>>>ฐานข้อมูลเพื่อค้นหารายชื่อสายสกุล ณ นคร เชื้อสาย พระยาบริรักษ์ภูธร (แสง)


(๑๔๗)

(๔) สกุล ณ นคร
เชื้อสาย พระยาบริรักษ์ภูธร (แสง)

ชั้นที่ ๔
สกุล ณ นคร เชื้อสาย พระยาบริรักษ์ภูธร (แสง)
บุตรธิดา พระยาบริรักษ์ภูธร (แสง)
หลานปู่ เจ้าพระยานครศรีธรรมราช (น้อย)
๑. เจ้าจอมยี่สุ่น ในรัชกาลที่ ๓
๒. พระยาบริรักษ์ภูธร (ขำ) ผู้รักษาเมืองพังงา เดิมเป็นพระภักดีนุชิต
๓. ญ. กลาง ภรรยา พระยาอภัยสงคราม (นกยูง บุนนาค)
๔. ญ. จีบ ภรรยา พระยาอภัยพิพิธ (หนูกลาง) ชั้นที่ ๔ สายสกุล โกมารกุล ณ นคร
๕. ช. แป๊ะ
๖. ช. สวัสดิ์ มหาดเล็ก
๗. พระเพ็ชร์ภักดีศรีพิชัยสงคราม (พลาย) ปลัดเมืองพังงา ภรรยาชื่อ นางบุศย์ ชั้นที่ ๔ ธิดา พระอุทัยธานี (ม่วง)
๘. เจ้าจอมเป้า ในรัชกาลที่ ๔
๙. ช. ฤกษ มหาดเล็ก
๑๐. ญ. ขม
๑๑. ญ. สว่าง หรือ เอียดใหญ่ ภรรยา พระพลพยุหสงคราม (กลั่น) ชั้นที่ ๔ บุตร พระยาเสนานุชิต (นุช)
๑๒. พระสุรินทรภักดี (รุ่ง) ยกกระบัตรเมืองพังงา
๑๓. ช. เนตร
๑๔. ญ. กระจ่าง หรือ เอียดเล็ก ภรรยา พระยาเสนานุชิต (เอี่ยม) ชั้นที่ ๔ บุตร พระยาเสนานุชิต (นุช)
๑๕. ช. รื่น
๑๖. ช. เกษ
๑๗. ญ. ละม้าย ภรรยา พระเรืองฤทธิ์รักษาราษฎร์ (สิงห์) ชั้นที่ ๔ บุตร พระยาเสนานุชิต (นุช)
(๑๔๘)

 

รูปที่ ๕๐ พระยาบริรักษ์ภูธร (ขำ) ผู้รักษาเมืองพังงา ภาพที่ ๑
ชั้นที่ ๔ บุตร พระยาบริรักษ์ภูธร (แสง)
หลานปู่ เจ้าพระยานครศรีธรรมราช (น้อย)
ภาพเมื่อครั้งล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ ๕ เสร็จประพาสต้นเมืองพังงา ปี พ.ศ. ๒๔๑๔
ที่มาของภาพ : สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร
(๑๔๙)

 

รูปที่ ๕๑ พระยาบริรักษ์ภูธร (ขำ) ผู้รักษาเมืองพังงา ภาพที่ ๒
ชั้นที่ ๔ บุตร พระยาบริรักษ์ภูธร (แสง)
หลานปู่ เจ้าพระยานครศรีธรรมราช (น้อย)
ภาพเมื่อครั้งล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ ๕ เสร็จประพาสต้นเมืองพังงา ปี พ.ศ. ๒๔๓๓
ที่มาของภาพ : สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร
(๑๕๐)
๑๘. ญ. พัน
๑๙. ญ. เอียดนุ้ย
๒๐. ญ. เอม ภรรยา พระสมบัตยานุรักษ์ (หงส์) ชั้นที่ ๔ บุตร พระยาเสนานุชิต (นุช)
๒๑. ช. วัน
๒๒. ญ. นุ้ยเอียด
๒๓. ช. อ้อย
๒๔. ช. กลับ มหาดเล็ก ภรรยาชื่อ นางทับทิม ชั้นที่ ๕ ธิดา พระยาพหลพยุหสงคราม (กลั่น) เชื้อสาย พระยาเสนานุชิต (นุช)
๒๕. ญ. ปุก ภรรยา พระยาอภัยพิพิธ (หนูกลาง) ชั้นที่ ๔ สายสกุล โกมารกุล ณ นคร
๒๖. ช. เอียด หรือ กรุง
๒๗. ญ. เอี่ยม

ชั้นที่ ๕
สกุล ณ นคร เชื้อสาย พระยาบริรักษ์ภูธร (แสง)
บุตรธิดา พระยาบริรักษภูธร (ขำ)
หลานปู่ พระยาบริรักษ์ภูธร (แสง)
๑. ญ. นุ้ยใหญ่
๒. ญ. นุ้ยเล็ก
๓. ช. ชายใหญ่
๔. ช. ชาย
๕. ช. ชายเล็ก
๖. ขุนปฏิเวธบรรณกิจ (แขม) ภรรยาชื่อ นางช้อง (รวิวรรณ)
๗. ญ. เหม ภรรยา นายนาคินทร์ ณ ถลาง บุตร อำมาตย์โท พระยาสถาวรถลางกุล (อ้น ณ ถลาง) มีบุตรธิดา คือ
๗.๑ ญ. สะอาด โสตถิรัตน์
๗.๒ ช. วิเชียร
๗.๓ ญ. จินดา
๗.๔ ช. โมรา อดีตผู้แทนราษฎรจังหวัดพังงา
(๑๕๑)

