>>>ฐานข้อมูลเพื่อค้นหารายชื่อสายสกุล จาตุรงคกุล เชื้อสาย พระยาเสน่หามนตรี (น้อยเอียด)


(๑๐๙)

(๓) สกุล จาตุรงคกุล
เชื้อสาย พระยาเสน่หามนตรี (น้อยเอียด)

 

รูปที่ ๓๖ คุณหญิงเสน่หามนตรี (เสงี่ยม) ภาพที่ ๑
เป็นธิดาของ พระพงษ์นรินทร์ หรือ เจ้าฟ้าทัศพงศ์ (พระราชโอรสพระองค์ที่ ๔ ในสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี ประสูติแต่กรมบริจาภักดีศรีสุดารักษ์ พี่สาวของเจ้าจอมมารดาปราง) ต้นสกุล “พงษ์สิน” มารดาของท่าน คือ คุณหญิงจับ ธิดาของ พระยาสมุทรสงคราม (ศร ณ บางช้าง) กับเจ้าคุณพระราชพันธุ์ (แก้ว) พระน้องนางพระองค์เล็กในสมเด็จพระอมรินทราบรมราชินี คุณหญิงเสน่หามนตรี เป็นภริยาของ พระยาเสน่หามนตรี (น้อยเอียด) ชั้นที่ ๓ บุตรเจ้าพระนครศรีธรรมราช (น้อย) ดังนั้น คุณหญิงเสน่หามนตรี กับ พระยาเสน่หามนตรี (น้อยเอียด) จึงเป็นลูกพี่ลูกน้องกันทางบิดา “พระยาเสน่หามนตรี ได้คุณปลัดเสงี่ยมบุตรพระพงษ์นรินทร์เป็นภรรยา ส่วนบุตรหลานเจ้ากรุงธนบุรีอื่นๆ ไม่ได้มีสามีเป็นขุนนางเลย ได้แต่เจ้านายในพระราชวงศ์ปัจจุบันนี้ทั้งสิ้น นี่เหตุที่นับว่าเป็นญาติกันจึงยกให้กัน”
(๑๑๐)

 

รูปที่ ๓๗ คุณหญิงเสน่หามนตรี (เสงี่ยม) ภาพที่ ๒
คุณหญิงเสน่หามนตรี ในสมัยล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ ๔ ได้ทำราชการในพระบรมมหาราชวัง มีตำแหน่งเป็นปลัดของเจ้าคุณนุ่ม ธิดาสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาพิไชยญาติ (ทัด บุนนาค) และเป็นพระพี่เลี้ยงของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อยังทรงพระเยาว์ เป็นที่โปรดปราน ทรงตรัสเรียก “คุณหรัดน้อย” ซึ่งย่อมาจากคำว่า “คุณปลัดน้อย” นั่นเอง

พระราชวิจารณ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าอยู่หัว ด้วยเรื่องจดหมายความทรงจำของกรมหลวงนรินทรเทวี มีว่า “ข้าพเจ้าเปนผู้คุ้นเคยในหมู่ลูกหลานเจ้ากรุงธนบุรีมาก คือ คุณปลัดเสงี่ยม บุตรพระพงษ์นรินทร์ ได้เลี้ยงมา ทั้งได้คุ้นเคยกับเจ้านายผู้หญิง ลูกหม่อมเหม็น (เจ้าฟ้ากรมขุนกษัตรานุชิต พระราชโอรสในสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี) หลายองค์ จึงได้รู้เรื่องราวของเจ้ากรุงธนบุรี และพระกิริยาอัชฌาไศรย ทั้งทราบถ้อยคำของลูกหลานเหล่านั้น เคยยกย่องกันอย่างไรด้วย”
(๑๑๑)

ชั้นที่ ๔
สกุล จาตุรงคกุล เชื้อสาย พระยาเสน่หามนตรี (น้อยเอียด)
บุตรธิดา พระยาเสน่หามนตรี (น้อยเอียด)
หลานปู่ เจ้าพระยานครศรีธรรมราช (น้อย)

๑. นายสนิทยศสถาน (พร้อม) ภรรยาชื่อ คุณเขียน ธิดาของ พระสุริยภักดี (สนิท บุนนาค) ชั้นที่ ๓ สายเจ้าคุณพระราชพันธุ์ นวล ลำดับที่ ๑ บุตรคนใหญ่ สมเด็จเจ้าพระยา บรมมหาพิไชยญาติ (ทัต บุนนาค) กับ ท่านผู้หญิงน้อย (ชูโต) มารดาของ คุณเขียน คือ คุณศรี (ณ บางช้าง) ธิดา พระยาอุไทยธรรม (กลาง ณ บางช้าง) กับ คุณหญิงน่วม สกุลเดิม วสุธาร

๒. หม่อมเนื่อง ในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นมเหศวรศิววิลาส พระราชโอรสพระองค์แรกในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งประสูติแต่เจ้าจอมมารดาน้อย ธิดา พระอินทรอำไพ หรือ เจ้าฟ้าทัศไภย (พระราชโอรสพระองค์ที่ ๑๔ ในสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี ประสูติแต่กรมบริจาภักดีศรีสุดารักษ์ พี่สาวของเจ้าจอมมารดาปราง) เป็นพระอนุชาร่วมพระบิดาและมารดาของ พระพงษ์นรินทร์ หรือ เจ้าฟ้าทัศพงศ์ บิดาของ คุณหญิงเสน่หามนตรี (เสงี่ยม) ภริยาของ พระยาเสน่หามนตรี (น้อยเอียด)

๓. ช. หนู มหาดเล็ก ในรัชกาลที่ ๔

๔. เจ้าจอมเอี่ยม ในรัชกาลที่ ๔

 

(๑๑๒)

 

รูปที่ ๓๘ นายสนิทยศสถาน (พร้อม)
ชั้นที่ ๔ บุตร พระยาเสน่หามนตรี (น้อยเอียด) หลานปู่ เจ้าพระยานครศรีธรรมราช (น้อย) มารดาของท่าน คือ คุณหญิงเสน่หามนตรี (เสงี่ยม) ดังนั้นท่านจึงเป็นหลานตาของ พระพงษ์นรินทร์ หรือ เจ้าฟ้าทัศพงศ์ พระราชโอรสในสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี นับได้ว่า พี่น้องร่วมบิดาและมารดาของท่านเป็นผู้มีเชื้อสายเกี่ยวพันกับสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี ถึงสองทาง ซึ่งทายาทรุ่นต่อๆ มาในสายสกุลจาตุรงคกุลทุกคนล้วนสืบสายโลหิตจากท่านทั้งหมดทั้งสิ้น เพราะท่านเป็น ชั้นที่ ๔ เพียงผู้เดียวที่มีทายาทสืบเชื้อสายมาจนถึงปัจจุบัน
(๑๑๓)

ชั้นที่ ๕
สกุล จาตุรงคกุล เชื้อสาย พระยาเสน่หามนตรี (น้อยเอียด)
บุตรธิดา นายสนิทยศสถาน (พร้อม)
หลานปู่ พระยาเสน่หามนตรี (น้อยเอียด)

