>>>ฐานข้อมูลเพื่อค้นหารายชื่อสายสกุล ณ นคร เชื้อสาย พระยาเสนานุชิต (นุช)


(๑๗๙)

(๕) สกุล ณ นคร
เชื้อสาย พระยาเสนานุชิต (นุช)

 

รูปที่ ๕๔ พระยาเสนานุชิต สิทธิศาสตรามหาสงคราม สยามรัฐภักดี พิริยพาหะ (นุช) ผู้รักษาเมืองตะกั่วป่า
ชั้นที่ ๓ บุตร เจ้าพระยานครศรีธรรมราช (น้อย)
ที่มาของภาพ : ภาพถ่ายเก่าสมัยรัชกาลที่ ๔ จากทายาทเชื้อสายพระยาเสนานุชิต (นุช)
(๑๘๐)
ชั้นที่ ๔
สกุล ณ นคร เชื้อสาย พระยาเสนานุชิต (นุช)
บุตรธิดา พระยาเสนานุชิต (นุช)
หลานปู่ เจ้าพระยานครศรีธรรมราช (น้อย)
๑. คุณหญิงปริก ภริยา พระยาอภัยสงคราม (นกยูง บุนนาค) มีบุตร คือ
๑.๑ พระยาอรรคราชนารถภักดี (หวาด บุนนาค) ภริยาชื่อ คุณหญิงบัว (สมบัติสิริ)
๑.๒ ช. ตาด บุนนาค
๒. พระยาเสนานุชิต (เอี่ยม) ผู้รักษาเมืองตะกั่วป่า
๓. พระสมบัตยานุรักษ์ (ดิษฐ) จางวางคลัง เมืองตะกั่วป่า
๔. ญ. เจิม
๕. พระเรืองฤทธิรักษาราษฎร์ (สิงห์)
๖. ญ. สำริด
๗. พระอิศราธิไชยเสนีวงศ์ธรรมราช (กลิ่น) ผู้รักษาเมืองกระบี่
๘. ญ. นุ่ม
๙. ญ. อำพา
๑๐. พระสมบัตยานุรักษ์ (หงส์) จางวางคลังเมืองตะกั่วป่า
๑๑. เจ้าจอมเขียน ในรัชกาลที่ ๔
๑๒. ญ. เปีย
๑๓. ญ. ปีด
๑๔. พระพลพยุหสงคราม (กลั่น) ผู้รักษาเมืองกระบี่
๑๕. พระสุนทรภักดี (สงวน) ผู้ช่วยราชการเมืองตะกั่วป่า
๑๖. ช. อ่ำ
๑๗. ญ. เจ้าจอมทับทิม ในรัชกาลที่ ๔
๑๘. พระเสนานุวงศ์ภักดีศรีธรรมราช (ขาว) ผู้รักษาเมืองคิรีรัฐนิคม
๑๙. พระบริสุทธิโลหภูมินทราธิบดี (กล่อม) ผู้รักษาเมืองตะกั่วทุ่ง
๒๐. พระนรเทพภักดี (สิทธิ์) ยกกระบัตรเมืองตะกั่วป่า
๒๑. ช. ครุฑ มหาดเล็ก
๒๒. ญ. หุ่น
(๑๘๑)

 

รูปที่ ๕๕ พระอิศราธิไชยเสนีวงศ์ธรรมราช (กลิ่น) ผู้รักษาเมืองกระบี่
ชั้นที่ ๔ บุตร พระยาเสนานุชิต (นุช)
หลานปู่ เจ้าพระยานครศรีธรรมราช (น้อย)
ที่มาของภาพ : สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร
(๑๘๒)
๒๓. ญ. พัน
๒๔. ญ. มาลัย
๒๕. พระอินทรศักดิ์เสนานุวงศ์บริรักษ์ (ชื่น) ผู้ช่วยราชการเมืองตะกั่วป่า
๒๖. ญ. ขลิบ
๒๗. พระสุนทรวรนาถราชภักดี (ท้วม) ผู้ช่วยราชการเมืองตะกั่วป่า
๒๘. ญ. เกต
๒๙. ญ. ไม้จีน
๓๐. ญ. ศิลา
๓๑. ช. พยอม
๓๒. ช. เผือก
๓๓. ช. พิน
๓๔. หลวงสัจจาบริรักษ์ (ดำ) ผู้ช่วยราชการเมืองตะกั่วทุ่ง
๓๕. ช. ตะเวียด
๓๖. ช. บุศย์ มหาดเล็ก
๓๗. ญ. คล้าย
๓๘. หลวงเพ็ชร์คิรีศรีพิชัยสงคราม (สุทธิ์) ปลัดเมืองตะกั่วทุ่ง
๓๙. พระเรืองฤทธิรักษาราษฎร์ (พัน) ผู้ช่วยราชการเมืองตะกั่วป่า
๔๐. เจ้าจอมนวล ในรัชกาลที่ ๕
๔๑. พระเรืองฤทธิรักษาราษฎร์ (จันทร์) ผู้ช่วยราชการเมืองตะกั่วป่า
๔๒. ญ. บัว ภรรยา หลวงดำรงสุรินทร์ฤทธิ์ (บิ๋น บุนนาค) บุตร เจ้าพระยาสุรวงศ์ไวยวัฒน์ (วร บุนนาค)
๔๓. ญ. เชย
๔๔. ช. เอียด
๔๕. ช. ต้ม
๔๖. ช. กลับ
๔๗. ช. เนียม มหาดเล็ก
๔๘. ญ. งิ้ว
๔๙. หม่อมเสงี่ยม ในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีสิทธิธงไชย กรมขุนสิริธัชสังกาศ เป็นหม่อมมารดา พลเรือเอก หม่อมเจ้าอุปพัทธพงศ์ ศรีธวัช
(๑๘๓)
๕๐. ญ. ช้อย
๕๑. ญ. เพิง
๕๒. ช. ปลอด
๕๓. ช. ม่วง
๕๔. พระยาคงคาธราธิบดี (พลอย)
๕๕. ช. ชม
๕๖. ช. ช่วง
๕๗. พระวรคิรีรักษ์ (วร)
๕๘. ญ. กุหลาบ

ชั้นที่ ๕
สกุล ณ นคร เชื้อสาย พระยาเสนานุชิต (นุช)
บุตรธิดา พระยาเสนานุชิต (เอี่ยม)
หลานปู่ พระยาเสนานุชิต (นุช)
๑. ญ. ละม้าย
๒. ช. พุ่ม มหาดเล็ก
๓. ญ. กลาง
๔. ญ. เหม
๕. ญ. เล็ก
๖. ญ. นวล
๗. ช. แดง
๘. ช. เอียดทิม

ชั้นที่ ๕
สกุล ณ นคร เชื้อสาย พระยาเสนานุชิต (นุช)
บุตรธิดา พระสมบัตยานุรักษ์ (ดิษฐ)
หลานปู่ พระยาเสนานุชิต (นุช)
(๑๘๔)

 

รูปที่ ๕๖ พระยาคงคาธราธิบดี (พลอย)
สมุหเทศาภิบาลมณฑลสุราษฎร์ ในรัชกาลที่ ๖
ชั้นที่ ๔ บุตร พระยาเสนานุชิต (นุช)
หลานปู่ เจ้าพระยานครศรีธรรมราช (น้อย)
ที่มาของภาพ : สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร
(๑๘๕)
๑. ญ. นุ่ม ภรรยา พระอนุรักษ์โยธา มีบุตรธิดา คือ
๑.๑ หลวงเสวกราชเสวี
๑.๒ ญ. เสงี่ยม ภรรยา พระยาคงคาธราธิบดี (พลอย) ชั้นที่ ๔ บุตร พระยาเสนา นุชิต (นุช) สายเดียวกัน
๒. ช. เอียดใหญ่
๓. ช. เอียดนุ้ย
๔. ญ. พยอม
๕. ญ. เคลื่อน
๖. ญ. หีด

ชั้นที่ ๕
สกุล ณ นคร เชื้อสาย พระยาเสนานุชิต (นุช)
บุตรธิดา พระอิศราธิไชยเสนีวงศ์ธรรมราช (กลิ่น)
หลานปู่ พระยาเสนานุชิต (นุช)
๑. เจ้าจอมเพิ่ม ในรัชกาลที่ ๕
๒. พระณรงค์วิชิต (เลื่อน)
๓. หลวงวิจารณ์อาวุธ (เลื่อง) ภรรยาชื่อ นางใย
๔. ญ. เอียด
๕. ช. จำเริญ
๖. ช. สว่าง
๗. ญ. น้อย

ชั้นที่ ๕
สกุล ณ นคร เชื้อสาย พระยาเสนานุชิต (นุช)
บุตรธิดา พระสมบัตยานุรักษ์ (หงส์)
หลานปู่ พระยาเสนานุชิต (นุช)
๑. ขุนอินทคิรี (ช้อย)
(๑๘๖)
๒. ญ. วาด ภรรยา พระวรคิรีรักษ์ (วร) ชั้นที่ ๔ สายเดียวกัน
๓. ญ. วัน ภรรยา พระภักดีราชกิจ (เอียด) ชั้นที่ ๕ บุตร หลวงอนุสรสิทธิกรรม (บัว) เชื้อสาย เจ้าพระยานครศรีธรรมราช (น้อยกลาง)
๔. ญ. รื่น ภรรยา ขุนอำนาจสิงขร (ตาด) ชั้นที่ ๕ สายเดียวกัน
๕. ขุนวิธานดรุกรรม (สุทธิ์)
๖. ช. เขียน
๗. ช. เอียด
๘. ญ. ปุ่น
๙. ช. สิงห์
๑๐. ญ. พูน
๑๑. ช. เพิ่ม
๑๒. ญ. พัน

ชั้นที่ ๕
สกุล ณ นคร เชื้อสาย พระยาเสนานุชิต (นุช)
บุตรธิดา พระพลพยุหสงคราม (กลั่น)
หลานปู่ พระยาเสนานุชิต (นุช)
๑. ขุนการัญประศาสน์ (กล่ำ)
๒. ญ. ทับทิม ภรรยา นายกลับ ชั้นที่ ๔ บุตร พระยาบริรักษ์ภูธร (แสง)

ชั้นที่ ๕
สกุล ณ นคร เชื้อสาย พระยาเสนานุชิต (นุช)
บุตร พระเสนานุวงศ์ภักดีศรีธรรมราช (ขาว)
หลานปู่ พระยาเสนานุชิต (นุช)
๑. พระรัฐกิจวิจารณ์ (สวาสดิ์) มีภรรยา ๕ คน คือ (๑) นางลำดวล (ตุ๊กตา), (๒) นางอั้น, (๓) นางติ๋ว, (๔) นางนุ้ย และ (๕) นางซั้ว
๒. ขุนอำนาจสิงขร (ตาด)

(๑๘๗)

 

รูปที่ ๕๗ พระรัฐกิจวิจารณ์ (สวาสดิ์)
ชั้นที่ ๕ บุตร พระเสนานุวงศ์ภักดีศรีธรรมราช (ขาว)
หลานปู่ พระยาเสนานุชิต (นุช)

หมายเหตุ : พระรัฐกิจวิจารณ์ (สวาสดิ์) เป็นอดีตนายกเทศมนตรีเมืองยะลาและผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นผู้วางรากฐานผังเมืองยะลา จนได้ชื่อว่าเป็นจังหวัดเดียว ในประเทศไทย ที่มีผังเมืองเป็นระเบียบเรียบร้อยและสวยงามที่สุด ท่านเป็นความภาคภูมิใจของลูกหลานผู้ใช้ชื่อสกุล “รัฐกิจวิจารณ์” และ “รัฐกิจวิจารณ์ ณ นคร”

ปัจจุบันลูกหลานในสาย พระรัฐกิจวิจารณ์ (สวาสดิ์) มีทั้งที่ใช้นามสกุล รัฐกิจวิจารณ์, รัฐกิจวิจารณ์ ณ นคร และ ณ นคร มาตั้งแต่สมัยใช้ราชทินนานามเป็นนามสกุลได้ พ.ศ. ๒๔๓๗ – ๒๔๔๘ แต่ไม่ว่าจะใช้ชื่อสกุลใด ก็ล้วนสืบเชื้อสายมาจาก เจ้าพระยานครศรีธรรมราช (น้อย) ด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น
(๑๘๘)
ชั้นที่ ๕
สกุล ณ นคร เชื้อสาย พระยาเสนานุชิต (นุช)
บุตรธิดา พระบริสุทธิโลหภูมินทราธิบดี (กล่อม)
หลานปู่ พระยาเสนานุชิต (นุช)
๑. ญ. ล้วน
๒. ช. โสม
๓. ญ. เปรม ภรรยา พระยาดำรงสุจริต (คอยู่งี่ ณ ระนอง)
๔. ช. ประไพ (ปาน)
๕. ช. นิพงษ์ ภรรยาชื่อ นางนิ้ว ชั้นที่ ๖ ธิดา หลวงธนธุนารักษ์ (พู่) เชื้อสาย พระยาบริรักษ์ภูธร (แสง)
๖. ช. ประยูร
๗. ญ. อ่วม
๘. ช. สุดถวิล

