>>>ฐานข้อมูลเพื่อค้นหารายชื่อสายสกุล ณ นคร เชื้อสายเจ้าพระยานครศรีธรรมราช (น้อยกลาง)


(๔๓)

(๒) สกุล ณ นคร
เชื้อสาย เจ้าพระยานครศรีธรรมราช (น้อยกลาง)

ชั้นที่ ๔
สกุล ณ นคร เชื้อสาย เจ้าพระยานครศรีธรรมราช (น้อยกลาง)
บุตรธิดา เจ้าพระยานครศรีธรรมราช (น้อยกลาง)
หลานปู่ เจ้าพระยานครศรีธรรมราช (น้อย)

๑. เจ้าพระยาสุธรรมมนตรีศรีธรรมราช มาตยพงศ์สถาพรบวรเดโชไชย อภัยพิริยบรากรมพาหุ (หนูพร้อม) จางวางเมืองนครศรีธรรมราช ท่านผู้หญิงหม่อมราชวงศ์หญิงดาวเรือง (นรินทรางกูร) เป็นมารดา
๒. พระศิริธรรมบริรักษ์ (ถัด) ปลัดเมืองนครศรีธรรมราช เดิมเป็นพระเสน่หามนตรี ผู้ช่วยราชการเมืองนครศรีธรรมราช ท่านผู้หญิงหม่อมราชวงศ์หญิงดาวเรือง (นรินทรางกูร) เป็นมารดา
๓. พระยาบริรักษ์ภูเบศร์ (เอี่ยม) เดิมเป็นพระภักดีดำรงฤทธิ์ ผู้ช่วยราชการเมืองนครศรีธรรมราช แล้วเป็นพระยาตรังคภูมาภิบาล ผู้ว่าราชการเมืองตรัง ท่านผู้หญิง หม่อมราชวงศ์หญิงดาวเรือง (นรินทรางกูร) เป็นมารดา
๔. เจ้าจอมอิ่ม ในรัชกาลที่ ๔ ท่านผู้หญิงหม่อมราชวงศ์หญิงดาวเรือง (นรินทรางกูร) เป็นมารดา
๕. ญ. กลาง ท่านผู้หญิงหม่อมราชวงศ์หญิงดาวเรือง (นรินทรางกูร) เป็นมารดา
๖. เจ้าจอมสว่าง ในรัชกาลที่ ๕ ท่านผู้หญิงหม่อมราชวงศ์หญิงดาวเรือง (นรินทรางกูร) เป็นมารดา
๗. หลวงอนุสรสิทธิกรรม (บัว) เป็นนายอำเภอสิชล
๘. ช. เกษ
๙. ญ. นุ้ยขลิบ
๑๐. ญ. นุ้ยทิม


(๔๔)

 

รูปที่ ๑๓ เจ้าพระยาสุธรรมมนตรีศรีธรรมราช มาตยพงศ์สถาพร
บวรเดโชไชย อภัยพิริยบรากรมพาหุ (หนูพร้อม)
เจ้าเมืองนครศรีธรรมราชคนสุดท้ายของกรุงรัตนโกสินทร์
ชั้นที่ ๔ บุตร เจ้าพระยานครศรีธรรมราช (น้อยกลาง)
หลานปู่ เจ้าพระยานครศรีธรรมราช (น้อย)
(๔๕)

 

รูปที่ ๑๔ พระศิริธรรมบริรักษ์ (ถัด)
ชั้นที่ ๔ บุตร เจ้าพระยานครศรีธรรมราช (น้อยกลาง)
หลานปู่ เจ้าพระยานครศรีธรรมราช (น้อย)

 

รูปที่ ๑๕ พระยาบริรักษ์ภูเบศร์ (เอี่ยม)
ชั้นที่ ๔ บุตร เจ้าพระยานครศรีธรรมราช (น้อยกลาง)
หลานปู่ เจ้าพระยานครศรีธรรมราช (น้อย)
(๔๖)
ชั้นที่ ๕
สกุล ณ นคร เชื้อสาย เจ้าพระยานครศรีธรรมราช (น้อยกลาง)
บุตรธิดา เจ้าพระยาสุธรรมมนตรีศรีธรรมราช (หนูพร้อม)
หลานปู่ เจ้าพระยานครศรีธรรมราช (น้อยกลาง)
๑. ญ. นุ้ยใหญ่ ภรรยา พระยาสุนทราทรธุรกิจปรีชา (หมี ณ ถลาง)
๒. พระยานครกุลเชษฐ์มเหศรภักดี (เอียด) มีภรรยา ๒ คน คือ (๑) คุณหญิงจีบ (ปัจฉิม) ธิดา หลวงสุนทรสินธพ (จอ ปัจฉิม) กับ นางจาด สุนทรสินธพ และ (๒) คุณเข็ม ชั้นที่ ๕ ธิดา พระยาบริรักษ์ภูเบศร์ (เอี่ยม) สายเดียวกัน
๓. ช. ชื่น
๔. ญ. นิล
๕. นายพลเอก เจ้าพระยาบดินทรเดชานุชิต อดิศรมหาสวามิภักดิ์ อุดมศักดิ์เสนาบดี ศรีธรรมราชกุลพงศ์ ดำรงราชวรฤทธิ์ สัตยสถิตย์อาชวาศัย พุทธาทิไตรย์สรณธาดา อภัยพิริยบรากรมพาหุ (แย้ม) เป็นเสนาบดีกระทรวงกลาโหม ในรัชกาลที่ ๖ และ ๗ ท่านนิ่ม เป็นมารดา มีภรรยา ๓ คน คือ (๑) ท่านผู้หญิงเลียบ (ปัจฉิม) ธิดา หลวงสุนทรสินธพ (จอ ปัจฉิม) เจ้ากรมม้าแซงนอกซ้าย กับ นางจาด สุนทรสินธพ, (๒) คุณแดง และ (๓) คุณพริ้ง ชั้นที่ ๕ ธิดา เจ้าพระยาสุธรรมมนตรีศรีธรรมราช (หนูพร้อม) กับ ท่านปิ่ม สายเดียวกัน
๖. ช. แดง
๗. ญ. ตลับ
๘. ญ. ลิ้นจี่ ภรรยา พระพิไสยสุนทรการ
๙. ญ. ขาว
๑๐. ญ. นุ่ม
๑๑. ญ. พริ้ง ท่านปิ่ม เป็นมารดา มีธิดากับ นายพลเอก เจ้าพระยาบดินทรเดชานุชิต (แย้ม) ๑ คน ภายหลังแยกทางกัน สมรสกับ อำมาตย์โท พระวุฒิศาสตร์วินิจฉัย (ชิต เภกะนันทน์) มีบุตรธิดา คือ
๑๑.๑ ญ. เปรอสิริ อดีตหัวหน้าบรรณารักษ์กรมวิทยาศาสตร์
๑๑.๒ พลตรี พงศ์ อดีตเจ้ากรมทหารสื่อสาร
๑๒. อำมาตย์โท พระยาสุรเทพภักดีศรีพิจิตรบุรินทร์ (พร้อม) ปลัดมณฑลพิษณุโลก
(๔๗)
๑๓. ขุนบริรักษภูเบศร์ (แกะ) มีภรรยา ๒ คน คือ (๑) นางปุ้ย ชั้นที่ ๕ ธิดา หลวงอนุสรสิทธิกรรม (บัว) สายเดียวกัน และ (๒) นางสวาสดิ์ ชั้นที่ ๖ ธิดา นายหนูบัว เชื้อสาย คุณเถื่อน
๑๔. ญ. แห้ว
๑๕. ช. กลั่น ท่านนาก เชื้อสายเมืองกำเนิดนพคุณ ธิดา หลวงภักดีสมบัติ เป็นมารดา มีภรรยา ๒ คน คือ (๑) นางเยื้อน ธิดา พระยาสมุทรสาครานุรักษ์ (สุด บุนนาค) เจ้าเมืองสมุทรสาคร และ (๒) นางนิ่ม ธิดา ขุนพิพิธราชการ (เกลี้ยง ประทุมวงศ์) หรือ มือปราบเล่ง
๑๖. ญ. ผ่อง
๑๗. ญ. ลวาด
๑๘. ญ. จำเริญ
๑๙. ช. ไข่

 

รูปที่ ๑๖ พระยานครกุลเชษฐมเหศรภักดี (เอียด ณ นคร)
ชั้นที่ ๕ บุตร เจ้าพระยาสุธรรมมนตรีศรีธรรมราช (หนูพร้อม)
หลานปู่ เจ้าพระยานครศรีธรรมราช (น้อยกลาง)
(๔๘)

 

รูปที่ ๑๗ นายพลเอก เจ้าพระยาบดินทรเดชานุชิต อดิศรมหาสวามิภักดิ์
อุดมศักดิ์เสนาบดี ศรีธรรมราชกุลพงศ์ ดำรงราชวรฤทธิ์ สัตยสถิตย์อาชวาศัย
พุทธาทิไตรย์สรณธาดา อภัยพิริยบรากรมพาหุ (แย้ม ณ นคร)
อดีตเสนาบดีกระทรวงกลาโหม
ผู้ขอและได้รับพระราชทานนามสกุล “ณ นคร” จากล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ ๖
ชั้นที่ ๕ บุตร เจ้าพระยาสุธรรมมนตรีศรีธรรมราช (หนูพร้อม)
หลานปู่ เจ้าพระยานครศรีธรรมราช (น้อยกลาง)
ที่มาของภาพ : สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร
(๔๙)

 

รูปที่ ๑๘ ท่านผู้หญิงบดินทรเดชานุชิต (เลียบ)
ธิดา หลวงสุนทรสินธพ (จอ ปัจฉิม) เจ้ากรมม้าแซงนอกซ้าย
ภริยา นายพลเอก เจ้าพระยาบดินทรเดชานุชิต (แย้ม ณ นคร)
ชั้นที่ ๕ บุตร เจ้าพระยาสุธรรมมนตรีศรีธรรมราช (หนูพร้อม)
หลานปู่ เจ้าพระยานครศรีธรรมราช (น้อยกลาง)
ที่มาของภาพ : สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร
(๕๐)

 

รูปที่ ๑๙ อำมาตย์โท พระยาสุรเทพภักดีศรีพิจิตรบุรินทร์ (พร้อม)
ชั้นที่ ๕ บุตร เจ้าพระยาสุธรรมมนตรีศรีธรรมราช (หนูพร้อม)
หลานปู่ เจ้าพระยานครศรีธรรมราช (น้อยกลาง)

 

รูปที่ ๒๐ คุณกลั่น ณ นคร
บิดาของ คุณพร้อม ณ นคร และ คุณประทีป ณ นคร
อดีตประธานมูลนิธิสกุล ณ นคร และสายสัมพันธ์ คนที่ ๑ และ ๒
ชั้นที่ ๕ บุตร เจ้าพระยาสุธรรมมนตรีศรีธรรมราช (หนูพร้อม)
หลานปู่ เจ้าพระยานครศรีธรรมราช (น้อยกลาง)
(๕๑)
ชั้นที่ ๕
สกุล ณ นคร เชื้อสาย เจ้าพระยานครศรีธรรมราช (น้อยกลาง)
บุตรธิดา พระยาบริรักษภูเบศร์ (เอี่ยม)
หลานปู่ เจ้าพระยานครศรีธรรมราช (น้อยกลาง)
๑. ญ. เข็ม ภรรยา พระยานครกุลเชษฐมเหศวรภักดี (เอียด) ชั้นที่ ๕ บุตร เจ้าพระยา สุธรรมมนตรีศรีธรรมราช (หนูพร้อม) สายเดียวกัน
๒. ญ. โสภา
๓. ญ. พร้อม
๔. ช. ชิต
๕. หม่อมเนื่อง ในหม่อมเจ้าสฤษดิเดช ชยางกูร มีธิดา คือ
๕.๑ ญ. หม่อมราชวงค์ ทิพยวดี ทวีวงศ์
๕.๒ ญ. หม่อมราชวงค์ ศรีสฤษดิ์ ธรรมสโรช
๕.๓ ญ. หม่อมราชวงค์ วิจิตรโฉม กิติยากร
๕.๔ ญ. หม่อมราชวงค์ โสมสมร กำภู
๕.๕ ญ. หม่อมราชวงค์ พรพรรณ ทวีวงศ์ถวัลยศักดิ์
๖. ญ. เฟื่อง
๗. หลวงทำนุนิกรราษฎร์ (เพลา)
๘. ช. เปลี่ยน
๙. ช. เปรม

