>>>ฐานข้อมูลเพื่อค้นหารายชื่อสายสกุล ณ นคร เชื้อสาย พระยาวิชิตสรไกร (กล่อม)


(๒๕๓)

(๖) สกุล ณ นคร
เชื้อสาย พระยาวิชิตสรไกร (กล่อม)

ชั้นที่ ๔
สกุล ณ นคร เชื้อสาย พระยาวิชิตสรไกร (กล่อม)
บุตรธิดา พระยาวิชิตสรไกร (กล่อม)
หลานปู่ เจ้าพระยานครศรีธรรมราช (น้อย)

๑. ญ. ละม้าย ภรรยา พระนราธิราชภักดี ชั้นที่ ๔ บุตร เจ้าพระยามหาศิริธรรม (น้อยใหญ่) สายสกุล โกมารกุล ณ นคร
๒. พระเสนีนฤเบศร์ (ปั้น) ภรรยาชื่อ นางหนู ชั้นที่ ๔ ธิดา พระอุทัยธานี (ม่วง)
๓. เจ้าจอมเกต ในรัชกาลที่ ๔
๔. ช. หนู
๕. ช. เอียด
๖. ช. ปาน มหาดเล็ก
๗. ช. จุ้ย
๘. ญ. จัน
๙. ช. ตู้
๑๐ ญ. พิน ภรรยา พระศิริธรรมบริรักษ์ (ถัด) ชั้นที่ ๔ บุตร เจ้าพระยานครศรีธรรมราช (น้อยกลาง)
๑๑ หลวงพำนักนิคมคาม (เทียน)
๑๒. ญ. ริ้ว
๑๓. ญ. เข็ม ภรรยา พระพลพยุหสงคราม (กลั่น) ชั้นที่ ๔ บุตร พระยาเสนานุชิต (นุช)
๑๔. ช. เงิน
๑๕. ญ. จีน
๑๖. ญ. เป้า


(๒๕๔)

ชั้นที่ ๕
สกุล ณ นคร เชื้อสาย พระยาวิชิตสรไกร (กล่อม)
บุตรธิดา นายเอียด
หลานปู่ พระยาวิชิตสรไกร (กล่อม)

๑. ช. หนูบงก์
๒. ญ. จีบ
๓. ญ. จันทร์
๔. ช. ริ่น
๕. ช. ร่าน

 

ชั้นที่ ๕
สกุล ณ นคร เชื้อสาย พระยาวิชิตสรไกร (กล่อม)
บุตรธิดา นายปาน
หลานปู่ พระยาวิชิตสรไกร (กล่อม)

๑. ญ. เอียด
๒. ช. ยอด

 

ชั้นที่ ๕
สกุล ณ นคร เชื้อสาย พระยาวิชิตสรไกร (กล่อม)
บุตร นายจุ้ย
หลานปู่ พระยาวิชิตสรไกร (กล่อม)

๑. ช. ดำ


(๒๕๕)
ชั้นที่ ๕
สกุล ณ นคร เชื้อสาย พระยาวิชิตสรไกร (กล่อม)
บุตร นายตู้
หลานปู่ พระยาวิชิตสรไกร (กล่อม)
๑. ขุนอินทคิรี (เอียด)
๒. หลวงอนุสรสิทธิกรรม (ขาว)

ชั้นที่ ๕
สกุล ณ นคร เชื้อสาย พระยาวิชิตสรไกร (กล่อม)
บุตรธิดา หลวงพำนักนิคมคาม (เทียน)
หลานปู่ พระยาวิชิตสรไกร (กล่อม)
๑. ช. เอี่ยม
๒. ญ. จำรัส
๓. ญ. สวัสดิ์ มีบุตรธิดา คือ
๓.๑ ช. ศิริ
๓.๒ ร้อยตำรวจเอก สันทัด
๓.๓ ช. ชัชวาลย์
๓.๔ ญ. สะอาด
๓.๕ ช. สัมฤทธิ์
๔. พันตำรวจตรี พันธ์
๕. ช. ประดิษฐ์
๖. ญ. ทับทิม

ชั้นที่ ๕
สกุล ณ นคร เชื้อสาย พระยาวิชิตสรไกร (กล่อม)
บุตรธิดา นายเงิน
หลานปู่ พระยาวิชิตสรไกร (กล่อม)
(๒๕๖)