๗.๕ ญ. ประพาฬ ภรรยา นายมังกร ณ ถลาง บุตร นายนับ กับ นางเอียด (ณ นคร) ณ ถลาง มีธิดา คือ
๗.๕.๑ ญ. กนกวรรณ
๗.๕.๒ ญ. จันทนี
๗.๕.๓ ญ. ติลกา
๗.๕.๔ ญ. ปมุข
๗.๖ ช. มุกดา
๗.๗ ญ. มณีฉาย
๗.๘ ญ. เพทายพรรณ เปรมจิตร
๗.๙ ญ. พวงไพฑูรย์ ณ นคร
๗.๑๐ ญ. เนาวรัตน์
๘. ช. น้อย

 

ชั้นที่ ๕
สกุล ณ นคร เชื้อสาย พระยาบริรักษ์ภูธร (แสง)
บุตรธิดา นายสวัสดิ์
หลานปู่ พระยาบริรักษ์ภูธร (แสง)

๑. ญ. นุ้ย
๒. ช. นุ้ย
๓. ช. เอียด
๔. ญ. เอียด ภรรยา รองอำมาตย์เอก หลวงราชอาญัติ (กล่อม) ประทีป ณ ถลาง

 

ชั้นที่ ๕
สกุล ณ นคร เชื้อสาย พระยาบริรักษ์ภูธร (แสง)
บุตรธิดา พระเพ็ชร์ภักดีศรีพิชัยสงคราม (พลาย)
หลานปู่ พระยาบริรักษ์ภูธร (แสง)
(๑๕๒)
๑. ช. น่วม มหาดเล็ก
๒. ญ. ร้าย
๓. ญ. อบ
๔. ญ. เอียด
๕. หลวงธนธุรารักษ์ (พู่)
๖. ญ. เลี่ยม
๗. ญ. พุ่ม
๘. ญ. หนู
๙. ญ. แจ่ม
๑๐. ญ. พุ้งพิ้ง
๑๑. ขุนสมานประชาราษฎร์ (จวน)
๑๒. ญ. แกวด
๑๓. ช. เล็ก
๑๔. ญ. แดง ภรรยา นายเผือก ณ ถลาง
๑๕. ช. วงศ์
๑๖. ช. เพ็ชร์

ชั้นที่ ๕
สกุล ณ นคร เชื้อสาย พระยาบริรักษ์ภูธร (แสง)
บุตรธิดา นายฤกษ
หลานปู่ พระยาบริรักษ์ภูธร (แสง)
๑. ญ. บาง
๒. ช. เอียด
๓. ญ. แดง ภรรยา นายเอียด ณ นคร

ชั้นที่ ๕
สกุล ณ นคร เชื้อสาย พระยาบริรักษ์ภูธร (แสง)
บุตรธิดา พระสุรินทรภักดี (รุ่ง)
หลานปู่ พระยาบริรักษ์ภูธร (แสง)
(๑๕๓)
๑. ช. อั้น
๒. ช. กวนอู
๓. ญ. เอียด ภรรยา นายนัด ณ ถลาง
๔. ญ. สีนวล
๕. ญ. เป้า
๖. ขุนพินิจไพรวัน (เตียวหุย) ภรรยาชื่อ นางเป้า (พิชัยรัตน์)
๗. ญ. เยื้อน

ชั้นที่ ๕
สกุล ณ นคร เชื้อสาย พระยาบริรักษ์ภูธร (แสง)
บุตรธิดา นายเนตร
หลานปู่ พระยาบริรักษ์ภูธร (แสง)
๑. ช. ควาย
๒. ญ. เต้

ชั้นที่ ๕
สกุล ณ นคร เชื้อสาย พระยาบริรักษ์ภูธร (แสง)
บุตรธิดา นายเกษ
หลานปู่ พระยาบริรักษ์ภูธร (แสง)
๑. ญ. เอียดใหญ่
๒. ญ. เอียดนุ้ย
๓. ช. เอียด

ชั้นที่ ๕
สกุล ณ นคร เชื้อสาย พระยาบริรักษ์ภูธร (แสง)
บุตรธิดา นายกลับ
หลานปู่ พระยาบริรักษ์ภูธร (แสง)
(๑๕๔)
๑. ช. เอียด
๒. ช. ดอน
๓. ญ. พร้อม ภรรยา หลวงอภัยพิพิธ (ชวน กัลยาณมิตร)
๔. ช. ดวน
๕. ญ. จับ ภรรยา พระพจนากรเกษตรการ
๖. ญ. เฟื่อง ภรรยา หลวงอภัยนุชิตร
๗. รองอำมาตย์ตรี ขุนผดุงประศาสน์ (ผดุง)
๘. ญ. ขจร ภรรยา หลวงศิริเดชธรรม (แปลก ศิริเดช) มีบุตรธิดา คือ
๘.๑ ช. ประจวบ
๘.๒ ญ. ประจง
๘.๓ ช. ประจักษ์
๘.๔ ช. ประจิตร
๘.๕ พลเรือเอก ประเจตน์ อดีตผู้บัญชาการทหารเรือ ภริยาชื่อ แพทย์หญิง คุณหญิงนงนุช
๘.๖ ญ. บรรเจิด

ชั้นที่ ๖
สกุล ณ นคร เชื้อสาย พระยาบริรักษ์ภูธร (แสง)
บุตรธิดา ขุนปฏิเวธบรรณกิจ (แขม)
หลานปู่ พระยาบริรักษ์ภูธร (ขำ)
๑. ญ. วนิดา
๒. ญ. วิยดา
๓. ช. ดวงแขม เดิมชื่อ ดวงแข ภรรยาชื่อ นางเสงี่ยม (พรหมศิริ)

ชั้นที่ ๖
สกุล ณ นคร เชื้อสาย พระยาบริรักษ์ภูธร (แสง)
บุตร นายเอียด
หลานปู่ นายสวัสดิ์
(๑๕๕)

 

รูปที่ ๕๒ รองอำมาตย์ตรี ขุนผดุงประศาสน์ (ผดุง ณ นคร)
ชั้นที่ ๕ บุตร คุณกลับ ณ นคร
หลานปู่ พระยาบริรักษ์ภูธร (แสง)
(๑๕๖)

 