ชั้นที่ ๕
สกุล ณ นคร เชื้อสาย พระยาเสนานุชิต (นุช)
บุตรธิดา พระนรเทพภักดี (สิทธิ์)
หลานปู่ พระยาเสนานุชิต (นุช)
๑. ญ. เอียดใหญ่
๒. ญ. เอียดโสม ภรรยา ขุนนรคุปต์พิสัย
๓. ญ. เสงี่ยม
๔. ญ. สงวน ภรรยา ขุนอินทคิรี (ช้อย) ชั้นที่ ๕ สายเดียวกัน
๕. ช. ประศาสน์
๖. ญ. เฉลิม หรือ ปุก ภรรยา ขุนวรศักดิ์ธนากร
๗. ญ. แฉล้ม
๘. ญ. ฉลาด
๙. ช. ประเสริฐ
(๑๘๙)
๑๐. ช. จรูญ
๑๑. ช. เศวต
๑๒. ญ. เฉลียว

ชั้นที่ ๕
สกุล ณ นคร เชื้อสาย พระยาเสนานุชิต (นุช)
ธิดา นายครุฑ
หลานปู่ พระยาเสนานุชิต (นุช)
๑. ญ. แดง ภรรยา หลวงอินทอาญา (พงษ์) ชั้นที่ ๕ สายเดียวกัน

ชั้นที่ ๕
สกุล ณ นคร เชื้อสาย พระยาเสนานุชิต (นุช)
บุตร พระอินทรศักดิ์เสนานุวงศ์บริรักษ์ (ชื่น)
หลานปู่ พระยาเสนานุชิต (นุช)
๑. ช. เพ็ญ
๒. ช. เบี้ยว

ชั้นที่ ๕
สกุล ณ นคร เชื้อสาย พระยาเสนานุชิต (นุช)
บุตรธิดา พระสุนทรวรนาถราชภักดี (ท้วม)
หลานปู่ พระยาเสนานุชิต (นุช)
๑. ช. เอียดใหญ่
๒. พระสุนทรวรนาถ (สวัสดิ์)
๓. หลวงวรพิตรกรณีย์ (ส้มอ๋อง)
๔. พระประเพณีวินิจฉัย (เอียด) เป็นผู้พิพากษา
(๑๙๐)
๕. ญ. ละมัย
๖. ช. จำรัส

ชั้นที่ ๕
สกุล ณ นคร เชื้อสาย พระยาเสนานุชิต (นุช)
ธิดา นายเผือก
หลานปู่ พระยาเสนานุชิต (นุช)
๑. ญ. ละออง

ชั้นที่ ๕
สกุล ณ นคร เชื้อสาย พระยาเสนานุชิต (นุช)
บุตรธิดา หลวงสัจจาบริรักษ์ (ดำ)
หลานปู่ พระยาเสนานุชิต (นุช)
๑. ช. ขำ
๒. ญ. เอียด

ชั้นที่ ๕
สกุล ณ นคร เชื้อสาย พระยาเสนานุชิต (นุช)
บุตรธิดา นายตะเวียด
หลานปู่ พระยาเสนานุชิต (นุช)
๑. ญ. เลื่อม
๒. ญ. จีบ
๓. ช. จูด
๔. ร้อยตำรวจโท เอียด

(๑๙๑)
ชั้นที่ ๕
สกุล ณ นคร เชื้อสาย พระยาเสนานุชิต (นุช)
บุตรธิดา นายบุศย์
หลานปู่ พระยาเสนานุชิต (นุช)
๑. ช. เพ็ชร์
๒. ญ. นวล
๓. ญ. เอียด ภรรยา นายขำ ณ นคร
๔. ญ. แปลก
๕. ญ. เล็ก ภรรยา พระวรคิรีรักษ์ (วร) ชั้น ๔ สายเดียวกัน
๖. ช. ชู
๗. ช. ชื่น
๘. ช. แช่ม

ชั้นที่ ๕
สกุล ณ นคร เชื้อสาย พระยาเสนานุชิต (นุช)
บุตรธิดา หลวงเพ็ชร์คิรีศรีพิชัยสงคราม (สุทธิ์)
หลานปู่ พระยาเสนานุชิต (นุช)
๑. ญ. ถนอม
๒. ช. ติ่ง
๓. ญ. เฟื่อง
๔. ช. ทัศ

ชั้นที่ ๕
สกุล ณ นคร เชื้อสาย พระยาเสนานุชิต (นุช)
บุตรธิดา พระเรืองฤทธิรักษาราษฎร์ (พัน)
หลานปู่ พระยาเสนานุชิต (นุช)
(๑๙๒)
๑. ญ. พร้อม ภรรยา พระยาคงคาธราธิบดี (พลอย) ชั้น ๔ สายเดียวกัน
๒. ช. กลาง
๓. หลวงอินทอาญา (พงศ์) ภรรยาชื่อ แดง ชั้น ๕ สายเดียวกัน

ชั้นที่ ๕
สกุล ณ นคร เชื้อสาย พระยาเสนานุชิต (นุช)
บุตรธิดา พระเรืองฤทธิรักษาราษฎร์ (จันทร์)
หลานปู่ พระยาเสนานุชิต (นุช)
๑. ช. แฉล้ม
๒. ช. แฉ่ง
๓. ช. เอียดใหญ่
๔. ขุนพิสัยสมรรถกิจ (นุ้ย) นายอำเภอท้ายเหมือง
๕. ญ. เอียด
๖. ช. เล็ก
๗. ช. แสง
๘. ช. สุทธิ์

ชั้นที่ ๕
สกุล ณ นคร เชื้อสาย พระยาเสนานุชิต (นุช)
บุตรธิดา นายเนียม
หลานปู่ พระยาเสนานุชิต (นุช)
๑. ญ. ละออง
๒. ญ. เอียด ภรรยา พระสุนทรวรนาถ (สวัสดิ์) ชั้น ๕ สายเดียวกัน
๓. ขุนเกษมวิสัยการ (แฉล้ม) ปลัดจังหวัดนครนายก
๔. ร้อยตำรวจตรี สวาสดิ์
๕. ช. นิล
๖. ช. ประยูร

(๑๙๓)

ชั้นที่ ๕
สกุล ณ นคร เชื้อสาย พระยาเสนานุชิต (นุช)
บุตรธิดา พระยาคงคาธราธิบดี (พลอย)
หลานปู่ พระยาเสนานุชิต (นุช)

๑. เรือโท สวัสดิ์

๒. ญ. คำนึง

๓. ช. แพรว (หนู) ภรรยาชื่อ นางจิตศรี ธิดา หลวงสรจักรานุกิจ (จาง วิเศษกุล)

๔. พลเรือโท ฉายแสง อดีต เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ ภรรยาชื่อ นางพิลาส (สาริกะภูติ)

๕. ญ. ระยับ (นุ้ย) ภรรยา นายทรงเขียน สีบุญเรือง มีบุตรธิดา คือ
๑.๑ ช. พรเทพ ภรรยาชื่อ นางสุขนิษฐ์ (นิธินันทน์)
๑.๒ ญ. พรศุลี

๖. ญ. จิติมา เดิมชื่อ มุกดา ภรรยา นายแพทย์ นัฐพงศ์ ชั้นที่ ๖ บุตร พระรัฐกิจวิจารณ์ (สวาสดิ์) สายเดียวกัน มีธิดา คือ
๖.๑ ญ. อัญธยา ภรรยา นายแพทย์ สรายุทธ นิ่มละไม

๗. ญ. เพทาย

๘. ญ. เภา

๙. ญ. สุชาดา

 

ชั้นที่ ๕
สกุล ณ นคร เชื้อสาย พระยาเสนานุชิต (นุช)
บุตร นายชม
หลานปู่ พระยาเสนานุชิต (นุช)

๑. ช. รัตน์


(๑๙๔)

 

รูปที่ ๕๘ พลเรือโท ฉายแสง ณ นคร
อดีตเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ ระหว่าง วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๒๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๒๗
ผู้อาวุโสสูงสุด เชื้อสาย พระยาเสนานุชิต (นุช) ซึ่งยังมีชีวิตอยู่
และเป็นที่เคารพนับถือในปัจจุบัน
ชั้นที่ ๕ บุตร พระยาคงคาธราธิบดี (พลอย ณ นคร)
หลานปู่ พระยาเสนานุชิต (นุช ณ นคร)
ที่มาของภาพ : ทำเนียบเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ กรมแพทย์ทหารเรือ
(๑๙๕)

ชั้นที่ ๕
สกุล ณ นคร เชื้อสาย พระยาเสนานุชิต (นุช)
ธิดา นายช่วง
หลานปู่ พระยาเสนานุชิต (นุช)

๑. ญ. ถนอม ภรรยา ขุนวิธานดรุกรรม (สุทธิ์) ชั้น ๕ สายเดียวกัน
๒. ญ. แม้น ภรรยา ขุนวิธานดรุกรรม (สุทธิ์) ชั้น ๕ สายเดียวกัน

 

ชั้นที่ ๕
สกุล ณ นคร เชื้อสาย พระยาเสนานุชิต (นุช)
บุตร พระวรคิรีรักษ์ (วร)
หลานปู่ พระยาเสนานุชิต (นุช)

๑. หลวงสุรินทรเสวี (สุวรรณ)
๒. ช. ตรังค์
๓. ช. เชื้อศรี
๔. ช. ประสิทธิ์
๕. ช. เด่นดวง

 

ชั้นที่ ๖
สกุล ณ นคร เชื้อสาย พระยาเสนานุชิต (นุช)
บุตรธิดา นายพุ่ม
หลานปู่ พระยาเสนานุชิต (เอี่ยม)

๑. ช. ฉาย
๒. ญ. เอียด หรือ พวง


(๑๙๖)

ชั้นที่ ๖
สกุล ณ นคร เชื้อสาย พระยาเสนานุชิต (นุช)
บุตร นายเอียดใหญ่
หลานปู่ พระสมบัตยานุรักษ์ (ดิษฐ)

๑. ช. เจิม

 

ชั้นที่ ๖
สกุล ณ นคร เชื้อสาย พระยาเสนานุชิต (นุช)
บุตรธิดา นายเอียดนุ้ย
หลานปู่ พระสมบัตยานุรักษ์ (ดิษฐ)

๑. ญ. ตุ๊กตา ภรรยา พระรัฐกิจวิจารณ์ (สวาสดิ์) ชั้น ๕ สายเดียวกัน
๒. ช. หิรัญ
๓. ช. สนอง
๔. ช. อ้น
๕. ช. เล็ก
๖. ญ. เล็ก ภรรยา นายสุดถวิล ชั้น ๕ สายเดียวกัน

 

ชั้นที่ ๖
สกุล ณ นคร เชื้อสาย พระยาเสนานุชิต (นุช)
บุตร พระณรงค์วิชิต (เลื่อน)
หลานปู่ พระอิศราธิไชยเสนีวงศ์ธรรมราช (กลิ่น)

๑. ช. ป๊อก
๒. ช. โรจน์ ภรรยาชื่อ นางจำเนียร


(๑๙๗)

 

รูปที่ ๕๙ คุณหิรัญ ณ นคร
ชั้นที่ ๖ บุตร คุณเอียดนุ้ย ณ นคร
หลานปู่ พระสมบัตยานุรักษ์ (ดิษฐ ณ นคร)
ที่มาของภาพ : คุณธันวา ณ นคร หลานปู่ คุณหิรัญ ณ นคร
(๑๙๘)
ชั้นที่ ๖
สกุล ณ นคร เชื้อสาย พระยาเสนานุชิต (นุช)
บุตรธิดา หลวงวิจารณ์อาวุธ (เลื่อง)
หลานปู่ พระอิศราธิไชยเสนีวงศ์ธรรมราช (กลิ่น)
๑. ญ. ลิ้นจี่ พิศาลอักษรกิจ
๒. ญ. เจียน พยัคฆันตร์
๓. ญ. เลื่อม พยัคฆันตร์
๔. ญ. แฉล้ม พิศาลสรเดช
๕. ช. บุญเรือง ทำงานกองคลัง จังหวัดแพร่ ภรรยาชื่อ นางกิมไล้ (พัวพันธุ์สกุล)
๖. ช. บุญนาค ทำงานกองรังวัด จังหวัดสมุทรปราการ

ชั้นที่ ๖
สกุล ณ นคร เชื้อสาย พระยาเสนานุชิต (นุช)
บุตร นายจำเริญ
หลานปู่ พระอิศราธิไชยเสนีวงศ์ธรรมราช (กลิ่น)
๑. ช. สนิท
๒. ช. ชาย
๓. ช. ทวี