๑. ญ. เลข
๒. ญ. ขอม ภรรยา หลวงภักดีดำรงฤทธิ์ (เปรม เพ็ชรานนท์) มีบุตรธิดา คือ
๒.๑ ญ. สว่าง ภรรยา นายพูน มหานนท์
๒.๒ ช. ปราโมทย์
๒.๓ ช. บรรจบ
๒.๔ ช. เกษม
๒.๕ ญ. เปสน
๒.๖ ญ. เมศล์
๒.๗ ญ. ขจิต (เพชรานนท์) รองประธานมูลนิธิสกุล ณ นคร และสายสัมพันธ์ คนที่ ๑ (ร่วมก่อตั้งกับคุณพร้อม ณ นคร)
๒.๘ ช. วิโรจน์
๓. ญ. เขียน ภรรยา นายดอน ชั้นที่ ๕ เชื้อสายพระยาบริรักษ์ภูธร (แสง)
๔. ช. วาด
๕. ญ. นอง ภรรยา นายพร้อม ชั้นที่ ๖ บุตร หลวงอนุสรสิทธิกรรม (ขาว) สายเดียวกัน

 

ชั้นที่ ๖
สกุล ณ นคร เชื้อสาย พระยาวิชิตสรไกร (กล่อม)
บุตร นายหนูบงก์
หลานปู่ นายเอียด

๑. ช. หวล
๒. ช. ทวน
๓. ช. เทียน
๔. ช. ทัศน์
๕. ช. เริ่ม
๖. ช. หล


(๒๕๗)

ชั้นที่ ๖
สกุล ณ นคร เชื้อสาย พระยาวิชิตสรไกร (กล่อม)
บุตรธิดา นายริ่น
หลานปู่ นายเอียด

๑. ญ. นิตย์
๒. ญ. นาค
๓. ช. ช่วง
๔. ช. ชอบ
๕. ช. ยอด
๖. ช. ถนอม
๗. ช. กราย
๘. ญ. ปลีก
๙. ช. เฟื่อง

 

ชั้นที่ ๖
สกุล ณ นคร เชื้อสาย พระยาวิชิตสรไกร (กล่อม)
บุตรธิดา นายร่าน
หลานปู่ นายเอียด

๑. ช. เนื่อง
๒. ช. จัด
๓. ช. แกม
๔. ญ. พิน
๕. ญ. พัน
๖. ช. บัว
๗. ญ. ผิน


(๒๕๘)
ชั้นที่ ๖
สกุล ณ นคร เชื้อสาย พระยาวิชิตสรไกร (กล่อม)
ธิดา นายดำ
หลานปู่ นายจุ้ย
๑. ญ. เอียดใหญ่
๒. ญ. ละเมียด

ชั้นที่ ๖
สกุล ณ นคร เชื้อสาย พระยาวิชิตสรไกร (กล่อม)
บุตรธิดา หลวงอนุสรสิทธิกรรม (ขาว)
หลานปู่ นายตู้
๑. ญ. แดง
๒. ช. พร้อม ภรรยาชื่อ นางนอง ชั้น ๕ ธิดา นายเงิน สายเดียวกัน
๓. หม่อมประเทียบ ใน พลเรือเอก หม่อมเจ้าอุปพัทธพงศ์ ศรีธวัช

ชั้นที่ ๖
สกุล ณ นคร เชื้อสาย พระยาวิชิตสรไกร (กล่อม)
บุตรธิดา นายเอี่ยม
หลานปู่ หลวงพำนักนิคมคาม (เทียน)
๑. ช. เจียรนัย
๒. ญ. ธนศรี
๓. พันตำรวจตรี โสภณ

ชั้นที่ ๖
สกุล ณ นคร เชื้อสาย พระยาวิชิตสรไกร (กล่อม)
ธิดา พันตำรวจตรี พันธ์
หลานปู่ หลวงพำนักนิคมคาม (เทียน)
(๒๕๙)

๑. ญ. อัมพวัน
๒. ญ. มรกต

 

ชั้นที่ ๖
สกุล ณ นคร เชื้อสาย พระยาวิชิตสรไกร (กล่อม)
บุตร นายวาด
หลานปู่ นายเงิน
๑. ช. วงศ์
๒. ช. วิจิตร