๑. เจ้าจอมมิ ในรัชกาลที่ ๕ คุณไม้เทศ ธิดา พระอินทร์อากร เป็นมารดา

๒. ช. ปั๊ง

๓. ช. เพี้ยน

๔. พระศรีทิพโภชน์ (ใหญ่) คุณเขียน (บุนนาค) เป็นมารดา มีภรรยา ๒ คน คือ (๑) นางลำเจียก (สิทธิศุข) ธิดา จมื่นจงภักดีองค์ขวา (ท้วม สิทธิสุข) และ (๒) นางเปีย (บุนนาค)

๕. ญ. หนูหญิง คุณเขียน (บุนนาค) เป็นมารดา

๖. ร้อยโท ป่า หรือ กลาง คุณเขียน (บุนนาค) เป็นมารดา ภรรยาชื่อ นางเปล่ง (บุรุษนันทน์)

๗. ช. เล็ก มหาดเล็กในรัชกาลที่ ๕ คุณเขียน (บุนนาค) เป็นมารดา ภรรยาชื่อ นางละออง (บุนนาค) ธิดา พระยาประภากรวงศ์ (ชาย บุนนาค) กับ นางทองอิน

๘. ช. เจียม

 

(๑๑๔)

 

รูปที่ ๓๙ พระศรีทิพโภชน์ (ใหญ่ จาตุรงคกุล)
ผู้ขอและได้รับพระราชทานนามสกุล “จาตุรงคกุล” จากล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ ๖
ชั้นที่ ๕ บุตรคนใหญ่ของ นายสนิทยศสถาน (พร้อม) กับ คุณเขียน (บุนนาค)
หลานปู่ พระยาเสน่หามนตรี (น้อยเอียด)
(๑๑๕)

 

รูปที่ ๔๐ ร้อยโท ป่า หรือ กลาง จาตุรงคกุล
ชั้นที่ ๕ บุตรคนกลางของ นายสนิทยศสถาน (พร้อม) กับ คุณเขียน (บุนนาค)
หลานปู่ พระยาเสน่หามนตรี (น้อยเอียด)
(๑๑๖)
ชั้นที่ ๖
สกุล จาตุรงคกุล เชื้อสาย พระยาเสน่หามนตรี (น้อยเอียด)
บุตรธิดา พระศรีทิพโภชน์ (ใหญ่)
หลานปู่ นายสนิทยศสถาน (พร้อม)
พระศรีทิพโภชน์ (ใหญ่) มีภรรยา ๒ คน ภรรยาคนที่ ๑ ชื่อ นางลำเจียก (สิทธิศุข) ธิดา จมื่นจงภักดีองค์ขวา (ท้วม สิทธิสุข) มีบุตรธิดา คือ
๑. ช. แดงใหญ่
๒. พันเอก พระยาจตุรงค์สงคราม (สงกรานต์) ภรรยาชื่อ คุณหญิงแจ๋ว (พริ้มภิณี) ธิดา นายเล็ก ชั้นที่ ๖ สายเดียวกัน
๓. ช. เติม ภรรยาชื่อ นางป่อง
๔. ญ. หนูแดง
๕. ช. ระบือ
๖. ช. เปี่ยม
๗. ญ. อบทิพย์ ภรรยา ศาสตราจารย์ นายแพทย์ สวัสดิ์ แดงสว่าง มีบุตร คือ
๗.๑ นายแพทย์ ไชยวัฒน์ มีภรรยา ๓ คน ภรรยาคนที่ ๑ ชื่อ นางไดแอนนา วิลลิส มีบุตร คือ ๗.๑.๑ ช. แอนดรูว์

ภรรยาคนที่ ๒ ชื่อ นางเอวิล เอ็ดจินตั้น มีบุตรธิดา คือ
๗.๑.๒ ญ. นารี
๗.๑.๓ ช. ไมเคิล

ภรรยาคนที่ ๓ ชื่อ นางแคทเธอลีน คาร์ มีธิดา คือ
๗.๑.๔ ญ. สรีย์
๗.๑.๕ ญ. คาโรไลน์
๗.๑.๖ ญ. แอนเดรีย

๗.๒ ช. วิศาล เภสัชกร มีภรรยา ๒ คน ภรรยาคนที่ ๑ ชื่อ นางโจน เดียรี่ มีธิดา คือ ๗.๒.๑ ญ. เอ็มม่า จิรวัฒนา
๗.๒.๒ ญ. เรแชลย์ วิภาดา

ภรรยาคนที่ ๒ ชื่อ นางกมลรัตน์ มีบุตร คือ
๗.๒.๓ ช. กัญญ์โกมุท
(๑๑๗)
ภรรยาคนที่ ๒ ชื่อ นางเปีย (บุนนาค) ธิดา จมื่นศรีบริรักษ์ (ริ้ว บุนนาค) มีบุตร คือ

๑. ขุนวิสูตรโภชนบำเรอ (เอิบ) ภรรยาชื่อ นางทองคำ
๒. ช. ธงไชย อดีตผู้พิพากษา ภรรยาชื่อ นางสังวาลย์ (บูรณะนนท์) ธิดา พระราชาภิรมย์
๓. ช. สุขศิริ ภรรยาชื่อ นางสอ้อน (สุนทรศารทูล) ธิดา นายเอี่ยม สุนทรศารทูล

 

รูปที่ ๔๑ พันเอก พระยาจตุรงค์สงคราม (สงกรานต์ จาตุรงคกุล)
ผู้ร่วมขอและได้รับพระราชทานนามสกุล “จาตุรงคกุล” จากล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ ๖
ชั้นที่ ๖ บุตร พระศรีทิพโภชน์ (ใหญ่ จาตุรงคกุล)
หลานปู่ นายสนิทยศสถาน (พร้อม)
(๑๑๘)

 

รูปที่ ๔๒ นางอบทิพย์ (จาตุรงคกุล) แดงสว่าง
ผู้ให้ความสำคัญกับเชื้อสายวงศ์สกุล อันเป็นที่มาของหนังสือ ลำดับสกุลเก่าบางสกุล
ภาคที่ ๔ สกุลเชื้อสายพระราชวงศ์กรุงธนบุรี และสายสัมพันธ์ของสกุล จาตุรงคกุล
พิมพ์เนื่องในงานพระราชทานเพลิงศพ นางอบทิพย์ แดงสว่าง RN., บม.
ณ เมรุวัดประยุรวงศาวาส วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๒๒
ชั้นที่ ๖ ธิดา พระศรีทิพโภชน์ (ใหญ่ จาตุรงคกุล)
หลานปู่ นายสนิทยศสถาน (พร้อม)