ชั้นที่ ๖
สกุล ณ นคร เชื้อสาย พระยาเสนานุชิต (นุช)
บุตรธิดา ขุนอินทคิรี (ช้อย)
หลานปู่ พระสมบัตยานุรักษ์ (หงส์)
๑. ญ. ประเวศ ภรรยา หลวงสุรินทรเสวี (สุวรรณ) ชั้นที่ ๕ สายเดียวกัน
๒. ญ. ถวิล
๓. นาวาเอก โปร่ง
(๑๙๙)
๔. ญ. ละเมียด
๕. ญ. ละม้าย
๖. ญ. ช่อสวาท เดิมชื่อ สวาสดิ์ ภรรยา นายสนอง อดีตเทศมนตรีเมืองกระบี่ บุตร ขุนนราสมบัติ (แดง ณ ตะกั่วทุ่ง) มีบุตร คือ
๖.๑ ช. วันพฤกษ์
๖.๒ ช. พฤกษ์ดี
๖.๓ ช. พฤกษี
๖.๔ ช. พฤกษา
๗. ช. ชัช
๘. ญ. แฉล้ม
๙. ญ. สวาสดิ์ หรือ อ้วน ภรรยา นายจุติ บุญสูง มีบุตรธิดา คือ
๙.๑ ญ. รจิตร
๙.๒ ญ. จรรยา
๙.๓ ช. ประหยัด
๙.๔ ช. ประยงค์
๙.๕ ช. ประยูร
๑๐. ช. ชด

ชั้นที่ ๖
สกุล ณ นคร เชื้อสาย พระยาเสนานุชิต (นุช)
บุตรธิดา ขุนวิธานดรุกรรม (สุทธิ์)
หลานปู่ พระสมบัตยานุรักษ์ (หงส์)
๑. ช. พร้อม ภรรยาชื่อ นางเยื้อน
๒. ช. ประยูร ภรรยาชื่อ นางเฟื่องฟู
๓. ญ. กอบเกื้อ
๔. ญ. กอบกาญจน์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา
๕. ญ. กอบกุล
๖. ญ. เยาวเรศ ธโรทัย
(๒๐๐)
๗. ช. พนม ภรรยาชื่อ นางสุภรา
๘. ช. อุเทน ภรรยาชื่อ นางแฉล้ม
๙. ญ. ผสานจิตต์ จิวาลักษณ์
๑๐. ญ. สายหยุด
๑๑. ญ. จวบจิตต์ สุขวัลย์
๑๒. ช. ชุมแสง ภรรยาชื่อ นางประไพพิศ (จริงจิตร)
๑๓. ช. ประมูล ภรรยาชื่อ นางประสงค์ ธิดา นายเอียด บุตร พระสมบัตยานุรักษ์ (หงส์) ชั้นที่ ๖ สายเดียวกัน
๑๔. ญ. สุมล
๑๕. ช. สุเทพ ภรรยาชื่อ นางประยงค์ (ด่านสุข)

ชั้นที่ ๖
สกุล ณ นคร เชื้อสาย พระยาเสนานุชิต (นุช)
บุตรธิดา นายเอียด
หลานปู่ พระสมบัตยานุรักษ์ (หงส์)
๑. ช. วรรณะ
๒. ญ. ประสงค์ ภรรยา นายประมูล ชั้นที่ ๖ บุตร ขุนวิธานดรุกรรม สายเดียวกัน
๓. ช. โชคดี ภรรยา ชื่อ นางมาลี

ชั้นที่ ๖
สกุล ณ นคร เชื้อสาย พระยาเสนานุชิต (นุช)
บุตรธิดา นายเพิ่ม
หลานปู่ พระสมบัตยานุรักษ์ (หงส์)
๑. ช. พบ
๒. ช. พัฒน์
๓. ช. พิศ
๔. ญ. พร
(๒๐๑)
๕. ญ. เพียร
๖. ช. พิณ
๗. ช. พ่วง
๘. ญ. พวง

ชั้นที่ ๖
สกุล ณ นคร เชื้อสาย พระยาเสนานุชิต (นุช)
ธิดา ขุนการัญประศาสน์ (กล่ำ)
หลานปู่ พระพลพยุหสงคราม (กลั่น)
๑. ญ. แปลก
๒. ญ. ละม่อม
๓. ญ. เฉลียว

ชั้นที่ ๖
สกุล ณ นคร เชื้อสาย พระยาเสนานุชิต (นุช)
บุตรธิดา พระรัฐกิจวิจารณ์ (สวาสดิ์)
หลานปู่ พระเสนานุวงศ์ภักดีศรีธรรมราช (ขาว)
พระรัฐกิจวิจารณ์ (สวาสดิ์) มีภรรยา ๕ คน ภรรยาคนที่ ๑ ชื่อ นางลำดวล (ตุ๊กตา) มีบุตรธิดา คือ
๑. ญ. ผะอบ
๒. ช. เกษม
๓. ช. วันชัย (แดง) เดิมชื่อ สำราญ ภรรยาชื่อ นางเชื้อ (ณ นคร)
๔. ช. ชิน มีภรรยา ๒ คน คือ (๑) นางเสงี่ยม (โกไศยกานนท์) และ (๒) นางน้อย
๕. ช. ประภาส ภรรยาชื่อ นางชล๊อต (ผิรังคะเปาระ)
๖. ช. พังงา ภรรยาชื่อ นางประทุม (อารีย์)
๗. ช. ปราจิณ ภรรยาชื่อ นางยินดี (กลินทะ)
๘. ญ. ฤดี
(๒๐๒)
๙. ญ. นิวาส (ตุ๊) มีธิดาบุญธรรม คือ
๙.๑ ญ. วาสนา (อ้อย)
๑๐. ช. ทวยหาญ มีภรรยา ๒ คน คือ (๑) นางประเทือง (อารีย์) และ (๒) นางเยาวภา

ภรรยาคนที่ ๒ ชื่อ นางอั้น มีบุตรธิดา คือ

๑. ญ. มณี (แดง) ภรรยา นายพร้อม เดชะคุปต์ บุตร พระยาพิพิธภักดี มีบุตรธิดา คือ
๑๑.๑ ช. อุบล
๑๑.๒ ญ. ชูจิตต์
๑๑.๓ ญ. เล็ก
๑๑.๔ ช. เอนก
๑๑.๕ ญ. ชะอ้อน
๑๑.๖ ญ. กุลภา
๑๑.๗ ญ. เสริมสุข
๑๑.๘ ญ. อนุตรา
๒. ญ. จงกล ภรรยา นายสุเมธ วัฒนาธร มีบุตรธิดา คือ
๑๒.๑ ช. จักรภพ (เจต)
๑๒.๒ ช. สุธรรม (ปุ๊)
๑๒.๓ ญ. กรองแก้ว (แอ๋ว)
๓. ช. วิจารณ์ ภรรยาชื่อ นางวรรณี

ภรรยาคนที่ ๓ ชื่อ นางติ๋ว มีบุตรธิดา คือ

๑. ช. บรรหาร
๒. ช. เจริญ
๓. ช. อรรถ ภรรยาชื่อ นางปิ่น (หนู)
๔. นายแพทย์ นัฐพงศ์ ภรรยาชื่อ นางจิติมา ชั้นที่ ๕ ธิดา พระยาคงคาธราธิบดี (พลอย) สายเดียวกัน
๕. ญ. ยลพักตร์

ภรรยาคนที่ ๔ ชื่อ นางนุ้ย มีธิดา คือ

๑. ญ. ฉวี มีธิดา คือ
๑.๑ ญ. ขวัญตา (ขวัญ) ภรรยา นายณรงค์ ณ เชียงใหม่
(๒๐๓)

ภรรยาคนที่ ๕ ชื่อ นางซั้ว มีบุตรธิดา คือ

๑. พันเอก (พิเศษ) วัฒน ภรรยาชื่อ นางสุมาลี (นิธินันท์)

๒. ญ. เกศินี

สมรสครั้งที่ ๑ กับ นายปรีชา เปสตันยี มีบุตร คือ

๒.๑ ช. สันติ (ตี๋) เปสตันยี

๒.๒ ช. เทพฤทธิ์ (เล็ก) เปสตันยี

สมรสครั้งที่ ๒ กับ นายประมวล สังขมาลัย มีบุตรธิดา คือ

๒.๓ ช. กฤษณ์ (น้อย) สังขมาลัย

๒.๔ ญ. ปริศณา (ไก่) สังขมาลัย ภรรยา นายวศิน บุญทวงศ์

๓. ญ. สุรณี เดิมขื่อ ศิรินาม ภรรยา นายรักษ์ รุ่งสมัย มีบุตร คือ

๓.๑ ช. โรม (แพะ) รุ่งสมัย ภรรยาชื่อ เรวดี

พระรัฐกิจวิจารณ์ (สวาสดิ์) มีธิดาบุญธรรม ๑ คน คือ ญ. ขวัญตา

 

ชั้นที่ ๖
สกุล ณ นคร เชื้อสาย พระยาเสนานุชิต (นุช)
บุตรธิดา นายโสม
หลานปู่ พระบริสุทธิโลหภูมินทราธิบดี (กล่อม)

๑. ญ. ฉาย

๒. ญ. หวล

๓. ญ. ถวิล

๔. ญ. อรุณ

๕. ญ. ทวี

๖. ช. ประสิทธิ์ ภรรยาชื่อ นางนิตยา


(๒๐๔)

ชั้นที่ ๖
สกุล ณ นคร เชื้อสาย พระยาเสนานุชิต (นุช)
บุตรธิดา นายนิพงษ์
หลานปู่ พระบริสุทธิโลหภูมินทราธิบดี (กล่อม)

๑. ญ. ยุพิน
๒. ญ. สุคนธ์
๓. ช. ประเวศ
๔. ช. ประศาสน์
๕. ช. ประวัติ เดิมชื่อ ประจง ภรรยาชื่อ นางอุษา (ศรีวิสุทธิ์)

 

ชั้นที่ ๖
สกุล ณ นคร เชื้อสาย พระยาเสนานุชิต (นุช)
ธิดา นายประยูร
หลานปู่ พระบริสุทธิโลหภูมินทราธิบดี (กล่อม)

๑. ญ. สวาสดิ์

 

ชั้นที่ ๖
สกุล ณ นคร เชื้อสาย พระยาเสนานุชิต (นุช)
บุตรธิดา นายประศาสน์
หลานปู่ พระนรเทพภักดี (สิทธิ์)

๑. ช. อนันต์
๒. ญ. วรรณา
๓. ช. สารณี
๔. ช. ตุด


(๒๐๕)

ชั้นที่ ๖
สกุล ณ นคร เชื้อสาย พระยาเสนานุชิต (นุช)
บุตร นายจรูญ
หลานปู่ พระนรเทพภักดี (สิทธิ์)
๑. ช. เล็ง
๒. ช. งวด

 

ชั้นที่ ๖
สกุล ณ นคร เชื้อสาย พระยาเสนานุชิต (นุช)
ธิดา พระสุนทรวรนาถ (สวัสดิ์)
หลานปู่ พระสุนทรวรนาถราชภักดี (ท้วม)

๑. ญ. เยี่ยม
๒. ญ. เฉื่อย

 

ชั้นที่ ๖
สกุล ณ นคร เชื้อสาย พระยาเสนานุชิต (นุช)
บุตรธิดา หลวงวรพิตรกรณีย์ (ส้มอ๋อง)
หลานปู่ พระสุนทรวรนาถราชภักดี (ท้วม)

๑. ญ. ยรรยง
๒. ช. สุดใจ (พี่)
๓. ช. สุดใจ (น้อง)
๔. ช. สุดจิตต์
๕. ช. ปราโมทย์


(๒๐๖)
ชั้นที่ ๖
สกุล ณ นคร เชื้อสาย พระยาเสนานุชิต (นุช)
ธิดา พระประเพณีวินิจฉัย (เอียด)
หลานปู่ พระสุนทรวรนาถราชภักดี (ท้วม)
๑. ญ. ถาวร ภรรยา นายกมล วรรณประภา

ชั้นที่ ๖
สกุล ณ นคร เชื้อสาย พระยาเสนานุชิต (นุช)
บุตรธิดา นายจำรัส
หลานปู่ พระสุนทรวรนาถราชภักดี (ท้วม)
๑. ช. ประจวบ
๒. ช. ประจบ
๓. ญ. จิ๋ว

ชั้นที่ ๖
สกุล ณ นคร เชื้อสาย พระยาเสนานุชิต (นุช)
บุตรธิดา นายขำ
หลานปู่ หลวงสัจจาบริรักษ์ (ดำ)
๑. ช. อ่วม
๒. ช. เลื่อน มีภรรยา ๒ คน คือ (๑) นางจีบ และ (๒) นางเริ่ม
๓. ญ. ประชุม
๔. ช. ประพาศ

ชั้นที่ ๖
สกุล ณ นคร เชื้อสาย พระยาเสนานุชิต (นุช)
ธิดา ร้อยตำรวจโท เอียด
หลานปู่ นายตะเวียด
(๒๐๗)
๑. ญ. อุบล
๒. ญ. ประทุม
๓. ญ. มณฑา

ชั้นที่ ๖
สกุล ณ นคร เชื้อสาย พระยาเสนานุชิต (นุช)
บุตร นายเพ็ชร์
หลานปู่ นายบุศย์
๑. ช. ทวี

ชั้นที่ ๖
สกุล ณ นคร เชื้อสาย พระยาเสนานุชิต (นุช)
บุตรธิดา นายชู
หลานปู่ นายบุศย์
๑. ญ. ชีพ
๒. ญ. ชด
๓. ช. สมบุญ