 

ชั้นที่ ๗
สกุล ณ นคร เชื้อสาย พระยาวิชิตสรไกร (กล่อม)
ธิดา นายหวล
หลานปู่ นายหนูบงก์
๑. ญ. จำเริญ

 

ชั้นที่ ๗
สกุล ณ นคร เชื้อสาย พระยาวิชิตสรไกร (กล่อม)
บุตรธิดา นายทวน
หลนปู่ นายหนูบงก์
๑. ญ. เนือง
๒. ช. บำรุง
๓. ญ. พิมพ์


(๒๖๐)
ชั้นที่ ๗
สกุล ณ นคร เชื้อสาย พระยาวิชิตสรไกร (กล่อม)
บุตรธิดา นายเทียน
หลานปู่ นายหนูบงก์
๑. ญ. ลาภ
๒. ญ. เคลือบ
๓. ญ. คลาด
๔. ช. เจริญ
๕. ญ. เทียบ
๖. ช. สมุทร
๗. ช. เลี่ยม
๘. ญ. สมบูรณ์
๙. ช. จรูญ
๑๐ ญ. เคลื่อน

ชั้นที่ ๗
สกุล ณ นคร เชื้อสาย พระยาวิชิตสรไกร (กล่อม)
บุตรธิดา นายทัศน์
หลานปู่ นายหนูบงก์
๑. ญ. ลำใย
๒. ช. ลำดวน
๓. ช. นวล
๔. ช. สุพล
๕. ช. สัมฤทธิ์
๖. ญ. ลำยอง
๗. ช. สมปอง

(๒๖๑)
ชั้นที่ ๗
สกุล ณ นคร เชื้อสาย พระยาวิชิตสรไกร (กล่อม)
บุตรธิดา นายเริ่ม
หลานปู่ นายหนูบงก์
๑. ญ. ประคอง
๒. ช. ออมพงศ์
๓. ช. พอพิศ
๔. พันตำรวจเอก สุพจน์
๕. ญ. เริงฤดี

ชั้นที่ ๗
สกุล ณ นคร เชื้อสาย พระยาวิชิตสรไกร (กล่อม)
บุตรธิดา นายหล
หลานปู่ นายหนูบงก์
๑. ญ. จำรัส
๒. ญ. สวัสดิ์
๓. ช. รอบ
๔. ช. ดำริห์

ชั้นที่ ๗
สกุล ณ นคร เชื้อสาย พระยาวิชิตสรไกร (กล่อม)
บุตรธิดา นายช่วง
หลานปู่ นายริ่น
๑. ช. ปรีชา
๒. ญ. นันทา
๓. ญ. สุธี
(๒๖๒)
๔. ญ. ยินดี
๕. ญ. อุไร
๖. ช. พิชิต

ชั้นที่ ๗
สกุล ณ นคร เชื้อสาย พระยาวิชิตสรไกร (กล่อม)
ธิดา นายชอบ
หลานปู่ นายริ่น
๑. ญ. เพ็ญประภา

ชั้นที่ ๗
สกุล ณ นคร เชื้อสาย พระยาวิชิตสรไกร (กล่อม)
บุตรธิดา นายยอด
หลานปู่ นายริ่น
๑. ญ. โสภา
๒. ญ. เกสร
๓. ช. อุบล

ชั้นที่ ๗
สกุล ณ นคร เชื้อสาย พระยาวิชิตสรไกร (กล่อม)
บุตรธิดา นายถนอม
หลานปู่ นายริ่น
๑. ช. สยอง
๒. ช. จำนง
๓. ญ. เสนอ
(๒๖๓)
๔. ช. ศิริ
๕. ช. ปรีชา

ชั้นที่ ๗
สกุล ณ นคร เชื้อสาย พระยาวิชิตสรไกร (กล่อม)
บุตรธิดา นายกราย
หลานปู่ นายริ่น
๑. ญ. สุภาพ
๒. ดาบตำรวจ ณรงค์
๓. ดาบตำรวจ บัญญัติ
๔. ญ. ไม่ทราบชื่อ
๕. ญ. นงลักษณ์