ชั้นที่ ๖
สกุล จาตุรงคกุล เชื้อสาย พระยาเสน่หามนตรี (น้อยเอียด)
บุตรธิดา ร้อยโท ป่า
หลานปู่ นายสนิทยศสถาน (พร้อม)
๑. ขุนเวชศาสตร์พินิจ (ตาล) ภรรยาชื่อ นางพยุง (สุทธินันท์)
(๑๑๙)
๒. ญ. อร (อรชร) เป็นหม่อมของ เรือเอก หม่อมเจ้าธาดาพันธ์ กมลาศน์ ในกรมหมื่น ราชศักดิ์สโมสร มีบุตรธิดา คือ
๒.๑ ช. หม่อมราชวงศ์ (ถึงแก่กรรม ไม่ปรากฏชื่อ)
๒.๒ ช. หม่อมราชวงศ์ เศรณีพรหม
๒.๓ ช. หม่อมราชวงศ์ จุรีพรหม
๒.๔ ช. หม่อมราชวงศ์ สพรั่งพรหม
๒.๕ ญ. หม่อมราชวงศ์ เจรียงพรหม
๒.๖ ญ. หม่อมราชวงศ์ ดุมเพชร์พรหม
๒.๗ ญ. หม่อมราชวงศ์ (ถึงแก่กรรม ไม่ปรากฏชื่อ)
๒.๘ ช. หม่อมราชวงศ์ ดำเลิงพรหม
๒.๙ ช. หม่อมราชวงศ์ กเรนทรพรหม
๒.๑๐ ช. หม่อมราชวงศ์ (นาย) ธาตรีพรหม (ใช้นามสกุล จาตุรงคกุล ด้วยพันเอก พระยาจตุรงค์สงคราม และคุณหญิงแจ๋ว (พริ้มภิณี) รับเป็นบุตรบุญธรรม)
๒.๑๑ ช. หม่อมราชวงศ์ พันธ์พรหม
๒.๑๒ ช. หม่อมราชวงศ์ จำแลงพรหม
๓. ญ. บัว
๔. หลวงชลฉลาดปรีดารมณ์ (เกตุ) มีภรรยา ๒ คน คือ (๑) นางสงวน (ชูชาติ) และ (๒) นางผิว (เลี่ยวสกุล)
๕. ญ. ปิ่น
๖. พันตำรวจเอก ขุนโสตถิชัย (โสตถิ) มีภรรยา ๓ คน คือ (๑) นางพันธุ์ (โกมารกุล ณ นคร) ชั้นที่ ๖ ธิดา พระศรีไกรลาส (เชื้อ) สายสกุล โกมารกุล ณ นคร กับ นางสมบุญ (ณ นคร), (๒) นางบุญนำ และ (๓) นางนภา
๗. ญ. ยุ้ย เป็นพยาบาลประจำพระองค์ สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า จนสิ้นพระชนมายุ
๘. ญ. สุดา (สยุ้น)
๙. ช. ทา
๑๐. ญ. วิรัช (หล้า) มีธิดาบุญธรรม คือ
๑๐.๑ ญ. มารศรี
๑๑. ช. การุณ

(๑๒๐)

 

รูปที่ ๔๓ ภาพครอบครัว พันตำรวจเอก ขุนโสตถิชัย (โสตถิ จาตุรงคกุล)
ชั้นที่ ๖ บุตร ร้อยโท ป่า จาตุรงคกุล
หลานปู่ นายสนิทยศสถาน (พร้อม)

ภาพนี้ พันตำรวจเอก ขุนโสตถิชัย (โสตถิ จาตุรงคกุล) กับ คุณพันธุ์ (โกมารกุล ณ นคร) จาตุรงคกุล นั่งเป็นประธาน ขนาบข้างด้วย คุณพรรณโสม (โกมารกุล ณ นคร) เดชประดิยุทธ์ และ คุณวิมพันธ์ (จาตุรงคกุล) บุญทวี คุณพรรณโสม (โกมารกุล ณ นคร) เดชประดิยุทธ์ นายพันพุฒอนุราช (พุฒ โกมารกุล ณ นคร) และคุณเฉลา โกมารกุล ณ นคร รับเป็นธิดาบุญธรรม ใช้ชื่อสกุล โกมารกุล ณ นคร ภรรยา พลเอก นฤดล เดชประดิยุทธ์ แถวยืน ท่านแรกจากซ้ายไปขวา ๑. คุณสุขุม จาตุรงคกุล ๒. คุณสุทธิชัย จาตุรงคกุล ๓. คุณเสรี จาตุรงคกุล ๔. นายแพทย์ ศิริพันธุ์ จาตุรงคกุล ๕. คุณอนุรัตน์ จาตุรงคกุล ๖. พันตรี สุเทพ จาตุรงคกุล ๗. คุณไพศาล จาตุรงคกุล และ ๘. คุณนิตย์ จาตุรงคกุล
(๑๒๑)

 

รูปที่ ๔๔ คุณวิรัช จาตุรงคกุล
ประธานกรรมการผู้ก่อตั้งมูลนิธิจาตุรงคกุล
ได้รับอนุญาตจดทะเบียนมูลนิธิฯ เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๓๙
โดยมีมูลค่าทรัพย์สิน ณ ปัจจุบันไม่ต่ำกว่า ๑๘ ล้านบาท
ชั้นที่ ๖ ธิดา ร้อยโท ป่า จาตุรงคกุล
หลานปู่ นายสนิทยศสถาน (พร้อม)
(๑๒๒)
ชั้นที่ ๖
สกุล จาตุรงคกุล เชื้อสาย พระยาเสน่หามนตรี (น้อยเอียด)
บุตรธิดา นายเล็ก
หลานปู่ นายสนิทยศสถาน (พร้อม)
๑. คุณหญิงแจ๋ว (พริ้มภิณี) นางละออง (บุนนาค) เป็นมารดา ภรรยา พันเอก พระยาจตุรงค์สงคราม (สงกรานต์) ชั้นที่ ๖ บุตร พระศรีทิพโภชน์ (ใหญ่) สายเดียวกัน มีบุตร บุญธรรม คือ
๑.๑ นาย ธาตรีพรหม เป็นบุตรที่แท้จริงของ เรือเอก หม่อมเจ้าธาดาพันธ์ กมลาศน์ กับ หม่อมอร (จาตุรงคกุล)
๒. ขุนชลการพินิจ (เสถียร) นางทองอิน (แดง) เป็นมารดา ภรรยาชื่อ นางชุณห์ ชั้นที่ ๖ ธิดา พระศรีไกรลาศ (เชื้อ) สายสกุล โกมารกุล ณ นคร มีบุตรบุญธรรม คือ
๒.๑ ช. อนุรัตน์ เดิมชื่อ สนิทพงษ์ เป็นบุตรที่แท้จริงของ พันตำรวจเอก ขุนโสตถิชัย (โสตถิ จาตุรงคกุล) กับ นางพันธุ์ (โกมารกุล ณ นคร)

 

รูปที่ ๔๕ ขุนชลการพินิจ (เสถียร จาตุรงคกุล)
ชั้นที่ ๖ บุตร คุณเล็ก จาตุรงคกุล
หลานปู่ นายสนิทยศสถาน (พร้อม)
(๑๒๓)