รูปที่ ๕๓ พลเรือเอก ประเจตน์ ศิริเดช
อดีตผู้บัญชาการทหารเรือ ระหว่าง วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๓๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๓๙
ชั้นที่ ๖ บุตร คุณขจร (ณ นคร) ศิริเดช กับ หลวงศิริเดชธรรม (แปลก ศิริเดช)
สายสัมพันธ์ หลานตา คุณกลับ ณ นคร เหลนทวด พระยาบริรักษ์ภูธร (แสง)
(๑๕๗)
๑. ช. กำไล

ชั้นที่ ๖
สกุล ณ นคร เชื้อสาย พระยาบริรักษ์ภูธร (แสง)
บุตรธิดา นายน่วม
หลานปู่ พระเพ็ชร์ภักดีศรีพิชัยสงคราม (พลาย)
๑. ญ. คุ้ม ภรรยา หลวงอาจอำรุงการ (ชื้น ปัทมลางกูล)
๒. ช. ศักดิ์
๓. ญ. คล้าย
๔. ญ. นวล ภรรยา นายแถม บุนนาค มีบุตรธิดา คือ
๔.๑ ญ. จำเนียร
๔.๒ ช. ถูกจิต
๔.๓ ช. จันตรี
๕. ญ. เสงี่ยม ภรรยา ขุนเสนานุวงศ์ (พิศ) ชั้นที่ ๕ บุตร หลวงอนุสรสิทธิกรรม (บัว) เชื้อสาย เจ้าพระยานครศรีธรรมราช (น้อยกลาง)
๖. พันตำรวจตรี ประจิม
๗. ช. บำรุง
๘. ช. ประสิทธิ์

ชั้นที่ ๖
สกุล ณ นคร เชื้อสาย พระยาบริรักษ์ภูธร (แสง)
บุตรธิดา หลวงธนธุรารักษ์ (พู่)
หลานปู่ พระเพ็ชร์ภักดีศรีพิชัยสงคราม (พลาย)
๑. ช. พร้อม
๒. ช. เพ็ญ ภรรยาชื่อ นางนิ่ม (คชเสนีย์)
๓. ช. เสม
๔. ช. แพะ
(๑๕๘)
๕. ช. พัฒน์
๖. ขุนอาทรเกษตรกิจ (พนัศ)
๗. ญ. ประไพ
๘. ช. อวยพร
๙. ช. สท้าน
๑๐. ญ. ยุภา ภรรยา นายอรุณ สัจจกุล
๑๑. ญ. ถนอม
๑๒. ช. อ้วน
๑๓. ช. ตาขาว
๑๔. ญ. นิ้ว ภรรยา นายนิพงษ์ ชั้นที่ ๕ บุตร พระบริสุทธิโลหภูมินทราธิบดี (กล่อม) เชื้อสาย พระยาเสนานุชิต (นุช)
๑๕. ขุนอักษรชิตร (ทิน) ภรรยาชื่อ นางอำนวย ธิดา อำมาตย์เอก พระยาอิศราธิชัย (หมี ณ ถลาง)
๑๖. ช. กิจ
๑๗. ญ. สมุท ภรรยา นายวิจิตร ณ ถลาง มีบุตรธิดา คือ
๑๗.๑ ญ. ชื่นจิตร ภรรยา นายอรุณ แก้วเกล้า
๑๗.๒ ญ. ชื่นใจ ภรรยา นายประเสริฐ เทพภิบาล
๑๗.๓ ช. โกวิท

ชั้นที่ ๖
สกุล ณ นคร เชื้อสาย พระยาบริรักษ์ภูธร (แสง)
บุตร นายวงศ์
หลานปู่ พระเพ็ชร์ภักดีศรีพิชัยสงคราม (พลาย)
๑. ช. จร ภรรยาชื่อ นางเพ็ญแข ชั้นที่ ๗ ธิดา นายเพ็ญ สายเดียวกัน

ชั้นที่ ๖
สกุล ณ นคร เชื้อสาย พระยาบริรักษ์ภูธร (แสง)
บุตร นายเพ็ชร์
หลานปู่ พระเพ็ชร์ภักดีศรีพิชัยสงคราม (พลาย)
(๑๕๙)
๑. ช. นิล

ชั้นที่ ๖
สกุล ณ นคร เชื้อสาย พระยาบริรักษ์ภูธร (แสง)
บุตรธิดา ขุนพินิจไพรวัน (เตียวหุย)
หลานปู่ พระสุรินทรภักดี (รุ่ง)
๑. ช. ทรงแสง
๒. ช. ประยงค์ ภรรยาชื่อ นางอนุรีย์ เดิมชื่อ เยี้ยน (จริงจิต)
๓. ญ. ประภา
๔. ญ. แจ่มแสง ภรรยา พันตำรวจโท สำราญ บุตร ขุนธานินทรพิพัฒน์ (อาน) กับ นางเหมือน บุณยัษเฐียร มีบุตรธิดา คือ
๔.๑ ช. กำธร (คุ้ม)
๔.๒ ช. วิชัย (เล็ก)
๔.๓ ช. ฤทธิพล (แจ๊ส)
๔.๔ ช. สุรสิทธิ์ (จี๊ด)
๔.๕ ญ. จรูญศรี (รูจ)
๔.๖ ญ. ปรุงทิพย์ (เอียด)
๔.๗ ช. ธานินทร์ (เหน่ง)
๕. ช. วรรณแสง
๖. ช. ไตรแสง
๗. ญ. นวลแสง
๘. ช. เศรษฐแสง

ชั้นที่ ๖
สกุล ณ นคร เชื้อสาย พระยาบริรักษ์ภูธร (แสง)
บุตรธิดา นายดอน
หลานปู่ นายกลับ
(๑๖๐)
๑. ช. ประพิศ ภรรยาชื่อ นางฉิ้ง (ทิพย์ดี)
๒. ช. ไพโรจน์
๓. ช. ประพาศ
๔. ญ. ทัศนีย์