ชั้นที่ ๗
สกุล ณ นคร เชื้อสาย พระยาวิชิตสรไกร (กล่อม)
บุตรธิดา นายเฟื่อง
หลานปู่ นายริ่น
๑. ช. พิชิต
๒. ช. จีราวุฒิ
๓. ญ. นงเยาว์
๔. ญ. เสาวลักษณ์
๕. ญ. เสาวภาคย์
๖. ช. วัชระ

ชั้นที่ ๗
สกุล ณ นคร เชื้อสาย พระยาวิชิตสรไกร (กล่อม)
บุตรธิดา นายเนื่อง
หลานปู่ นายร่าน
(๒๖๔)
๑. ญ. นอง
๒. ญ. จรัส
๓. ญ. ละม้าย
๔. ช. ภิรมย์
๕. ญ. สาคร
๖. ญ. ถนอม
๗. ช. สะเทื้อน

ชั้นที่ ๗
สกุล ณ นคร เชื้อสาย พระยาวิชิตสรไกร (กล่อม)
บุตรธิดา นายจัด
หลานปู่ นายร่าน
๑. ช. โสภณ
๒. ช. สวงค์
๓. ญ. ระเบียบ
๔. ญ. ระบอบ
๕. ญ. นงนภัส เดิมชื่อ ประคิ่น ภรรยา นายหยิวเซี่ยง บวรธนสาร มีบุตรธิดา คือ
๕.๑ ช. กิตติพงศ์ ณ นคร (ใช้สกุลตามมารดา) ภรรยาชื่อ นางจารุวรรณ (อำพันกาญจน์) มีบุตร คือ ๕.๑.๑ ช. ณธัชพงศ์ ณ นคร
๕.๒ ญ. ณีรนุช ณ นคร (ใช้สกุลตามมารดา/ไม่เปลี่ยนสกุลตามสามี) ภรรยา จ่าสิบเอก สัมพันธ์ ศรีสงคราม มีบุตรธิดา คือ
๕.๒.๑ ญ. ณิชาภัทร ศรีสงคราม
๕.๒.๒ ช. ธนยศ ศรีสงคราม
๕.๒.๓ ญ. ปาลินี ศรีสงคราม
๕.๓ ญ. สิริเพ็ญ ณ นคร (ใช้สกุลตามมารดา)
๖. ช. สาธร
๗. พันตำรวจโท สานนท์ ภรรยาชื่อ นางสวาท (พรหมดวง)
๘. ญ. อัมพร

(๒๖๕)
ชั้นที่ ๗
สกุล ณ นคร เชื้อสาย พระยาวิชิตสรไกร (กล่อม)
บุตรธิดา นายพร้อม
หลานปู่ หลวงอนุสรสิทธิกรรม (ขาว)
๑. ช. โสภณ
๒. ญ. โสภา
๓. ญ. เสาวณีย์
๔. ช. ชาลี
๕. ช. จำรูญ
๖. ญ. ประทุม
๗. ญ. ประทีป
๘. ญ. ประเทือง

ชั้นที่ ๗
สกุล ณ นคร เชื้อสาย พระยาวิชิตสรไกร (กล่อม)
บุตร นายเจียรนัย
หลานปู่ นายเอี่ยม
๑. ช. กำแหง
๒. ช. ณรงค์
๓. ช. นิวัตร

ชั้นที่ ๗
สกุล ณ นคร เชื้อสาย พระยาวิชิตสรไกร (กล่อม)
บุตรธิดา นายวงศ์
หลานปู่ นายวาด
๑. ช. นิวัตร
(๒๖๖)
๒. ญ. วดี
๓. ช. ไพฑูรย์
๔. ช. สุธรรม
๕. ญ. สุวัฒนา
๖. จ่าสิบตรี สัณฐาน
๗. ญ. เฉลิมขวัญ
๘. ญ. พรทิพย์

ชั้นที่ ๗
สกุล ณ นคร เชื้อสาย พระยาวิชิตสรไกร (กล่อม)
บุตรธิดา นายวิจิตร
หลานปู่ นายวาด
๑. ช. นิคม
๒. ญ. ภาวิณี
๓. ช. พาณิชย์
๔. ญ. มัณฑนา
๕. ญ. เอมอร
๖. ญ. อัชฌา
๗. ญ. อรชร

