงแก่กรรมตั้งแต่ยังเล็ก)


(๑๗)

 

รูปที่ ๘ คุณโฉลก โกมารกุล ณ นคร
บุตรชายคนแรกของ เจ้าพระยาพลเทพ (เฉลิม โกมารกุล ณ นคร)
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยออกฟอร์ด ประเทศอังกฤษ ผู้มีความสามารถเป็นเลิศทางด้านกีฬา
และสร้างคุณูปการต่างๆ ทางด้านการกีฬาให้กับประเทศไทย
ชั้นที่ ๖ บุตร เจ้าพระยาพลเทพ (เฉลิม โกมารกุล ณ นคร)
หลานปู่ พระยาศรีสรราชภักดี (หนูเล็ก)
(๑๘)

 

รูปที่ ๙ พลตำรวจตรี นายแพทย์ เฉลิมพงศ์ โกมารกุล ณ นคร
อดีตแพทย์ประจำพระองค์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
ปัจจุบันท่านยังเป็นที่ปรึกษามูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
บุตรชายสายตรงผู้ขอและได้รับพระราชทานนามสกุล โกมารกุล ณ นคร
ผู้อาวุโสสูงสุดในสายท่านเจ้าคุณพลเทพซึ่งยังมีชีวิตอยู่และเป็นที่เคารพนับถือในปัจจุบัน
ชั้นที่ ๖ บุตร เจ้าพระยาพลเทพ (เฉลิม โกมารกุล ณ นคร)
หลานปู่ พระยาศรีสรราชภักดี (หนูเล็ก)
(๑๘-เสริมพิเศษ ๑)

 

(๑๘-เสริมพิเศษ ๒)

 

รูปเสริมพิเศษ เจ้าพระยาพลเทพ (เฉลิม โกมารกุล ณ นคร)
กับ คุณหญิงสว่าง พลเทพ (สกุลเดิม ปลีกอยู่สุข)
คุณข้าหลวงใน เจ้าคุณพระประยุรวงศ์ (เจ้าคุณจอมมารดาแพ ในล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ ๕)
ผู้มีศักดิ์เป็นท่านเจ้าคุณน้าของท่านเจ้าคุณพลเทพ เพราะเป็นพี่น้องร่วมมารดาเดียวกันกับ
คุณหญิงศรีสรราชภักดี (เล็ก โกมารกุล ณ นคร) คุณแม่ของท่าน ซึ่งเป็นธิดาของ
เจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์ (วร บุนนาค) กับท่านผู้หญิงอิ่ม สุรวงษ์ไวยวัฒน์
คำบอกเล่าและภาพจาก : พลตำรวจตรี นายแพทย์ เฉลิมพงศ์ โกมารกุล ณ นคร
(๑๙)

ชั้นที่ ๗
สกุล โกมารกุล ณ นคร เชื้อสาย เจ้าพระยามหาศิริธรรม (น้อยใหญ่)
บุตรธิดา พระยาโกมารกุลมนตรี (ชื่น)
หลานปู่ นายพลพ่าย (ชวน)

๑. ญ. โสพรรณ ภรรยา นายเคนเน็ธ จอห์น แฮรี่ มีบุตรธิดา คือ

๑.๑ ช. จอห์น โรเบิร์ต โกมาร แฮรี่

๑.๒ ญ. เจนนีเฟอร์ โกมารี แฮรี่

๒. ญ. ระรื่น ภรรยา นายชัยวัฒน์ สุวัฒวิตยากร

๓. พลตรี ชายน้อย ภรรยาชื่อ นางเจริญสุข (บุรณศิริ)

๔. ช. ชื่นเมือง ภรรยาชื่อ นางแสวง (เผื่อนปฐม)

๕. ช. วรพัฒน์ ภรรยาชื่อ นางประไพ (แย้มชมสวน)

๖. ญ. โศภิษฐ์

๗. ญ. โสภาคย์ ภรรยา นายชาร์ล ดี. เทฟท์ มีบุตร คือ

๗.๑ ช. ลอยด์ อเล็กซานเดอร์ ชายใหญ่ เทฟท์

๘. ญ. ชวนชื่น ภรรยา ด็อกเตอร์ สมปรารถนา ยั่งยืน

๙. คุณหญิงโสภร ภรรยา ด็อกเตอร์ บุญมา วงศ์สวรรค์ มีบุตรธิดา คือ

๙.๑ ญ. สุปรียา

๙.๒ ช. ปุญตา

๙.๓ ญ. ชตาบุญ

๙.๔ ญ. สุนทรี

๑๐. ช. บุญนาค


(๒๐)

ชั้นที่ ๗
สกุล โกมารกุล ณ นคร เชื้อสาย เจ้าพระยามหาศิริธรรม (น้อยใหญ่)
บุตรธิดา หลวงอำนาจนทีสฤษฎิ์ (ฉินท์)
หลานปู่ นายฉันท์