ชั้นที่ ๕
สกุล ณ นคร เชื้อสาย เจ้าพระยานครศรีธรรมราช (น้อยกลาง)
บุตรธิดา หลวงอนุสรสิทธิกรรม (บัว)
หลานปู่ เจ้าพระยานครศรีธรรมราช (น้อยกลาง)
๑. ญ. ใหญ่
๒. ญ. ชื่น
๓. ญ. พร้อม
(๕๒)
๔. ญ. ปุ้ย ภรรยา ขุนบริรักษภูเบศร์ (แกะ) ชั้นที่ ๕ บุตร เจ้าพระยาสุธรรมมนตรีศรีธรรมราช (หนูพร้อม) สายเดียวกัน
๕. ญ. เจริญ ภรรยา ขุนชำนาญเวชชศาสตร์ (แสวง เปรมสริน)
๖. ญ. จรัส
๗. ขุนนฤมลธนารักษ์ (ชม) นายอำเภอพนม จังหวัดนครศรีธรรมราช
๘. พระภักดีราชกิจ (เอียด) ปลัดมณฑลนครศรีธรรมราช ภรรยาชื่อ นางตรอง ธิดา พระบริพันธุ์บุณยภักดี (บุญคง บุณยภักดิ์) กับ นางบริพันธ์ บุณยภักดี
๙. ขุนเทพภักดี (เล็ก) นายอำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง มีภรรยา ๒ คน คือ (๑) นางยกฮิ่น และ (๒) นางกุหลาบ (ศิลปสมศักดิ์)
๑๐. ช. ปั้น สมุห์บัญชีอำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ภรรยาชื่อ นางบักเฮียะ (บรรณโศภิษฐ์)
๑๑. ช. ขาว ปลัดอำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
๑๒. ขุนเสนานุวงศ์ (พิศ) นางช่วย เป็นมารดา ภรรยาชื่อ นางอนงค์ (จินดาพล)
๑๓. ช. ชิ้น

 

รูปที่ ๒๑ ขุนนฤมลธนารักษ์ (ชม)
ชั้นที่ ๕ บุตร หลวงอนุสรสิทธิกรรม (บัว)
หลานปู่ เจ้าพระยานครศรีธรรมราช (น้อยกลาง)
(๕๓)

ชั้นที่ ๕
สกุล ณ นคร เชื้อสาย เจ้าพระยานครศรีธรรมราช (น้อยกลาง)
บุตรธิดา นายเกษ
หลานปู่ เจ้าพระยานครศรีธรรมราช (น้อยกลาง)

๑. ญ. เหม ภรรยา นายทัด ณ นคร

๒. ญ. หงษ์ ภรรยา หมื่นบวรภักดี (กัน)

๓. ช. กุน (ปู่ของ พลเอก เสริม ณ นคร) นางหนู ชั้นที่ ๕ ธิดา นายน่วม กับ นางเพ็ง เชื้อสาย คุณนุ่น เป็นมารดา ภรรยาชื่อ นางหนูเปลือน

๔. ช. สิน นางหนู ชั้นที่ ๕ ธิดา นายน่วม กับ นางเพ็ง เชื้อสาย คุณนุ่น เป็นมารดา

๕. ญ. น้อย ภรรยา หลวงอนุสรสิทธิกรรม (ขาว) ชั้นที่ ๕ บุตร นายตู้ เชื้อสาย พระยาวิชิตสรไกร (กล่อม)

๖. ญ. สงวน

๗. ญ. อิน ภรรยา นายพลอย ชั้นที่ ๕ บุตร นายกอน กับ นางกลิ่น เชื้อสาย พระนิกรบริบาล (จันทร์) มีบุตรธิดา คือ

๗.๑ ญ. ชิต ภรรยา นายชิต ชั้นที่ ๕ บุตร นายน่วม เชื้อสายคุณเริก

๗.๒ ญ. ชม

๗.๓ ช. โชติ

๗.๔ ญ. สมสนิท

๗.๕ ช. โสรัจจ์ เดิมชื่อ สังวาล

๗.๖. ญ. พยอม

๗.๗ ช. พยูร

๗.๘ ช. พยัตก์

๗.๙ ช. ชนินทร์

๗.๑๐ ช. ยงยุทธ


(๕๔)

ชั้นที่ ๖
สกุล ณ นคร เชื้อสาย เจ้าพระยานครศรีธรรมราช (น้อยกลาง)
บุตรธิดา พระยานครกุลเชษฐมเหศรภักดี (เอียด)
หลานปู่ เจ้าพระยาสุธรรมมนตรีศรีธรรมราช (หนูพร้อม)

๑. ญ. ล้าน

๒. พันตรี หลวงคณิตบรรณสาร (สนั่น) มีภรรยา ๒ คน คือ (๑) นางสุดใจ และ (๒) นางเจียร

๓. ญ. เป้า

๔. ญ. วงศ์ ภรรยา พระยาวิชิตสรไกร (เอี่ยม ขัมพานนท์) มีบุตร คือ
๔.๑ ช. ด็อกเตอร์ เอี่ยน

๕. ช. เสนาะ

๖. ญ. สนอง ภรรยา ร้อยตำรวจเอก ศิริ แสงอุไร

๗. ช. เยี่ยม

๘. ญ. แนบ ภรรยา พระศรีเบ็ญจา (อั๋น รัตนวณิช) มีบุตรธิดา คือ
๘.๑ ช. อวบ
๘.๒ ช. อิทธิ์
๘.๓ ญ. อวลกลิ่น

๙. หลวงเสวีวัชรินทร์ (เยื้อง) ภรรยาชื่อ นางฉลอง (ศุกรจันทร์)

๑๐. ญ. ระย่อ ภรรยา มหาดเล็กหุ้มแพรวิชิตดุรงศักดิ์ (สว่าง ณ สงขลา) บุตร พระยา เพชราภิบาลนฤเบศร์ (พ่วง ณ สงขลา) กับ คุณหญิงแข มีธิดา คือ
๑๐.๑ ญ. กันฐิกา
๑๐.๒ ญ. ภรณี

๑๑. ช. เสน่ห์ ภรรยาชื่อ นางพยูง ชั้นที่ ๖ ธิดา นายพลเอก เจ้าพระยาบดินทรเดชานุชิต (แย้ม) สายเดียวกัน

๑๒. พันเอก อนุจร ภรรยาชื่อ นางรัฐศรี (ปลีโหตร์)


(๕๕)

 

รูปที่ ๒๒ พันตรี หลวงคณิตบรรณสาร (สนั่น)
ชั้นที่ ๖ บุตร พระยานครกุลเชษฐ์มเหศรภักดี (เอียด)
หลานปู่ เจ้าพระยาสุธรรมมนตรีศรีธรรมราช (หนูพร้อม)
(๕๖)

 

รูปที่ ๒๓ คุณเสน่ห์ ณ นคร
ชั้นที่ ๖ บุตร พระยานครกุลเชษฐ์มเหศรภักดี (เอียด)
หลานปู่ เจ้าพระยาสุธรรมมนตรีศรีธรรมราช (หนูพร้อม)
(๕๗)
ชั้นที่ ๖
สกุล ณ นคร เชื้อสาย เจ้าพระยานครศรีธรรมราช (น้อยกลาง)
บุตรธิดา นายพลเอก เจ้าพระยาบดินทรเดชานุชิต (แย้ม)
หลานปู่ เจ้าพระยาสุธรรมมนตรีศรีธรรมราช (หนูพร้อม)
๑. ญ. ลาภ ท่านผู้หญิงเลียบ เป็นมารดา
๒. รองเสวกตรี หยิบ ท่านผู้หญิงเลียบ เป็นมารดา ภรรยาชื่อ นางประนอม ธิดา มหาอำมาตย์นายก เจ้าพระยายมราช (ปั้น สุขุม)
๓. ญ. พยูง คุณแดง เป็นมารดา ภรรยา นายเสน่ห์ ชั้นที่ ๖ บุตร พระยานครกุลเชษฐมเหศรภักดี (เอียด) สายเดียวกัน
๔. ท่านผู้หญิงโพยม คุณพริ้ง เป็นมารดา ภริยา พลตรี พระยาเสนีณรงค์ฤทธิ์ (หม่อมหลวงเล็ก สนิทวงศ์) มีบุตรธิดา คือ
๔.๑ พลเอกหญิง ด็อกเตอร์ ท่านผู้หญิงอภิรดี (สนิทวงศ์ ณ อยุธยา) ยิ่งเจริญ สมรสกับ นายอวยชัย ยิ่งเจริญ มีบุตรธิดา คือ
๔.๑.๑ ญ. กรองใจ (ยิ่งเจริญ) บุนนาค สมรสกับ นายสุนาถ บุนนาค มีบุตร คือ
๔.๑.๑.๑ ช. สุภกิติ์ บุนนาค
๔.๑.๑.๒ ช. เอกวุฒิ บุนนาค
๔.๑.๒ ช. กุลศักดิ์ ยิ่งเจริญ
๔.๑.๓ ญ. กุลยา (ยิ่งเจริญ) ฉิมคล้าย สมรสกับ พันเอก (พิเศษ) คมน์ ฉิมคล้าย มีบุตรธิดา คือ
๔.๑.๓.๑ ญ. มิตราภา ฉิมคล้าย
๔.๑.๓.๒ ช. จิรมิตร ฉิมคล้าย
๔.๑.๓.๓ ญ. อารีพร ฉิมคล้าย
๔.๑.๔ ช. ดุลทัศน์ ยิ่งเจริญ สมรสกับ นางสุพัตรา (เปรยเกิด) ยิ่งเจริญ
๔.๒ ยุวชนทหารอธึก สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
๔.๓ ช. จุลนภ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา อดีตปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และองคมนตรี สมรสกับ พันตำรวจเอก (หญิง) ท่านผู้หญิงวงศ์พรรณ (สุทธิพงศ์) สนิทวงศ์ ณ อยุธยา มีบุตรธิดา คือ
(๕๘)
๔.๓.๑ ญ. พรนภา (สนิทวงศ์ ณ อยุธยา) อิศรางกูร ณ อยุธยา สมรสกับ นายนิพิฐ อิศรางกูร ณ อยุธยา มีบุตร คือ
๔.๓.๑.๑ ช. นภนิศ อิศรางกูร ณ อยุธยา
๔.๓.๒ ช. พลภัช สนิทวงศ์ ณ อยุธยา สมรสกับ นางอุษา (ทิมาภากร) สนิทวงศ์ ณ อยุธยา มีบุตร คือ
๔.๓.๒.๑ ช. อภิวุฒิ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
๔.๓.๒.๒ ช. ณัฐวุฒิ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
๔.๓.๓ ช. ฐิติพงศ์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา สมรสกับ นางอรนาฎ (แสงวิเชียร) สนิทวงศ์ ณ อยุธยา มีบุตรธิดา คือ
๔.๓.๓.๑ ญ. พรมณี สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
๔.๓.๓.๒ ช. สิทธิภัค สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
๔.๔ พลโทอุทาร สนิทวงศ์ ณ อยุธยา สมรสกับ นางมาเรียม (นานา) สนิทวงศ์ ณ อยุธยา มีบุตรธิดา คือ
๔.๔.๑ ญ. มัลลิกา (สนิทวงศ์ ณ อยุธยา) อิทรทัต สมรสกับ พลเอก วรวัฒน์ อินทรทัต มีบุตรธิดา คือ
๔.๔.๑.๑ ญ. อาภาภัทร อินทรทัต
๔.๔.๑.๒ ร้อยเอก สุธัญพัฒน์ อินทรทัต
๔.๔.๒ ช. มารุต สนิทวงศ์ ณ อยุธยา สมรสกับ นางรสลิน (ศิริเกษม) สนิทวงศ์ ณ อยุธยา มีบุตร คือ
๔.๔.๒.๑ ร้อยโท เจนปรัชญ์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
๔.๕ นายแพทย์ เสนี สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
๔.๖ ช. ณรงค์ฤทธิ์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา สมรสกับ หม่อมหลวงสุดารัตน์ (ชยางกูร) สนิทวงศ์ ณ อยุธยา มีธิดา คือ
๔.๖.๑ ญ. ฉฎาภา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา มีบุตรธิดา คือ
๔.๖.๑.๑ ช. อภินันท์ เตลาน
๔.๖.๑.๒ ญ. ขวัญพร เตลาน
๔.๖.๒ ญ. ศิรารัตน์ (สนิทวงศ์ ณ อยุธยา) บุรณศิริ สมรสกับ นายวันจักร บุรณศิริ มีบุตรธิดา คือ ๔.๖.๒.๑ ญ. ชุติพร บุรณศิริ
๔.๖.๒.๒ ช. บูรณพงศ์ บุรณศิริ
(๕๘-เสริมพิเศษ ๑)

 

รูปที่ ๒๔ รองเสวกตรี หยิบ ณ นคร
ชั้นที่ ๖ บุตร นายพลเอก เจ้าพระยาบดินทรเดชานุชิต (แย้ม)
หลานปู่ เจ้าพระยาสุธรรมมนตรีศรีธรรมราช (หนูพร้อม)
ที่มาของภาพ : สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร
(๕๘-เสริมพิเศษ ๒)