ชั้นที่ ๗
สกุล จาตุรงคกุล เชื้อสาย พระยาเสน่หามนตรี (น้อยเอียด)
บุตร นายเติม
หลานปู่ พระศรีทิพโภชน์ (ใหญ่)

๑. ช. ต่อ มีภรรยา ๒ คน คือ (๑) นางสังวาลย์ และ (๒) นางเจริญจิตต์

 

ชั้นที่ ๗
สกุล จาตุรงคกุล เชื้อสาย พระยาเสน่หามนตรี (น้อยเอียด)
บุตรธิดา ขุนวิสูตรโภชนบำเรอ (เอิบ)
หลานปู่ พระศรีทิพโภชน์ (ใหญ่)

๑. ญ. อิ่มพรรณ ภรรยา นายสุจิตต์ บูรณะนนท์ มีบุตรธิดา คือ

๑.๑ ช. ธนิต ภรรยาชื่อ นางประไพ (กมุทะรัตน์)

๑.๒ ญ. อ้อมทิพย์ ภรรยา นายทะนง ทองมิตร

๑.๓ ช. รุ่งโรจน์ ภรรยาชื่อ นางสุวรรณี (เธียรวรกิจ)

๒. ช. โอภาส มีภรรยา ๒ คน คือ (๑) นางเฉลา (มาแย้ม) และ (๒) นางลัดดา (สมิตัย)

๓. ญ. ประอร

๔. ช. ละออ ภรรยาชื่อ นางบรรจะ (อ่องแสงคุณ)

๕. ช. อาทิตย์ มีภรรยา ๒ คน คือ (๑) กาญจนา และ (๒) นางทวีวรรณ

๖. ช. อวยชัย ภรรยาชื่อ นางสว่าง

 

(๑๒๔)

 

รูปที่ ๔๖ คุณโอภาส จาตุรงคกุล
รองประธานกรรมการมูลนิธิจาตุรงคกุล และที่ปรึกษาอาวุโส
กลุ่มเชื้อสายเจ้าพระยานครศรีธรรมราช โกมารกุล ณ นคร / ณ นคร / จาตุรงคกุล
หลานชายสายตรงผู้ขอและได้รับพระราชทานนามสกุล จาตุรงคกุล
ผู้อาวุโสสูงสุดในสายสกุลจาตุรงคกุลซึ่งยังมีชีวิตอยู่และเป็นที่เคารพนับถือในปัจจุบัน
ชั้นที่ ๗ บุตร ขุนวิสูตรโภชนบำเรอ (เอิบ จาตุรงคกุล)
หลานปู่ พระศรีทิพโภชน์ (ใหญ่ จาตุรงคกุล)
(๑๒๕)
ชั้นที่ ๗
สกุล จาตุรงคกุล เชื้อสาย พระยาเสน่หามนตรี (น้อยเอียด)
บุตรธิดา นายธงไชย
หลานปู่ พระศรีทิพโภชน์ (ใหญ่)
๑. ญ. เจริญศรี ภรรยา นายสถาพร สิริแพทย์พิสุทธิ์
๒. ช. ธวัชชัย อดีตผู้พิพากษา ภรรยาชื่อ นางอุไรวรรณ (กาญจนาภิรมย์)
๓. ญ. กัลยาณี
๔. ญ. อุทัยวรรณ
๕. พันตำรวจเอก กฤษณชัย เดิมชื่อ ปราโมทย์ ภรรยาชื่อ นางวรศรี (มงคลวัจน์)

ชั้นที่ ๗
สกุล จาตุรงคกุล เชื้อสาย พระยาเสน่หามนตรี (น้อยเอียด)
บุตรธิดา นายสุขศิริ
หลานปู่ พระศรีทิพโภชน์ (ใหญ่)
๑. ญ. พิมลศิริ
๒. ช. สืบสิริ
๓. ญ. สุมาลี ภรรยา นายดำเกิง ชาลีจันทร์
๔. ช. สุขกิจ ภรรยาชื่อ นางสาครทิพย์ ธิดา นายแพทย์ คง สุวรรณรัต

ชั้นที่ ๗
สกุล จาตุรงคกุล เชื้อสาย พระยาเสน่หามนตรี (น้อยเอียด)
บุตร ขุนเวชศาสตร์พินิจ (ตาล)
หลานปู่ ร้อยโท ป่า
๑. ช. พยูน ภรรยาชื่อ นางละเอียด (ทรัพย์สมบูรณ์)
๒. ช. ปาน

(๑๒๖)

 

รูปที่ ๔๗ คุณธวัชชัย จาตุรงคกุล (อดีตผู้พิพากษา)
ประธานกรรมการมูลนิธิจาตุรงคกุลท่านปัจจุบัน
หลานชายสายตรงผู้ขอและได้รับพระราชทานนามสกุล จาตุรงคกุล
ชั้นที่ ๗ บุตร คุณธงไชย จาตุรงคกุล (อดีตผู้พิพากษา)
หลานปู่ พระศรีทิพโภชน์ (ใหญ่ จาตุรงคกุล)
(๑๒๗)
ชั้นที่ ๗
สกุล จาตุรงคกุล เชื้อสาย พระยาเสน่หามนตรี (น้อยเอียด)
บุตรธิดา หลวงชลฉลาดปรีดารมณ์ (เกตุ)
หลานปู่ ร้อยโท ป่า
หลวงชลฉลาดปรีดารมณ์ (เกตุ) มีภรรยา ๒ คน ภรรยาคนที่ ๑ ชื่อ นางสงวน (ชูชาติ) มีบุตร คือ
๑. ช. ศาสตราจารย์พิเศษ ด็อกเตอร์ ไชยยงค์ ชูชาติ ผู้วางรากฐานงานวิจัยทางเศรษฐศาสตร์เกษตร (ใช้สกุล ชูชาติ ตามมารดา)

ภรรยาคนที่ ๒ ชื่อ นางผิว (เลี่ยวสกุล) มีบุตรธิดา คือ

๑. ช. อรัญ ภรรยาชื่อ นางเจียรนัย (ดิษสุนรัตน์)
๒. ช. กานน ภรรยาชื่อ นางสุพรรณ (กิ่งวรรณ)
๓. ญ. พนาลี ภรรยา นาวาอากาศเอก (พิเศษ) วิบูลย์ อิศรางกูร ณ อยุธยา มีบุตรธิดา คือ
๓.๑ เรืออากาศโท สุรพล (รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายการพาณิชย์ บริษัทการบินไทยจำกัด (มหาชน)) ภรรยาชื่อ นางสุทธิจันทร์ (เลื่อนฉวี)
๓.๒ ช. เบ็ญจพล ภรรยาชื่อ นางบุญมี (ศรีอำนวย)
๓.๓ ช. วีรพล
๓.๔ ช. ศักดิ์พล ภรรยาชื่อ นางสุวรรณา (วิมานรัตน์)
๓.๕ ญ. บุณจิรา
๔. ช. กัมพล ภรรยาชื่อ นางศรี
๕. เรืออากาศเอก กำลูน ภรรยาชื่อ นางอรวรรณ (โพธิ์เตียน)