๑. ญ. เฉนียน มีบุตร คือ
๑.๑ จ่าสิบเอก สำเริง
๑.๒ ช. ชนิตย์
๒. ช. ฉาน ภรรยาชื่อ นางวิจิตร
๓. ช. เฉียบ ภรรยาชื่อ นางเปรมจิตต์ ธิดา พันตรี แถม กับ นางประคอง ชูโต
๔. ญ. เฉิดฉิน มีบุตรธิดา คือ
๔.๑ ช. ฉลองรัฐ
๔.๒ ช. ฉัตรเลิศ
๔.๓ ญ. ดวงใจ
๕. ช. ฉมวก
๖. ช. ชายน้อย
๗. ช. ฉลาม
๘. นาวาตรี ศรีโรจน์
๙. ญ. เฉลิมศรี
๑๐. ญ. โฉมฉาย มีบุตรธิดา คือ
๑๐.๑ ญ. เฉิดฉาย
๑๐.๒ ญ. โฉมฉิน
๑๐.๓ ญ. ศิริโฉม
๑๐.๔ ญ. ศศิธร
๑๐.๕ ช. เริงฤทธิ์
๑๑. ช. ชนัก ภรรยาชื่อ นางลัดดา
๑๒. ช. ฉนาก


(๒๑)

ชั้นที่ ๗
สกุล โกมารกุล ณ นคร เชื้อสาย เจ้าพระยามหาศิริธรรม (น้อยใหญ่)
บุตรธิดา นายชุติ
หลานปู่ พระศรีไกรลาศ (เชื้อ)

นายชุติ มีภรรยา ๒ คน ภรรยาคนที่ ๑ ชื่อ นางส้มจีน มีบุตร คือ

๑. ช. ชนิด

๒. ช. ไฉน

ภรรยาคนที่ ๒ ชื่อ นางทองม้วน มีบุตรธิดา คือ

๑. ญ. ชดช้อย ภรรยา พันโท ชัด สวัสดิ์-ชูโต มีบุตรธิดา คือ

๑.๑ ช. ชูชาติ (หมู) ภรรยาชื่อ นางพิมพิมล (เจี้ยบ) (ถิระทรัพย์)

๑.๒ ญ. ชมชื่น (แป๋ว) ภรรยา นายชเนศร์ (อ๊อ) นาคนิยม

๑.๓ ญ. สุชาดา ภรรยา นายสุชาติ (ชาติ) อินทรโชติ

๑.๔ ญ. ชวดี (ปุ๊) ภรรยา นายสำคัญ แสงคร้าม

๑.๕ ญ. วัชรินทร์ (ตา) ภรรยา นายพิทักษ์ (อู๊ด) วิบุละเคาว์พันธ์

๑.๖ ญ. ชุลีรัตน์ (ติ๋ม) ภรรยา นายสุนทร (แสด) เกียรติธร

๑.๗ ญ. ชัชลีย์ (ต้อย)

๒. ญ. ชม้อยศรี

๓. ช. ศรีรัตน์ ภรรยาชื่อ นางกมลวรรณ (โทมี)

๔. ญ. ศรีสวัสดิ์

๕. ญ. อรุณ

๖. ช. ชัยรัตน์ ภรรยาชื่อ นางสกุล

๗. พันจ่าเอก ชัยชนะ มีภรรยา ๒ คน คือ (๑) นางอี๊ด และ (๒) นางสุนีย์

๘. ญ. ชวนชม


(๒๒)

ชั้นที่ ๗
สกุล โกมารกุล ณ นคร เชื้อสาย เจ้าพระยามหาศิริธรรม (น้อยใหญ่)
ธิดา นายพันพุฒอนุราช (พุฒ)
หลานปู่ พระศรีไกรลาศ (เชื้อ)

๑. ญ. พรรณโสม (ธิดาบุญธรรม) ภรรยา พลเอก นฤดล เดชประดิยุทธ์ เป็นธิดาที่แท้จริงของ พันตำรวจเอก ขุนโสตถิชัย กับ นางพันธุ์ (โกมารกุล ณ นคร) จาตุรงคกุล มีธิดา คือ

๑.๑ พันเอก (พิเศษ) หญิง กิติพร ภรรยา นายอิศรา อิศรภักดี

๑.๒ นาวาโทหญิง มิ่งพิมล ภรรยา นาวาอากาศโท ปรัชพล วิสุวรรณ

๑.๓ ญ. พัชรพรรณ ภรรยา เรืออากาศโท กัปตัน พิชญ์ วินมูน

 

ชั้นที่ ๗
สกุล โกมารกุล ณ นคร เชื้อสาย เจ้าพระยามหาศิริธรรม (น้อยใหญ่)
บุตร นายใช่
หลานปู่ พระศรีไกรลาศ (เชื้อ)

๑. พลตำรวจเอก ประยูร อดีตกรมวังผู้ใหญ่ ภรรยาชื่อ นางพิศวง

๒. ช. เชื่อม

๓. ช. ชวน ภรรยาชื่อ นางวราภรณ์

๔. ช. เชาว์ ภรรยาชื่อ นางเฉียว

๕. นาวาอากาศตรี ชาติชาย ภรรยาชื่อ นางอรวรรณ (บุโรดม)