ชั้นที่ ๖
สกุล ณ นคร เชื้อสาย พระยาเสนานุชิต (นุช)
บุตรธิดา นายชื่น
หลานปู่ นายบุศย์
๑. ญ. เชื้อ
๒. ช. ชิต
๓. ช. ชอบ

(๒๐๘)
ชั้นที่ ๖
สกุล ณ นคร เชื้อสาย พระยาเสนานุชิต (นุช)
บุตรธิดา นายแช่ม
หลานปู่ นายบุศย์
๑. ญ. ปุก
๒. ช. สมบูรณ์

ชั้นที่ ๖
สกุล ณ นคร เชื้อสาย พระยาเสนานุชิต (นุช)
บุตรธิดา นายทัศ
หลานปู่ หลวงเพ็ชร์คิรีศรีพิชัยสงคราม (สุทธิ์)
๑. ญ. สำอาง
๒. ญ. สัมฤทธิ์
๓. ญ. สำราญ
๔. ช. สำรวจ
๕. ช. สำเภา
๖. ช. สำเริง
๗. ช. สำเนา
๘. ช. สำมะนะ
๙. ช. สำปั้น
๑๐. ญ. สำบุริด
๑๑. ช. สำนัก

ชั้นที่ ๖
สกุล ณ นคร เชื้อสาย พระยาเสนานุชิต (นุช)
บุตรธิดา หลวงอินทอาญา (พงศ์)
หลานปู่ พระเรืองฤทธิรักษาราษฎร์ (พัน)
(๒๐๙)
๑. ช. สุเจตต์
๒. ช. สุธี
๓. ญ. สุภา
๔. ช. สุพรรณ
๕. ช. สุพัฒน์
๖. ช. สุวัฒน์

ชั้นที่ ๖
สกุล ณ นคร เชื้อสาย พระยาเสนานุชิต (นุช)
บุตรธิดา นายแฉ่ง
หลานปู่ พระเรืองฤทธิรักษาราษฎร์ (จันทร์)
๑. ญ. มณี ภรรยา ขุนเกษมวิสัยการ (แฉล้ม) ชั้นที่ ๕ สายเดียวกัน
๒. ช. จำรัส
๓. ญ. อรุณ
๔. ญ. เสาวคนธ์
๕. ช. จำลอง
๖. ช. ชลอ หรือ ไข่
๗. ช. อำพน

ชั้นที่ ๖
สกุล ณ นคร เชื้อสาย พระยาเสนานุชิต (นุช)
บุตรธิดา ขุนพิสัยสมรรถกิจ (นุ้ย)
หลานปู่ พระเรืองฤทธิรักษาราษฎร์ (จันทร์)
๑. ญ. ชอบ
๒. ญ. เชื้อ
๓. ช. อนันต์
๔. ญ. ถนอม
๕. ช. เทียน

(๒๑๐)
ชั้นที่ ๖
สกุล ณ นคร เชื้อสาย พระยาเสนานุชิต (นุช)
บุตรธิดา นายเล็ก
หลานปู่ พระเรืองฤทธิรักษาราษฎร์ (จันทร์)
๑. ญ. ละม่อม
๒. ญ. ละเมียด
๓. ช. วงษ์

ชั้นที่ ๖
สกุล ณ นคร เชื้อสาย พระยาเสนานุชิต (นุช)
บุตร ขุนเกษมวิสัยการ (แฉล้ม)
หลานปู่ นายเนียม
๑. ช. ฟัก
๒. ช. ฉลอง

ชั้นที่ ๖
สกุล ณ นคร เชื้อสาย พระยาเสนานุชิต (นุช)
บุตร นายนิล
หลานปู่ นายเนียม
๑. ช. ฟัก

ชั้นที่ ๖
สกุล ณ นคร เชื้อสาย พระยาเสนานุชิต (นุช)
ธิดา เรือโท สวัสดิ์
หลานปู่ พระยาคงคาธราธิบดี (พลอย)
(๒๑๑)

๑. ญ. ยูเลียด
๒. ญ. ยูเลียน
๓. ญ. ลำเพ็ญ
๔. ญ. ลำเภา
๕. ญ. กฤษณี

 

ชั้นที่ ๖
สกุล ณ นคร เชื้อสาย พระยาเสนานุชิต (นุช)
บุตรธิดา นายแพรว
หลานปู่ พระยาคงคาธราธิบดี (พลอย)

๑. ญ. รองศาสตราจารย์ จุฑารัตน์ ภรรยา นายอิทธิฤทธิ์ วิทยา มีบุตรธิดา คือ
๑.๑ ญ. จุฑาพัชร์ ภรรยา นายภาสนันท นิเวศรัตน์
๑.๒ ช. อดิวิศว์
๒. ช. ฉัตรชัย หรือ พระภิกษุฉตฺตญฺชโย วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ กรุงเทพฯ
๓. ช. จักรวิทธิ์ ภรรยาชื่อ นางอัจจิมา (ใจชื่นชม)
๔. ญ. ธนิษฐา ภรรยา นายเทียนโชติ จงพีร์เพียร มีบุตร คือ
๔.๑ ช. ธีชัช
๔.๒ ช. ธีรินทร์
๔.๓ ช. ธัชรินทร์
๕. ช. จิระพงศ์ ภรรยาชื่อ นางจินดาวรรณ (มงคลกลิ่น)

 

ชั้นที่ ๖
สกุล ณ นคร เชื้อสาย พระยาเสนานุชิต (นุช)
บุตรธิดา พลเรือโท ฉายแสง
หลานปู่ พระยาคงคาธราธิบดี (พลอย)

๑. พลเรือเอก สุริยา อดีตเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ ภรรยาชื่อ นางอิสริยา (มังคะลี)
(๒๑๒)

 

รูปที่ ๖๐ พลเรือเอก สุริยา ณ นคร
อดีตเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ ระหว่าง วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๑ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๓
ชั้นที่ ๖ บุตร พลเรือโท ฉายแสง ณ นคร อดีตเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ
ระหว่าง วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๒๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๒๗
หลานปู่ พระยาคงคาธราธิบดี (พลอย ณ นคร)
ที่มาของภาพ : ทำเนียบเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ กรมแพทย์ทหารเรือ
(๒๑๓)
๒. ญ. สาวิตรี
๓. ญ. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อุษาวดี ภรรยา นายแพทย์ ไพบูลย์ เอกแสงศรี มีบุตรธิดา คือ
๓.๑ ญ. สุภดา
๓.๒ ช. ณัฎฐพล
๓.๓ ญ. สุนิดา
๔. ศาสตราจารย์ แพทย์หญิง รัตนวดี แพทย์สตรีดีเด่นประจำปี ๒๕๕๔

ชั้นที่ ๖
สกุล ณ นคร เชื้อสาย พระยาเสนานุชิต (นุช)
บุตรธิดา นายรัตน์
หลานปู่ นายชม
๑. ช. ทักษ์
๒. ช. จงรัก
๓. ช. ภักดี
๔. ญ. ไม่ทราบชื่อ

ชั้นที่ ๖
สกุล ณ นคร เชื้อสาย พระยาเสนานุชิต (นุช)
ธิดา หลวงสุรินทรเสวี (สุวรรณ)
หลานปู่ พระวรคิรีรักษ์ (วร)
๑. ญ. สุจิตร
๒. ญ. ขวัญเรือน ภรรยา นายวาสนา วงศ์สุวรรณ มีบุตร คือ
๒.๑ ช. ภาสกร ณ นคร (ศุขเล็ก) (ใช้สกุลตามมารดา) ภรรยาชื่อ นาง พันทิพา (ภูวะปัจฉิม)
๒.๒ ช. อดิศร วงศ์สุวรรณ (ศุขน้อย) ภรรยาชื่อ นางชื่นชม (ยิ้มกำภู)
๒.๓ ช. วุฒิวร วงศ์สุวรรณ ภรรยาชื่อ นางคำศรี (สุนทรวัฒน์)

(๒๑๔)

 

รูปที่ ๖๑ ศาสตราจารย์ แพทย์หญิง รัตนวดี ณ นคร
แพทย์สตรีดีเด่นประจำปี ๒๕๕๔
ชั้นที่ ๖ ธิดา พลเรือโท ฉายแสง ณ นคร อดีตเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ
หลานปู่ พระยาคงคาธราธิบดี (พลอย ณ นคร)
ประวัติการศึกษา : วิทยาศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ ๑) มหาวิทยาลัยขอนแก่น, แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ ๑) มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ประกาศณียบัตรชั้นสูงวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก มหาวิทยาลัยมหิดล, วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์ แพทยสภา, DIPLOMA OF SPORT MEDICINE, FEDRATION INTERNATIONAL MEDICAL SPORTE (FIMS), วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติสซั่ม แพทยสภา, CERTIFICATE RESEARCH FELLOWSHIP IN RHEUMATOLOGY, UNIVERSITY OF PENNSYLVANIA, PHILADELPHIA, USA
ที่มาของภาพและข้อมูล : สมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์
(๒๑๕)
ชั้นที่ ๖
สกุล ณ นคร เชื้อสาย พระยาเสนานุชิต (นุช)
บุตร นายตรังค์
หลานปู่ พระวรคิรีรักษ์ (วร)
๑. ช. ปฐม
๒. ช. สมวงศ์
๓. ช. ทรงศรี

ชั้นที่ ๗
สกุล ณ นคร เชื้อสาย พระยาเสนานุชิต (นุช)
บุตรธิดา นายเจิม
หลานปู่ นายเอียดใหญ่
๑. ญ. พิกุล
๒. ญ. สุคนธ์
๓. ญ. ประจวบ
๔. ช. ประสิทธิ์
๕. ช. ปาน
๖. ญ. เครียด

ชั้นที่ ๗
สกุล ณ นคร เชื้อสาย พระยาเสนานุชิต (นุช)
บุตรธิดา นายหิรัญ
หลานปู่ นายเอียดนุ้ย
๑. ช. วิเชียร
๒. ช. มงคล
๓. ญ. ภิญญา เดิมชื่อ แต๋ มารดาชื่อ นางละม่อม
(๒๑๖)
๔. ญ. กระแสร์ เดิมชื่อ แส มารดาชื่อ นางละม่อม
๕. ช. บุญทรง มารดาชื่อ นางละม่อม ภรรยาชื่อ นางวันทนีย์ (วุธรา)
๖. ญ. สินธุ์ มารดาชื่อ นางละม่อม
๗. ญ. ปราณี เดิมชื่อ นี มารดาชื่อ นางเล็ก
๘. ญ. ประณีต เดิมชื่อ แนบ มารดาชื่อ นางเล็ก

ชั้นที่ ๗
สกุล ณ นคร เชื้อสาย พระยาเสนานุชิต (นุช)
บุตรธิดา นายป๊อก
หลานปู่ พระณรงค์วิชิต (เลื่อน)
๑. ช. ประวัติ
๒. ญ. ประวาท
๓. ช. ประวิทย์

ชั้นที่ ๗
สกุล ณ นคร เชื้อสาย พระยาเสนานุชิต (นุช)
บุตร นายโรจน์
หลานปู่ พระณรงค์วิชิต (เลื่อน)
๑. ช. ชลิต มีภรรยา ๒ คน คือ (๑) หม่อมหลวง เบญจมาศ (ชุมสาย) และ (๒) นางเกษแก้ว (จตุรปา)

ชั้นที่ ๗
สกุล ณ นคร เชื้อสาย พระยาเสนานุชิต (นุช)
บุตรธิดา นายบุญเรือง
หลานปู่ หลวงวิจารณ์อาวุธ (เลื่อง)
(๒๑๗)

 

รูปที่ ๖๒ คุณชลิต ณ นคร
อดีตนักเขียนมีชื่อ เจ้าของนามปากกา "รุ่งโรจน์ ณ นคร"
ชั้นที่ ๗ บุตร คุณโรจน์ ณ นคร
หลานปู่ พระณรงค์วิชิต (เลื่อน ณ นคร)
(๒๑๘)

๑. ญ. ประยูร ภรรยา นายจำรัส ชุ่มราษี
๒. ช. ศาสตราจารย์ ด็อกเตอร์ ประเสริฐ ภรรยาชื่อ นางเยาวลักษณ์ (ลีละชาติ) และ นางสมทรง (โหตระกิตย์)
๓. ช. ด็อกเตอร์ ประพฤทธิ์ ภรรยาชื่อ นางสรีลักษณ์ (คทวณิช)
๔. ญ. ประภา ภรรยา นายชลอ ถาวรนันท์
๕. ญ. ประไพ ภรรยา นายปราณี แจ้งเจนกิจ
๖. ญ. ประทุม
๗. ช. ประกฤติ
๘. ญ. ประวิช

 

ชั้นที่ ๗
สกุล ณ นคร เชื้อสาย พระยาเสนานุชิต (นุช)
บุตรธิดา นายสนิท
หลานปู่ ผู้เป็นบุตร นายจำเริญ

๑. ญ. ประคอง
๒. ช. สงวน
๓. ญ. ยู้อิ่น
๔. ญ. ยู้เอี่ยน
๕. ญ. ยู้อั้น

 