ชั้นที่ ๘
สกุล ณ นคร เชื้อสาย พระยาวิชิตสรไกร (กล่อม)
บุตรธิดา นายเจริญ
หลานปู่ นายเทียน
๑. ญ. เรวดี
๒. ช. จุมพล
๓. ช. สมเจริญ
(๒๖๗)
๔. ญ. อรวรรณ
๕. ญ. เพลินเพ็ญ
๖. ญ. สุวาณี
๗. ญ. จุไรรัตน์

ชั้นที่ ๘
สกุล ณ นคร เชื้อสาย พระยาวิชิตสรไกร (กล่อม)
บุตรธิดา นายสมุทร
หลานปู่ นายเทียน
๑. ช. ประจวบ
๒. ญ. สุจินดา
๓. ช. พีระพงศ์
๔. ญ. อำพร
๕. ญ. สุมลฑา
๖. ช. สิทธิราช
๗. ญ. ศุภวรรณ

ชั้นที่ ๘
สกุล ณ นคร เชื้อสาย พระยาวิชิตสรไกร (กล่อม)
บุตรธิดา นายลำดวน
หลานปู่ นายทัศน์
๑. ช. เกษม
๒. ช. เสริม
๓. ช. เศียร
๔. ญ. ปราณี
๕. ญ. ยินดี
๖. ญ. คลิ้ง

(๒๖๘)
ชั้นที่ ๘
สกุล ณ นคร เชื้อสาย พระยาวิชิตสรไกร (กล่อม)
บุตรธิดา นายนวล
หลานปู่ นายทัศน์
๑. ญ. สมหมาย
๒. ช. สมเกียรติ
๓. ช. ประสงค์
๔. ช. วีรวัฒน์
๕. ช. อภิเชษฐ์
๖. ญ. เพ็ญทิพย์
๗. ญ. นุชรี
๘. ญ. ศิริพร

ชั้นที่ ๘
สกุล ณ นคร เชื้อสาย พระยาวิชิตสรไกร (กล่อม)
บุตรธิดา นายสัมฤทธิ์
หลานปู่ นายทัศน์
๑. ญ. กฤษณา
๒. ญ. สุกัลยา
๓. ญ. สุชาดา
๔. ญ. พรทิพย์
๕. ช. วิสิทธิ์
๖. ช. สุรชิต
๗. ญ. จิตลดา
๘. ช. กฤษฎา
๙. ช. ขจร
๑๐. ญ. อรอุมา
๑๑. ช. ธีระยุทธ

(๒๖๙)
ชั้นที่ ๘
สกุล ณ นคร เชื้อสาย พระยาวิชิตสรไกร (กล่อม)
บุตรธิดา นายสมปอง
หลานปู่ นายทัศน์
๑. ญ. สุจินตนา
๒. ญ. สุจิรา
๓. ญ. จารุณี
๔. ช. วัฒนชัย

ชั้นที่ ๘
สกุล ณ นคร เชื้อสาย พระยาวิชิตสรไกร (กล่อม)
บุตรธิดา นายพอพิศ
หลานปู่ นายเริ่ม
๑. ช. ชาญศักดิ์
๒. ช. มนตรี
๓. ช. มนเทียร
๔. ช. สุรพงศ์
๕. ช. มณฑล
๖. ญ. มณฑา
๗. ช. วิชาญ

ชั้นที่ ๘
สกุล ณ นคร เชื้อสาย พระยาวิชิตสรไกร (กล่อม)
บุตรธิดา พันตำรวจเอก สุพจน์
หลานปู่ นายเริ่ม
๑. ช. ธนาภูมิ
(๒๗๐)
๒. ช. พงษ์กำจร
๓. ญ. บุษดี
๔. ญ. ชุติมา
๕. ญ. จุฑารัตน์
๖. ญ. พัทธยา
๗. ช. ภานุมาศ
๘. ญ. นฤมล
๙. ญ. ศิริพร

ชั้นที่ ๘
สกุล ณ นคร เชื้อสาย พระยาวิชิตสรไกร (กล่อม)
บุตรธิดา นายดำริห์
หลานปู่ นายหล
๑. ญ. สุนีย์
๒. ญ. วรรณดี
๓. ช. ประเสริฐ
๔. ญ. นาตยา
๕. ญ. วรรณี