๖. ช. ชาญ ภรรยาชื่อ นางพัชรีวรรณ


(๒๓)

 

รูปที่ ๑๐ พลตำรวจเอก ประยูร โกมารกุล ณ นคร
อดีตกรมวังผู้ใหญ่ และผู้ได้รับยกย่องทางด้านการสืบสวนสอบสวน
ชั้นที่ ๗ บุตร คุณใช่ โกมารกุล ณ นคร
หลานปู่ พระศรีไกรลาศ (เชื้อ)
(๒๔)
ชั้นที่ ๗
สกุล โกมารกุล ณ นคร เชื้อสาย เจ้าพระยามหาศิริธรรม (น้อยใหญ่)
บุตรธิดา นายโฉลก
หลานปู่ เจ้าพระยาพลเทพ (เฉลิม)
นายโฉลก มีภรรยา ๒ คน ภรรยาคนที่ ๑ ชื่อ ท่านหญิงอรอำไพ (เกษมสันต์) มีธิดา คือ
๑. ญ. ศุภลักษณ์ ๒. ญ. กุมารี

ภรรยาคนที่ ๒ ชื่อ นางวารี (เชื้อสกุล) มีบุตรธิดา คือ

๑. ญ. ฉัตรสบง ๒. ช. เฉลิมพล

ชั้นที่ ๗
สกุล โกมารกุล ณ นคร เชื้อสาย เจ้าพระยามหาศิริธรรม (น้อยใหญ่)
ธิดา นายเฉลว
หลานปู่ เจ้าพระยาพลเทพ (เฉลิม)
๑. พลตรีหญิง บุษรา ภรรยา พันเอกพิเศษ เกียรติยศ มีธิดา คือ
(๑) ญ. กรัณฑ์กาญจน์ (๒) ญ. กัญญ์วรา (๓) ญ. กรพรรณ
๒. ญ. ลดา ภรรยา นายเดอม็อท มีบุตร คือ (๑) ช. คีรอน

ชั้นที่ ๗
สกุล โกมารกุล ณ นคร เชื้อสาย เจ้าพระยามหาศิริธรรม (น้อยใหญ่)
ธิดา นายดิลก
หลานปู่ เจ้าพระยาพลเทพ (เฉลิม)
๑. ญ. วันทนี


ชั้นที่ ๗
สกุล โกมารกุล ณ นคร เชื้อสาย เจ้าพระยามหาศิริธรรม (น้อยใหญ่)
บุตรธิดา นายเฉลียววงศ์
หลานปู่ เจ้าพระยาพลเทพ (เฉลิม)
(๒๕)
๑. ญ. นิมิตรา
๒. ช. เชษฐพงศ์ ภรรยาชื่อ นางมณฑาทิพย์
๓. ช. อนุพงศ์ ภรรยาชื่อ นางรัตติกร

ชั้นที่ ๗
สกุล โกมารกุล ณ นคร เชื้อสาย เจ้าพระยามหาศิริธรรม (น้อยใหญ่)
ธิดา พลตำรวจตรี นายแพทย์ เฉลิมพงศ์
หลานปู่ เจ้าพระยาพลเทพ (เฉลิม)
๑. ญ. ฉิทกา

ชั้นที่ ๗
สกุล โกมารกุล ณ นคร เชื้อสาย เจ้าพระยามหาศิริธรรม (น้อยใหญ่)
บุตรธิดา นายพลทิพ
หลานปู่ เจ้าพระยาพลเทพ (เฉลิม)
๑. ญ. สายทิพ
๒. ช. พงศ์เทพ
๓. ญ. พิณทิพ
๔. ช. พนเทพ

ชั้นที่ ๗
สกุล โกมารกุล ณ นคร เชื้อสาย เจ้าพระยามหาศิริธรรม (น้อยใหญ่)
บุตรธิดา นายฉลองพันธุ์
หลานปู่ เจ้าพระยาพลเทพ (เฉลิม)
๑. ญ. ด็อกเตอร์ สายพันธุ์ ภรรยา ด็อกเตอร์ กฤษณพงศ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล มีบุตร คือ
๑.๑ ช. กฤษณพันธุ์ ๑.๒ ช. กสิ
๒. ญ. ศรีพันธุ์
๓. ช. พันธุ์เทพ (มาร์ค) ภรรยาชื่อ นางพรพรรณ

(๒๖)
ชั้นที่ ๘
สกุล โกมารกุล ณ นคร เชื้อสาย เจ้าพระยามหาศิริธรรม (น้อยใหญ่)
บุตรธิดา พลตรี ชายน้อย
หลานปู่ พระยาโกมารกุลมนตรี (ชื่น)
๑. ช. ตนุชธ์ (จ้อย) เดิมชื่อ ตนุชน้อย ภรรยาชื่อ นางพนิตพิมพ์
๒. ญ. ยุวดี