 

รูปเสริมพิเศษ ท่านผู้หญิงโพยม เสนีณรงค์ฤทธิ์
(โพยม ณ นคร สนิทวงศ์ ณ อยุธยา)
ชั้นที่ ๖ ธิดา นายพลเอก เจ้าพระยาบดินทรเดชานุชิต (แย้ม)
หลานปู่ เจ้าพระยาสุธรรมมนตรีศรีธรรมราช (หนูพร้อม)
ที่มาของภาพ : หนังสืออนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ
ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส
วันที่ ๑๕ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๒
(๕๙)
๔.๗ ญ. มณีรัตน์ (สนิทวงศ์ ณ อยุธยา) มรรคดวงแก้ว สมรสกับ นายวิวัฒน์ มรรคดวงแก้ว มีบุตรธิดา คือ
๔.๗.๑ ญ. นรีนันท์ มรรคดวงแก้ว
๔.๗.๒ ช. อรรถกร มรรคดวงแก้ว
๔.๗.๓ ช. จิรจรัส มรรคดวงแก้ว สมรสกับ นางมนันญา (ศิริพงษ์) มรรคดวงแก้ว
๕. ญ. อุษา (ธิดาบุญธรรม) ภรรยา นายอวลวิทย์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา เป็นธิดาที่แท้จริงของ เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี (สนั่น เทพหัสดิน ณ อยุธยา)

 

รูปเสริมพิเศษ คุณพลภัช สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
บุตร คุณจุลนภ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา อดีตปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และองคมนตรี
กับ พันตำรวจเอก (หญิง) ท่านผู้หญิงวงศ์พรรณ (สุทธิพงศ์) สนิทวงศ์ ณ อยุธยา หลานย่า
และหลานปู่ ท่านผู้หญิงโพยม (ณ นคร) เสนีณรงค์ฤทธิ์ กับ นายพลตรี พระยาเสนีณรงค์ฤทธิ์ (หม่อมหลวงเล็ก สนิทวงศ์) ผู้สานต่อสายใยรักของท่านผู้หญิงโพยมที่มีต่อวงศ์สกุล
สายสัมพันธ์ ชั้นที่ ๘ เหลนทวด นายพลเอก เจ้าพระยาบดินทรเดชานุชิต (แย้ม)
ลื่อเทียด เจ้าพระยาสุธรรมมนตรีศรีธรรมราช (หนูพร้อม)
(๖๐)
ชั้นที่ ๖
สกุล ณ นคร เชื้อสาย เจ้าพระยานครศรีธรรมราช (น้อยกลาง)
บุตรธิดา นายแดง
หลานปู่ เจ้าพระยาสุธรรมมนตรีศรีธรรมราช (หนูพร้อม)
๑. ช. ศรทะนง (ถนอม)
๒. ญ. ผิน ภรรยา นายเปลี่ยน ชั้นที่ ๕ บุตร พระยาบริรักภูเบศน์ (เอี่ยม) สายเดียวกัน
๓. ญ. ผัน

ชั้นที่ ๖
สกุล ณ นคร เชื้อสาย เจ้าพระยานครศรีธรรมราช (น้อยกลาง)
บุตรธิดา พระยาสุรเทพภักดีศรีพิจิตรบุรินทร์ (พร้อม)
หลานปู่ เจ้าพระยาสุธรรมมนตรีศรีธรรมราช (หนูพร้อม)
๑. ร้อยตำรวจตรี พริ้ง
๒. ศาสตราจารย์ นายแพทย์ เล็ก ภรรยาชื่อ นางพยอม ธิดา หลวงผดุงทวารินทร์ กับ นางผิว ปักษานนท์
๓. ช. แดง
๔. ร้อยเอก บุรี ภรรยาชื่อ นางบุญส่ง (สุพรรณเภสัช)
๕. ช. พิรัช บุตร นางเลื่อน โชติกเสถียร
๖. ช. พฤกษ์ บุตร นางเลื่อน โชติกเสถียร
๗. ญ. พัตรา
๘. ช. นรา

ชั้นที่ ๖
สกุล ณ นคร เชื้อสาย เจ้าพระยานครศรีธรรมราช (น้อยกลาง)
บุตร ขุนบริรักษ์ภูเบศร์ (แกะ)
หลานปู่ เจ้าพระยาสุธรรมมนตรีศรีธรรมราช (หนูพร้อม)
๑. เรือโท เชื้อ

(๖๑)

 

รูปที่ ๒๕ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ เล็ก ณ นคร
ชั้นที่ ๖ บุตร พระยาสุรเทพภักดีศรีพิจิตรบุรินทร์ (พร้อม)
หลานปู่ เจ้าพระยาสุธรรมมนตรีศรีธรรมราช (หนูพร้อม)
(๖๒)

ชั้นที่ ๖
สกุล ณ นคร เชื้อสาย เจ้าพระยานครศรีธรรมราช (น้อยกลาง)
บุตรธิดา นายกลั่น
หลานปู่ เจ้าพระยาสุธรรมมนตรีศรีธรรมราช (หนูพร้อม)

นายกลั่น มีภรรยา ๒ คน ภรรยาคนที่ ๑ ชื่อ นางเยื้อน ธิดา พระยาสมุทรสาครานุรักษ์ (สุด บุนนาค) เจ้าเมืองสมุทรสาคร มีบุตรธิดา คือ
๑. ญ. ญาติ
๒. ญ. ตรา
๓. ร้อยตำรวจเอก บัญญัติ ภรรยาชื่อ นางผ่องพรรณ (เงารังษี)
๔. ช. ประยูร ภรรยาชื่อ นางประภา (หงษ์พานิช)
๕. ญ. ประยงค์

ภรรยาคนที่ ๒ ชื่อ นางนิ่ม ธิดา ขุนพิพิธราชการ (เกลี้ยง ปทุมวงศ์) หรือ มือปราบเล่ง มีบุตรธิดา คือ

๑. ญ. พยอม ภรรยา นายแจ้ง ถาวระ มีบุตร คือ
๑.๑ ช. ปรีชา
๒. ญ. พร้อม
๓. ญ. เสาวลักษณ์ เดิมชื่อ เจริญ
๔. ญ. วงศ์
๕. ญ. เอียด ภรรยา พันเอก ขุนศรีศรศาสตร์ (สีหทัต ทวนชัย) มีบุตรธิดา คือ
๕.๑ ญ. อัปศร (ศรีศรศาสตร์) แขวงโสภา สมรสกับ พลเรือเอก สมรัก แขวงโสภา
๕.๒ พลตรี นคร ศรีศรศาสตร์ สมรสกับ พลตรีหญิง สุมนมาลย์ (เกียรติประจักษ์) มีธิดา คือ
๕.๒.๑ ญ. สุธาสินี
๕.๒.๒ เรือเอกหญิง ติรารัตน์
๖. ช. ประทีป มีภรรยา ๓ คน คือ (๑) นางสมใจ (เสาวภา), (๒) นางภรณี (อนุรักษ์) และ (๓) นางเครือวัลย์ (ประสาร)


(๖๓)

 

รูปที่ ๒๖ ร้อยตำรวจเอก บัญญัติ ณ นคร
ชั้นที่ ๖ บุตร คุณกลั่น ณ นคร
หลานปู่ เจ้าพระยาสุธรรมมนตรีศรีธรรมราช (หนูพร้อม)
(๖๔)

 

รูปที่ ๒๗ คุณพร้อม ณ นคร
ประธานผู้ก่อตั้งมูลนิธิสกุล ณ นคร และสายสัมพันธ์
ชั้นที่ ๖ ธิดา คุณกลั่น ณ นคร
หลานปู่ เจ้าพระยาสุธรรมมนตรีศรีธรรมราช (หนูพร้อม)
(๖๕)

 

รูปที่ ๒๘ คุณประทีป ณ นคร
อดีตประธานมูลนิธิสกุล ณ นคร และสายสัมพันธ์ คนที่ ๒
ชั้นที่ ๖ บุตร คุณกลั่น ณ นคร
หลานปู่ เจ้าพระยาสุธรรมมนตรีศรีธรรมราช (หนูพร้อม)รูปที่ ๒๙ คุณสมใจ ณ นคร
ประธานมูลนิธิสกุล ณ นคร และสายสัมพันธ์ คนปัจจุบัน
ชั้นที่ ๖ ภรรยา คุณประทีป ณ นคร
(๖๖)
ชั้นที่ ๖
สกุล ณ นคร เชื้อสาย เจ้าพระยานครศรีธรรมราช (น้อยกลาง)
บุตรธิดา หลวงทำนุนิกรราษฎร์ (เพลา)
หลานปู่ พระยาบริรักษภูเบศร์ (เอี่ยม)
๑. ญ. เนิน ภรรยา นายเจริญ ยิ่งเจริญ มีธิดา คือ
๑.๑ ญ. ประนมกร ๑.๒ ญ. สมพร
๒. นายแพทย์ นัด ภรรยาชื่อ แพทย์หญิง บุณฑรี (เตชะเสน)

ชั้นที่ ๖
สกุล ณ นคร เชื้อสาย เจ้าพระยานครศรีธรรมราช (น้อยกลาง)
บุตรธิดา นายเปลี่ยน
หลานปู่ พระยาบริรักษภูเบศร์ (เอี่ยม)
๑. ญ. กุศล
๒. ญ. ถวิล
๓. ช. เล็ก
๔. ญ. น้อย ภรรยา นายผิน อิสรา มีบุตรธิดา คือ
๔.๑ ช. พิชัย อิสรา
๔.๒ ญ. พูลสุข พันธุ์มณี
๔.๓ ช. ธงชัย อิสรา
๔.๔ ญ. พูลผล นราพงษ์
๔.๕ ญ. จันทร์เพ็ญ สวนแสน
๔.๖ ญ. เตือนจิต แซ่ลิ้ม
๔.๗ ญ. เตือนใจ รัญเสวะ
๔.๘ ญ. วิไลลักษณ์ ราชแก้ว
๔.๙ ช. ภักดี อิสรา
๔.๑๐ ญ. หวานใจ อิสรา
๔.๑๑ ญ. นงนุช อิสรา

(๖๗)

ชั้นที่ ๖
สกุล ณ นคร เชื้อสาย เจ้าพระยานครศรีธรรมราช (น้อยกลาง)
บุตร ขุนนฤมลธนารักษ์ (ชม)
หลานปู่ หลวงอนุสรสิทธิกรรม (บัว)

๑. ช. ภู่

๒. ช. เพิ่ม นางนิ่ม เป็นมารดา มีภรรยา ๔ คน คือ (๑) นางเอียด, (๒) นางเล็ก, (๓) นางส้มจีน และ (๔) นางนัด

 

ชั้นที่ ๖
สกุล ณ นคร เชื้อสาย เจ้าพระยานครศรีธรรมราช (น้อยกลาง)
บุตรธิดา นายปั้น
หลานปู่ หลวงอนุสรสิทธิกรรม (บัว)

๑. ช. ภิญโญ ภรรยาชื่อ นางพ้อง

๒. ญ. ถวิล ภรรยา นายปลีก ระเห็จหาญ มีบุตรธิดา คือ
๒.๑ ญ. ประภาส พุทธศรี
๒.๒ ญ. อาชีพ ดำรงศักดิ์ศิริ
๒.๓ ช. วิจิตร ระเห็จหาญ
๒.๔ ช. นิคม ระเห็จหาญ
๒.๕ ญ. ประดิษฐ์ ระเห็จหาญ
๒.๖ ช. พหล ระเห็จหาญ
๒.๗ ญ. มาลี งามจรัส
๒.๘ ญ. ปภาดา ล่อใจ
๒.๙ ญ. สุนันทา ระเห็จหาญ

๓. ช. สวัสดิ์


(๖๘)
ชั้นที่ ๖
สกุล ณ นคร เชื้อสาย เจ้าพระยานครศรีธรรมราช (น้อยกลาง)
บุตรธิดา พระภักดีราชกิจ (เอียด)
หลานปู่ หลวงอนุสรสิทธิกรรม (บัว)
๑. ช. เตมีย์
๒. ญ. อาภาณี นางตรอง (บุณยภักดิ์) เป็นมารดา ภรรยา นายโกศล วัฒกีเจริญ มีบุตรธิดา คือ ๒.๑ ช. สุศิลป์
๒.๒ ช. ทินกร
๒.๓ ช. พรสิทธิ์
๒.๔ ญ. ศศิโสภา
๓. พลตำรวจตรี อภินันท์ นางตรอง (บุณยภักดิ์) เป็นมารดา มีภรรยา ๒ คน คือ (๑) นางจำเรียง และ (๒) อาจารย์ ระวีวรรณ
๔. รองศาสตราจารย์ ด็อกเตอร์ อภิรมย์ นางตรอง (บุณยภักดิ์) เป็นมารดา มีภรรยา ๒ คน คือ (๑) อาจารย์ นิวาส ชั้นที่ ๗ ธิดา พันตรี หลวงคณิตบรรณสาร (สนั่น) สายเดียวกัน และ (๒) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมพิศา

ชั้นที่ ๖
สกุล ณ นคร เชื้อสาย เจ้าพระยานครศรีธรรมราช (น้อยกลาง)
บุตรธิดา ขุนเทพภักดี (เล็ก)
หลานปู่ หลวงอนุสรสิทธิกรรม (บัว)
ขุนเทพภักดี (เล็ก) มีภรรยา ๒ คน ภรรยาคนที่ ๑ ชื่อ นางยกฮิ่น มีบุตรธิดา คือ
๑. ช. อาจารย์ เปลื้อง (นายตำรา ณ เมืองใต้) ภรรยาชื่อ นางเสณี (ณ มหาไชย)
๒. ช. ประยูร
๓. ช. สมนึก
๔. ญ. ประดับ ภรรยา นายอาทิตย์ สุภาไชยกิจ มีบุตรธิดา คือ
๔.๑ ญ. อัจฉรา (นุ้ย)
๔.๒ ญ. ชุตินาถ (เป๊ะ)
๔.๓ พันตำรวจเอก ไชยยันต์ (แหยว)
(๖๙)
๔.๔ ช. พันเทพ (ปื๊ด)
๔.๕ ช. สหไชย (หยอย)
๔.๖ ช. ธีรภูมิ (ภูมิ)
๕. ญ. ประจวบ
๖. ญ. ประนอม ภรรยา นายปรารภ วิเศษกุล มีบุตรธิดา คือ
๖.๑ ญ. โรจนา
๖.๒ ช. นุตพงศ์
๖.๓ ช. ธวัชชัย

ภรรยาคนที่ ๒ ชื่อ นางกุหลาบ (ศิลปสมศักดิ์) มีบุตรธิดา คือ

๑. ญ. ปรุงศรี เดิมชื่อ ประกอบ ภรรยา นายสมบูรณ์ พุทธหุน มีบุตรธิดา คือ
๑.๑ ช. สิทธิพันธุ์ พุทธหุน
๑.๒ ช. ประเสริฐ พุทธหุน
๑.๓ ญ. พรรณี สรรพพันธุ์
๑.๔ ญ. มยุรี การิกาญจน์
๑.๕ ญ. มยุรา ชิวธนาสุนทร
๑.๖ ญ. ศุภดี คันธา
๑.๗ ช. ปรีชา พุทธหุน
๒. ช. วัฒนา มีภรรยา ๒ คน คือ (๑) นางพวัน สนิทเวช และ (๒) นางสุดา ศรีแก้ว
๓. ญ. ละม่อม ภรรยา นายปลื้ม สุวรรณเกษา มีบุตรธิดา คือ
๓.๑ ช. ปิติเลิศ สุวรรณเกษา
๓.๒ ช. ปรเมศ สุวรรณเกษา
๓.๓ ญ. มาลินี หลีเจริญ
๓.๔ ช. ปรมินทร์ สุวรรณเกษา
๓.๕ ญ. รัศมี
๔. พันตำรวจเอก ถาวร ภรรยาชื่อ นางมาลี ธิดา นายอ่ำ กับ นางปุ้ย ศิริรักษ์
๕. ญ. ผ่องศรี ภรรยา นายเสนอ จโนภาส มีธิดา คือ
๕.๑ ญ. ศนิชา จโนภาส
๖. ช. อดิสัย ภรรยาชื่อ นางอาภาศรี (วิชิตสโร) ธิดา นายจบ กับ นางอ่ำ วิชิตสโร

(๗๐)

 

รูปที่ ๓๐ อาจารย์ เปลื้อง ณ นคร
นักวิชาการด้านภาษาไทย เป็นผู้แต่งปทานุกรมนักเรียน และพจนานุกรม
เจ้าของนามปากกา นายตำรา ณ เมืองใต้ และ ป. ณ นคร
ชั้นที่ ๖ บุตร ขุนเทพภักดี (เล็ก)
หลานปู่ หลวงอนุสรสิทธิกรรม (บัว)
(๗๑)

ชั้นที่ ๖
สกุล ณ นคร เชื้อสาย เจ้าพระยานครศรีธรรมราช (น้อยกลาง)
บุตรธิดา ขุนเสนานุวงศ์ (พิศ)
หลานปู่ หลวงอนุสรสิทธิกรรม (บัว)

๑. ญ. น้อมจิต ภรรยา นายพานิช ใจชื่น มีบุตรธิดา คือ
๑.๑ ญ. พรรณี โพธิแสง
๑.๒ ช. นิพนธ์ ใจชื่น
๑.๓ ญ. นวลพรรณ จรมาศ
๑.๔ ญ. สุวรรณี คงคล้าย
๑.๕ ช. นภาศักดิ์ ใจชื่น

๒. ช. ลาภ มีภรรยา ๒ คน คือ (๑) นางประณีต (สุขุม) ธิดา มหาอำมาตย์นายก เจ้าพระยายมราช (ปั้น สุขุม) และ (๒) นางรัตนพรรณ (วิริยะวัฒน์) ธิดา พลโท ชรัตน์ กับ นางพรรณทิภา วิริยะวัฒน์

 

ชั้นที่ ๖
สกุล ณ นคร เชื้อสาย เจ้าพระยานครศรีธรรมราช (น้อยกลาง)
บุตร นายขาว
หลานปู่ หลวงอนุสรสิทธิกรรม (บัว)
๑. ช. เปลี่ยน

ชั้นที่ ๖
สกุล ณ นคร เชื้อสายเจ้าพระยานครศรีธรรมราช (น้อยกลาง)
บุตรธิดา นายกุน
หลานปู่ นายเกษ
๑. ญ. ปลิว ภรรยา นายพริ้ม คิดประเสริฐ มีบุตรธิดา คือ
(๗๒)

๑.๑ ญ. สมบูรณ์
๑.๒ ช. มาลัย
๑.๓ ญ. ลิ้นจี่
๑.๔ ช. ลำดวน
๑.๕ ช. ไสว
๑.๖ ญ. ลำไย
๑.๗ ญ. ผลึก
๑.๘ ช. เสถียร
๑.๙ ช. สมพร
๑.๑๐ ญ. สะอื้น
๑.๑๑ ช. เสอียง
๒. พันตำรวจโท ชุบ
๓. ญ. ฟอง
๔. ญ. ปลอบ
๕. ช. เชื่อง
๖. ญ. สาลี่

 

ชั้นที่ ๖
สกุล ณ นคร เชื้อสาย เจ้าพระยานครศรีธรรมราช (น้อยกลาง)
บุตรธิดา นายสิน
หลานปู่ นายเกษ

๑. ญ. เอียด ภรรยา นายเขียน ชั้นที่ ๖ บุตร นายแจ้ง เชื้อสาย คุณนุ่น
๒. ญ. เนียม ภรรยา นายเขียน ชั้นที่ ๖ บุตร นายแจ้ง เชื้อสาย คุณนุ่น
๓. ช. ตาด
๔. ช. แปลก
๕. ช. แปลง


(๗๓)
ชั้นที่ ๗
สกุล ณ นคร เชื้อสาย เจ้าพระยานครศรีธรรมราช (น้อยกลาง)
บุตรธิดา พันตรี หลวงคณิตบรรณสาร (สนั่น)
หลานปู่ พระยานครกุลเชษฐ์มเหศรภักดี (เอียด)
พันตรี หลวงคณิตบรรณสาร (สนั่น) มีภรรยา ๒ คน ภรรยาคนที่ ๑ ชื่อ นางสุดใจ มีธิดา คือ
๑. ญ. พึงใจ
๒. ญ. อาจารย์ นิวาส

ภรรยาคนที่ ๒ ชื่อ นางเจียร มีบุตรธิดา คือ

๑. ญ. เจริญศรี
๒. ญ. มณีรัตน์ ภรรยา พันเอก มานพ วงศ์สุวรรณ
๕. ช. ระพีพัฒน์ ภรรยาชื่อ นางสุวาณี ธิดา นายเสริม กับ นางอุบล รัตนสมาหาร
๖. ญ. อัสนีย์

ชั้นที่ ๗
สกุล ณ นคร เชื้อสาย เจ้าพระยานครศรีธรรมราช (น้อยกลาง)
บุตรธิดา นายเสนาะ
หลานปู่ พระยานครกุลเชษฐ์มเหศรภักดี (เอียด)
๑. ญ. แนบ
๒. ช. สำเหนียก

ชั้นที่ ๗
สกุล ณ นคร เชื้อสาย เจ้าพระยานครศรีธรรมราช (น้อยกลาง)
บุตร หลวงเสวีวัชรินทร์ (เยื้อง)
หลานปู่ พระยานครกุลเชษฐ์มเหศรภักดี (เอียด)
๑. ช. ประเวศ

(๗๔)
ชั้นที่ ๗
สกุล ณ นคร เชื้อสาย เจ้าพระยานครศรีธรรมราช (น้อยกลาง)
บุตรธิดา นายเสน่ห์
หลานปู่ พระยานครกุลเชษฐ์มเหศรภักดี (เอียด)
นายเสน่ห์ มีภรรยา ๒ คน ภรรยาคนที่ ๑ ชื่อ นางพยูง ชั้นที่ ๖ ธิดา นายพลเอก เจ้าพระยาบดินทรเดชานุชิต (แย้ม) กับ คุณแดง สายเดียวกัน มีบุตรธิดา คือ
๑. ญ. สวีย์ ภรรยา นายปรีชา เอมกมล
๒. ญ. สุลักษณ์
๓. ญ. สุภางค์
๔. ช. สุภวาร ภรรยาชื่อ นางนวลศรี (ตัณฑเสน)

ภรรยาคนที่ ๒ ชื่อ นางสุมล (โอบอ้อม) มีบุตรธิดา คือ

๑. ญ. สุพัตรา
๒. ช. อนันต์ มีภรรยา ๒ คน คือ (๑) นางสุพัตรา (เสงี่ยมงาม) และ (๒) นาง หทัยรัตน์ (อ่วมทัพ)
๓. พันตำรวจเอก เอนก ภรรยาชื่อ นาวาอากาศเอกหญิง แน่งน้อย (ลาภพิพัฒน์)
๔. ช. ธนูทอง ภรรยาชื่อ นางนพวรรณ (บูรณาภา)
๕. ช. ชัยเนตร ภรรยาชื่อ นางนงลักษณ์ (ชินฤทธิ์)
๖. พลอากาศตรีหญิง ปิยวรรณ ภรรยา นาวาอากาศเอก นายแพทย์ สุภัทร์ อินทรภิรมย์ มีบุตรธิดา คือ
๖.๑ ช. นวภัทร์ ภรรยาชื่อ นางอุษณีย์ (ทองทวี)
๖.๒ ญ. ณัฐวรรณ ภรรยา นายสุรสันต์ วิเวกเมธากร
๖.๓ ช. วรทัช

ชั้นที่ ๗
สกุล ณ นคร เชื้อสาย เจ้าพระยานครศรีธรรมราช (น้อยกลาง)
บุตรธิดา พันเอก อนุจร
หลานปู่ พระยานครกุลเชษฐ์มเหศรภักดี (เอียด)
(๗๕)

๑. ร.อ. ณรงค์ อดีตรองผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ นางรัฐศรี เป็นมารดา ภรรยาชื่อ นางเพ็ญศรี (จันทร์งาม)
๒. ช. อนุรัฐ นางรัฐศรี เป็นมารดา ภรรยาชื่อ นางมารุดี (เปรมาสวัสดิ์)
๓. พันเอก นิรันดร์ นางรัฐศรี เป็นมารดา ภรรยาชื่อ หม่อมหลวง มณีนพรัตน์ (เกษมศรี)
๔. ญ. ศจี ภรรยา นายเสนาะ บุนนาค มีบุตรธิดา คือ
๔.๑ ช. กอบุน
๔.๒ ญ. กิ่งบุน

ชั้นที่ ๗
สกุล ณ นคร เชื้อสาย เจ้าพระยานครศรีธรรมราช (น้อยกลาง)
บุตรธิดา รองเสวกตรี หยิบ
หลานปู่ นายพลเอก เจ้าพระยาบดินทรเดชานุชิต (แย้ม)