ชั้นที่ ๗
สกุล ณ นคร เชื้อสาย พระยาเสนานุชิต (นุช)
บุตรธิดา นาวาเอก โปร่ง
หลานปู่ ขุนอินทคิรี (ช้อย)

๑. ญ. ดรรชี (นิตย์) ภรรยา นายศิริพงศ์ วงษ์ไพบูลย์ มีบุตร คือ
๑.๑ ช. พงษ์พัฒน์
(๒๑๙)

 

รูปที่ ๖๓ ศาสตราจารย์ ด็อกเตอร์ ประเสริฐ ณ นคร
อดีตรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, อดีตปลัดทบวงมหาวิทยาลัย,
อดีตนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, อดีตนายกราชบัณฑิตยสถาน และ
นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๑ ผู้ประพันธ์คำร้องเพลงพระราชนิพนธ์
ชะตาชีวิต, ใกล้รุ่ง, ในดวงใจนิรันดร์, แว่ว และเกษตรศาสตร์
ชั้นที่ ๗ บุตร คุณบุญเรือง ณ นคร
หลานปู่ หลวงวิจารณ์อาวุธ (เลื่อง ณ นคร)
(๒๒๐)

 

(๒๒๑)

รูปที่ ๖๔ ด็อกเตอร์ ประพฤทธิ์ ณ นคร

ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการพลังงานท่านแรกของประเทศไทย ดำรงตำแหน่งระหว่าง วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๒๒ - ๓๐ กันยายน ๒๕๒๔ เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมประชุมเวทีระดับนานาชาติหลายครั้ง อาทิ องค์การสหประชาชาติ ฯลฯ ท่านสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยม ๖ ที่โรงเรียนพิริยาลัย จังหวัดแพร่ และ ชั้นมัธยม ๘ ที่โรงเรียน สวนกุหลาบวิทยาลัย ก่อนสอบชิงทุนเล่าเรียนหลวง ก.พ. ไปศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ได้รับปริญญาวิทยาศาสตร์บัญฑิต เกียรตินิยม ที่มหาวิทยาลัยลิเวอร์พูล ประเทศอังกฤษ จากนั้นศึกษาต่อในระดับปริญญาโท สาขาวิศวกรรมเคมี จากอิมพีเรียลคอลเลจลอนดอน ซึ่งถือเป็นสถาบันเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลกทางด้านวิทยาศาสตร์, วิศวกรรมศาสตร์, เทคโนโลยี และการแพทย์ จากนั้นศึกษาต่อจนจบปริญญาเอก ได้รับปริญญาวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขาเคมีเทคนิค จากมหาวิทยาลัยลอนดอน นอกจากนี้ยังได้รับพระราชทานยศร้อยเอกในกองทัพบกสหราชอาณาจักร จากสมเด็จพระเจ้าจอร์จที่ ๖ แห่งราชวงศ์อังกฤษ และได้รับเหรียญตรา M.B.E เชิดชูเกียรติจากการปฏิบัติภารกิจ ในหน่วยสืบราชการลับของฝ่ายสัมพันธมิตร และเป็นหนึ่งในขบวนการเสรีไทยในสมัยสงครามโลกครั้งที่ ๒ นอกจากนี้ท่านเคยเป็นอาจารย์สอนวิชาเคมี และวิศวกรรมเคมี ในมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศไทย ผู้ซึ่งโรงเรียนพิริยาลัย จังหวัดแพร่ นับถือเป็น ศิษย์เก่าดีเด่นที่สร้างเกียรติคุณให้กับโรงเรียนและประเทศชาติอเนกอนันต์ ดังปรากฏข้อมูลที่นำมาอ้างอิง

ชั้นที่ ๗ บุตร คุณบุญเรือง ณ นคร
หลานปู่ หลวงวิจารณ์อาวุธ (เลื่อง ณ นคร)

ที่มาของข้อมูล : โรงเรียนพิริยาลัย จังหวัดแพร่
ที่มาของรูปภาพและการปรับปรุงข้อมูล : คุณฟ้าดล ณ นคร
บุตรชายคนเดียวในจำนวนบุตรธิดา ๔ คน ของด็อกเตอร์ ประพฤทธิ์ ณ นคร

(๒๒๒)
๑.๒ ช. พัฒน์พงษ์
๑.๓ ช. พงษ์
๑.๔ ช. พัฒน์
๒. ช. นิกร เดิมชื่อ กนก
๓. พลเรือโท ศาสตราจารย์เกียรติคุณ จิตต์ ภรรยาชื่อ ศาสตราจารย์ ด็อกเตอร์ อุทัยรัตน์ (สงวนศักดิ์)
๔. ช. ปรีชา ภรรยาชื่อ รองศาสตราจารย์ สุภาพ (จันทหาร)
๕. ช. โหน่ง
๖. ช. สมศักดิ์ ภรรยาชื่อ นางรุ่งเพชร (ลิ้มดำรงค์)

ชั้นที่ ๗
สกุล ณ นคร เชื้อสาย พระยาเสนานุชิต (นุช)
บุตรธิดา นายพร้อม
หลานปู่ ขุนวิธานดรุกรรม (สุทธิ์)
๑. ญ. สมศรี
๒. ช. สุวรรณ
๓. ญ. สุพัตรา ภรรยา นายประยูร ตุลารักษ์ มีบุตร คือ
๓.๑ ช. ไชยยงค์
๓.๒ ช. นิมิต
๔. ญ. สุกานดา
๕. ญ. สุจิตรา
๖. ญ. สุชาดา
๗. ช. สุริยะ

ชั้นที่ ๗
สกุล ณ นคร เชื้อสาย พระยาเสนานุชิต (นุช)
บุตร นายประยูร
หลานปู่ ขุนวิธานดรุกรรม (สุทธิ์)
(๒๒๓)
๑. ช. ไชยรัตน์
๒. ช. ชัชวาล

ชั้นที่ ๗
สกุล ณ นคร เชื้อสาย พระยาเสนานุชิต (นุช)
บุตรธิดา นายพนม
หลานปู่ ขุนวิธานดรุกรรม (สุทธิ์)
๑. ญ. แพรวพรรณ
๒. ช. พรชัย
๓. ช. สนธยา
๔. ช. ชวลิต

ชั้นที่ ๗
สกุล ณ นคร เชื้อสาย พระยาเสนานุชิต (นุช)
บุตรธิดา นายอุเทน
หลานปู่ ขุนวิธานดรุกรรม (สุทธิ์)
๑. ช. ผดุง
๒. ช. ชวลิต
๓. ญ. เผ่าศรี

ชั้นที่ ๗
สกุล ณ นคร เชื้อสาย พระยาเสนานุชิต (นุช)
บุตรธิดา นายชุมแสง
หลานปู่ ขุนวิธานดรุกรรม (สุทธิ์)
๑. ช. ทรงชัย (อ๊อด)
(๒๒๔)
๒. ช. จักรพงศ์ (ไก่) เดิมชื่อ ธเนศ
๓. ช. จักรกฤษณ์ (นิด) เดิมชื่อ ชนิด
๔. ช. ฉัตรชัย (วัฒน์)
๕. ญ. อริยา (อ้อม)

ชั้นที่ ๗
สกุล ณ นคร เชื้อสาย พระยาเสนานุชิต (นุช)
บุตร นายประมูล
หลานปู่ ขุนวิธานดรุกรรม (สุทธิ์)
๑. ช. เธียรชัย (หนุน)
๒. ช. มณฑล (นก) เดิมชื่อ ไตรรงค์
๓. ช. พงษ์พันธุ์ (โป่ง)

ชั้นที่ ๗
สกุล ณ นคร เชื้อสาย พระยาเสนานุชิต (นุช)
บุตรธิดา นายสุเทพ
หลานปู่ ขุนวิธานดรุกรรม (สุทธิ์)
๑. ญ. ประไพพรรณ (ประ)
๒. ช. ธีรพจน์ (พจน์)
๓. ช. ธีรวิทย์ (วิทย์)
๔. ช. ทวีศักดิ์ (ศักดิ์)

ชั้นที่ ๗
สกุล ณ นคร เชื้อสาย พระยาเสนานุชิต (นุช)
บุตรธิดา นายโชคดี
หลานปู่ นายเอียด
(๒๒๕)

๑. ญ. ชลลัดดา
๒. ช. รณชัย
๓. ช. ทวีศักดิ์
๔. ญ. เนตรณพิศ
๕. ช. เอกกะสิทธิ์

 

ชั้นที่ ๗
สกุล ณ นคร เชื้อสาย พระยาเสนานุชิต (นุช)
บุตรธิดา นายวันชัย
หลานปู่ พระรัฐกิจวิจารณ์ (สวาสดิ์)

๑. ช. ธงชัย ใช้นามสกุล รัฐกิจวิจารณ์ ณ นคร ภรรยาชื่อ นางบุญนาก
๒. ญ. สำรวล (รวล)
๓. ช. ศรีวรรณา (ศรี)
๔. ช. สำเริง (เริง)
๕. ช. เรืองชัย (อี๊ด) ภรรยาชื่อ นางจงกลณี (วัฒนกุล)
๖. ญ. สุธิดา (เภา)
๗. ช. อุดมชัย (ไข่) ภรรยาชื่อ นางศิวภา (อุดแก้ว)

 

ชั้นที่ ๗
สกุล ณ นคร เชื้อสาย พระยาเสนานุชิต (นุช)
บุตรธิดา นายชิน
หลานปู่ พระรัฐกิจวิจารณ์ (สวาสดิ์)

นายชิน มีภรรยา ๒ คน ภรรยาคนที่ ๑ ชื่อ นางเสงี่ยม (โกไศยกานนท์) มีบุตรธิดา คือ
๑. ช. สุรพล (แค๊ด)
๒. ช. กิติ (หวาด) ภรรยา ชื่อนางฉาย
(๒๒๖)
๓. ญ. อุไรวรรณ (ติ๋ม) ภรรยา นายเจริญ กฤษณายุทธ มีบุตรธิดา คือ
๓.๑ ช. โปร่ง
๓.๒ ช. ปุ๊ก
๓.๓ ญ. จรินภรณ์ (ก๋อย)
๓.๔ ญ. ชุติมา (แป๊ะ)
๔. ช. สันติ (หงบ)
๕. ญ. สุดเสงี่ยม (น้อย) ภรรยา นายพิชัย (ทองคำ) มีบุตร คือ
๕.๑ ช. ธนวัฒน์ (เอก)
๕.๒ ช. ธีระวุฒิ (โอ๊ก)

ภรรยาคนที่ ๒ ชื่อ นางน้อย มีบุตรธิดา คือ

๑. ช. อำนาจ (ไข่) ภรรยา ชื่อนางกรรณิกา
๒. ญ. จงกล (ติ่ง)
๓. ช. รัฐพงศ์ (ทอง) ภรรยาชื่อ นางธันชนกย์ (ศักดิ์สุรีย์มงคล)
๔. ช. ขรรค์ชัย (ปอนด์) ภรรยาชื่อ นางวัชราภรณ์ (พวงพันธุ์)

ชั้นที่ ๗
สกุล ณ นคร เชื้อสาย พระยาเสนานุชิต (นุช)
บุตรธิดา นายประภาส
หลานปู่ พระรัฐกิจวิจารณ์ (สวาสดิ์)
๑. ช. ไกลวัลย์ ใช้นามสกุล รัฐกิจวิจารณ์
๒. ญ. ครรชิต (ติ๋ม) ใช้นามสกุล รัฐกิจวิจารณ์ ภรรยา นายสถาน สุธาพันธ์ มีบุตร คือ
๒.๑ ช. ดิเรก (แก๊ป)
๒.๒ ช. เอนกวิทย์
๓. ญ. สิรี (เปี๊ยก) มีบุตรธิดา ภรรยา นายประยงค์ (รัตนาพร) มีบุตรธิดา คือ
๓.๑ ช. อาทิตย์ (เอ๊ดดี้)
๓.๒ ญ. ทิพยา (โอ๊)
๓.๓ ญ. ปาริชาติ (อุ๊)
(๒๒๗)
๔. ญ. งามขำ (แต๋ม) ภรรยา Mr. Arturo Divok Hornung มีบุตร คือ
๔.๑ ช. Frank
๔.๒ ช. Phillip
๕. ช. ปราโมทย์ (ต๋อม) ใช้นามสกุล รัฐกิจวิจารณ์