ชั้นที่ ๘
สกุล โกมารกุล ณ นคร เชื้อสาย เจ้าพระยามหาศิริธรรม (น้อยใหญ่)
บุตร นายชื่นเมือง
หลานปู่ พระยาโกมารกุลมนตรี (ชื่น)
๑. ช. พงศ์นคร

ชั้นที่ ๘
สกุล โกมารกุล ณ นคร เชื้อสาย เจ้าพระยามหาศิริธรรม (น้อยใหญ่)
บุตรธิดา นายวรพัฒน์
หลานปู่ พระยาโกมารกุลมนตรี (ชื่น)
๑. ญ. อรประไพ
๒. ช. พันธุ์วัฒน์

ชั้นที่ ๘
สกุล โกมารกุล ณ นคร เชื้อสาย เจ้าพระยามหาศิริธรรม (น้อยใหญ่)
บุตรธิดา นายฉาน
หลานปู่ หลวงอำนาจนทีสฤษฎิ์ (ฉินท์)
(๒๗)
๑. ช. ฉกาจ
๒. ช. ธีระพล
๓. ช. เฉิดพงษ์ ภรรยาชื่อ นางณภัทร
๔. พันเอก เฉลิมโชค ภรรยาชื่อ นางพัชรา (สิทธิเทศานนท์)
๕. ญ. เฉิดฉวี
๖. ญ. ฉายฉาน ภรรยา นายอภิชาติ เมืองนกเอี้ยง มีธิดา คือ
๖.๑ ญ. เนาวพรรณ

ชั้นที่ ๘
สกุล โกมารกุล ณ นคร เชื้อสาย เจ้าพระยามหาศิริธรรม (น้อยใหญ่)
บุตรธิดา นายเฉียบ
หลานปู่ หลวงอำนาจนทีสฤษฎิ์ (ฉินท์)
๑. ญ. ศิวา ภรรยา นายชาญ มีบุตรธิดา คือ
๑.๑ ช. ฐากูร
๑.๒ ญ. ปารามิตตา ภรรยา นายวาทิตย์ มีธิดา คือ
๑.๒.๑ ญ. พิมพ์รัก
๒. ช. เลอพันธ์ ภรรยาชื่อ นางแอนนา

ชั้นที่ ๘
สกุล โกมารกุล ณ นคร เชื้อสาย เจ้าพระยามหาศิริธรรม (น้อยใหญ่)
บุตรธิดา นายฉมวก
หลานปู่ หลวงอำนาจนทีสฤษฎิ์ (ฉินท์)
๑. ช. โกมล นางยุพิน เป็นมารดา ภรรยาชื่อ นางสุกัญญา
๒. ญ. ฉม้อย ภรรยา นายบุญลือ มีบุตร คือ
๒.๑ ช. ฉัตรพงษ์
๒.๒ ช. ฉัตรพล
๓. ช. เฉลิมเกียรติ นางยุพิน เป็นมารดา ภรรยาชื่อ นางศรีพรรณ
(๒๘)
๔. ญ. เฉลิมวรรณ ภรรยา นายสุวรรณ มีบุตรธิดา คือ
๔.๑ ญ. เกียรติแก้ว
๔.๒ ช. เกียรติคุณ
๕. ช. ชาติชาย นางจวงจันทร์ เป็นมารดา ภรรยาชื่อ นางอัมพร
๖. ช. เชิดพงษ์ นางจวงจันทร์ เป็นมารดา ภรรยาชื่อ นางประยูร
๗. ญ. เฉพาะพิศ ภรรยา นายสาธิต มีธิดา คือ
๗.๑ แพทย์หญิง วรัญญา
๗.๒ ญ. วริศา
๘. ญ. ภวภา ภรรยา นายภูดิท มีบุตรธิดา คือ
๘.๑ ญ. ณัฐธยาน์
๘.๒ ร้อยตำรวจโท ศรันพงศ์
๙. ญ. ฉันทนา ภรรยา นายศักดิ์ชาย มีธิดา คือ
๙.๑ ญ. ฉันทพันธ์

ชั้นที่ ๘
สกุล โกมารกุล ณ นคร เชื้อสาย เจ้าพระยามหาศิริธรรม (น้อยใหญ่)
บุตร นายชายน้อย
หลานปู่ หลวงอำนาจนทีสฤษฎิ์ (ฉินท์)
๑. ช. ก่อเกียรติ ภรรยาชื่อ นางประพินพร
๒. ช. กฤษณา