ชั้นที่ ๗
สกุล จาตุรงคกุล เชื้อสาย พระยาเสน่หามนตรี (น้อยเอียด)
บุตรธิดา พันตำรวจเอก ขุนโสตถิชัย (โสตถิ)
หลานปู่ ร้อยโท ป่า

(๑๒๘)

 

รูปที่ ๔๘ ศาสตราจารย์พิเศษ ด็อกเตอร์ ไชยยงค์ ชูชาติ
(ใช้สกุล ชูชาติ ตามมารดา)
ผู้วางรากฐานงานวิจัยทางเศรษฐศาสตร์เกษตร
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก) จัดตั้งสำนักงานขึ้น เมื่อ ปี ๒๕๑๘
เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของราษฎร ในเรื่องที่ดินทำกิน โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษ
ด็อกเตอร์ ไชยยงค์ ชูชาติ เป็นเลขาธิการคนแรก โดยมุ่งมั่นช่วยเหลือเกษตรกรให้มีที่ทำกิน
ชั้นที่ ๗ บุตร หลวงชลฉลาดปรีดารมณ์ (เกตุ จาตุรงคกุล)
หลานปู่ ร้อยโท ป่า จาตุรงคกุล
(๑๒๙)
พันตำรวจเอก ขุนโสตถิชัย (โสตถิ) มีภรรยา ๓ คน ภรรยาคนที่ ๑ ชื่อ นางพันธุ์ (โกมารกุล ณ นคร) ชั้นที่ ๖ ธิดา พระศรีไกรลาส (เชื้อ) สายสกุล โกมารกุล ณ นคร กับ นางสมบุญ (ณ นคร) มีบุตรธิดา คือ
๑. นายแพทย์ ศิริพันธุ์ ภรรยาชื่อ นางอุดมพร (รัตนพานิช)
๒. พันตรี สุเทพ ภรรยาชื่อ นางอำนวย (ไปใหม่)
๓. ช. อนุรัตน์ เดิมชื่อ สนิทพงษ์ ภรรยาชื่อ นางบุญเรียม (พานฟ้า)
๔. ญ. วิมพันธ์ ภรรยา นายกัมพล บุญทวี มีบุตรธิดา คือ
๔.๑ ญ. กรรพุม
๔.๒ ญ. วาริพินทุ์ ภรรยา นายเทียนชัย ปริญญาคณิต
๔.๓ ช. กาพย์
๔.๔ ช. กลศ
๕. ญ. พรรณโสม นายพันพุฒอนุราช (พุฒ โกมารกุล ณ นคร) และนางเฉลา โกมารกุล ณ นคร รับเป็นธิดาบุญธรรม ใช้ชื่อสกุล โกมารกุล ณ นคร ภรรยา พลเอก นฤดล เดชประดิยุทธ์ มีธิดา คือ
๕.๑ พันเอก (พิเศษ) หญิง กิติพร ภรรยา นายอิศรา อิศรภักดี
๕.๒ นาวาโทหญิง มิ่งพิมล ภรรยา นาวาอากาศโท ปรัชพล วิสุวรรณ
๕.๓ ญ. พัชรพรรณ ภรรยา เรืออากาศโท กัปตัน พิชญ์ วินมูน
๖. ช. เสรี ภรรยาชื่อ นางศรีไพร (คุ้นวงศ์)
๗. ช. สุทธิชัย ภรรยาชื่อ นางยุพาณัฐ (พอสม)
๘. ช. ไพศาล ภรรยาชื่อ นางปราณี (อาศนเลขา)
๙. ช. สุขุม ภรรยาชื่อ นางจิรพันธุ์ (จันทร์ลอย)
๑๐. ช. นิตย์ ภรรยาชื่อ นางบุญเรือง (ผาเจริญ)

ภรรยาคนที่ ๒ ชื่อ นางบุญนำ มีธิดา คือ

๑. ญ. วิไล

ภรรยาคนที่ ๓ ชื่อ นางนภา มีบุตรธิดา คือ

๑. ช. โสภณ ภรรยาชื่อ นางวรรณ (ชนวัฒน์)
๒. ญ. สุนีย์ ภรรยา นายสุจินต์ แสงอุทัย

(๑๓๐)

ชั้นที่ ๘
สกุล จาตุรงคกุล เชื้อสาย พระยาเสน่หามนตรี (น้อยเอียด)
บุตรธิดา นายต่อ
หลานปู่ นายเติม

นายต่อ มีภรรยา ๒ คน ภรรยาคนที่ ๑ ชื่อ นางสังวาลย์ มีบุตรธิดา คือ

๑. ญ. บรรจง ภรรยา นายวีระ รุจิโมระ มีบุตร คือ

๑.๑ ช. วิจิตร

๑.๒ ช. บรรเจิด

๑.๓ ช. วิรัช

๒. ช. ตุลย์ ภรรยาชื่อ นางสุรงค์

๓. ช. ตุ้ม ภรรยาชื่อ นางนกแก้ว

๔. ช. แต้ม ภรรยาชื่อ นางละม้าย

๕. ช. แตน ภรรยาชื่อ นางไสว

ภรรยาคนที่ ๒ ชื่อ นางเจริญจิตต์ มีบุตรธิดา คือ

๑. ญ. สุจิตรา ภรรยา นายวีรพล ครุธปิยะ มีธิดา คือ

๑.๑ ญ.สุวภัทร

๒. ช. สงคราม ภรรยาชื่อ นางพิกุล

๓. ช. จัตุรงค์

๔. ญ. จินตนา ภรรยา นายยุวคนธ์ เพชรภา มีบุตรธิดา คือ

๔.๑ ช. ยุทธนา

๔.๒ ญ. ยุวดี

๕. ญ. อัจฉรา

๖. ช. ณรงค์ชัย

๗. ร้อยตำรวจโท ชัยศักดิ์


(๑๓๑)
ชั้นที่ ๘
สกุล จาตุรงคกุล เชื้อสาย พระยาเสน่หามนตรี (น้อยเอียด)
บุตร นายโอภาส
หลานปู่ ขุนวิสูตรโภชนบำเรอ (เอิบ)
นายโอภาส มีภรรยา ๒ คน ภรรยาคนที่ ๑ ชื่อ นางเฉลา (มาแย้ม) มีบุตร คือ
๑. ช. องอาจ มีภรรยา ๒ คน คือ (๑) นางพวงเพ็ญ (ธาดาพรหม) และ (๒) นางณัฐสุดา (สมบูรณ์)

ภรรยาคนที่ ๒ ชื่อ นางลัดดา (สมิตัย) มีบุตร คือ

๑. ช. ภราดา ภรรยาชื่อ นางศิริวรรณ (เหลาศิริลักษณ์)

ชั้นที่ ๘
สกุล จาตุรงคกุล เชื้อสาย พระยาเสน่หามนตรี (น้อยเอียด)
บุตรธิดา นายละออ
หลานปู่ ขุนวิสูตรโภชนบำเรอ (เอิบ)