๑. ช. พัฒนพงษ์ นางประนอม ธิดา มหาอำมาตย์นายก เจ้าพระยายมราช (ปั้น สุขุม) เป็นมารดา มีภรรยา ๒ คน คือ (๑) นางเวลารี่ (วายบราว) และ (๒) นางผสุดี (อินทรศร)
๒. ช. ยุทธสาร นางประนอม ธิดา มหาอำมาตย์นายก เจ้าพระยายมราช (ปั้น สุขุม) เป็นมารดา ภรรยาชื่อ นางสุนันท์
๓. ญ. กรรณิกา นางประนอม ธิดา มหาอำมาตย์นายก เจ้าพระยายมราช (ปั้น สุขุม) เป็นมารดา ภรรยา นายธานี อินทรสูต มีบุตรธิดา คือ
๓.๑ ญ. ปฐมา
๓.๒ ญ. สุปียา
๓.๓ ญ. บุณจินดา
๓.๔ ช. จาตุรงค์
๔. ช. น้อยอโศก นางประนอม ธิดา มหาอำมาตย์นายก เจ้าพระยายมราช (ปั้น สุขุม) เป็นมารดา ภรรยา ชื่อนางสุนันท์ (ก่อกิ่งแก้ว)
๕. ช. โยธิน นางประนอม ธิดา มหาอำมาตย์นายก เจ้าพระยายมราช (ปั้น สุขุม) เป็นมารดา มีภรรยา ๒ คน คือ (๑) นางพิศมัย (จันทรุเบกษา) และ (๒) นาง มยุรฉัตร (เหมือนประสิทธิเวช)
(๗๖)

 

รูปที่ ๓๑ คุณพัฒนพงษ์ ณ นคร
หลานชายสายตรงคนแรกผู้ขอและได้รับพระราชทานนามสกุล ณ นคร
ผู้อาวุโสสูงสุดในสายท่านเจ้าคุณบดินทร์ซึ่งยังมีชีวิตอยู่และเป็นที่เคารพนับถือในปัจจุบัน
และที่ปรึกษาอาวุโสกิตติมศักดิ์ กลุ่มเชื้อสายเจ้าพระยานครศรีธรรมราช
โกมารกุล ณ นคร / ณ นคร / จาตุรงคกุล
ชั้นที่ ๗ บุตร รองเสวกตรี หยิบ ณ นคร
หลานปู่ นายพลเอก เจ้าพระยาบดินทรเดชานุชิต (แย้ม ณ นคร)
(๗๗)
๖. ญ. อรุณี ภรรยา นายภิญโญ ชั้นที่ ๕ บุตร หลวงเกษตรชุมพรขันธ์ (เอียด) กับ นางเป้า เชื้อสาย พระศรีสุพรรณดิฐ (เสม) มีบุตรธิดา คือ
๖.๑ ญ. อรพรรณ
๖.๒ ช. อุรุพงษ์
๖.๓ ญ. อภิญญา
๖.๔ ช. อนุภิญ
๖.๕ ช. อภิชาต
๖.๖ ช. อนุชา
๗. เรือเอก ยงยุทธ นางละม้าย (นิชเสถียร) เป็นมารดา มีภรรยา ๒ คน คือ (๑) นางแจ่มใส (สุคนธ์) และ (๒) นางฉวีวรรณ (ไชยทา)
๘. ช. อัมพร นางศรีสุดา (ชื่นสกุล) เป็นมารดา มีภรรยา ๒ คน คือ (๑) นางสุมาลี (แซ่ฝู) และ (๒) นางสมพร
๙. ช. สยมพร นางสมสมัย เป็นมารดา
๑๐. ญ. ปนัดดา

ชั้นที่ ๗
สกุล ณ นคร เชื้อสาย เจ้าพระยานครศรีธรรมราช (น้อยกลาง)
บุตรธิดา นายศรทะนง (ถนอม)
หลานปู่ นายแดง
๑. ช. นิธิ
๒ ญ. อนุช ภรรยา นายชลอ สัมพันธรักษ์
๓. ช. อณิน
๔. ญ. ชมพูนุช

ชั้นที่ ๗
สกุล ณ นคร เชื้อสาย เจ้าพระยานครศรีธรรมราช (น้อยกลาง)
บุตร ศาสตราจารย์ นายแพทย์ เล็ก
หลานปู่ พระยาสุรเทพภักดีศรีพิจิตรบุรินทร์ (พร้อม)
(๗๘)
๑. ร้อยตรี ภักดี ภรรยาชื่อ นางอุบล ธิดา นายสำเภา กับ นางคำหอม สุทธิจิตต์จูล
๒. พลอากาศตรี ปรีชา ภรรยาชื่อ นางสายพิณ ธิดา นายเพ็ญ กับ นางบุญชื่น พูนไพโรจน์
๓. ช. ธนะ ภรรยาชื่อ นางมาร์กาเรต

ชั้นที่ ๗
สกุล ณ นคร เชื้อสาย เจ้าพระยานครศรีธรรมราช (น้อยกลาง)
บุตร ร้อยเอก บุรี
หลานปู่ พระยาสุรเทพภักดีศรีพิจิตรบุรินทร์ (พร้อม)
๑. ช. สุรเทพ

ชั้นที่ ๗
สกุล ณ นคร เชื้อสาย เจ้าพระยานครศรีธรรมราช (น้อยกลาง)
บุตร นายพิรัช
หลานปู่ พระยาสุรเทพภักดีศรีพิจิตรบุรินทร์ (พร้อม)
๑. พันตำรวจเอก อภิรุม
๒. ช. ยุมฤทธิ์
๓. ช. อนุกูล

ชั้นที่ ๗
สกุล ณ นคร เชื้อสาย เจ้าพระยานครศรีธรรมราช (น้อยกลาง)
บุตรธิดา ร้อยตำรวจเอก บัญญัติ
หลานปู่ นายกลั่น
๑. พลอากาศโท ภิญโญ ภรรยาชื่อ นางวนิดา ธิดา นายนิคม กับ นาง สุเทพ รินทระ
๒. ช. พีรยศ ภรรยาชื่อ นางสุธัญญา ธิดา นายประยุทธ์ กับ นางม่วย วิกยานนท์
๓. ช. ยืนยง ภรรยาชื่อ นางมีโชค ธิดา นายปรีชา กับ นางเอก (ไทยทอง) ถาวระ
(๗๙)

 

รูปที่ ๓๒ พลอากาศโท ภิญโญ ณ นคร
ที่ปรึกษาอาวุโส กลุ่มเชื้อสายเจ้าพระยานครศรีธรรมราช
โกมารกุล ณ นคร / ณ นคร / จาตุรงคกุล
ชั้นที่ ๗ บุตร ร้อยตำรวจเอก บัญญัติ ณ นคร
หลานปู่ คุณกลั่น ณ นคร
(๘๐)
๔. ช. ยอดพงศ์ ภรรยาชื่อ นางกาญจนา (สงวนรักษ์)
๕. ญ. อาจารย์ พวงพะเยีย
๖. ช. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยงยุทธ ภรรยาชื่อ นางกรรณิการ์ ธิดา นายธนิต กับ นางโกสุมภ์ (เอี่ยมตระกูล) บุนนาค

ชั้นที่ ๗
สกุล ณ นคร เชื้อสาย เจ้าพระยานครศรีธรรมราช (น้อยกลาง)
บุตรธิดา นายประยูร
หลานปู่ นายกลั่น
๑. ช. นาวาอากาศเอก พิริยะ ภรรยาชื่อ นางทิพวัลย์ ธิดา นายธวัช กับ นางจิตรา (ดอกไม้งาม) มิศกะเสวตร์
๒. ญ. ยุพดี
๓. ช. สุภางกูร มีภรรยา ๒ คน คือ (๑) นางแต๋ว และ (๒) นางเล็ก ธิดา นายสุข กับ นางแป๊ะ เจ๊กพันธุ์

ชั้นที่ ๗
สกุล ณ นคร เชื้อสาย เจ้าพระยานครศรีธรรมราช (น้อยกลาง)
บุตรธิดา นายประทีป
หลานปู่ นายกลั่น
นายประทีป มีภรรยา ๓ คน ภรรยาคนที่ ๑ ชื่อ นางสมใจ (เสาวภา) ไม่มีบุตรธิดา

ภรรยาคนที่ ๒ ชื่อ นางภรณี (อนุรักษ์) มีบุตรธิดา คือ

๑. ช. ภาณุจรัส (ป๊อป) ภรรยาชื่อ นางหมิง (จัสมิน) (เจียง)
๒. ญ. เพ็ญสุภา (เปิ้ล)
๓. ช. ภาณุวัฒน์ (ปิ๊ก)

ภรรยาคนที่ ๓ ชื่อ นางเครือวัลย์ (ประสาร) มีบุตร คือ

๑. ช. พัฒนวงศ์ (ตุ๊ดตู่) ภรรยาชื่อ นางวาสนา (แป้ง) ธิดา นายสมพร กับ นางละเอียด (แก้วสม) จันหุณี

(๘๑)
ชั้นที่ ๗
สกุล ณ นคร เชื้อสาย เจ้าพระยานครศรีธรรมราช (น้อยกลาง)
บุตร นายแพทย์ นัด
หลานปู่ หลวงทำนุนิกรราษฎร์ (เพลา)
๑. ช. ปิติ
๒. นายแพทย์ อภินันท์ ภรรยาชื่อ นางสิริมา (สุวรรณศร)
๓. พลอากาศโท มนัน ภรรยาชื่อ พลอากาศตรีหญิง สุนทรี (คชทิน)

ชั้นที่ ๗
สกุล ณ นคร เชื้อสาย เจ้าพระยานครศรีธรรมราช (น้อยกลาง)
บุตรธิดา นายเพิ่ม
หลานปู่ ขุนนฤมลธนารักษ์ (ชม)
นายเพิ่ม มีภรรยา ๔ คน ภรรยาคนที่ ๑ ชื่อ นางเอียด ธิดา นายกอน กับ นางกลิ่น ชั้นที่ ๕ เชื้อสายพระนิกรบริบาล (จันทร์) มีบุตรธิดา คือ
๑. ญ. สว่าง
๒. ญ. จิตสวาท
๓. ช. ทวีป ภรรยาชื่อ นางระวิ ธิดา นายจีบ กับ นางสีทับ เดชารัตน์
๔. ช. เสวี เดิมชื่อ ทวี มีภรรยา ๒ คน คือ (๑) นางชวาลา (ถิระรำไพ) และ (๒) นางนรา (โปชิโต)
๕. ญ. นงเยาว์

ภรรยาคนที่ ๒ ชื่อ นางเล็ก มีบุตร คือ

๑. ร้อยตำรวจตรี สุรเทพ ภรรยาชื่อ ร้อยตำรวจตรีหญิง ชะอ้อน ธิดา นายยิ้ม กับ นางละม้าย (ขานทอง) มหาชนิกะ

ภรรยาคนที่ ๓ ชื่อ นางส้มจีน มีบุตรธิดา คือ

๑. ญ. พิจิตร
๒. ญ. โสพิศ ภรรยา นายจงรักษ์ พิมลศรี มีบุตร คือ
(๘๒)

 

รูปที่ ๓๓ คุณทวีป ณ นคร
ผู้สืบสานบันทึกวงศ์สกุลต่อจาก นายพลเอก เจ้าพระยาบดินทรเดชานุชิต (แย้ม ณ นคร)
ให้คนรุ่นหลังได้นำมาอ้างอิงและบันทึกต่อยอดจนถึงปัจจุบัน
ชั้นที่ ๗ บุตร คุณเพิ่ม ณ นคร
หลานปู่ ขุนนฤมลธนารักษ์ (ชม ณ นคร)
(๘๓)
๒.๑ ช. อนุรักษ์
๒.๒ ช. จักรพล
๓. ช. ธีระ ภรรยาชื่อ นางลักษมี
๔. ญ. พูนสุข
๕. ญ. วรวรรณี (เอียด) ภรรยา นายสญชัย วุทธชูศิลป์ มีธิดา คือ
๕.๑ ญ. สุญาณี (โอ่ง)
๕.๒ แพทย์หญิง ฐานิกา (อม)

ภรรยาคนที่ ๔ ชื่อ นางนัด มีธิดา ๒ คน คือ

๑. ญ. กาญจนา
๒. ญ. อนงค์รัตน์

ชั้นที่ ๗
สกุล ณ นคร เชื้อสาย เจ้าพระยานครศรีธรรมราช (น้อยกลาง)
บุตร นายภิญโญ
หลานปู่ นายปั้น
๑. ช. นุกูล

ชั้นที่ ๗
สกุล ณ นคร เชื้อสาย เจ้าพระยานครศรีธรรมราช (น้อยกลาง)
บุตรธิดา พลตํารวจตรี อภินันท์
หลานปู่ พระภักดีราชกิจ (เอียด)
พลตํารวจตรี อภินันท์ มีภรรยา ๒ คน ภรรยาคนที่ ๑ ชื่อ นางจำเรียง (เหล็กเพชร) มีธิดา คือ
๑. ญ. อาจารย์ ปานไพจิตร เดิมชื่อ จารุจิต
๒. ญ. รองศาสตราจารย์ วินิตา ภรรยา พลเรือตรี จิระพงษ์ สุทธิสมบูรณ์ มีบุตรธิดา คือ
๒.๑ ช. กัญจน์ (ลูกศร)
๒.๒ ญ. จินตนุช (นุช)
(๘๔)
ภรรยาคนที่ ๒ ชื่อ อาจารย์ ระวีวรรณ ธิดา ร้อยตํารวจเอก จิตร กับ นางสุจินต์ บุณยภักดิ์ มีบุตรธิดา คือ
๑. ญ. นิศานาถ ณ นคร (ใช้สกุลเดิม) ภรรยา นายคธาเดช เอี่ยมทิม
๒. ช. จิรัฏฐ์
๓. ญ. กฤตาภร ณ นคร (ใช้สกุลเดิม) ภรรยา นายจิระพงศ์ ทรัพย์มณี มีบุตรธิดา คือ
๓.๑ ช. กฤตภาส (กาย)
๓.๒. ญ. จิดาภา (กัญ)