ชั้นที่ ๘
สกุล โกมารกุล ณ นคร เชื้อสาย เจ้าพระยามหาศิริธรรม (น้อยใหญ่)
บุตรธิดา นายฉลาม
หลานปู่ หลวงอำนาจนทีสฤษฎิ์ (ฉินท์)
๑. ญ. ฉัตรดาพร ภรรยา นายเสนาะ มีบุตร คือ
๑.๑ ช. ภาสกร ภรรยาชื่อ นางอัจฉราฉวี มีธิดา คือ
๑.๑.๑ ญ. ศิภัสฏาร์
(๒๙)
๒. ช. ฉนำชัย ภรรยาชื่อ นางนิตยา
๓. ญ. เฉิดโฉม
๔. ญ. ไฉไล ภรรยา นายวิเชียร มีบุตร คือ
๔.๑ ช. สืบตระกูล ภรรยาชื่อ นางพัดชา มีธิดา คือ
๔.๑.๑ ญ. วิริศา ภรรยา นายธนภูมิ
๔.๑.๒ ญ. ลัลล์ลิล
๔.๑.๓ ญ. อัยรินทร์
๕. ช. เฉลิมเดช ภรรยาชื่อ นางฐิตสิริ
๖. ญ. โฉมเฉลา

ชั้นที่ ๘
สกุล โกมารกุล ณ นคร เชื้อสาย เจ้าพระยามหาศิริธรรม (น้อยใหญ่)
บุตรธิดา นาวาตรี ศรีโรจน์
หลานปู่ หลวงอำนาจนทีสฤษฎิ์ (ฉินท์)
๑. ญ. ทรงศรี
๒. ช. ทรงศักดิ์
๓. ญ. วันวิสาข์

ชั้นที่ ๘
สกุล โกมารกุล ณ นคร เชื้อสาย เจ้าพระยามหาศิริธรรม (น้อยใหญ่)
บุตรธิดา นายชนัก
หลานปู่ หลวงอำนาจนทีสฤษฎิ์ (ฉินท์)
๑. ญ. ปัณโฉม
๒. ญ. ปฏิมา
๓. ช. ธนพล ภรรยาชื่อ สินีนาฏ
๔. ญ. พราวภูมิ

(๓๐)

 

รูปที่ ๑๑ คุณธนพล โกมารกุล ณ นคร
ตำแหน่งปัจจุบัน รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน
ชั้นที่ ๘ บุตร คุณชนัก โกมารกุล ณ นคร
หลานปู่ หลวงอำนาจนทีสฤษฎิ์ (ฉินท์ โกมารกุล ณ นคร)
ที่มาของภาพและข้อมูล : https://www.audit.go.th/th/นายธนพล-โกมารกุล-ณ-นคร
(๓๑)

ชั้นที่ ๘
สกุล โกมารกุล ณ นคร เชื้อสาย เจ้าพระยามหาศิริธรรม (น้อยใหญ่)
บุตรธิดา นายฉนาก
หลานปู่ หลวงอำนาจนทีสฤษฎิ์ (ฉินท์)

๑. ญ. ฉัตรแก้ว
๒. ช. บุรฉัตร
๓. จ่าสิบเอก ชูพงษ์

 

ชั้นที่ ๘
สกุล โกมารกุล ณ นคร เชื้อสาย เจ้าพระยามหาศิริธรรม (น้อยใหญ่)
บุตรธิดา นายไฉน
หลานปู่ นายชุติ

๑. ช. ศุภวัชร์ (ไก่) ภรรยาชื่อ นางจันทร์ทิมา (ตึ้ง)
๒. ญ. สมบูรณ์ (เล็ก) ภรรยา นายสุเรนทร์ นารากุลชัย
๓. ช. สมบัติ
๔. ญ. สมพร (จิ๋ม) ภรรยา นายพิชิต ธีนะนันท์ มีบุตรธิดา คือ
๔.๑ ญ. พลินี
๔.๒ ญ. พิราสินี
๔.๓ ช. พงศ์วารินทร์
๕. ช. สมพงษ์ (แซม) ภรรยาชื่อ นางพัชรินทร์ (แพท)
๖. ญ. สมศรี (น้อย) ภรรยา นายชัชวาล สุนทราณู มีบุตร คือ
๖.๑ ช. พลพัต
๖.๒ ช. คฑาวุธ
๗. ญ. อรรถยา (หมู) มีบุตร คือ
๗.๑ ช. รัชพล


(๓๒)

 

รูปที่ ๑๒ คุณศุภวัชร์ โกมารกุล ณ นคร
ที่ปรึกษาอาวุโส กลุ่มเชื้อสายเจ้าพระยานครศรีธรรมราช
โกมารกุล ณ นคร / ณ นคร / จาตุรงคกุล
ชั้นที่ ๘ บุตร คุณไฉน โกมารกุล ณ นคร
หลานปู่ คุณชุติ โกมารกุล ณ นคร
(๓๓)
ชั้นที่ ๘
สกุล โกมารกุล ณ นคร เชื้อสาย เจ้าพระยามหาศิริธรรม (น้อยใหญ่)
ธิดา นายศรีรัตน์
หลานปู่ นายชุติ
๑. ญ. นันทยา (หญิง) โกมารกุล ณ นคร (ใช้สกุลเดิม) ภรรยา นายพัฒน์สิน (อั๋น) หิรัญบุญญวัฒน์ มีบุตรธิดา คือ
๑.๑ ญ. พิชยารักษ์ (แอล)
๑.๒ ญ. อาภาพัชร์ (เอิน)
๑.๓ ญ. ปุริมพัฒน์ (อง)
๑.๔ ญ. มิ่งกมล (อะอายะ) โกมารกุล ณ นคร (ใช้สกุลตามมารดา)
๑.๕ ช. ซัน (ซัน)
๒. ญ. ศิวพร (เปิ้ล)
๓. ญ. พรศิริ (ปิ๋ม) ภรรยา นายเชาว์ลิต (เปิ้ล) รัชพงษ์ไทย