ชั้นที่ ๖
สกุล ณ นคร เชื้อสาย พระยาบริรักษ์ภูธร (แสง)
บุตรธิดา รองอำมาตย์ตรี ขุนผดุงประศาสน์ (ผดุง)
หลานปู่ นายกลับ
๑. ญ. ประดับ ภรรยา นายนภา ชีรานนท์ มีบุตรธิดา คือ
๑.๑ ช. พิทยา ภรรยาชื่อ นางสายสุนีย์
๑.๒ ญ. ปัทมา
๑.๓ ช. อภิญญา
๑.๔ ช. โยธิน
๑.๕ ช. พรเทพ
๑.๖ ญ. ด็อกเตอร์ วิชชุดา ภรรยา พลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร หรือ พลเอก ด็อกเตอร์ วรพงษ์ สง่าเนตร อดีตเสนาธิการทหาร อดีตเจ้ากรมยุทธการทหาร มีบุตรธิดา คือ
๑.๖.๑ ช. กิตติธัช
๑.๖.๒ ญ. กัลย์สุดา
๒. ญ. ประดุษฎี ภรรยา พันเอก (พิเศษ) ชัยพฤกษ์ พงศ์สุพัฒน์ มีบุตรธิดา คือ
๒.๑ ช. อภินันท์
๒.๒ ญ. วรรณฤดี สุกุมลจันทร์
๒.๓ ช. วีรวุฒิ
๒.๔ ญ. กัญญพัชร ภูมิสวัสดิ์
๓. ช. เผดิมชัย ภรรยาชื่อ นางไพเราะ
๔. ญ. ลัดดา มีบุตร คือ
๔.๑ พลอากาศเอก จตุรงค์ วงศ์ไทย
๔.๒ ช. จตุพร ณ นคร
(๑๖๑)
๕. ช. ดิลก อดีตผู้พิพากษาศาลจังหวัดนครราชสีมา ภรรยาชื่อ นางประจง
๖. ญ. บรรเลง ภรรยา นายแพทย์ เสถียร วิชัยลักษณ์ มีบุตร คือ
๖.๑ ช. ชุมศักดิ์
๖.๒ ช. ชัยศิริ
๗. ช. ดิเรก อดีตอัยการผู้ช่วยจังหวัดสระบุรี
๘. ญ. เดอลิน ภรรยา ร้อยตำรวจเอก คณิตศักดิ์ ชีรานนท์ มีบุตรธิดา คือ
๘.๑ ช. คณิตชาย
๘.๒ ญ. นุ่มนวล ภรรยา หม่อมหลวง กิตติยาภรณ์ กมลาศน์
๘.๓ ญ. ครองกมล
๙. ญ. ดารา ภรรยา นายสอ้าน กลินทะ มีบุตรธิดา คือ
๙.๑ ช. สุวิชา
๙.๒ ญ. วรางค์
๑๐. ญ. ดวงเดือน ภรรยา นาวาอากาศโท สมมาตร แกมทอง มีบุตรธิดา คือ
๑๐.๑ ญ. สุดาวดี ภรรยา นายบรรพต กุจะพันธุ์
๑๐.๒ ช. ณพฎล
๑๑. เรืออากาศตรีหญิง ดรุณี ภรรยา นาวาอากาศตรี คณิน รักธรรม บุตร พลเรือเอก เสนาะ รักธรรม มีบุตรธิดา คือ
๑๑.๑ ญ. นลินี ใช้นามสกุล ณ นคร รักธรรม ภรรยา พันเอก นายแพทย์ จิระเดช ตุงคะเศรณี
๑๑.๒ ช. กัปตัน คณธร
๑๒. ญ. วนิดา ภรรยา นายวิเศษ ศิริกันรัตน์ มีบุตรธิดา คือ
๑๒.๑ ช. กิตติ
๑๒.๒ ญ. พิมลวรรณ
๑๒.๓ ช. ฉลองศักดิ์
๑๓. ญ. พลโทหญิง เด่นดวง ภรรยา พลเอก แวน อานันท์ อดีตเจ้ากรมการเงินกลาโหม

ชั้นที่ ๗
สกุล ณ นคร เชื้อสาย พระยาบริรักษ์ภูธร (แสง)
บุตรธิดา นายดวงแขม
หลานปู่ ขุนปฏิเวธบรรณกิจ (แขม)
(๑๖๒)

๑. ญ. ดารา ภรรยา นายวิเชนทร์ ศิริพัฒน์ มีบุตรธิดา คือ
๑.๑ ช. ชาติชาย (ชาย)
๑.๒ ญ. วิชชุมาส (หญิง)
สมรสครั้งที่ ๒ กับ นายปฐม เทียนสิน มีบุตร คือ
๑.๓ ช. ธนวรรษ์ (บอย)

๒. ญ. ดรุณี ภรรยา นายบริพัฒน์ ชั้นที่ ๗ บุตร จ่าสิบตรี สว่าง เชื้อสาย คุณเถื่อน มีบุตรธิดา คือ
๒.๑ ญ. กษม (นก)
๒.๒ ช. พัฒน์พงศ์ (ไก่) ภรรยาชื่อ นางณัฐพร
๒.๓ ญ. ฐิติพร (มด) สุขพอดี
๒.๔ ช. กชกร (ยอด) ภรรยาชื่อ นางฐิติพร (เสวกวงศ์)

๓. ญ. ดวงเดือน (เดือน) ภรรยา พันเอก ณฐพงษ์ บัวแย้ม มีบุตรธิดา คือ
๓.๑ ญ. นันทิดา (แก้ม)
๓.๒ ช. เอกพล (เก่ง)

๔. ญ. ดุษฎี (ฎี) ภรรยา นายเฉลิม นิลจันทร์ มีบุตรธิดา คือ
๔.๑ ช. ทนกร (เบียร์)
๔.๒ แพทย์หญิง ศันสนีย์ (โบ)