๑. พลตรีหญิง ดวงปภัสร์ เดิมชื่อ ดวงใจ
๒. ช. ด็อกเตอร์ ฐานิสร์ ภรรยาชื่อ นางสุภี (นวสิทธิโสภณ)
๓. ช. ธีรยุทธ

ชั้นที่ ๘
สกุล จาตุรงคกุล เชื้อสาย พระยาเสน่หามนตรี (น้อยเอียด)
บุตรธิดา นายอาทิตย์
หลานปู่ ขุนวิสูตรโภชนบำเรอ (เอิบ)
๑. ญ. อรทัย นางกาญจนา เป็นมารดา
๒. ช. อดิศร นางทวีวรรณ เป็นมารดา

(๑๓๒)
ชั้นที่ ๘
สกุล จาตุรงคกุล เชื้อสาย พระยาเสน่หามนตรี (น้อยเอียด)
บุตร นายอวยชัย
หลานปู่ ขุนวิสูตรโภชนบำเรอ (เอิบ)
๑. ช. สุรชัย

ชั้นที่ ๘
สกุล จาตุรงคกุล เชื้อสาย พระยาเสน่หามนตรี (น้อยเอียด)
บุตรธิดา นายธวัชชัย
หลานปู่ นายธงไชย
๑. ญ. ชญานุตม์
๒. ช. พุทธินันท์ เดิมชื่อ เอกนฤน
๓. ญ. สุพัณณดา

ชั้นที่ ๘
สกุล จาตุรงคกุล เชื้อสาย พระยาเสน่หามนตรี (น้อยเอียด)
บุตร พันตำรวจเอก กฤษณชัย
หลานปู่ นายธงไชย
๑. ช. เบญจพล

ชั้นที่ ๘
สกุล จาตุรงคกุล เชื้อสาย พระยาเสน่หามนตรี (น้อยเอียด)
บุตร นายสุขกิจ
หลานปู่ นายสุขศิริ
(๑๓๓)

๑. ช. ชัยภัฏ ภรรยาชื่อ นางนวลพรรณ (ชื่นประโยชน์)

๒. ช. ชนภัฏ ภรรยาชื่อ นางวาทิณี (ตันตยานนท์กุล)

๓. นายแพทย์ ชลภัฏ

 

ชั้นที่ ๘
สกุล จาตุรงคกุล เชื้อสาย พระยาเสน่หามนตรี (น้อยเอียด)
บุตรธิดา นายพยูน
หลานปู่ ขุนเวชศาสตร์พินิจ

๑. ช. รองศาสตราจารย์ อดุลย์ ภรรยาชื่อ นางนิตยา (ไกรเชิงฤทธิ์)

๒. ช. ไพโรจน์ มีภรรยา ๒ คน คือ (๑) นางจินตนา (จุลเทศ) และ (๒) นางปานฤดี (เอเช่)

๓. นาวาอากาศเอก นุกูล ภรรยาชื่อ นางราศี (ศิริสิทธิ์)

๔. ช. ทรงพล ภรรยาชื่อ นางบังอร (หุตะสิงห์)

๕. ญ. อวยพร

๖. ญ. กุณปิยา เดิมชื่อ อรพรรณ

 

ชั้นที่ ๘
สกุล จาตุรงคกุล เชื้อสาย พระยาเสน่หามนตรี (น้อยเอียด)
บุตรธิดา ศาสตราจารย์พิเศษ ด็อกเตอร์ ไชยยงค์ ชูชาติ
หลานปู่ หลวงชลฉลาดปรีดารมณ์ (เกตุ)

๑. ญ. พรรณา

๒. ช. ไผท ภรรยาชื่อ นางแสงระวี

๓. ญ. พรรณพิไล

๔. ช. กรชัย


(๑๓๔)

ชั้นที่ ๘
สกุล จาตุรงคกุล เชื้อสาย พระยาเสน่หามนตรี (น้อยเอียด)
บุตรธิดา นายอรัญ
หลานปู่ หลวงชลฉลาดปรีดารมณ์ (เกตุ)

๑. ญ. อัญญา ภรรยา นายศักดิ์ ปัณฑุกานนท์ มีบุตรธิดา คือ
๑.๑ ญ. เลลานี
๑.๒ ช. ลินน์
๒. ช. อัครวัจน์ เดิมชื่อ อมรินทร์ ภรรยาชื่อ นางอัจฉรา (แสงชูโต)
๓. ช. อมฤต ภรรยาชื่อ นางวิไล (กู้สวัสดิ์)
๔. ช. โอฬาร
๕. ช. วุฒินันท์ เดิมชื่อ ไอศูรย์ ภรรยาชื่อ นางสุมาลี
๖. ช. อารักษ์
๗. ช. อาจิณ ภรรยาชื่อ นางอรวรรณ (ยิ้มเลี้ยง)
๘. ญ. นงลักษณ์ ภรรยา นายชัชวาล ธารารักษ์ มีบุตรธิดา คือ
๘.๑ ช. ธงไชย
๘.๒ ญ. รุจิดา

 

ชั้นที่ ๘
สกุล จาตุรงคกุล เชื้อสาย พระยาเสน่หามนตรี (น้อยเอียด)
บุตร นายกานน
หลานปู่ หลวงชลฉลาดปรีดารมณ์ (เกตุ)

๑. ช. กนกพล มีภรรยา ๒ คน คือ (๑) นางวนิษฐา (ช่วยภูมิ) และ (๒) นางศิริวรรณ (ศรีคำวงศ์)
๒. ช. จักรกฤษ ภรรยาชื่อ นางพรพรรณ (นากอนันต์ศิลป์)
๓. ช. เจษฎา


(๑๓๕)

ชั้นที่ ๘
สกุล จาตุรงคกุล เชื้อสาย พระยาเสน่หามนตรี (น้อยเอียด)
บุตร นายกัมพล
หลานปู่ หลวงชลฉลาดปรีดารมณ์ (เกตุ)

๑. ช. คงนนท์ เดิมชื่อ บดินทร์ ภรรยาชื่อ นางพิมพา (โอกาสเที่ยงธรรม)

 

ชั้นที่ ๘
สกุล จาตุรงคกุล เชื้อสาย พระยาเสน่หามนตรี (น้อยเอียด)
ธิดา นายแพทย์ ศิริพันธ์
หลานปู่ พันตำรวจเอก ขุนโสตถิชัย (โสตถิ)

๑. ญ. เกศฎา ภรรยา นาวาอากาศโท ชนินทร์ ศรีสวัสดิ์
๒. ญ. นภิศรา

 

ชั้นที่ ๘
สกุล จาตุรงคกุล เชื้อสาย พระยาเสน่หามนตรี (น้อยเอียด)
บุตรธิดา พันตรี สุเทพ
หลานปู่ พันตำรวจเอก ขุนโสตถิชัย (โสตถิ)