ชั้นที่ ๘
สกุล โกมารกุล ณ นคร เชื้อสาย เจ้าพระยามหาศิริธรรม (น้อยใหญ่)
บุตรธิดา นายชัยรัตน์
หลานปู่ นายชุติ
๑. ช. พรชัย (เก๋) ภรรยาชื่อ นางเจนจิรา (เจน)
๒. ญ. พิไลรัช (ก้อย)
๓. ญ. พัชรา (เก่ง)

ชั้นที่ ๘
สกุล โกมารกุล ณ นคร เชื้อสาย เจ้าพระยามหาศิริธรรม (น้อยใหญ่)
บุตรธิดา พันจ่าเอก ชัยชนะ
หลานปู่ นายชุติ
(๓๔)

พันจ่าเอก ชัยชนะ มีภรรยา ๒ คน ภรรยาคนแรกชื่อ นางอี๊ด มีบุตรธิดา คือ

๑. ช. สุชาติ (ต้น)

๒. ญ. อรวรรณ (ฝน)

๓. ญ. อรทัย (น้ำ) ภรรยา นายโกวิท ศรีวัฒนากร

ภรรยาคนที่ ๒ ขื่อ นางสุนีย์ มีธิดา คือ

๑. ญ. จิราพร ภรรยา จ่าเอก ภาษิต อินนุ้ย มีบุตร คือ
๑.๑ ช. เศกสรร
๑.๒ ช. กิตติศักดิ์

๒. ญ. นฤมล

 

ชั้นที่ ๘
สกุล โกมารกุล ณ นคร เชื้อสาย เจ้าพระยามหาศิริธรรม (น้อยใหญ่)
บุตรธิดา พลตำรวจเอก ประยูร
หลานปู่ นายใช่

๑. ช. ประกายพฤกษ์ (หมู) มีภรรยา ๒ คน คือ (๑) นางพฤกษ์ (พจนกร) (เสียชีวิต) และ (๒) นางศลิษา (แก้ว)

๒. พลตำรวจตรี เอื้อพงศ์ (ปุ้ย) มีภรรยา ๒ คน คือ (๑) นางวิยะดา (ยินดีผล) และ (๒) นาง ฉันทนา

๓. ญ. นงลักษณ์ (น้องเล็ก) สมรสกับ นายปริมาณ โชติศาลิกร มีบุตร คือ
๓.๑ ร้อยตำรวจเอก ปรม (บิ๊ก) โกมารกุล ณ นคร (ใช้สกุลตามมารดา) ภรรยาชื่อ นางปรีชญา (พัวประดิษฐ์) มีธิดา คือ
๓.๑.๑ ญ. ปริม
ญ. นงลักษณ์ สมรสใหม่กับ นายตรีภพ (โป๊บ) จันทรประภา


(๓๕)
ชั้นที่ ๘
สกุล โกมารกุล ณ นคร เชื้อสาย เจ้าพระยามหาศิริธรรม (น้อยใหญ่)
บุตร นายชวน
หลานปู่ นายใช่
๑. ช. โชษิต

ชั้นที่ ๘
สกุล โกมารกุล ณ นคร เชื้อสาย เจ้าพระยามหาศิริธรรม (น้อยใหญ่)
บุตรธิดา นาวาอากาศตรี ชาติชาย
หลานปู่ นายใช่
๑. ช. โกมารชาติ (ปืน) ภรรยาชื่อ นางวราพร (กบ) (วิไล)
๒. ญ. วรอนงค์ (ปุ๊ก) เดิมชื่อ กุลชาติ ภรรยา นายพัฒนโรจน์ (โอ๋) เทพอารักษ์ มีบุตร คือ
๒.๑ ช. พงศภัค (พี)
๓. ช. จุลชาติ (เอก)

ชั้นที่ ๘
สกุล โกมารกุล ณ นคร เชื้อสาย เจ้าพระยามหาศิริธรรม (น้อยใหญ่)
ธิดา นายชาญ
หลานปู่ นายใช่
๑. ญ. ปวิณดา (ดิว) โกมารกุล ณ นคร (ใช้สกุลเดิม) ภรรยา นายธพลเชษฐ์ (เชษฐ์) สรณานุสรณ์ มีบุตร คือ
๑.๑ ช. ธนวิณ (ดัช)
๒. ญ. ชญานุตม์ (ดาว) โกมารกุล ณ นคร (ใช้สกุลเดิม) ภรรยา นายสุรัตน์ (ไปป์) กมลสันติโรจน์ มีบุตร คือ
๒.๑ ช. พชรพัชร์ (ปุณณ์)
๒.๒ ข. ปัณณวิชญ์ (ปริญ)
๓. ญ. ชลลดา (ด้าย)