๕. ช. ไมตรี (ตรี) ภรรยาชื่อ นางพรรณพิมล

๖. ญ. สรณีย์ (ติ๋ม) ภรรยา นายวิชาย ทักษิณาเวศน์ มีบุตร คือ
๖.๑ ช. ธัชพันธ์ (ฟิล์ม)
๖.๒ ช. ปวริศร (ฟอร์ม)
๗. ญ. ดวงจิตต์ (แอ๋ว) ภรรยา ว่าที่ร้อยตรี ประดิษฐ มณีโชติ

๘. ญ. ดวงตา (อ๋อย) ภรรยา นายแพทย์ สุริยะ ไทยถาวร มีบุตรธิดา คือ
๘.๑ ช. สูรย์ (โอ๊บ)
๘.๒ ช. สาร์ (โอ)
๘.๓ ญ. แสงตะวัน (อิ๊บ)
๙. ช. สุรศักดิ์ ภรรยาชื่อ นางสุดาพร


(๑๖๓)

ชั้นที่ ๗
สกุล ณ นคร เชื้อสาย พระยาบริรักษ์ภูธร (แสง)
ธิดา นายศักดิ์
หลานปู่ นายน่วม

๑. ญ. ภูเก็ต
๒. ญ. นอบ

 

ชั้นที่ ๗
สกุล ณ นคร เชื้อสาย พระยาบริรักษ์ภูธร (แสง)
บุตรธิดา พันตำรวจตรี ประจิม
หลานปู่ นายน่วม

๑. ช. ปรีดา
๒. ญ. กาญจนา ภรรยา นายไพโรจน์ ญาณไพศาล มีธิดา คือ
๒.๑ ญ. ศศิกาญจน์
๓. ร้อยตรี มานิต
๔. ช. มาโนช
๕. ช. มนูญ
๖. ช. ธวัชชัย
๗. ช. เฉลิมพงศ์
๘. ช. ธงชัย
๙. ช. ไมตรี
๑๐. ญ. ปรุงวดี ภรรยา นายนฤทธิ์ ประเสริฐเตชาโต มีบุตร คือ
๑๐.๑ ช. ธรากร
๑๐.๒ ช. วรากร
๑๑. ช. วรพจน์


(๑๖๔)
ชั้นที่ ๗
สกุล ณ นคร เชื้อสาย พระยาบริรักษ์ภูธร (แสง)
บุตรธิดา นายบำรุง
หลานปู่ นายน่วม
๑. ช. ปานชีพ
๒. ญ. จรุงศรี
๓. ช. ภิญโญ
๔. ช. โสภณ
๕. ช. ทศพล
๖. ช. มนตรี
๗. ญ. อาภรณ์ทิพย์

ชั้นที่ ๗
สกุล ณ นคร เชื้อสาย พระยาบริรักษ์ภูธร (แสง)
บุตรธิดา นายประสิทธิ์
หลานปู่ นายน่วม
๑. ช. กรีฑา ภรรยาชื่อ นางสดใส (บุญปลอด)
๒. ญ. กรองทอง ภรรยา นายไมค์ ลอฟตัส มีบุตร คือ
๒.๑ ช. สตีฟ
๒.๒ ช. นิโคลัส
๒.๓ ช. โรเบิร์ต
๓. ญ. สร้อยสน

ชั้นที่ ๗
สกุล ณ นคร เชื้อสาย พระยาบริรักษ์ภูธร (แสง)
บุตรธิดา นายเพ็ญ
หลานปู่ หลวงธนธุรารักษ์ (พู่)
(๑๖๕)
๑. ญ. เพ็ญแข ภรรยา นายจร ชั้นที่ ๖ บุตร นายวงศ์ สายเดียวกัน
๒. ญ. พยูร
๓. ช. พานิช
๔. ช. ประพัส
๕. ช. ประพต
๖. ญ. ชลอ
๗. ช. ไพศาล
๘. ญ. สมร
๙. ช. เติมพันธุ์ ภรรยาชื่อ นางเพิ่มสุข (สมันตรัฐ)
๑๐. ญ. อุ่นเรือน
๑๑. ญ. บังอร
๑๒. ช. เติมพงษ์
๑๓. ญ. ขวัญเรือน

ชั้นที่ ๗
สกุล ณ นคร เชื้อสาย พระยาบริรักษ์ภูธร (แสง)
บุตรธิดา ขุนอาทรเกษตรกิจ (พนัศ)
หลานปู่ หลวงธนธุรารักษ์ (พู่)
๑. ญ. พนอม
๒. ช. พนา
๓. ช. พนม
๔. ช. เชื้อชวน
๕. พลอากาศตรี ชื่น ภรรยาชื่อ หม่อมราชวงศ์ อุษณีย์ ธิดา หม่อมเจ้า ทองคำเปลว ทองใหญ่ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา

ชั้นที่ ๗
สกุล ณ นคร เชื้อสาย พระยาบริรักษ์ภูธร (แสง)
ธิดา นายอวยพร
หลานปู่ หลวงธนธุรารักษ์ (พู่)
(๑๖๖)
๑. ญ. พยอม

ชั้นที่ ๗
สกุล ณ นคร เชื้อสาย พระยาบริรักษ์ภูธร (แสง)
บุตร นายสท้าน
หลานปู่ หลวงธนธุรารักษ์ (พู่)
๑. ช. เสมอ