๑. ช. สรรคทา
๒. ช. พิทักษ์
๓. ช. เทพพนม ภรรยาชื่อ นางสุปราณี
๔. ญ. มัณฑน์ศิริ ภรรยา นายสุพัชร พหุโล มีธิดา คือ
๔.๑ ญ. ศิริวรรณ


(๑๓๖)

ชั้นที่ ๘
สกุล จาตุรงคกุล เชื้อสาย พระยาเสน่หามนตรี (น้อยเอียด)
บุตร นายอนุรัตน์
หลานปู่ พันตำรวจเอก ขุนโสตถิชัย (โสตถิ)

๑. ช. พีระวงศ์

 

ชั้นที่ ๘
สกุล จาตุรงคกุล เชื้อสาย พระยาเสน่หามนตรี (น้อยเอียด)
ธิดา นายเสรี
หลานปู่ พันตำรวจเอก ขุนโสตถิชัย (โสตถิ)

๑. ญ. ด็อกเตอร์ พรรณา (Dr.Panna) Degree : Ph.D.in English Language Teaching, The University of Essex, UK. รองผู้อำนวยการสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
๒. ญ. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ด็อกเตอร์ โสรยา (Dr.Soraya) Degree : Ph.D. (Microbiology) Cornell University, USA. อาจารย์ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย มหิดล สมรสกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ด็อกเตอร์ อูมุท ฌาน ชาวตุรกี อาจารย์ภาควิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์ มีบุตร คือ
๒.๑ ช. ดริน (ดิน) ใช้นามสกุล จาตุรงคกุล ฌาน

 

ชั้นที่ ๘
สกุล จาตุรงคกุล เชื้อสาย พระยาเสน่หามนตรี (น้อยเอียด)
บุตรธิดา นายสุทธิชัย
หลานปู่ พันตำรวจเอก ขุนโสตถิชัย (โสตถิ)

๑. ญ. พิมพิมุก เดิมชื่อ พอสม สมรสกับ นายนฤกิต ลานยศ มีบุตร คือ
๑.๑ ช. ไรวินทร์
(๑๓๗)
๒. ญ. ชัณญชนม์ เดิมชื่อ พอตา สมรสกับ นายธวัชชัย ศรีสมชัย (ใช้สกุลเดิม จาตุรงคกุล) มีบุตรธิดา คือ
๒.๑ ญ. คัคอร ศรีสมชัย
๒.๒ ช. ภูริ ศรีสมชัย
๓. ช. พอใจ สมรสกับ นางกิติญา (รัตนาภิรตานนท์)

ชั้นที่ ๘
สกุล จาตุรงคกุล เชื้อสาย พระยาเสน่หามนตรี (น้อยเอียด)
ธิดา นายไพศาล
หลานปู่ พันตำรวจเอก ขุนโสตถิชัย (โสตถิ)
๑. ญ. พนอพันธุ์

ชั้นที่ ๘
สกุล จาตุรงคกุล เชื้อสาย พระยาเสน่หามนตรี (น้อยเอียด)
บุตรธิดา นายสุขุม
หลานปู่ พันตำรวจเอก ขุนโสตถิชัย (โสตถิ)
๑. ญ. พนาพันธุ์ ภรรยา นายสุนินทร์ กาลรา
๒. ช. ด็อกเตอร์ ขาม ภรรยาชื่อ นางขนิษฐา (สุทธิแย้ม)

ชั้นที่ ๘
สกุล จาตุรงคกุล เชื้อสาย พระยาเสน่หามนตรี (น้อยเอียด)
บุตรธิดา นายนิตย์
หลานปู่ พันตำรวจเอก ขุนโสตถิชัย (โสตถิ)
๑. ช. นิรันดร์
๒. ญ. วราลักษณ์
๓. ญ. รพีพร

(๑๓๘)

 

รูปที่ ๔๙ ดร.ขาม จาตุรงคกุล
ปริญญาตรี สาขาวิชาศิลปอุตสาหกรรม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ปริญญาโท สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปริญญาเอก สาขาวิชาวิจัยศิลปะและวัฒนธรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง อาจารย์ประจำ และกรรมการหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้ก่อตั้งสตูดิโอออกแบบบริษัท ก-ฮ จำกัด และเจ้าของแบรนด์ CHIC X OWL
ชั้นที่ ๘ บุตร คุณสุขุม จาตุรงคกุล
หลานปู่ พันตำรวจเอก ขุนโสตถิชัย (โสตถิ จาตุรงคกุล)
(๑๓๙)
ชั้นที่ ๘
สกุล จาตุรงคกุล เชื้อสาย พระยาเสน่หามนตรี (น้อยเอียด)
บุตร นายโสภณ
หลานปู่ พันตำรวจเอก ขุนโสตถิชัย (โสตถิ)
๑. ช. จักรพล
๒. ช. เอกพล
๓. ช. กิตติพล
๔. ช. ณัฐพล

ชั้นที่ ๙
สกุล จาตุรงคกุล เชื้อสาย พระยาเสน่หามนตรี (น้อยเอียด)
บุตรธิดา นายตุ้ม
หลานปู่ นายต่อ
๑. ช. ทรงศิริ
๒. ญ. บุศรา
๓. ญ. นิตยา
๔. ช. วิทยา

ชั้นที่ ๙
สกุล จาตุรงคกุล เชื้อสาย พระยาเสน่หามนตรี (น้อยเอียด)
บุตร นายแตน
หลานปู่ นายต่อ
๑. ช. ตระกูล (ย้ำ)
๒. ช. จตุรงค์ (ดำ) ภรรยาชื่อ นางอดิษฐา (เบิร์ด) (สุธิแสง)
๓. ช. สุรชัย (จ๊ะ) ภรรยาชื่อ นางธิดารัตน์ (อ้อย) (สารบรรน)

(๑๔๐)
ชั้นที่ ๙
สกุล จาตุรงคกุล เชื้อสาย พระยาเสน่หามนตรี (น้อยเอียด)
บุตร นายสงคราม
หลานปู่ นายต่อ
๑. ช. กิตติพล
๒. ช. เกริกเกียรติ

ชั้นที่ ๙
สกุล จาตุรงคกุล เชื้อสาย พระยาเสน่หามนตรี (น้อยเอียด)
ธิดา นายณรงค์ชัย
หลานปู่ นายต่อ
๑. ช. จตุพร

ชั้นที่ ๙
สกุล จาตุรงคกุล เชื้อสาย พระยาเสน่หามนตรี (น้อยเอียด)
บุตร ร้อยตำรวจโท ชัยศักดิ์
หลานปู่ นายต่อ
๑. ช. ธนศักดิ์
๒. ช. กิตติชัย

ชั้นที่ ๙
สกุล จาตุรงคกุล เชื้อสาย พระยาเสน่หามนตรี (น้อยเอียด)
บุตรธิดา นายองอาจ
หลานปู่ นายโอภาส
(๑๔๑)
นายองอาจ มีภรรยา ๒ คน ภรรยาคนที่ ๑ ชื่อ นางพวงเพ็ญ (ธาดาพรหม) มีบุตรธิดา คือ
๑. ญ. บัวรพันธ์
๒. ญ. วรจิต
๓. ช. วีรพงศ์