ชั้นที่ ๗
สกุล ณ นคร เชื้อสาย เจ้าพระยานครศรีธรรมราช (น้อยกลาง)
บุตร รองศาสตราจารย์ ด็อกเตอร์ อภิรมย์
หลานปู่ พระภักดีราชกิจ (เอียด)
๑. ช. นันทวัฒน์ อาจารย์ นิวาส เป็นมารดา ภรรยาชื่อ นางอุษา (เผ่าภู่)
๒. ช. อธิพันธ์ อาจารย์ นิวาส เป็นมารดา

ชั้นที่ ๗
สกุล ณ นคร เชื้อสาย เจ้าพระยานครศรีธรรมราช (น้อยกลาง)
บุตรธิดา อาจารย์ เปลื้อง
หลานปู่ ขุนเทพภักดี (เล็ก)
๑. ช. สิธร ภรรยาชื่อ นางปราณี (พลจันทร์)
๒. ช. ภัทรวิทย์ ภรรยาชื่อ นางประชิด
๓. ช. ปริญญา
๔. ช. พิรีย์ ภรรยาชื่อ นางราตรี
๕. ช. สุรพงศ์ ภรรยาชื่อ นางพรทิพย์
๖. ญ. สุรีนาฏ
๗. ญ. สุพรรณิการ์

(๘๕)
ชั้นที่ ๗
สกุล ณ นคร เชื้อสาย เจ้าพระยานครศรีธรรมราช (น้อยกลาง)
บุตรธิดา นายวัฒนา
หลานปู่ ขุนเทพภักดี (เล็ก)
นายวัฒนา มีภรรยา ๒ คน ภรรยาคนที่ ๑ ชื่อ นางพวัน (สนิทเวช) มีบุตร คือ
๑. ช. ปิยพล ภรรยาชื่อ นางภาวนา
๒. ช. พงษ์สิน

ภรรยาคนที่ ๒ ชื่อ นางสุภา ธิดา นายช่วง กับ นางตาดำ ศรีแก้ว มีธิดา คือ

๑. ญ. สุภาวดี ภรรยา นายสมหวัง ชนะเลิศวงศ์ มีธิดา คือ
๑.๑ ญ. สิริอุมา
๒. ญ. ชุติมา ภรรยา นายประวัติ พงส์ธนานิกร มีธิดา คือ
๒.๑ ญ. สฤษดิ์ธรณ์
สมรสครั้งที่ ๒ กับ นายประยงค์ หนูคง มีบุตรธิดา คือ
๒.๒ ญ. ธนธร
๒.๓ ช. กิติชนก์
๓. ญ. วชิรา ภรรยา นายประจวบ ช่วยจันทร์ มีบุตรธิดา คือ
๓.๑ ญ. รสาสินี
๓.๒ ช. กันต์ทัศน์
๓.๓ ญ. ปวิตรา

ชั้นที่ ๗
สกุล ณ นคร เชื้อสาย เจ้าพระยานครศรีธรรมราช (น้อยกลาง)
บุตรธิดา พันตำรวจเอก ถาวร
หลานปู่ ขุนเทพภักดี (เล็ก)
๑. ช. จิระศักดิ์
๒. ญ. ลักขณาพร
๓. ญ. คัทลียา

(๘๖)
ชั้นที่ ๗
สกุล ณ นคร เชื้อสาย เจ้าพระยานครศรีธรรมราช (น้อยกลาง)
บุตรธิดา นายอดิสัย
หลานปู่ ขุนเทพภักดี (เล็ก)
๑. ญ. ศศิธร (อ้อย)
๒. ร้อยตำรวจเอก จักรพันธ์ (เปิ้ล)
๓. ญ. วิมลมาศ (ป้อม)
๔. ช. เกียรติศักดิ์ (เล็ก)
๕. ญ. ปัทมา (หน่อย)

ชั้นที่ ๗
สกุล ณ นคร เชื้อสาย เจ้าพระยานครศรีธรรมราช (น้อยกลาง)
บุตรธิดา นายลาภ
หลานปู่ ขุนเสนานุวงศ์ (พิศ)
นายลาภ มีภรรยา ๒ คน ภรรยาคนที่ ๑ ชื่อ นางประณีต (สุขุม) มีบุตรธิดา คือ
๑. ช. ชัยเลิศ
๒. ช. จร
๓. ญ. เจนจุไร

ภรรยาคนที่ ๒ ชื่อ นางรัตนพรรณ (วิริยะวัฒน์) มีบุตร คือ

๑. ช. ฐิติวุฒิ (โอ๊ค)

ชั้นที่ ๗
สกุล ณ นคร เชื้อสาย เจ้าพระยานครศรีธรรมราช (น้อยกลาง)
บุตรธิดา นายเปลี่ยน
หลานปู่ นายขาว
(๘๗)
นายเปลี่ยน มีภรรยา ๒ คน ภรรยาคนที่ ๑ ชื่อ นางคลิ้ง (รสสุคนธ์) มีบุตรธิดา คือ
๑. ญ. สวาสดิ์ ภรรยา นายอยู่เสียง จันทร์ประสูตร มีบุตรธิดา คือ
๑.๑ ญ. ศิริรัตน์ จิตวารินทร์
๑.๒ ช. วีระ จันทร์ประสูตร
๑.๓ ช. วิวัฒน์ จันทร์ประสูตร
๑.๔ ช. เอกวัฒน์ จันทร์ประสูตร
๑.๕ ญ. บุรีรัตน์ พงษ์นริศร
๑.๖ ญ. บุรารัตน์ บุรวัฒนะ
๑.๗ ช. ไพบูลย์ จันทร์ประสูตร
๑.๘ ช. ไพศาล จันทร์ประสูตร
๒. ญ. วิจิตร ภรรยา นายสิทธิ์ พึ่งวังทอง มีบุตรธิดา คือ
๒.๑ ญ. วรรณา ธรรมพาเลิศ
๒.๒ ช. บวร พึ่งวังทอง
๒.๓ ช. สวัสดิ์ พึ่งวังทอง
๒.๔ ช. นิวัติ พึ่งวังทอง
๒.๕ ญ. วาสนา พึ่งวังทอง
๒.๖ ญ. วรรณคนึง พึ่งวังทอง
๒.๗ ช. อัศว์ พึ่งวังทอง
๒.๘ ญ. วรางคณา พึ่งวังทอง
นางวิจิตร สมรสครั้งที่ ๒ กับ จ่าสิบเอก สนิท พุ่มอิ่มผล มีบุตร คือ
๒.๙ ช. บงกชรัตน์ พุ่มอิ่มผล

ภรรยาคนที่ ๒ ชื่อ นางย้อย ธิดา นายเกี่ยม กับ นางบุญรอด สุขขำ มีบุตร คือ

๑. ช. สรรเพชร มีภรรยาชื่อ นางวัชรี ธิดา นายมั่น กับ นางหยกหวั่น สัตยานุพันธุ์

ชั้นที่ ๗
สกุล ณ นคร เชื้อสาย เจ้าพระยานครศรีธรรมราช (น้อยกลาง)
บุตรธิดา พันตำรวจโท ชุบ
หลานปู่ นายกุน
(๘๘)

พันตำรวจโท ชุบ มีภรรยา ๒ คน ภรรยาคนที่ ๑ ชื่อ นางลมุน มีบุตรธิดา คือ

๑. พลเอก เสริม ภรรยาชื่อ คุณหญิงแสงเดือน

๒. ญ. กนกรัตน์ ภรรยา นาย อรุณ ศิริพรรฒ มีบุตรธิดา คือ
๒.๑ ช. นริศ ศิริพรรฒ สมรสกับ Mrs.Pepita de Siribhat สกุลเดิม Garcia Cumplido, Spanish
๒.๒ ช. นเรศ ศิริพรรฒ สมรสกับ นาง อวบศรี (โรหิตศิริ) ศิริพรรฒ
๒.๓ ญ. ภควรรณ (ศิริพรรฒ) ใจเย็น สมรสกับ นาย บัณฑิต ใจเย็น
๒.๔ ญ. นรีรัตน์ (ศิริพรรฒ) สุชาติ สมรสกับ นาย กิติพงษ์ สุชาติ

ภรรยาคนที่ ๒ นางชูศรี มีบุตรธิดา คือ

๑. ญ. ชูกลิ่น เหลื่อมเจริญ

๒. ช. ชัยสิทธิ์

๓. ร.อ. อธิพันธุ์

 

ชั้นที่ ๗
สกุล ณ นคร เชื้อสาย เจ้าพระยานครศรีธรรมราช (น้อยกลาง)
บุตรธิดา นายเชื่อง
หลานปู่ นายกุน

นายเชื่อง มีภรรยา ๒ คน ภรรยาคนที่ ๑ ชื่อ นางเกล้า ธิดา นายพุ่ม กับ นางทอย คงศักดิ์ มีธิดา คือ

๑. ญ. เลขา ภรรยา นายศิริ สัตตบงกช

๒. ญ. ฉะอ้อน ภรรยา นายวิสุทธิ์ พยัคฆพันธุ์

๓. พันโทหญิง ประคอง ภรรยา นายสง่า นุราช

๔. ญ. ประณีต ภรรยา นายศิริ สัตตบงกศ

๕. ญ. ประนอม

๖. ญ. ปราณี
(๘๙)

 

รูปที่ ๓๔ พลเอก เสริม ณ นคร
อดีตผู้บัญชาการทหารบก อดีตผู้บัญชาการทหารสูงสุด
อดีตรองนายกรัฐมนตรี รัฐบาล พลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันท์
ชั้นที่ ๗ บุตร พันตำรวจโท ชุบ ณ นคร
หลานปู่ คุณกุน ณ นคร
ที่มาของภาพ : หนังสืออนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ พลเอก เสริม ณ นคร ณ เมรุพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๓
(๙๐)
ภรรยาคนที่ ๒ ชื่อ นางเจียน (แซ่หลี) มีบุตรธิดา คือ

๑. ญ. สายจิต
๒. ญ. สายใจ ภรรยา นายสุเทพ เทพนิมิต มีธิดา คือ
๒.๑ ญ. ชลนิตา
๓. ช. กิตติ
๔. ญ. จงกล
๕. ญ. ศรีเรือน
๖. ญ. ดาวรุ่ง
๗. ญ. ดาวเรือง

ชั้นที่ ๘
สกุล ณ นคร เชื้อสาย เจ้าพระยานครศรีธรรมราช (น้อยกลาง)
บุตร นายระพีพัฒน์
หลานปู่ พันตรี หลวงคณิตบรรณสาร (สนั่น)
๑. ช. ชลิตพล

ชั้นที่ ๘
สกุล ณ นคร เชื้อสาย เจ้าพระยานครศรีธรรมราช (น้อยกลาง)
บุตร นายสุภวาร
หลานปู่ นายเสน่ห์
๑. ช. ชัยณรงค์ (โอ๋)
๒. ช. ไม่ทราบชื่อ

ชั้นที่ ๘
สกุล ณ นคร เชื้อสาย เจ้าพระยานครศรีธรรมราช (น้อยกลาง)
บุตรธิดา นายอนันต์
หลานปู่ นายเสน่ห์
(๙๑)
นายอนันต์ มีภรรยา ๒ คน ภรรยาคนที่ ๑ ชื่อ นางสุพัตรา (เสงี่ยมงาม) มีบุตร คือ
๑. ช. ณพงษ์ (นก) ภรรยาชื่อ นางรัชดา (พิพิธยากร)

ภรรยาคนที่ ๒ ชื่อ นางหทัยรัตน์ (อ่วมทัพ) มีธิดา คือ

๑. ญ. รสนันต์ (อ้อ)

ชั้นที่ ๘
สกุล ณ นคร เชื้อสาย เจ้าพระยานครศรีธรรมราช (น้อยกลาง)
บุตรธิดา พันตำรวจเอก เอนก
หลานปู่ นายเสน่ห์
๑. แพทย์หญิง เอินฟ้า (น้องหนู) ภรรยา พันตำรวจเอก นายแพทย์ เกริกกมล แย้มประยูร มีธิดา คือ
๑.๑ ญ. พรนับพันน์ (พราว)
๒. ช. ภาวิชย์ (กาแฟ)