ชั้นที่ ๗
สกุล ณ นคร เชื้อสาย พระยาบริรักษ์ภูธร (แสง)
บุตรธิดา ขุนอักษรชิตร (ทิน)
หลานปู่ หลวงธนธุรารักษ์ (พู่)
๑. ญ. สมบูรณ์ ภรรยา นายผ่อน ชุมสมุทร มีบุตร คือ
๑.๑ ช. ศุภชัย (ป้อม) ภรรยาชื่อ สุรางค์ (จันทร์ผ่อง)
สมรสครั้งที่ ๒ กับ นายสุวิทย์ ม่วงเพชร มีบุตร คือ
๑.๒ ช. ศักดินันท์ (ดำ) ภรรยาชื่อ สุวรรณี
๒. ญ. พูนผล ภรรยา นายสัญชัย ประสิทธิพงศ์ มีบุตรธิดา คือ
๒.๑ ญ. สุขจิตต์ (แดง)
๒.๒ ญ. อรรถพร (ปุก) ภรรยา นายสุทธิชัย วิริยโกศล
๒.๓ ช. เกราะ
๓. ช. เกษม ภรรยาชื่อ นางบัวผิน (มหายศปัญญา)
๔. ช. สะอาด มีภรรยา ๒ คน คือ (๑) นางสุมล และ (๒) นางศรีนวล (สายละสูตร์)
๕. ญ. อำพันธ์ ภรรยา นายนิยม อินทรผาด มีบุตรธิดา คือ
๕.๑ ช. อำนาจ (แดง)
๕.๒ ญ. อารยา (ดาว)
๕.๓ พันเอก เอกนันท์ (เดช)
๕.๔ ร้อยตำรวจเอก อาณัติ (โดม)
๕.๕ ช. อรรณพ (เด็ด)
๕.๖ ช. นิพันธ์ (ดวง)
(๑๖๗)
๖. ญ. อัมพร

ชั้นที่ ๗
สกุล ณ นคร เชื้อสาย พระยาบริรักษ์ภูธร (แสง)
บุตรธิดา นายจร
หลานปู่ นายวงศ์
๑. ญ. เพ็ญจิต ภรรยา นายดวน ปราบประชา มีบุตร คือ
๑.๑ ช. ศุภวัฒน์
๒. ญ. เพ็ญพิศ ภรรยา นายวรรณะ ณ พัทลุง มีบุตร คือ
๒.๑ ช. อรรณพ
๓. ช. ศิริพงษ์
๔. ช. กิตติ
๕. ญ. ขนิษฐา (น้อย) ภรรยา พลอากาศตรี ไพฑูรย์ สมบูรณ์วิจิตร
๖. ญ. ลักขณา
๗. ญ. นพพร

ชั้นที่ ๗
สกุล ณ นคร เชื้อสาย พระยาบริรักษ์ภูธร (แสง)
บุตรธิดา นายประยงค์
หลานปู่ ขุนพินิจไพรวัน (เตียวหุย)
๑. ญ. วันทนา
๒. ช. โกศล
๓. ช. บุญยืน
๔. ญ. อภิวันท์
๕. ญ. อภิบาล
๖. ช. จิรวัฒน์ เดิมชื่อ คุ้มครอง ภริยาชื่อ นางภิญญาพัช (กิตติเรืองระยับ)
๗. ช. สุขุม
๘. ช. ประโยชน์

(๑๖๘)
ชั้นที่ ๗
สกุล ณ นคร เชื้อสาย พระยาบริรักษ์ภูธร (แสง)
บุตรธิดา นายประพิศ
หลานปู่ นายดอน
๑. ช. ประดิษฐ์ ภรรยาชื่อ นางเปลี่ยน
๒. ช. ดวง ภรรยาชื่อ นางเรวดี
๓. ญ. มาลี
๔. ญ. ปรีชา ภรรยา นายมณี ทองเงิน มีบุตรธิดา คือ
๔.๑ ช. สุตาน้อย ภรรยาชื่อ นางแววตา (เพชรมณี) มีบุตรธิดา คือ
๔.๑.๑ ญ. สุกัญญา
๔.๑.๒ ช. สมรักษ์
๔.๒ ญ. น้ำอ้อย ภรรยา นายสวัสดิ์ ศรีตัน มีธิดา คือ
๔.๒.๑ ญ. วันวิสา
๔.๒.๒ ญ. อารยา
๔.๓ ญ. ชุติมนต์ ภรรยา นายณรงศักดิ์ ริยาพันธ์ มีบุตรธิดา คือ
๔.๓.๑ ญ. ปัทมาวรรณ
๔.๓.๒ ญ. นันทนา
๔.๓.๓ ช. พงศ์ศักดิ์
๔.๔ ญ. สารภี ภรรยา นายพงษ์ธร เจริญกิจ มีธิดา คือ
๔.๔.๑ ญ. กัญญานัฐ
๔.๔.๒ ญ. ญานิศา
๕. ญ. สายชล ภรรยา นายอรุณ พิกุลทอง มีบุตรธิดา คือ
๕.๑ ช. ชำนาญ ภรรยาชื่อ นางฐิติรัฐ (จันนฤเบศร์) มีบุตร คือ
๕.๑.๑ ช.ณัฐชพล
๕.๒ ญ. สิริภา มีธิดา คือ
๕.๒.๑ ญ. สิริรัก
๖. ช. ประธาน ภรรยาชื่อ นางออมสิน (เพชรกรณ์)
๗. ช. สมพร

(๑๖๙)

ชั้นที่ ๘
สกุล ณ นคร เชื้อสาย พระยาบริรักษ์ภูธร (แสง)
บุตร นายไมตรี
หลานปู่ นายดวงแขม

๑. ช. ธันวิน (ท๊อป)
๒. ช. กัณฑ์ (กัน)

 

ชั้นที่ ๘
สกุล ณ นคร เชื้อสาย พระยาบริรักษ์ภูธร (แสง)
บุตรธิดา นายสุรศักดิ์
หลานปู่ นายดวงแขม

๑. ญ. สุบันงา (เทียน)
๒. ช. ณัฐนันท์ (แกน)

 

ชั้นที่ ๘
สกุล ณ นคร เชื้อสาย พระยาบริรักษ์ภูธร (แสง)
ธิดา นายปรีดา
หลานปู่ พันตำรวจตรี ประจิม

๑. ญ. กัลยาณี
๒. ญ. สุมนา
๓. ญ. จิราวดี
๔. ญ. ปาวิภา
๕. ญ. สิริโสภา
๖. ญ. สิริพรพรรณ