ชั้นที่ ๗
สกุล ณ นคร เชื้อสาย พระยาเสนานุชิต (นุช)
บุตรธิดา นายพังงา
หลานปู่ พระรัฐกิจวิจารณ์ (สวาสดิ์)
๑. ญ. สุภาพ (ภา) ภรรยา นายจู ชละเอม มีบุตรธิดา คือ
๑.๑ ญ. ขวัญใจ (เจี๊ยบ)
๑.๒ ช. เอนกบุญ (โจ้)
๑.๓ ช. ธนพัฒน์ (ใหญ่)
๒. ญ. นัยนา ชื่อเดิม สุพรรณ (พัน) ภรรยา นายสมชาย ขวัญเจริญ มีธิดา คือ
๒.๑ ญ. มีนา
๓. ญ. ลัดดา (ดา) ภรรยา นายปรีชา วงศ์กูล มีบุตรธิดา คือ
๓.๑ ช. ชาติวุฒิ (วุฒิ)
๓.๒ ญ. ชาดา (ก้อย)
๓.๓ ญ. เปรมฤดี
๔. ญ. ปัญชลี ชื่อเดิม ปราณี (แต๋ว) ภรรยา นายพละ สุขเวช มีบุตรธิดา คือ
๔.๑ ช. ประพล (เอก)
๔.๒ ญ. สุนัจฐา (เอ)
๕. ญ. พรทิพย์ (ต้อย) ภรรยา นายพิทยา ศรัทธา มีธิดา คือ
๕.๑ ญ. วิลาวัลย์ (ลูกหยี)
๕.๒ ญ. ณฐินี (ลูกหว้า)
๕.๓ ญ. สิตา (ลูกหวาย)
๖. ช. สุทธิพงศ์ (ต่อ) ใช้นามสกุล รัฐกิจวิจารณ์ ณ นคร ภรรยาชื่อ นางสุชาดา (เบญจมาศ)
๗. ญ. เภาพงา (ตุ่ม)
(๒๒๘)
๘. พันโท ยงยุทธ (ต๋อง) ใช้นามสกุล รัฐกิจวิจารณ์ ณ นคร ภรรยาชื่อ นางอุไรวรรณ
๙. ญ. พจนา (แมว) ภรรยา นายวิชัย ลีสุขสันต์ มีบุตรธิดา คือ
๙.๑ ญ. ทิพย์วารี (ดาว)
๙.๒ ญ. ฝนทิพย์ (เดือน)
๙.๓ ช. คงฤทธิ์ (เมฆ)
๑๐. ช. นินนาท ใช้นามสกุล รัฐกิจวิจารณ์ ณ นคร ภรรยาชื่อ นางอรุณี
๑๑. ญ. ศุลีมาศ (ต๋อย) ภรรยา นายเจอดศักดิ์ ละอองศรี มีธิดา คือ
๑๑.๑ ญ. ศตศิริ (เบญ)
๑๑.๒ ญ. นิธิวดี (บิว)
๑๑.๓ ญ. ตวงรัก (โบว์)
๑๒. ญ. วัลภา (หน่า) ภรรยา นายโสนัล แจ้งมณี มีธิดา คือ
๑๒.๑ ญ. พรพิมล (แอ๊ป)
๑๒.๒ ญ. ฐิติภรณ์ (ก๋อย)
๑๓. ญ. เทียนทิพย์ (เทียน) มีบุตร คือ
๑๓.๑ ช. สืบสกุล ใช้นามสกุล รัฐกิจวิจารณ์ ณ นคร
๑๔. ช. พรชัย (เติบ) ใช้นามสกุล รัฐกิจวิจารณ์ ณ นคร
๑๕. ญ. นิภาพร (แจ๋ว) ภรรยา นายแพทย์ วิฑูรย์ ปิติเกื้อกูล มีธิดา คือ
๑๕.๑ ญ. พาคนึง (แอ้ม)
๑๖. ญ. พร้อมจิตต์ (กุ๊กไก่) ภรรยา นายฐานันดร กานยะคามิน มีบุตรธิดา คือ
๑๖.๑ ช. สิบศร (เกลือ)
๑๖.๒ ญ. สร้อยสม (น้ำเพชร)

ชั้นที่ ๗
สกุล ณ นคร เชื้อสาย พระยาเสนานุชิต (นุช)
บุตรธิดา นายปราจิณ
หลานปู่ พระรัฐกิจวิจารณ์ (สวาสดิ์)
๑. ญ. ธิดา ภรรยา นายนรศักดิ์ จุลรัตน์ มีบุตรธิดา คือ
๑.๑ ช. วรพจน์ (เอก)
๑.๒ ญ. ขวัญสกุล (น้อง)
(๒๒๙)

๒. ช. ปราโมทย์ ภรรยาชื่อ นางประทุม
๓. พันจ่าอากาศเอก ประพณย์ ภรรยาชื่อ นางเพชรทอง (สรรพวุธ)
๔. ช. ประมาณ ภรรยาชื่อ นางต๋อย (พัฒนากร)
๕. ช. สุพจน์
๖. พันจ่าอากาศโทหญิง ยุพดี (นิด)

 

ชั้นที่ ๗
สกุล ณ นคร เชื้อสาย พระยาเสนานุชิต (นุช)
บุตรธิดา นายทวยหาญ
หลานปู่ พระรัฐกิจวิจารณ์ (สวาสดิ์)

๑. ช. ทวยเทพ (เปี๊ยก) ใช้นามสกุล รัฐกิจวิจารณ์ ณ นคร มารดาชื่อ นางประเทือง
๒. ญ. ธารทิพย์ (ปุย) ใช้นามสกุล รัฐกิจวิจารณ์ ณ นคร มารดาชื่อ นางเยาวภา

 

ชั้นที่ ๗
สกุล ณ นคร เชื้อสาย พระยาเสนานุชิต (นุช)
บุตรธิดา นายวิจารณ์
หลานปู่ พระรัฐกิจวิจารณ์ (สวาสดิ์)

๑. ญ. ทิพย์วรรณ์ (แจ๋ว) ใช้นามสกุล รัฐกิจวิจารณ์ ณ นคร ภรรยา จ่าอากาศโท ทนงศักดิ์ มิลินทรางกูล มีบุตรธิดา คือ
๑.๑ ญ. ธนิศา (โอ)
๑.๒ ช. ธนพล (เอ)
๑.๓ ช. กรพล (อ่ำ)
๑.๔ ญ. อารยา (อ๊อฟ)
๒. ช. อรรถพันธ์ (อ้อน)
๓. ญ. นภาภรณ์ (แอ๊ด)
๔. พันจ่าเอก สมชาย (หมู)
(๒๓๐)
๕. ญ. ศิริพร (แอ๋ว) มีบุตรธิดา คือ
๕.๑ ช. จักรพันธ์ (เพชร)
๕.๒ ญ. หฤทัยชนก (พลอย)
๕.๓ ช. พีช
๖. ญ. พรทิพย์ (อีด) มีบุตร คือ
๖.๑ ช. โอม
๗. ญ. แววตา (เล็ก) ภรรยา นายอิสเรศ เจนศุภการ มีบุตรธิดา คือ
๗.๑ ญ. พภัสสร (มุก)
๗.๒ ช. ชินกฤต

ชั้นที่ ๗
สกุล ณ นคร เชื้อสาย พระยาเสนานุชิต (นุช)
บุตรธิดา นายอรรถ
หลานปู่ พระรัฐกิจวิจารณ์ (สวาสดิ์)
๑. ญ. อรรถพันธ์ (อวบ) ภรรยา ร้อยตำรวจตรี เฉลิม เวชรังษีสกุล มีบุตรธิดา คือ
๑.๑ ช. สุวพร
๑.๒ ญ. พรพิมล
๑.๓ ช. สุวิช
๑.๔ ญ. เสาวลักษณ์
๒. ญ. อรรถนา (แดง) ภรรยา นายธรรมนูญ เลขะกุล มีบุตรธิดา คือ
๒.๑ ญ. ฉัตรฤทัย (ฉัตร)
๒.๒ ญ. เมฑิตย์ (เม)
๒.๓ ญ. ปานฤทัย (ปาน)
๒.๔ ญ. อุษณีย์ (นุ้ย)
๒.๕ ช. ธนาฤทธิ์ (ชาย)
๒.๖ ญ. ธนวดี (หญิง)
๓. ช. อรรถทนง (อึ่ง) ใช้นามสกุล รัฐกิจวิจารณ์ ณ นคร ภรรยาชื่อ นางชุติมา (เพชรพิมล)
๔. ช. องอาจ (อ่าง) ใช้นามสกุล รัฐกิจวิจารณ์ ณ นคร ภรรยาชื่อ นางอุมา (น้อยสุภาพ)
(๒๓๑)

๕. ญ. อรุณศรี (อิด) ภรรยา นายนิมะ ฮะยีนิอาลี มีบุตรธิดา คือ
๕.๑ ญ. รจเรจ
๕.๒ ช. อนัส
๕.๓ ญ. นัสริน
๖. ช. อิทธิพล (อ๋อย) ใช้นามสกุล รัฐกิจวิจารณ์ ณ นคร ภรรยาชื่อ นางเฉลียว (เผ่าสิงห์หา)
๗. ญ. อรนุช (อ้อย) ภรรยา นายสมคิด โสพันธ์ มีบุตร คือ
๗.๑ ช. ปรเมศวร์
๘. ญ. อารีย์ (อี้ด) ภรรยา จ่าสิบตรี สถาพร อวยพร มีบุตรธิดา คือ
๘.๑ ญ. เนตรชนก
๘.๒ ช. สุรเชษฐ์
๙. ช. โอภาส (อุก) ใช้นามสกุล รัฐกิจวิจารณ์ ณ นคร ภรรยาชื่อ นางจันทนา (อิริยะตระกูลทอง)
๑๐. ช. อดิศักดิ์ (โอ่ง) ใช้นามสกุล รัฐกิจวิจารณ์ ณ นคร ภรรยาชื่อ นางสุรางค์

 

ชั้นที่ ๗
สกุล ณ นคร เชื้อสาย พระยาเสนานุชิต (นุช)
ธิดา นายแพทย์ นัฐพงศ์
หลานปู่ พระรัฐกิจวิจารณ์ (สวาสดิ์)

๑. ญ. อัญธยา ภรรยา นายแพทย์ สรายุทธ นิ่มละไม มีบุตรธิดา คือ
๑.๑ ช. สารัตน์ (ปูเป้)
๑.๒ ญ. พรกรัณย์ (ป๋องแป๋ง)

 

ชั้นที่ ๗
สกุล ณ นคร เชื้อสาย พระยาเสนานุชิต (นุช)
บุตรธิดา พันเอก (พิเศษ) วัฒน
หลานปู่ พระรัฐกิจวิจารณ์ (สวาสดิ์)
(๒๓๒)

๑. พลเรือโท ด็อกเตอร์ วิทวัส (หน่อย) ภรรยาชื่อ นางเพ็ญลักษณ์ (สุขจิตต์กลม)
๒. ช. บดินทร์ (หนุ่ย) ภรรยาชื่อ นางอริสรา
๓. ญ. อภิรดี (นิ่ม) ภรรยา นายสมพงศ์ ตันเจริญผล มีบุตร คือ
๓.๑ ช. ภูมิพงศ์
๔. ช. กษิดิศ (นุ่ม) ภรรยาชื่อ นางนวลนาท
๕. ช. ธเนศ

 

ชั้นที่ ๗
สกุล ณ นคร เชื้อสาย พระยาเสนานุชิต (นุช)
บุตรธิดา นายประสิทธิ์
หลานปู่ นายโสม

๑. ช. สุรพงศ์ ภรรยาชื่อ นางสุมล
๒. ญ. วลัยภรณ์
๓. ช. กฤษดา ภรรยาชื่อ นางนงเยาว์
๔. ญ. รติยา ภรรยา นายพงษ์ศักดิ์ สุขมาก มีธิดา คือ
๔.๑ ญ. อรสา (ออม)
๔.๒ ญ. อริสา (เอม)

 

ชั้นที่ ๗
สกุล ณ นคร เชื้อสาย พระยาเสนานุชิต (นุช)
บุตร นายประวัติ
หลานปู่ นายนิพงษ์

๑. ช. พัฒนโชติ (หนึ่ง)
๒. ช. สุพชร (น้อย) ภรรยาชื่อ นางจันทรัตน์ (หญิง) (แสงสว่าง)
๓. ช. ณัฏฐพล (นัด)


(๒๓๓)
ชั้นที่ ๗
สกุล ณ นคร เชื้อสาย พระยาเสนานุชิต (นุช)
บุตรธิดา นายสุดจิตต์
หลานปู่ หลวงวรพิตรกรณีย์ (ส้มอ๋อง)
๑. ญ. ผ่องแผ้ว
๒. ช. ด็อกเตอร์ วีรชัย
๓. ญ. วัฒนา
๔. ช. สิทธิชัย
๕. ญ. เบญจวรรณ

ชั้นที่ ๗
สกุล ณ นคร เชื้อสาย พระยาเสนานุชิต (นุช)
บุตรธิดา นายอ่วม
หลานปู่ นายขำ
๑. ญ. เอื้อศรี ภรรยา นายแก้ว แย้มบุญเรือง มีบุตรธิดา คือ
๑.๑ ช. ไกรฤกษ์
๑.๒ ช. เจี๊ยบ
๑.๓ ช. กิจเจริญ
๑.๔ ญ. ใจเจริญ
๒. ญ. กชกร ภรรยา เรือตรี สังวร สุทธิสานนท์ มีบุตรธิดา คือ
๒.๑ พันตรี กิติพัฒน์
๒.๒ ญ. อัจฉราพร
๓. ช. พหล
๔. ญ. ครองอบรม ภรรยา พันตำรวจเอก จินตนา อันติมานนท์ มีบุตรธิดา คือ
๔.๑ ญ. สิรินทรา
๔.๒ ช. จินตมัย
๕. ญ. ภัสราภรณ์ ภรรยา นายแพทย์ จินดา สุริยะอาภา มีบุตร คือ
๕.๑ ช. เสกสม
๖. ช. อำพล