(๓๖)
ชั้นที่ ๘
สกุล โกมารกุล ณ นคร เชื้อสาย เจ้าพระยามหาศิริธรรม (น้อยใหญ่)
ธิดา นายเชษฐพงศ์
หลานปู่ นายเฉลียววงศ์
๑. ญ. ชญา

ชั้นที่ ๘
สกุล โกมารกุล ณ นคร เชื้อสาย เจ้าพระยามหาศิริธรรม (น้อยใหญ่)
บุตรธิดา นายอนุพงศ์
หลานปู่ นายเฉลียววงศ์
๑. ญ. อติกานต์
๒. ช. อติพงศ์

ชั้นที่ ๘
สกุล โกมารกุล ณ นคร เชื้อสาย เจ้าพระยามหาศิริธรรม (น้อยใหญ่)
ธิดา นายพันธุ์เทพ
หลานปู่ นายฉลองพันธุ์
๑. ญ. พิมพกานต์
๒. ช. พีรพล

ชั้นที่ ๙
สกุล โกมารกุล ณ นคร เชื้อสาย เจ้าพระยามหาศิริธรรม (น้อยใหญ่)
บุตร นายตนุชธ์
หลานปู่ พลตรี ชายน้อย
๑. ช. ธเดชจ์ (เจ้าคุณ)
๒. ช. ธกรจ์ (เจ้าสัว)

(๓๗)
ชั้นที่ ๙
สกุล โกมารกุล ณ นคร เชื้อสาย เจ้าพระยามหาศิริธรรม (น้อยใหญ่)
บุตรธิดา นายฉกาจ
หลานปู่ นายฉาน
๑. ญ. มนสิชา
๒. จ่าสิบเอก เฉลิมชัย ภรรยาชื่อ นางสุรางค์
๓. ช. เฉลิมศักดิ์
๔. ญ. ศรัญญา

ชั้นที่ ๙
สกุล โกมารกุล ณ นคร เชื้อสาย เจ้าพระยามหาศิริธรรม (น้อยใหญ่)
ธิดา นายเฉิดพงษ์
หลานปู่ นายฉาน
๑. ญ. ชนัสดา ภรรยา จ่าสิบเอก อัมรินทร์ มีธิดา คือ
๑.๑ ญ. สิตา
๒. ญ. ฐานิดา ภรรยา นายสมเกียรติศักดิ์ มีบุตรธิดา คือ
๒.๑ ญ. ธนพร ๒.๒ ช. กันตินันท์
๓. ญ. ชูขวัญ
๔. ญ. ชัชนัย
๕. ญ. ชยานนท์ มีธิดา คือ
๕.๑ ญ. ศุภรดา

ชั้นที่ ๙
สกุล โกมารกุล ณ นคร เชื้อสาย เจ้าพระยามหาศิริธรรม (น้อยใหญ่)
ธิดา พันเอก เฉลิมโชค
หลานปู่ นายฉาน
๑. ญ. ธนิยา (อาร์ท)

(๓๘)
ชั้นที่ ๙
สกุล โกมารกุล ณ นคร เชื้อสาย เจ้าพระยามหาศิริธรรม (น้อยใหญ่)
ธิดา นายเลอพันธ์
หลานปู่ นายเฉียบ
๑. ญ. สริตา

ชั้นที่ ๙
สกุล โกมารกุล ณ นคร เชื้อสาย เจ้าพระยามหาศิริธรรม (น้อยใหญ่)
บุตรธิดา นายโกมล
หลานปู่ นายฉมวก
๑. ญ. พิมพ์บงกช
๒. ญ. สุธาสินี
๓. ช. ก้องเกียรติ

ชั้นที่ ๙
สกุล โกมารกุล ณ นคร เชื้อสาย เจ้าพระยามหาศิริธรรม (น้อยใหญ่)
ธิดา นายเฉลิมเกียรติ
หลานปู่ นายฉมวก
๑. ญ. ศิริพร
๒. ญ. ศิวพร

ชั้นที่ ๙
สกุล โกมารกุล ณ นคร เชื้อสาย เจ้าพระยามหาศิริธรรม (น้อยใหญ่)
บุตรธิดา นายชาติชาย
หลานปู่ นายฉมวก
(๓๙)
๑. สิบโท ศตวรรษ (บอม)
๒. ญ. สิริโสภา (หญิง)

ชั้นที่ ๙
สกุล โกมารกุล ณ นคร เชื้อสาย เจ้าพระยามหาศิริธรรม (น้อยใหญ่)
บุตรธิดา นายเชิดพงษ์
หลานปู่ นายฉมวก
๑. ญ. แก้วกาญจน์
๒. ช. กานต์
๓. ญ. กชกร