(๑๗๐)
ชั้นที่ ๘
สกุล ณ นคร เชื้อสาย พระยาบริรักษ์ภูธร (แสง)
ธิดา ร้อยตรี มานิต
หลานปู่ พันตำรวจตรี ประจิม
๑. ญ. มนถวิล
๒. ญ. มิ่งขวัญ

ชั้นที่ ๘
สกุล ณ นคร เชื้อสาย พระยาบริรักษ์ภูธร (แสง)
บุตรธิดา นายมนูญ
หลานปู่ พันตำรวจตรี ประจิม
๑. ญ. นงพงา
๒. ญ. สรวงสมร
๓. ญ. รัชนาภรณ์
๔. ช. จักรภพ

ชั้นที่ ๘
สกุล ณ นคร เชื้อสาย พระยาบริรักษ์ภูธร (แสง)
บุตรธิดา นายธวัชชัย
หลานปู่ พันตำรวจตรี ประจิม
๑. ช. ระยะ
๒. ญ. ภาสวรรณ

ชั้นที่ ๘
สกุล ณ นคร เชื้อสาย พระยาบริรักษ์ภูธร (แสง)
ธิดา นายเฉลิมพงศ์
หลานปู่ พันตำรวจตรี ประจิม
(๑๗๑)
๑. ญ. สุพิชญา
๒. ญ. ทักษิณา

ชั้นที่ ๘
สกุล ณ นคร เชื้อสาย พระยาบริรักษ์ภูธร (แสง)
ธิดา นายวรพจน์
หลานปู่ พันตำรวจตรี ประจิม
๑. ญ. แพรวดี

ชั้นที่ ๘
สกุล ณ นคร เชื้อสาย พระยาบริรักษ์ภูธร (แสง)
บุตรธิดา นายปานชีพ
หลานปู่ นายบำรุง
๑. ญ. องค์อร ภรรยา นายฮิโรฮิสะ โคยามะ
๒. ญ. เสขสุรีย์ ณ นคร (ใช้สกุลเดิม) ภรรยา นายสิทธิชัย วัชรเศวตโสภณ มีบุตร คือ
๒.๑ ช. จิรวัชร์
๓. ช. สัณฑพล ภรรยาชื่อ นางกุลภัสสรณ์ (ไชยหาญชาญชัย)

ชั้นที่ ๘
สกุล ณ นคร เชื้อสาย พระยาบริรักษ์ภูธร (แสง)
บุตรธิดา นายภิญโญ
หลานปู่ นายบำรุง
๑. ญ. จุฑามณี
๒. ช. เกษตร

(๑๗๒)
ชั้นที่ ๘
สกุล ณ นคร เชื้อสาย พระยาบริรักษ์ภูธร (แสง)
บุตรธิดา นายโสภณ
หลานปู่ นายบำรุง
๑. ญ. โสภาภรณ์ มีธิดา คือ
๑.๑ ญ. อรวี
๑.๒ ญ. ภัควลัญชญ์
๒. ช. พงษ์โสภณ
๓. ญ. ประไพพรรณ

ชั้นที่ ๘
สกุล ณ นคร เชื้อสาย พระยาบริรักษ์ภูธร (แสง)
ธิดา นายทศพล
หลานปู่ นายบำรุง
๑. ญ. ทรงพรรณ

ชั้นที่ ๘
สกุล ณ นคร เชื้อสาย พระยาบริรักษ์ภูธร (แสง)
ธิดา นายมนตรี
หลานปู่ นายบำรุง
๑. ญ. มณฑิกา

ชั้นที่ ๘
สกุล ณ นคร เชื้อสาย พระยาบริรักษ์ภูธร (แสง)
ธิดา นายกรีฑา
หลานปู่ นายประสิทธิ์
(๑๗๓)

๑. ญ. ชลดา ภรรยา นายสุวรรณ ธีระองค์เจริญ มีธิดา คือ
๑.๑ ญ. พีรยาพร (ขนมจีน)
๑.๒ ญ. พิมพ์พจี (เจแปน)

 

ชั้นที่ ๘
สกุล ณ นคร เชื้อสาย พระยาบริรักษ์ภูธร (แสง)
ธิดา นายเติมพันธุ์
หลานปู่ นายเพ็ญ

๑. ญ. พนิตตา (บุ๋ม) ภรรยา นายเรืองพล สุนทรารชุน มีธิดา คือ
๑.๑ ญ. ปุญยนุช
๒. ญ. ตติยา (บี๋)

 

ชั้นที่ ๘
สกุล ณ นคร เชื้อสาย พระยาบริรักษ์ภูธร (แสง)
บุตรธิดา นายประพต
หลานปู่ นายเพ็ญ

๑. ญ. พรรณี
๒. ญ. พรรณประภา
๓. ช. ศุภโชติ
๔. ช. พิชิต
๕. ญ. ธิดาเพ็ญ
๖. ญ. นภาพร
๗. ญ. นฤมล มีบุตร คือ
๗.๑ ช. ภัครพงศ์ ณ นคร (ใช้สกุลตามมารดา)


(๑๗๔)
ชั้นที่ ๘
สกุล ณ นคร เชื้อสาย พระยาบริรักษ์ภูธร (แสง)
บุตร นายพนา
หลานปู่ ขุนอาทรเกษตรกิจ (พนัศ)
๑. ช. ชัยยันต์
๒. ช. อารีกุล

ชั้นที่ ๘
สกุล ณ นคร เชื้อสาย พระยาบริรักษ์ภูธร (แสง)
บุตร นายพนม
หลานปู่ ขุนอาทรเกษตรกิจ (พนัศ)
๑. ช. พัฒนา
๒. ช. เอ๋

ชั้นที่ ๘
สกุล ณ นคร เชื้อสาย พระยาบริรักษ์ภูธร (แสง)
บุตร นายเชื้อชวน
หลานปู่ ขุนอาทรเกษตรกิจ (พนัศ)
๑. ช. ศิระ (ปั้ก)
๒. ช. ศิโรจ (ป๊อก)