(๒๓๔)

 

รูปที่ ๖๕ ด็อกเตอร์ วีรชัย ณ นคร
อดีตผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ และที่ปรึกษาสำนักงาน
ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ด้านพฤกษศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
ชั้นที่ ๗ บุตร คุณสุดจิตต์ ณ นคร
หลานปู่ หลวงวรพิตรกรณีย์ (ส้มอ๋อง)
(๒๓๕)
ชั้นที่ ๗
สกุล ณ นคร เชื้อสาย พระยาเสนานุชิต (นุช)
บุตร นายเลื่อน
หลานปู่ นายขำ
๑. ช. บรรจบ ภรรยาชื่อ นางปทุม

ชั้นที่ ๗
สกุล ณ นคร เชื้อสาย พระยาเสนานุชิต (นุช)
ธิดา นายจำลอง
หลานปู่ นายแฉ่ง
๑. ญ. ณัฐกานต์
๒. ญ. ศศิประภา
๓. ญ. ปุณพรรณ
๔. ญ. กันญาภรณ์

ชั้นที่ ๗
สกุล ณ นคร เชื้อสาย พระยาเสนานุชิต (นุช)
บุตรธิดา นายชลอ
หลานปู่ นายแฉ่ง
๑. ญ. สุมาลี
๒. ช. ปรีชา
๓. ช. อุทัย
๔. ช. สมภพ
๕. ญ. นิตยา มี บุตรธิดา คือ
๕.๑ ช. เอกเทพ ณ นคร ใช้สกุล ตามมารดา และ ๕.๒ ญ. อภิญญา อยู่คง
๖. ญ. อารีย์
๗. ช. กอบชัย
๘. ญ. เกื้อกูล

(๒๓๖)
ชั้นที่ ๗
สกุล ณ นคร เชื้อสาย พระยาเสนานุชิต (นุช)
บุตรธิดา นายอำพล
หลานปู่ นายแฉ่ง
๑. ช. อัมพร
๒. ญ. อรวรรณ
๓. ช. สุวัฒน์
๔. ช. วิเชียร
๕. ช. กิตติ
๖. ช. สถาพร
๗. ช. วิสิต

ชั้นที่ ๗
สกุล ณ นคร เชื้อสาย พระยาเสนานุชิต (นุช)
บุตรธิดา นายจิระพงศ์
หลานปู่ นายแพรว
๑. ญ. แพรวศิริ
๒. ช. วรัตม์
๓. ช. วรพงศ์

ชั้นที่ ๗
สกุล ณ นคร เชื้อสาย พระยาเสนานุชิต (นุช)
บุตร พลเรือเอก สุริยา
หลานปู่ พลเรือโท ฉายแสง
๑. ช. พลวัต ภรรยาชื่อ นางสิณัฐปภรณ์ (เพิ่มพูนพัฒนา)
๒. ช. พิชญา
๓. ช. ภัทริส

(๒๓๗)
ชั้นที่ ๘
สกุล ณ นคร เชื้อสาย พระยาเสนานุชิต (นุช)
บุตรธิดา นายวิเชียร
หลานปู่ นายหิรัญ
๑. ช. ปรีชา
๒. ช. สามารถ
๓. ช. องอาจ
๔. ญ. ทวีลาภ
๕. ช. สมโชค
๖. ช. สมบัติ
๗. ช. สมพงศ์
๘. ช. โลหะ
๙. ช. ชัยยะ

ชั้นที่ ๘
สกุล ณ นคร เชื้อสาย พระยาเสนานุชิต (นุช)
ธิดา นายมงคล
หลานปู่ นายหิรัญ

๑. ญ. ประคอง

ชั้นที่ ๘
สกุล ณ นคร เชื้อสาย พระยาเสนานุชิต (นุช)
บุตรธิดา นายบุญทรง
หลานปู่ นายหิรัญ
๑. ช. ตุลา
๒. ช. ธันวา
๓. ญ. ขนิษฐา วิสุทธิธรรม
๔. ญ. อิสรา เด่นดวง

(๒๓๘)
ชั้นที่ ๘
สกุล ณ นคร เชื้อสาย พระยาเสนานุชิต (นุช)
บุตร นายชลิต
หลานปู่ นายโรจน์
นายชลิต มีภรรยา ๒ คน ภรรยาคนที่ ๑ ชื่อ หม่อมหลวง เบญจมาศ (ชุมสาย) มีบุตร คือ
๑. ช. เชษฐา (ช้าง) ภรรยาชื่อ (๑) นางสิริกร (พุกกะณะสุต) แยกทางกัน และ (๒) นางโสภา (ศิวิลัย) ไม่มีบุตร
๒. ช. นุชนินทร์ (เสือ) ภรรยาชื่อ ชนินท์ภัค (ชุ) (ชื่นบาน)
๓. ร้อยตรี บูชิต (กระทิง) ภรรยาชื่อ นางประไพ (ถิ่นทวี)

ภรรยาคนที่ ๒ ชื่อ นางเกษแก้ว (จตุรปา) มีบุตร คือ

๑. ร้อยตรี ปิยทัสสน์ (นิด) ภรรยาชื่อ สุจนีย์ (ป้อ) (ไตรวิลาศ )
๒. ร้อยโท รัชตพล (แน็ต) ภรรยาชื่อ นางขนิษฐา (เอ๋) (ผลมะขาม)

ชั้นที่ ๘
สกุล ณ นคร เชื้อสาย พระยาเสนานุชิต (นุช)
บุตรธิดา ศาสตราจารย์ ด็อกเตอร์ ประเสริฐ
หลานปู่ นายบุญเรือง
๑. ช. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ด็อกเตอร์ ปิยพร (โป้ง) นางเยาวลักษณ์ เป็นมารดา ภรรยาชื่อ นางรุ่งรังษี
๒. ญ. เสมอใจ นางสมทรง เป็นมารดา ภรรยา นายวัฒนา บุญวิรัตน์ มีบุตร คือ
๒.๑ ช. ณัช
๒.๒ ช. ศรณ์

ชั้นที่ ๘
สกุล ณ นคร เชื้อสาย พระยาเสนานุชิต (นุช)
บุตรธิดา ด็อกเตอร์ ประพฤทธิ์
หลานปู่ นายบุญเรือง
(๒๓๙)
๑. ญ. แสงเดือน ภรรยา นายแพทย์ เอก พงศ์ไพโรจน์ มีบุตรธิดา คือ
๑.๑ ญ. ขวัญชนก
๑.๒ ช. กิตติธัช
๒. ญ. เต็มดวง
๓. ญ. เรืองดาว ภรรยา นายนิธิ กาญจนเทพ มีบุตรธิดา คือ
๓.๑ ช. นเรศ
๓.๒ ญ. นริศา
๔. ช. ฟ้าดล ภรรยาชื่อ นางอรณี (สุปาลนันท์)

ชั้นที่ ๘
สกุล ณ นคร เชื้อสาย พระยาเสนานุชิต (นุช)
บุตร พลเรือโท ศาสตราจารย์เกียรติคุณ จิตต์
หลานปู่ นาวาเอก โปร่ง
๑. ช. ชุมพร ภรรยาชื่อ นางปภัสสิริย์ (พงษ์พานิช)
๒. ช. ชุมศักดิ์ ภรรยาชื่อ นางปัทมาพร (ศิริผลวุฒิชัย)

ชั้นที่ ๘
สกุล ณ นคร เชื้อสาย พระยาเสนานุชิต (นุช)
บุตร นายสุวรรณ
หลานปู่ นายพร้อม
๑. ช. สุเชษฐ์

ชั้นที่ ๘
สกุล ณ นคร เชื้อสาย พระยาเสนานุชิต (นุช)
บุตรธิดา นายสุริยะ
หลานปู่ นายพร้อม
(๒๔๐)
๑. ช. กฤษณล
๒. ญ. จินต์กนก

ชั้นที่ ๘
สกุล ณ นคร เชื้อสาย พระยาเสนานุชิต (นุช)
บุตรธิดา นายธงชัย
หลานปู่ นายวันชัย
๑. ช. ปิยะ (โอ๋) ใช้นามสกุล รัฐกิจวิจารณ์ ณ นคร ภรรยาชื่อ นางเกษมณี (นันทรัตนพงศ์)
๒. ช. ธนภูมิ (โอ๊ะ) ใช้นามสกุล รัฐกิจวิจารณ์ ณ นคร ภรรยาชื่อ นางนันทนา (เสียงแจ่มใส) และ นางศุภวรรณ
๓. ช. ธนรัฐ (เอ๊ะ) ใช้นามสกุล รัฐกิจวิจารณ์ ณ นคร ภรรยาชื่อนางมาลัย (โภคสมบูรณ์)
๔. ช. เทพรัฐ (เอ๋) ใช้นามสกุล รัฐกิจวิจารณ์ ณ นคร ภรรยาชื่อ นางอรัญญา (บุญคำภา) และ นางรัชนีกร (อมตาริยะกุล)
๕. ญ. พุทธรักษา (อ้อ) ใช้นามสกุล รัฐกิจวิจารณ์ ณ นคร

ชั้นที่ ๘
สกุล ณ นคร เชื้อสาย พระยาเสนานุชิต (นุช)
บุตร นายเรืองชัย
หลานปู่ นายวันชัย
๑. ช. รัชเฎดร์ (บอลล์)
๒. ช. ภาคภูมิ (กอล์ฟ) ภรรยาชื่อ นางธนภรณ์

ชั้นที่ ๘
สกุล ณ นคร เชื้อสาย พระยาเสนานุชิต (นุช)
บุตรธิดา นายอุดมชัย
หลานปู่ นายวันชัย
(๒๔๑)

๑. ช. อมรชัย (โจ้)
๒. ญ. แพรวไพลิน (จ๋า)

 

ชั้นที่ ๘
สกุล ณ นคร เชื้อสาย พระยาเสนานุชิต (นุช)
บุตรธิดา นายกิติ
หลานปู่ นายชิน

๑. ช. ปกรณ์ (ป๊อก)
๒. ญ. พรพิทย์ (ยุ้ย)

 

ชั้นที่ ๘
สกุล ณ นคร เชื้อสาย พระยาเสนานุชิต (นุช)
ธิดา นายสันติ
หลานปู่ นายชิน

๑. ญ. ดุจดาว (เดือน)

 

ชั้นที่ ๘
สกุล ณ นคร เชื้อสาย พระยาเสนานุชิต (นุช)
บุตรธิดา นายอำนาจ
หลานปู่ นายชิน

๑. ช. ธีระพันธ์
๒. ญ. อรทัย


(๒๔๒)
ชั้นที่ ๘
สกุล ณ นคร เชื้อสาย พระยาเสนานุชิต (นุช)
บุตรธิดา นายรัฐพงค์
หลานปู่ นายชิน
๑. ช. ศิขรินทร์ (เพชร)
๒. ญ. กฤษิยาภรณ์ (ปิ่น)

ชั้นที่ ๘
สกุล ณ นคร เชื้อสาย พระยาเสนานุชิต (นุช)
บุตรธิดา นายขรรค์ชัย
หลานปู่ นายชิน
๑. ญ. วชิรภา
๒. ช. ศุภกร

ชั้นที่ ๘
สกุล ณ นคร เชื้อสาย พระยาเสนานุชิต (นุช)
บุตรธิดา นายสุทธิพงศ์
หลานปู่ นายพังงา
๑. ญ. พงศ์ธิดา (หญิง) ใช้นามสกุล รัฐกิจวิจารณ์ ณ นคร
๒. ช. ราชพงศ์ (เอ๋) ใช้นามสกุล รัฐกิจวิจารณ์ ณ นคร
๓. ช. มาศพงศ์ (โอ๋) ใช้นามสกุล รัฐกิจวิจารณ์ ณ นคร
๔. ช. สิทธิโชค (อ๊อฟ) ใช้นามสกุล รัฐกิจวิจารณ์ ณ นคร
๕. ญ. พงศ์สุดา (เอิง) ใช้นามสกุล รัฐกิจวิจารณ์ ณ นคร
๖. ญ. อิงทุอร (อิง) ใช้นามสกุล รัฐกิจวิจารณ์ ณ นคร
๗. ญ. อินถนอม (อ้อ) ใช้นามสกุล รัฐกิจวิจารณ์ ณ นคร

(๒๔๓)

ชั้นที่ ๘
สกุล ณ นคร เชื้อสาย พระยาเสนานุชิต (นุช)
บุตรธิดา พันโท ยงยุทธ
หลานปู่ นายพังงา

๑. ช. ยุทธการ (ตั้ม) ใช้นามสกุล รัฐกิจวิจารณ์ ณ นคร
๒. ญ. วันวิสา (พีท) ใช้นามสกุล รัฐกิจวิจารณ์ ณ นคร
๓. ญ. พุธธิดา (หวาน) ใช้นามสกุล รัฐกิจวิจารณ์ ณ นคร

 