ชั้นที่ ๘
สกุล ณ นคร เชื้อสาย เจ้าพระยานครศรีธรรมราช (น้อยกลาง)
บุตรธิดา นายธนูทอง
หลานปู่ นายเสน่ห์
๑. ช. ธนวัตร (บิ๊ก) ภรรยาชื่อ Mrs. Dorote Debrowolski (ชาวโปแลนด์)
๒. ญ. ธนาวรรณ (บุ๋ม) ภรรยา นายมณเฑียร อัตถจรรยา มีบุตร คือ
๒.๑ ช. วลิต (โปเต้)

ชั้นที่ ๘
สกุล ณ นคร เชื้อสาย เจ้าพระยานครศรีธรรมราช (น้อยกลาง)
บุตร ร.อ. ณรงค์
หลานปู่ พันเอก อนุจร
๑. ช. กุลเชษฐ์

(๙๒)
ชั้นที่ ๘
สกุล ณ นคร เชื้อสาย เจ้าพระยานครศรีธรรมราช (น้อยกลาง)
บุตร นายอนุรัฐ
หลานปู่ พันเอก อนุจร
๑. ช. จาตุรนต์

ชั้นที่ ๘
สกุล ณ นคร เชื้อสาย เจ้าพระยานครศรีธรรมราช (น้อยกลาง)
บุตร พันเอก นิรันดร์
หลานปู่ พันเอก อนุจร
๑. ช. กิติรม
๒. ช. รวิโรจน์

ชั้นที่ ๘
สกุล ณ นคร เชื้อสาย เจ้าพระยานครศรีธรรมราช (น้อยกลาง)
บุตรธิดา นายพัฒนพงษ์
หลานปู่ รองเสวกตรี หยิบ
นายพัฒนพงษ์ มีภรรยา ๒ คน ภรรยาคนที่ ๑ ชื่อ นางเวลารี่ (วายบราว) มีบุตรธิดา คือ
๑. ญ. เจนเน็ต
๒. ช. นิโครัส (จุลพัฒน์)

ภรรยาคนที่ ๒ ชื่อ นางผุสดี (อินทรศร) มีบุตรธิดา คือ

๑. ช. บรรยงพล (หนู) ภรรยาชื่อ นางสุรางค์ (พฤทธิพงศ์)
๒. ญ. พิมลสีว์ (ปุ๋ย) มีธิดา คือ
๒.๑ ญ. สีว์พิมล (อุ๋ย) วีระชิงไชย

(๙๓)
ชั้นที่ ๘
สกุล ณ นคร เชื้อสาย เจ้าพระยานครศรีธรรมราช (น้อยกลาง)
ธิดา นายยุทธสาร
หลานปู่ รองเสวกตรี หยิบ
๑. ญ. สุริมล
๒. ญ. ณิชยา

ชั้นที่ ๘
สกุล ณ นคร เชื้อสาย เจ้าพระยานครศรีธรรมราช (น้อยกลาง)
บุตร นายน้อยอโศก
หลานปู่ รองเสวกตรี หยิบ
๑. ช. สุริยปัญ (เก่ง)

ชั้นที่ ๘
สกุล ณ นคร เชื้อสาย เจ้าพระยานครศรีธรรมราช (น้อยกลาง)
บุตรธิดา นายโยธิน
หลานปู่ รองเสวกตรี หยิบ
๑. ช. ภัฎพงศ์ นางพิศมัย (จันทรุเบกษา) เป็นมารดา
๒. ญ. ยศสินี นางมยุรฉัตร (เหมือนประสิทธิเวช) เป็นมารดา
๓. ช. จุลโยธิน

ชั้นที่ ๘
สกุล ณ นคร เชื้อสาย เจ้าพระยานครศรีธรรมราช (น้อยกลาง)
ธิดา เรือเอก ยงยุทธ
หลานปู่ รองเสวกตรี หยิบ
(๙๔)
เรือเอก ยงยุทธ มีภรรยา ๒ คน ภรรยาคนที่ ๑ ชื่อ นางแจ่มใส (สุคนธ์) มีธิดา คือ
๑. ญ. อโนชา (บู๊) ภรรยา นายสุรพล (เบ้ง) เทียมเมือง
๒. ญ. พิชชาพร (โบว์) เดิมชื่อ ผ่องพรรณ
๓. ญ. กัญญ์ชลา (บี๋) ภรรยา นายสุเชษฐ์ (โบ๊ต) พูลเกษม มีธิดา คือ
๓.๑ ญ. ชนากานต์ (บุ๋ม) ณ นคร (ใช้สกุลตามมารดา)
๔. ญ. ปรางใส (โบ๊ท)

ภรรยาคนที่ ๒ ชื่อ นางฉวีวรรณ (ไชยทา) มีธิดา คือ

๑. ญ. ยุพาวรรณ (เอ)
๒. ญ. ฉันท์สิริ (โอ)

ชั้นที่ ๘
สกุล ณ นคร เชื้อสาย เจ้าพระยานครศรีธรรมราช (น้อยกลาง)
ธิดา นายอัมพร
หลานปู่ รองเสวกตรี หยิบ
นายอัมพร มีภรรยา ๒ คน ภรรยาคนที่ ๑ ชื่อ นางสุมาลี มีธิดา คือ
๑. ญ. ดวงฤทัย (เปิ้ล)
๒. ญ. แสดงเดือน (ปู)

ภรรยาคนที่ ๒ ชื่อ นางสมพร มีธิดา คือ

๑. ญ. เพิ่มพูน (กีกี้)

ชั้นที่ ๘
สกุล ณ นคร เชื้อสาย เจ้าพระยานครศรีธรรมราช (น้อยกลาง)
บุตรธิดา ร้อยตรี ภักดี
หลานปู่ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ เล็ก
๑. ช. ภากร หรือ หนุ่มไทย
๒. ญ. พรทิพย์
๓. ญ. อุบลวรรณ

(๙๕)
ชั้นที่ ๘
สกุล ณ นคร เชื้อสาย เจ้าพระยานครศรีธรรมราช (น้อยกลาง)
บุตรธิดา พลอากาศตรี ปรีชา
หลานปู่ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ เล็ก
๑. ช. สรวิศ ภรรยาชื่อ นางรงรอง (เจิมจรุง)
๒. ญ. ปภาพิต
๓. ช. ปนายุ ภรรยาชื่อ Mrs. Huong Thu Thi Huynh

ชั้นที่ ๘
สกุล ณ นคร เชื้อสาย เจ้าพระยานครศรีธรรมราช (น้อยกลาง)
ธิดา นายธนะ
หลานปู่ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ เล็ก
๑. ญ. มาร์ท่า Martha (พะยอม) มีบุตรธิดา คือ
๑.๑ ญ. Ella
๑.๒ ช. George
๒. ญ. คาร์ล่า Carla Dorothy มีบุตรธิดา คือ
๒.๑ ช. Floyd
๒.๒ ช. Whetu
๒.๓ ญ. Teina เล็ก มีธิดา คือ
๒.๓.๑ ญ. Cleo Carla Atareta
๒.๓.๒ ญ. Maia Moana
๓. ญ. พอล่า Paula Margaret มีธิดา คือ
๓.๑ ญ. Eve
๔. ญ. แฮนน่า Hannah (เล็ก) มีบุตรธิดา คือ
๔.๑ ช. Jett
๔.๒ ญ. Bella

(๙๖)
ชั้นที่ ๘
สกุล ณ นคร เชื้อสาย เจ้าพระยานครศรีธรรมราช (น้อยกลาง)
บุตรธิดา พันตำรวจเอก อภิรุม
หลานปู่ นายพิรัช
๑. ญ. รภัสสา ภรรยา Mr.Petar Dimitrov (ชาวบัลแกเรีย) มีบุตรธิดา คือ
๑.๑ ช. มาร์ค ใช้นามสกุล ณ นคร ดิมิทร๊อฟ
๑.๒ ญ. พาเมล่า ใช้นามสกุล ณ นคร ดิมิทร๊อฟ
๒. ช. จีรุตม์ (บอลลูน)
๓. ญ. ฉัตรทิพย์

ชั้นที่ ๘
สกุล ณ นคร เชื้อสาย เจ้าพระยานครศรีธรรมราช (น้อยกลาง)
บุตร พลอากาศโท ภิญโญ
หลานปู่ ร้อยตำรวจเอก บัญญัติ
๑. ช. ภณ (ปอม) เดิมชื่อ นิภัทร
๒. นาวาอากาศตรี กัปตัน ภราดา (ปอง) ภรรยาชื่อ นาวาอากาศโทหญิง กนิษฐ์ (บี๋) ใช้นามสกุล วงศ์รุ่งโรจน์กิจ ณ นคร ธิดา นายวินิจ กับ นางจตุพร วงศ์รุ่งโรจน์กิจ

ชั้นที่ ๘
สกุล ณ นคร เชื้อสาย เจ้าพระยานครศรีธรรมราช (น้อยกลาง)
บุตร นายพีรยศ
หลานปู่ ร้อยตำรวจเอก บัญญัติ
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ ด็อกเตอร์ ธัญญพงษ์ (เก๋) เกียรตินิยมอันดับ ๑ รางวัลเหรียญทองพระราชทาน คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้เคยได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล แผนกแพทยศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๓๙ - ๒๕๔๖ Doctor of Philosophy in Cancer Biology จาก Leland Stanford Junior University ความเชี่ยวชาญพิเศษ มะเร็งโลหิตวิทยา และเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือด
(๙๗)

 

รูปที่ ๓๕ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ ด็อกเตอร์ ธัญญพงษ์ ณ นคร
เกียรตินิยมอันดับ ๑ รางวัลเหรียญทองพระราชทาน
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้เคยได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล แผนกแพทยศาสตร์
ระหว่างปีพุทธศักราช ๒๕๓๙-๒๕๔๖
ชั้นที่ ๘ บุตร คุณพีรยศ ณ นคร
หลานปู่ ร้อยตำรวจเอก บัญญัติ ณ นคร
(๙๘)

๒. ช. อธิพีร์ (โก้)

 

ชั้นที่ ๘
สกุล ณ นคร เชื้อสาย เจ้าพระยานครศรีธรรมราช (น้อยกลาง)
ธิดา นายยืนยง
หลานปู่ ร้อยตำรวจเอก บัญญัติ

๑. ญ. แสนสุข (เม)
๒. ญ. อธิวดี (บี)
๓. ญ. สมฤทัย (ออม)

 

ชั้นที่ ๘
สกุล ณ นคร เชื้อสาย เจ้าพระยานครศรีธรรมราช (น้อยกลาง)
ธิดา นายยอดพงศ์
หลานปู่ ร้อยตำรวจเอก บัญญัติ

๑. ญ. นภาพร (กิ๊ก) ภรรยา นายวัลลภ (แดง) เปรมปรีชา มีธิดา คือ
๑.๑ ญ. วรนันท์ (แมงปอ) เปรมปรีชา

 

ชั้นที่ ๘
สกุล ณ นคร เชื้อสาย เจ้าพระยานครศรีธรรมราช (น้อยกลาง)
ธิดา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยงยุทธ
หลานปู่ ร้อยตำรวจเอก บัญญัติ

๑. ญ. อาทิสุดา (จ๊ะ)
๒. ญ. พัทธสุดา (จ๋า)


(๙๙)
ชั้นที่ ๘
สกุล ณ นคร เชื้อสาย เจ้าพระยานครศรีธรรมราช (น้อยกลาง)
ธิดา นาวาอากาศเอก พิริยะ
หลานปู่ นายประยูร
๑. ญ. ธนาวดี (อ้อ)
๒. ญ. รัชดา (อุ้ย)
๓. ญ. สุภาภิญ (อุ๋ย)

ชั้นที่ ๘
สกุล ณ นคร เชื้อสาย เจ้าพระยานครศรีธรรมราช (น้อยกลาง)
บุตรธิดา นายสุภางกูร
หลานปู่ นายประยูร
นายสุภางกูร มีภรรยา ๒ คน ภรรยาคนที่ ๑ ชื่อ นางแต๋ว มีบุตร คือ
๑. ช. วิชัย (อี๊ด) (นายประยูร รับเป็นบุตรบุญธรรม) ภรรยาชื่อ นางสามพราน (อ้อ)

ภรรยาคนที่ ๒ ชื่อ นางเล็ก มีบุตรธิดา คือ

๑. ญ. วารุณี (อึ่ง) ภรรยา นายนภดล (บ๊วย) สุวรรณโณ มีบุตร คือ
๑.๑ ช. นพเก้า (เลขเก้า)
๒. ช. สวัสดิ์ (ออย) ภรรยาชื่อ นางสาวิตตรี (แอน) ธิดา นายสะอาด กับ นางสุภาพ อนุกูลประชา