ชั้นที่ ๘
สกุล ณ นคร เชื้อสาย พระยาบริรักษ์ภูธร (แสง)
ธิดา พลอากาศตรี ชื่น
หลานปู่ ขุนอาทรเกษตรกิจ (พนัศ)
(๑๗๕)
๑. ญ. ชไมกัญญา
๒. ญ. นภารำไพ
๓. ญ. รัชดาจรี

ชั้นที่ ๘
สกุล ณ นคร เชื้อสาย พระยาบริรักษ์ภูธร (แสง)
ธิดา นายเกษม
หลานปู่ ขุนอักษรชิตร (ทิน)
๑. ญ. ภัสสิมา (อ้วน) เดิมชื่อ กุสุมา ภรรยา นายสมศักดิ์ ไวยฉาย มีธิดา คือ
๑.๑ ญ. โกสุมภ์ (มิ้ม)
๑.๒ ญ. ศากุน (เหมียว)
๒. ญ. พรเกษม (อ้อ) ภรรยา นายคมกฤษ (อ๊อด) แก้วคูณ

ชั้นที่ ๘
สกุล ณ นคร เชื้อสาย พระยาบริรักษ์ภูธร (แสง)
บุตรธิดา นายสะอาด
หลานปู่ ขุนอักษรชิตร (ทิน)
นายสะอาด มีภรรยา ๒ คน ภรรยาคนที่ ๑ ชื่อ นางสุมล มีธิดา คือ
๑. ญ. พรพรรณ (ปุ๊) ภรรยา นายเกรียงศักดิ์ เมฆวิไล มีบุตร คือ
๑.๑ ช. พรศักดิ์ (ชาย)
สมรส ครั้งที่ ๒ กับ ดาบตำรวจ นนทพร ภคพันธุ์นุรักษ์ มีธิดา คือ
๑.๑ ญ. ฐิติพร
๑.๒ ญ. ศศิธร
๑.๓ ญ. ภุมริน

ภรรยาคนที่ ๒ ชื่อ นางศรีนวล (สายละสูตร์) มีบุตร คือ

๑. ช. สันติ (แป๊ะ)

(๑๗๖)
ชั้นที่ ๘
สกุล ณ นคร เชื้อสาย พระยาบริรักษ์ภูธร (แสง)
บุตร นายศิริพงษ์
หลานปู่ นายจร
๑. ช. ศรัณย์

ชั้นที่ ๘
สกุล ณ นคร เชื้อสาย พระยาบริรักษ์ภูธร (แสง)
บุตรธิดา นายกิตติ
หลานปู่ นายจร
๑. ช. ว่าที่ร้อยตรี ประกิต
๒. ญ. ปาริยา
๓. ช. ว่าที่ร้อยตรี กานต์

ชั้นที่ ๘
สกุล ณ นคร เชื้อสาย พระยาบริรักษ์ภูธร (แสง)
บุตรธิดา นายจิรวัฒน์
หลานปู่ นายประยงค์
๑. ญ. นันท์นภัส (ปิ่น)
๒. ช. ณัฐดนย์ (ภู)

ชั้นที่ ๘
สกุล ณ นคร เชื้อสาย พระยาบริรักษ์ภูธร (แสง)
บุตรธิดา นายประดิษฐ์
หลานปู่ นายประพิศ
๑. ช. ประหยัด
๒. ญ. วิไลวรรณ
๓. ช.ปรีชา
(๑๗๗)
๔. ญ.จันทิมา
๕. ช. สราวุฒิ
๖. ช. สุดที่รัก ภรรยาชื่อ นางสาวิสตรี (ลิกขะไชย)

ชั้นที่ ๘
สกุล ณ นคร เชื้อสาย พระยาบริรักษ์ภูธร (แสง)
บุตรธิดา นายดวง
หลานปู่ นายประพิศ

๑. ญ. วิลัยภรณ์
๒. ช. อุดรศักดิ์
๓. ช. สมยศ ภรรยาชื่อ นางจารุวรรณ (วารี)
๔. ช. อภิสิทธิ์
๕. ช. อภิชัย
๖. ช. สุปรัส

ชั้นที่ ๘
สกุล ณ นคร เชื้อสาย พระยาบริรักษ์ภูธร (แสง)
บุตรธิดา นายประธาน
หลานปู่ นายประพิศ

๑. ช. พงษ์ศักดิ์
๒. ญ. สุชาดา
๓. ช. เทวาพร

ชั้นที่ ๙
สกุล ณ นคร เชื้อสาย พระยาบริรักษ์ภูธร (แสง)
บุตรธิดา นายสัณฑพล
หลานปู่ นายปานชีพ
๑. ช. ภานุวัชร์
๒. ญ. มณฑ์วสา

(๑๗๘)
ชั้นที่ ๙
สกุล ณ นคร เชื้อสาย พระยาบริรักษ์ภูธร (แสง)
บุตรธิดา นายพงษ์โสภณ
หลานปู่ นายโสภณ
๑. ช. ธวัช
๒. ญ. ปรัชญา

ชั้นที่ ๙
สกุล ณ นคร เชื้อสาย พระยาบริรักษ์ภูธร (แสง)
บุตรธิดา นายสุดที่รัก
หลานปู่ นายประดิษฐ์
๑. ญ. กัลยาณี
๒. ช. ธีรภัทร

ชั้นที่ ๙
สกุล ณ นคร เชื้อสาย พระยาบริรักษ์ภูธร (แสง)
บุตรธิดา นายสมยศ
หลานปู่ นายดวง
๑. ช. ภาณุพงศ์
๒. ญ. อรอนงค์

ชั้นที่ ๑๐
สกุล ณ นคร เชื้อสาย พระยาบริรักษ์ภูธร (แสง)
บุตรธิดา นายธวัช
หลานปู่ นายพงษ์โสภณ
๑. ช. นฤดม
๒. ญ. จิรนันท์

Visitors: 23,875