ภรรยาคนที่ ๒ ชื่อ นางณัฐสุดา (สมบูรณ์) มีธิดา คือ

๑. ญ. ศิดาวี

ชั้นที่ ๙
สกุล จาตุรงคกุล เชื้อสาย พระยาเสน่หามนตรี (น้อยเอียด)
บุตร นายภราดา
หลานปู่ นายโอภาส
๑. ช. นชภัช
๒. ช. วรพล

ชั้นที่ ๙
สกุล จาตุรงคกุล เชื้อสาย พระยาเสน่หามนตรี (น้อยเอียด)
บุตร ด็อกเตอร์ ฐานิสร์
หลานปู่ นายละออ
๑. ช. อาจารย์ ดุลยภาพ สาขาวิชาการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ชั้นที่ ๙
สกุล จาตุรงคกุล เชื้อสาย พระยาเสน่หามนตรี (น้อยเอียด)
ธิดา รองศาสตราจารย์ อดุลย์
หลานปู่ นายพยูน
๑. ญ. ดลยา จาตุรงคกุล (ใช้สกุลเดิม) ภรรยา นายเริงชัย สมุทรน้อย มีธิดา คือ
๑.๑ ญ. ศริษา จาตุรงคกุล (ใช้สกุลตามมารดา)
(๑๔๒)

๒. ญ. สุพิชชา จาตุรงคกุล (ใช้สกุลเดิม) เดิมชื่อ ดลฤดี ภรรยา นายกิตติพันธ์ มั่งมีธนเมธา มีบุตรธิดา คือ
๒.๑ ช. พันธกิตติ์ มั่งมีธนเมธา
๒.๒ ช. ณพัฐกรณ์ มั่งมีธนเมธา
๒.๓ ญ. นันทร์นภัส มั่งมีธนเมธา
๓. ญ. พิมพ์เดือน เดิมชื่อ นาฏอนงค์

 

ชั้นที่ ๙
สกุล จาตุรงคกุล เชื้อสาย พระยาเสน่หามนตรี (น้อยเอียด)
บุตรธิดา นายไพโรจน์
หลานปู่ นายพยูน

นายไพโรจน์ มีภรรยา ๒ คน ภรรยาคนที่ ๑ ชื่อ นางจินตนา (จุลเทศ) มีธิดา คือ
๑. ญ. สุมนา ภรรยา นายสุภฉัตร วรงค์สุรัติ มีบุตร คือ
๑.๑ ช. นรวิชญ์
๑.๒ ช. วริทธิ์

ภรรยาคนที่ ๒ ชื่อ นางปานฤดี (เอเซ่) มีบุตร คือ

๑. ช. ปองพล

 

ชั้นที่ ๙
สกุล จาตุรงคกุล เชื้อสาย พระยาเสน่หามนตรี (น้อยเอียด)
ธิดา นาวาอากาศเอก นุกูล
หลานปู่ นายพยูน

๑. ญ. ญาณินี


(๑๔๓)
ชั้นที่ ๙
สกุล จาตุรงคกุล เชื้อสาย พระยาเสน่หามนตรี (น้อยเอียด)
บุตรธิดา นายทรงพล
หลานปู่ นายพยูน
๑. ญ. รัฐนียา
๒. ช. ไชยวุธ เดิมชื่อ สืบสกุล

ชั้นที่ ๙
สกุล จาตุรงคกุล เชื้อสาย พระยาเสน่หามนตรี (น้อยเอียด)
บุตร นายไผท ชูชาติ
หลานปู่ ศาสตราจารย์พิเศษ ด็อกเตอร์ ไชยยงค์ ชูชาติ
๑. ช. แทนธรรม

ชั้นที่ ๙
สกุล จาตุรงคกุล เชื้อสาย พระยาเสน่หามนตรี (น้อยเอียด)
บุตรธิดา นายอัครวัจน์
หลานปู่ นายอรัญ
๑. ญ. ผนินทิรา ภรรยา นายรัชดา สุวรรณจินดา
๒. ช. สาธิต

ชั้นที่ ๙
สกุล จาตุรงคกุล เชื้อสาย พระยาเสน่หามนตรี (น้อยเอียด)
ธิดา นายอมฤต
หลานปู่ นายอรัญ
๑. ญ. วัสสพินธุ์

(๑๔๔)

ชั้นที่ ๙
สกุล จาตุรงคกุล เชื้อสาย พระยาเสน่หามนตรี (น้อยเอียด)
บุตรธิดา นายวุฒินันท์
หลานปู่ นายอรัญ

๑. ช. สุภิญโญ
๒. ญ. อุรวสี

 

ชั้นที่ ๙
สกุล จาตุรงคกุล เชื้อสาย พระยาเสน่หามนตรี (น้อยเอียด)
บุตร นายอาจิณ
หลานปู่ นายอรัญ

๑. ช. อานนท์

 

ชั้นที่ ๙
สกุล จาตุรงคกุล เชื้อสาย พระยาเสน่หามนตรี (น้อยเอียด)
ธิดา นายกนกพล
หลานปู่ นายกานน

นายกนกพล มีภรรยา ๒ คน ภรรยาคนที่ ๑ ชื่อ นางวนิษฐา (ช่วยภูมิ) มีธิดา คือ
๑. ญ. กุลกันยา

ภรรยาคนที่ ๒ ชื่อ นางศิริวรรณ (ศรีคำวงศ์) มีธิดา คือ

๑. ญ. ศิรินทร์ทิพย์
๒. ญ. ศิริพร


(๑๔๕)
ชั้นที่ ๙
สกุล จาตุรงคกุล เชื้อสาย พระยาเสน่หามนตรี (น้อยเอียด)
บุตร นายคงนนท์
หลานปู่ นายกัมพล
๑. ช. คฑากร
๒. ช. ธนากร

ชั้นที่ ๙
สกุล จาตุรงคกุล เชื้อสาย พระยาเสน่หามนตรี (น้อยเอียด)
ธิดา ด็อกเตอร์ ขาม
หลานปู่ นายสุขุม
๑. ญ. ของขวัญ

ชั้นที่ ๑๐
สกุล จาตุรงคกุล เชื้อสาย พระยาเสน่หามนตรี (น้อยเอียด)
บุตร นายสุรชัย
หลานปู่ นายแตน
๑. ช. กิตติชัย (กื๋อ)
๒. ช. กนิษฐ์ (หนุ่ย) ภรรยาชื่อ นางนภัสนันท์ (มุก) (โพธิ์ศรีเกษม)
๓. ช. กิติทัศน์ (เต๋า)

ชั้นที่ ๑๑
สกุล จาตุรงคกุล เชื้อสาย พระยาเสน่หามนตรี (น้อยเอียด)
ธิดา นายกนิษฐ์
หลานปู่ นายสุรชัย
๑. ญ. ศศิประภา (ออกัส)
๒. ญ. นริศรา (ออแกรนด์)

Visitors: 23,875