ชั้นที่ ๘
สกุล ณ นคร เชื้อสาย พระยาเสนานุชิต (นุช)
บุตร นายนินนาท
หลานปู่ นายพังงา

๑. ช. สว่างพงศ์ (กอล์ฟ) ใช้นามสกุล รัฐกิจวิจารณ์ ณ นคร
๒. ช. ณัฐพงศ์ (ต้น) ใช้นามสกุล รัฐกิจวิจารณ์ ณ นคร
๓. ช. ทรงวุฒิ (ตั้ม) ใช้นามสกุล รัฐกิจวิจารณ์ ณ นคร

 

ชั้นที่ ๘
สกุล ณ นคร เชื้อสาย พระยาเสนานุชิต (นุช)
บุตร นายปราโมทย์
หลานปู่ นายปราจีณ

๑. ช. มาโนช (กบ) ใช้นามสกุล รัฐกิจวิจารณ์ ณ นคร
๒. ช. มนัส (กุ้ง) ใช้นามสกุล รัฐกิจวิจารณ์ ณ นคร
๓. ช. มนูญ (นุ้ย) ใช้นามสกุล รัฐกิจวิจารณ์ ณ นคร


(๒๔๔)
ชั้นที่ ๘
สกุล ณ นคร เชื้อสาย พระยาเสนานุชิต (นุช)
ธิดา พันจ่าอากาศเอก ประพณย์
หลานปู่ นายปราจีณ
๑. ญ. พะยอม (เกตุ) ใช้นามสกุล รัฐกิจวิจารณ์ ณ นคร

ชั้นที่ ๘
สกุล ณ นคร เชื้อสาย พระยาเสนานุชิต (นุช)
ธิดา นายประมาณ
หลานปู่ นายปราจีณ
๑. ญ. มลฤดี (มด) ใช้นามสกุล รัฐกิจวิจารณ์ ณ นคร
๒. ญ.นฤมล (มัส) ใช้นามสกุล รัฐกิจวิจารณ์ ณ นคร
๓. ญ. ดวงกมล (มิ้ว) ใช้นามสกุล รัฐกิจวิจารณ์ ณ นคร

ชั้นที่ ๘
สกุล ณ นคร เชื้อสาย พระยาเสนานุชิต (นุช)
บุตร นายทวยเทพ
หลานปู่ นายทวยหาญ
๑. ช. ปนัสย์ ใช้นามสกุล รัฐกิจวิจารณ์ ณ นคร

ชั้นที่ ๘
สกุล ณ นคร เชื้อสาย พระยาเสนานุชิต (นุช)
บุตร นายอรรถพันธ์
หลานปู่ นายวิจารณ์
(๒๔๕)

๑. ช. อนิรุทธิ์ (โอ๊ต)

 

ชั้นที่ ๘
สกุล ณ นคร เชื้อสาย พระยาเสนานุชิต (นุช)
บุตร นายอรรถทนง
หลานปู่ นายอรรถ

๑. ช. อภิชาต ใช้นามสกุล รัฐกิจวิจารณ์ ณ นคร
๒. ช. อรรถรส ใช้นามสกุล รัฐกิจวิจารณ์ ณ นคร

 

ชั้นที่ ๘
สกุล ณ นคร เชื้อสาย พระยาเสนานุชิต (นุช)
บุตรธิดา นายองอาจ
หลานปู่ นายอรรถ

๑. ญ. เอกอนงค์ ใช้นามสกุล รัฐกิจวิจารณ์ ณ นคร
๒. ช. อภิรักษ์ ใช้นามสกุล รัฐกิจวิจารณ์ ณ นคร
๓. ญ. น้ำทิพย์ ใช้นามสกุล รัฐกิจวิจารณ์ ณ นคร

 

ชั้นที่ ๘
สกุล ณ นคร เชื้อสาย พระยาเสนานุชิต (นุช)
ธิดา นายอิทธิพล
หลานปู่ นายอรรถ

๑. ญ. นัฐพร ใช้นามสกุล รัฐกิจวิจารณ์ ณ นคร


(๒๔๖)
ชั้นที่ ๘
สกุล ณ นคร เชื้อสาย พระยาเสนานุชิต (นุช)
บุตรธิดา นายโอภาส
หลานปู่ นายอรรถ
๑. ช. วิทวัส ใช้นามสกุล รัฐกิจวิจารณ์ ณ นคร
๒. ญ. จันทวรรณ ใช้นามสกุล รัฐกิจวิจารณ์ ณ นคร

ชั้นที่ ๘
สกุล ณ นคร เชื้อสาย พระยาเสนานุชิต (นุช)
บุตรธิดา นายอดิศักดิ์
หลานปู่ นายอรรถ
๑. ช. กิติ ใช้นามสกุล รัฐกิจวิจารณ์ ณ นคร
๒. ญ. สุนิสา ใช้นามสกุล รัฐกิจวิจารณ์ ณ นคร
๓. ญ. ภารวี ใช้นามสกุล รัฐกิจวิจารณ์ ณ นคร

ชั้นที่ ๘
สกุล ณ นคร เชื้อสาย พระยาเสนานุชิต (นุช)
บุตร พลเรือโท ด็อกเตอร์ วิทวัส
หลานปู่ พันเอก (พิเศษ) วัฒน
๑. ช. ภูริวัฒน์ ภรรยาชื่อ นางนุส (อุทเสน)

ชั้นที่ ๘
สกุล ณ นคร เชื้อสาย พระยาเสนานุชิต (นุช)
บุตร นายบดินทร์
หลานปู่ พันเอก (พิเศษ) วัฒน
(๒๔๗)
๑. ช. วัตสัน

ชั้นที่ ๘
สกุล ณ นคร เชื้อสาย พระยาเสนานุชิต (นุช)
บุตร นายสุรพงศ์
หลานปู่ นายประสิทธิ์
๑. ช. พงษ์เทพ (เมย์)
๒. ช. พงศธร (แทน)

ชั้นที่ ๘
สกุล ณ นคร เชื้อสาย พระยาเสนานุชิต (นุช)
ธิดา นายกฤษดา
หลานปู่ นายประสิทธิ์
๑. ญ. บุษบากร (ปู)

ชั้นที่ ๘
สกุล ณ นคร เชื้อสาย พระยาเสนานุชิต (นุช)
ธิดา นายสุพชร
หลานปู่ นายประวัติ
๑. ญ. ณธิดา (เปียโน)
๒. ญ. ณนิดา (เลเล่)

ชั้นที่ ๘
สกุล ณ นคร เชื้อสาย พระยาเสนานุชิต (นุช)
บุตรธิดา ด็อกเตอร์ วีรชัย
หลานปู่ นายสุดจิตต์
(๒๔๘)
๑. ช. วีรวุฒิ
๒. ญ. พินิตา

ชั้นที่ ๘
สกุล ณ นคร เชื้อสาย พระยาเสนานุชิต (นุช)
บุตรธิดา นายบรรจบ
หลานปู่ นายเลื่อน
๑. ช. พิเชษฐ์ ภรรยาชื่อ นางเมธินี
๒. ช. พิริยะ ภรรยาชื่อ นางอุสาห์
๓. ช. พิทยา ภรรยาชื่อ นางอนงค์นาฏ
๔. ญ. ณศิตา ณ นคร (ใช้สกุลเดิม) ภรรยา นายพิษณุ พิศิษฐการ มีบุตร คือ
๔.๑ ช. ปัณณธร

ชั้นที่ ๘
สกุล ณ นคร เชื้อสาย พระยาเสนานุชิต (นุช)
บุตรธิดา นายสมภพ
หลานปู่ นายชลอ
๑. ญ. พรวลัญญ์
๒. ช. รณภพ

 

ชั้นที่ ๘
สกุล ณ นคร เชื้อสาย พระยาเสนานุชิต (นุช)
บุตร นายสถาพร
หลานปู่ นายอำพล
๑. ช. ภัทรพล

(๒๔๙)
ชั้นที่ ๙
สกุล ณ นคร เชื้อสาย พระยาเสนานุชิต (นุช)
บุตร นายธันวา
หลานปู่ นายบุญทรง

๑. ช. ธัช

ชั้นที่ ๙
สกุล ณ นคร เชื้อสาย พระยาเสนานุชิต (นุช)
บุตร นายเชษฐา
หลานปู่ นายชลิต
๑. ช. รนน (โต้ง)

ชั้นที่ ๙
สกุล ณ นคร เชื้อสาย พระยาเสนานุชิต (นุช)
ธิดา นายนุชนินทร์
หลานปู่ นายชลิต
๑. ญ. ลินินพัสตรา (ลินิน)

ชั้นที่ ๙
สกุล ณ นคร เชื้อสาย พระยาเสนานุชิต (นุช)
บุตรธิดา ร้อยตรี บูชิต
หลานปู่ นายชลิต
๑. ญ. วัศยา (แก้ม)
๒. ช. ภูมัย (กาย)

(๒๕๐)
ชั้นที่ ๙
สกุล ณ นคร เชื้อสาย พระยาเสนานุชิต (นุช)
บุตรธิดา ร้อยโท รัชตพล
หลานปู่ นายชลิต
๑. ช. อัครยศ (เน็ต)
๒. ญ. อภิกัญญา (เนย)

ชั้นที่ ๙
สกุล ณ นคร เชื้อสาย พระยาเสนานุชิต (นุช)
ธิดา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ด็อกเตอร์ ปิยพร
หลานปู่ ศาสตราจารย์ ด็อกเตอร์ ประเสริฐ

๑. ญ. อาชวี
๒. ญ. ณิชา

ชั้นที่ ๙
สกุล ณ นคร เชื้อสาย พระยาเสนานุชิต (นุช)
บุตร นายฟ้าดล
หลานปู่ ด็อกเตอร์ ประพฤทธิ์
๑. ช. นคร

ชั้นที่ ๙
สกุล ณ นคร เชื้อสาย พระยาเสนานุชิต (นุช)
บุตร นายปิยะ
หลานปู่ นายธงชัย
๑. ช. กษิดิส ใช้นามสกุล รัฐกิจวิจารณ์ ณ นคร
๒. ช. ภรัชย์ ใช้นามสกุล รัฐกิจวิจารณ์ ณ นคร

(๒๕๑)
ชั้นที่ ๙
สกุล ณ นคร เชื้อสาย พระยาเสนานุชิต (นุช)
ธิดา นายธนภูมิ
หลานปู่ นายธงชัย
๑. ญ. โอริสสา ใช้นามสกุล รัฐกิจวิจารณ์ ณ นคร นางนันทนา เป็นมารดา
๒. ญ. คณิตศรา ใช้นามสกุล รัฐกิจวิจารณ์ ณ นคร นางศุภวรรณ เป็นมารดา

ชั้นที่ ๙
สกุล ณ นคร เชื้อสาย พระยาเสนานุชิต (นุช)
ธิดา นายธนรัฐ
หลานปู่ นายธงชัย
๑. ญ. กัณฐ์ตวรรณ (ต้นข้าว) ใช้นามสกุล รัฐกิจวิจารณ์ ณ นคร

ชั้นที่ ๙
สกุล ณ นคร เชื้อสาย พระยาเสนานุชิต (นุช)
บุตรธิดา นายเทพรัฐ
หลานปู่ นายธงชัย
๑. ช. สหรัฐ (เฟิร์ส) ใช้นามสกุล รัฐกิจวิจารณ์ ณ นคร นางอรัญญา เป็นมารดา
๒. ญ. เอเชีย (ใบเฟิร์น) ใช้นามสกุล รัฐกิจวิจารณ์ ณ นคร นางอรัญญา เป็นมารดา
๓. ช. รัสเซีย (เฟี๊ยต) ใช้นามสกุล รัฐกิจวิจารณ์ ณ นคร นางรัชนีกร เป็นมารดา

ชั้นที่ ๙
สกุล ณ นคร เชื้อสาย พระยาเสนานุชิต (นุช)
บุตร นายภาคภูมิ
หลานปู่ นายเรืองชัย
๑. ช. ภูมิภวิทย์

(๒๕๒)
ชั้นที่ ๙
สกุล ณ นคร เชื้อสาย พระยาเสนานุชิต (นุช)
บุตรธิดา นายภูริวัฒน์
หลานปู่ พลเรือโท ด็อกเตอร์ วิทวัส
๑. ญ. ภูริศา (Elly)
๒. ช. ภูมิภวิทย์ (Alex)

ชั้นที่ ๙
สกุล ณ นคร เชื้อสาย พระยาเสนานุชิต (นุช)
ธิดา นายพิเชษฐ์
หลานปู่ นายบรรจบ
๑. ญ. ปณิตฐา

ชั้นที่ ๙
สกุล ณ นคร เชื้อสาย พระยาเสนานุชิต (นุช)
บุตร นายพิริยะ
หลานปู่ นายบรรจบ
๑. ช. ภูดิส

ชั้นที่ ๙
สกุล ณ นคร เชื้อสาย พระยาเสนานุชิต (นุช)
บุตรธิดา นายพิทยา
หลานปู่ นายบรรจบ
๑. ช. พัฒนรัฐ
๒. ญ. กนิษฐนาฏ

Visitors: 23,871