ชั้นที่ ๙
สกุล โกมารกุล ณ นคร เชื้อสาย เจ้าพระยามหาศิริธรรม (น้อยใหญ่)
บุตรธิดา นายก่อเกียรติ
หลานปู่ นายชายน้อย
๑. ช. เสฏฐวุฒิ
๒. ญ. สุชานันท์

ชั้นที่ ๙
สกุล โกมารกุล ณ นคร เชื้อสาย เจ้าพระยามหาศิริธรรม (น้อยใหญ่)
บุตรธิดา นายฉนำชัย
หลานปู่ นายฉลาม
๑. ญ. ฉัตรหทัย ภรรยา นายทัศนัย มีธิดา คือ
๑.๑ ญ. ณัฐณิชา
๒. ญ. นัทธมน
๓. ช. ฉัตรชัย

(๔๐)

ชั้นที่ ๙
สกุล โกมารกุล ณ นคร เชื้อสาย เจ้าพระยามหาศิริธรรม (น้อยใหญ่)
บุตรธิดา นายเฉลิมเดช
หลานปู่ นายฉลาม
๑. ญ. ภัคจิรา มีบุตรธิดา คือ
๑.๑ ช. Ciccio
๑.๒ ญ. ชณัฐดา
๑.๓ ช. ชาณัฐ
๒. ญ. ฉัตรชนก
๓. ช. ฉัตรดนัย
๔. ช. ปัณณรัฐ
๕. ช. ฉันทพัฒน์

ชั้นที่ ๙
สกุล โกมารกุล ณ นคร เชื้อสาย เจ้าพระยามหาศิริธรรม (น้อยใหญ่)
บุตร นายธนพล
หลานปู่ นายชนัก
๑. ช. ชลรังสี

ชั้นที่ ๙
สกุล โกมารกุล ณ นคร เชื้อสาย เจ้าพระยามหาศิริธรรม (น้อยใหญ่)
บุตร นายศุภวัชร์
หลานปู่ นายไฉน
๑. ช. จตุการ (ต๊ะ)

(๔๑)
ชั้นที่ ๙
สกุล โกมารกุล ณ นคร เชื้อสาย เจ้าพระยามหาศิริธรรม (น้อยใหญ่)
บุตร นายสมบัติ
หลานปู่ นายไฉน
๑. ช. ธีรภัทร (รัตน์)
๒. ช. เมธี (บอย)

ชั้นที่ ๙
สกุล โกมารกุล ณ นคร เชื้อสาย เจ้าพระยามหาศิริธรรม (น้อยใหญ่)
บุตรธิดา นายพรชัย
หลานปู่ นายชัยรัตน์
๑. ญ. กนกกร (เกรท)
๒. ญ. ขวัญกมล (เกรน)
๓. ช. ศิวกร (กร)

ชั้นที่ ๙
สกุล โกมารกุล ณ นคร เชื้อสาย เจ้าพระยามหาศิริธรรม (น้อยใหญ่)
บุตรธิดา นายประกายพฤกษ์
หลานปู่ พลตำรวจเอก ประยูร
๑. ช. ธนพงษ์ นางพฤกษ์ (พจนกร) เป็นมารดา
๒. ญ. เกวลี นางศลิษา เป็นมารดา

ชั้นที่ ๙
สกุล โกมารกุล ณ นคร เชื้อสาย เจ้าพระยามหาศิริธรรม (น้อยใหญ่)
ธิดา พลตำรวจตรี เอื้อพงศ์
หลานปู่ พลตำรวจเอก ประยูร
(๔๒)

๑. ญ. อพัชนิภา (แอม) นางวิยะดา (ยินดีผล) เป็นมารดา สมรสกับ นายจักรกฤษณ์ เตชะวณิช มีธิดาคือ
๑.๑ ญ. สุปรีชญา โกมารกุล ณ นคร (ใช้สกุลตามมารดา)
ญ. อพัชนิภา สมรสใหม่กับ นาย อีธาน กลิสท์ ใช้นามสกุล โกมารกุล ณ นคร กลิสท์
๒. ญ. นีรภา (จิ๊ง) นางวิยะดา (ยินดีผล) เป็นมารดา

 

ชั้นที่ ๙
สกุล โกมารกุล ณ นคร เชื้อสาย เจ้าพระยามหาศิริธรรม (น้อยใหญ่)
ธิดา นายโกมารชาติ
หลานปู่ นาวาอากาศตรี ชาติชาย
๑. ญ. สิรีรัศมิ์ (ปิ่น)

 

ชั้นที่ ๑๐
สกุล โกมารกุล ณ นคร เชื้อสาย เจ้าพระยามหาศิริธรรม (น้อยใหญ่)
ธิดา จ่าสิบเอก เฉลิมชัย
หลานปู่ นายฉกาจ

๑. ญ. ฉัตรลดา

 

Visitors: 23,871