ชั้นที่ ๘
สกุล ณ นคร เชื้อสาย เจ้าพระยานครศรีธรรมราช (น้อยกลาง)
ธิดา นายภาณุจรัส
หลานปู่ นายประทีป
๑. ญ. ฉันทรัตน์ (มะลิ)

(๑๐๐)
ชั้นที่ ๘
สกุล ณ นคร เชื้อสาย เจ้าพระยานครศรีธรรมราช (น้อยกลาง)
บุตรธิดา นายพัฒนวงศ์
หลานปู่ นายประทีป
๑. ญ. วรรณพัชญา (ติน)
๒. ช. จิรายุ (พีค)

ชั้นที่ ๘
สกุล ณ นคร เชื้อสาย เจ้าพระยานครศรีธรรมราช (น้อยกลาง)
บุตร นายแพทย์ อภินันท์
หลานปู่ นายแพทย์ นัด
๑. ช. อภิรมย์
๒. ช. ธนินทร์

ชั้นที่ ๘
สกุล ณ นคร เชื้อสาย เจ้าพระยานครศรีธรรมราช (น้อยกลาง)
บุตร พลอากาศโท มนัน
หลานปู่ นายแพทย์ นัด
๑. ช. พงศธร

ชั้นที่ ๘
สกุล ณ นคร เชื้อสาย เจ้าพระยานครศรีธรรมราช (น้อยกลาง)
บุตรธิดา นายทวีป
หลานปู่ นายเพิ่ม
(๑๐๑)
๑. ช. อายุธ (ตึ๋ง) มีภรรยา ๓ คน คือ (๑) นางนิภา (วงศ์งาม) (เสียชีวิต), (๒) นางมาเรีย เทเรซา (เวลาสโค เมนา) ชาวสเปน และ (๓) นางมาเรีย (รอดริเกซ คาสโตร) ชาวสเปน
๒. ช. สิระพงศ์ (ตุ๊) ภรรยาชื่อ นางทิพยวรรณ (หมู) ธิดา นายพร้อม กับ นางเกล้า (เพชรประพันธ์) สิทธิเชนทร์
๓. ญ. นฤมล (ต้อม) ภรรยา นายวิชัย (ชัย) บุตร นายเอื้อม กับ นางเจียร จุทอง มีบุตรธิดา คือ
๓.๑ ญ. นาถญาณี (ปาล์ม)
๓.๒ ช. วิชญะศิษฏ์ (ป้อง)

ชั้นที่ ๘
สกุล ณ นคร เชื้อสาย เจ้าพระยานครศรีธรรมราช (น้อยกลาง)
ธิดา นายเสวี (ทวี)
หลานปู่ นายเพิ่ม
นายเสวี (ทวี) มีภรรยา ๒ คน ภรรยาคนที่ ๑ ชื่อ นางชวาลา (ถิระรำไพ) มีธิดา คือ
๑. ญ. ชลธี (จิ๋ม)

ภรรยาคนที่ ๒ ชื่อ นางนรา (โปชิโต) มีธิดา คือ

๑. ญ. พิมนภา

ชั้นที่ ๘
สกุล ณ นคร เชื้อสาย เจ้าพระยานครศรีธรรมราช (น้อยกลาง)
บุตรธิดา ร้อยตำรวจตรี สุรเทพ
หลานปู่ นายเพิ่ม
๑. ช. ธนาวุฒิ (อุ๊)
๒. ญ. มรกต (อู๋)
๓. ญ. อัษฎินันท์ (เอ๋)
๔. ญ. ขวัญชนก (เอ๊าะ)
(๑๐๒)
๕. ช. ยุทธนา (บอย)
๖. ช. จักรภพ (เปิ้ล)

ชั้นที่ ๘
สกุล ณ นคร เชื้อสาย เจ้าพระยานครศรีธรรมราช (น้อยกลาง)
บุตรธิดา นายธีระ
หลานปู่ นายเพิ่ม

๑. ญ. ศิริพร (แป๊ด)
๒. ช. พิสิฎฐ์ (ป๋อง)
๓. ช. วรวุฒิ (เปี๊ยก)

 

ขั้นที่ ๘
สกุล ณ นคร เชื้อสาย เจ้าพระยานครศรีธรรมราช (น้อยกลาง)
บุตร นายนันทวัฒน์
หลานปู่ รองศาสตราจารย์ ด็อกเตอร์ อภิรมย์

๑. ช. อภิลักษณ์

 

ชั้นที่ ๘
สกุล ณ นคร เชื้อสาย เจ้าพระยานครศรีธรรมราช (น้อยกลาง)
บุตรธิดา นายสิธร
หลานปู่ อาจารย์ เปลื้อง

๑. ช. (แจ๊ค)
๒. ญ. (จูน)


(๑๐๓)
ชั้นที่ ๘
สกุล ณ นคร เชื้อสาย เจ้าพระยานครศรีธรรมราช (น้อยกลาง)
บุตรธิดา นายภัทรวิทย์
หลานปู่ อาจารย์ เปลื้อง
๑. ญ. อภิญญศรี
๒. ช. เศรษฐพงศ์
๓. ช. สุวิทย์
๔. ช. พลสิน
๕. ช. วัฒนี
๖. ช. ประวิทย์

ชั้นที่ ๘
สกุล ณ นคร เชื้อสาย เจ้าพระยานครศรีธรรมราช (น้อยกลาง)
บุตรธิดา นายพิรีย์
หลานปู่ อาจารย์ เปลื้อง
๑. ญ. ศิริภา (แอม)
๒. ช. วัชราพล (อ๊อด)
๓. ญ. สุรีย์พร (เข็ม)
๔. ญ. ฐิติรัตน์ (รุ้ง)

ชั้นที่ ๘
สกุล ณ นคร เชื้อสาย เจ้าพระยานครศรีธรรมราช (น้อยกลาง)
บุตรธิดา นายสุรพงศ์
หลานปู่ อาจารย์ เปลื้อง
๑. ญ. อภิญญา
๒. ช. (ตุ๊ก)
๓. ญ. (ปู)

(๑๐๔)

ชั้นที่ ๘
สกุล ณ นคร เชื้อสาย เจ้าพระยานครศรีธรรมราช (น้อยกลาง)
บุตรธิดา นายปิยพล
หลานปู่ นายวัฒนา

๑. ญ. นฤมล
๒. ช. ยุทธภูมิ

 

ชั้นที่ ๘
สกุล ณ นคร เชื้อสาย เจ้าพระยานครศรีธรรมราช (น้อยกลาง)
บุตรธิดา นายสรรเพชญ
หลานปู่ นายเปลี่ยน

๑. ญ. ณัฐพร
๒. ช. จิรวัฒน์

 

ชั้นที่ ๘
สกุล ณ นคร เชื้อสาย เจ้าพระยานครศรีธรรมราช (น้อยกลาง)
ธิดา พลเอก เสริม
หลานปู่ พันตำรวจโท ชุบ

๑. ญ. ภูษณิศา
๒. ญ. ทรรศน์มน ภรรยา พลเอก สืบสันต์ ทรรทรานนท์ มีบุตรธิดา คือ
๒.๑ ช. เกษมทัศน์ ภรรยาชื่อ นางจิตรา (จรัลวาศน์)
๒.๒ ร้อยโท สาวิตร
๒.๓ ญ. แสงอุษา


(๑๐๕)
ชั้นที่ ๘
สกุล ณ นคร เชื้อสาย เจ้าพระยานครศรีธรรมราช (น้อยกลาง)
บุตร นายชัยสิทธิ์
หลานปู่ พันตำรวจโท ชุบ
๑. ช. โอชิษฐ์
๒. ช. ธนิต

ชั้นที่ ๙
สกุล ณ นคร เชื้อสาย เจ้าพระยานครศรีธรรมราช (น้อยกลาง)
บุตรธิดา นายณพงษ์
หลานปู่ นายอนันต์
๑. ช. รัชพงศ์ (ริชชี่)
๒. ญ. รัญชิดา (มิลลี่)
๓. ช. รัชนนท์ (ชูมี่)
๔. ช. รัชนันท์ (ไบร์ทตี้)

ชั้นที่ ๙
สกุล ณ นคร เชื้อสาย เจ้าพระยานครศรีธรรมราช (น้อยกลาง)
ธิดา นายธนวัตร
หลานปู่ นายธนูทอง
๑. ญ. ดาราวรรณ (โซเนีย)
๒. ญ. นภาวรรณ (มิย่า)

ชั้นที่ ๙
สกุล ณ นคร เชื้อสาย เจ้าพระยานครศรีธรรมราช (น้อยกลาง)
บุตร นายบรรยงพล
หลานปู่ นายพัฒนพงษ์
(๑๐๖)

๑. ช. อนุกูล (ไปร์ท)

 

ชั้นที่ ๙
สกุล ณ นคร เชื้อสาย เจ้าพระยานครศรีธรรมราช (น้อยกลาง)
บุตร นายสุริยปัญ
หลานปู่ นายน้อยอโศก

๑. ช. อาคิรา (เจได)

 

ชั้นที่ ๙
สกุล ณ นคร เชื้อสาย เจ้าพระยานครศรีธรรมราช (น้อยกลาง)
บุตรธิดา นายสรวิศ
หลานปู่ พลอากาศตรี ปรีชา

๑. ญ. นีร

๒. ช. จิณณะ

 

ชั้นที่ ๙
สกุล ณ นคร เชื้อสาย เจ้าพระยานครศรีธรรมราช (น้อยกลาง)
บุตรธิดา นายปนายุ
หลานปู่ พลอากาศตรี ปรีชา

๑. ญ. ปภาวี Elle Papavee na Nagara


(๑๐๗)
ชั้นที่ ๙
สกุล ณ นคร เชื้อสาย เจ้าพระยานครศรีธรรมราช (น้อยกลาง)
ธิดา นาวาอากาศตรี กัปตัน ภราดา
หลานปู่ พลอากาศโท ภิญโญ
๑. ญ. รินรดา (อิม)

ชั้นที่ ๙
สกุล ณ นคร เชื้อสาย เจ้าพระยานครศรีธรรมราช (น้อยกลาง)
บุตร นายอธิพีร์
หลานปู่ นายพีรยศ
๑. ช. วรินทร (ฝู)

ชั้นที่ ๙
สกุล ณ นคร เชื้อสาย เจ้าพระยานครศรีธรรมราช (น้อยกลาง)
บุตรธิดา นายวิชัย
หลานปู่ นายสุภางกูร
๑. ช. วิชาญ (โอ) ภรรยาชื่อ ทวิกา (แอร์) (ขนุนทอง)
๒. ญ. ชลธิชา (หญิง)

ชั้นที่ ๙
สกุล ณ นคร เชื้อสาย เจ้าพระยานครศรีธรรมราช (น้อยกลาง)
บุตร นายสวัสดิ์
หลานปู่ นายสุภางกูร
๑. ช. ณภัทร (กันย์)
๒. ช. ณวัฒน์ (กาย)

(๑๐๘)
ชั้นที่ ๙
สกุล ณ นคร เชื้อสาย เจ้าพระยานครศรีธรรมราช (น้อยกลาง)
บุตรธิดา นายอายุธ
หลานปู่ นายทวีป
นายอายุธ มีภรรยา ๓ คน ภรรยาคนที่ ๑ ชื่อ นางนิภา (วงศ์งาม) (เสียชีวิต) มีบุตรธิดา คือ
๑. ช. นภดล (กบ)
๒. ญ. อรอุมา (เก๋)
๓. ช. พงศกร (ตั๊ม)

ภรรยาคนที่ ๒ ชื่อ นางมาเรีย เทเรซา (เวลาสโค เมนา) ชาวสเปน มีธิดา คือ
๑. ญ. มีนา (มีนา) ณ นคร เวลาสโค (Mina Na-nakhon Velasco)

ภรรยาคนที่ ๓ ชื่อ นางมาเรีย (รอดริเกซ คาสโตร) ชาวสเปน มีบุตร คือ
๑. ช. คริสเตียน (คริส) ณ นคร รอดริเกซ (Christian Na-nakhon Rodríguez)

 

ชั้นที่ ๙
สกุล ณ นคร เชื้อสาย เจ้าพระยานครศรีธรรมราช (น้อยกลาง)
ธิดา นายสิระพงศ์
หลานปู่ นายทวีป
๑. ญ. เอมกมล (เอม) ณ นคร (ใช้สกุลเดิม) ภรรยา นายอดิเทพ (เอก) ธำรงดุลภาค

ชั้นที่ ๑๐
สกุล ณ นคร เชื้อสาย เจ้าพระยานครศรีธรรมราช (น้อยกลาง)
บุตร นายวิชาญ
หลานปู่ นายวิชัย
๑. ช. ปฏิภาณ (อั้ม)
๒. ช. ปฏิพล (เอลฟ์)

Visitors: 23,875