ชั้นที่ ๘
สกุล ณ นคร เชื้อสาย พระยาวิชิตสรไกร (กล่อม)
บุตรธิดา นายพิชิต
หลานปู่ นายช่วง
๑. ญ. ยุพาภรณ์
๒. ช. ธานินทร์
๓. ช. ธาวิต

(๒๗๑)
ชั้นที่ ๘
สกุล ณ นคร เชื้อสาย พระยาวิชิตสรไกร (กล่อม)
บุตรธิดา นายพิชิต
หลานปู่ นายเฟื่อง
๑. ญ. เอกนุช
๒. ช. เอกลักษณ์

ชั้นที่ ๘
สกุล ณ นคร เชื้อสาย พระยาวิชิตสรไกร (กล่อม)
บุตร นายจีราวุฒิ
หลานปู่ นายเฟื่อง
๑. ช. ภัทร
๒. ช. ต่อลาภ

ชั้นที่ ๘
สกุล ณ นคร เชื้อสาย พระยาวิชิตสรไกร (กล่อม)
บุตรธิดา นายโสภณ
หลานปู่ นายจัด
๑. ญ. สุกัญญา
๒. ช. ประยงค์
๓. ช. วิรัตน์
๔. ช. สุรศักดิ์
๕. ช. อภิชาต
๖. ญ. นฤมล
๗. ช. วีระยุทธ

(๒๗๒)
ชั้นที่ ๘
สกุล ณ นคร เชื้อสาย พระยาวิชิตสรไกร (กล่อม)
บุตรธิดา นายสวงค์
หลานปู่ นายจัด
๑. ญ. บังอร
๒. ช. สุวิทย์
๓. ช. สนอง
๔. ช. อภินันท์
๕. ช. บัญญัติ
๖. ช. บัญชา

ชั้นที่ ๘
สกุล ณ นคร เชื้อสาย พระยาวิชิตสรไกร (กล่อม)
บุตรธิดา พันตำรวจโท สานนท์
หลานปู่ นายจัด
๑. ว่าที่ร้อยเอก สรไกร (โจ้) เดิมชื่อ ถวาย
๒. ช. อนุชา (เดียร์)
๓. ญ. ขนิษฐา (ดาว)

ชั้นที่ ๘
สกุล ณ นคร เชื้อสาย พระยาวิชิตสรไกร (กล่อม)
บุตรธิดา นายโสภณ
หลานปู่ นายพร้อม
๑. ญ. ผานิต ภรรยา นายเทียนชัย เหวรารักษ์ มีบุตรธิดา คือ
๑.๑ ช. เทอดชัย
๑.๒ ญ. สุมนยา
๑.๓ ช. ไผท
(๒๗๓)

๒. ช. ดำรัส มีภรรยา ๓ คน คือ (๑) นางเตือนใจ (ขุนรักษาพล) (๒) นางจินดา (ไชยชาญยุทธ) และ (๓) นางพักตรา (แก้วเหมือน)
๓. ช. เมธี ภรรยาชื่อ นางราตรี (ไหลวารินทร์)
๔. ญ. กุหลาบ
๕. ญ. ประณีต
๖. ญ. กฤษณา
๗. ช. อนุรัฐ
๘. ช. ดนัย ภรรยาชื่อ นางพันทิพา (ชนะวรรโณ)
๙. ญ. เนาวรัตน์
๑๐. ช. ทศพล
๑๑. ญ. อัญชลี

 

ชั้นที่ ๘
สกุล ณ นคร เชื้อสาย พระยาวิชิตสรไกร (กล่อม)
ธิดา นายชาลี
หลานปู่ นายพร้อม

๑. ญ. ชมภูนุช
๒. ญ. ชนิดา

 

ชั้นที่ ๘
สกุล ณ นคร เชื้อสาย พระยาวิชิตสรไกร (กล่อม)
บุตรธิดา นายณรงค์
หลานปู่ นายเจียรนัย

๑. ญ. สุภัคสินี
๒. ช. ภัทรพงษ์


(๒๗๔)
ชั้นที่ ๘
สกุล ณ นคร เชื้อสาย พระยาวิชิตสรไกร (กล่อม)
บุตรธิดา นายนิวัตร
หลานปู่ นายเจียรนัย
๑. ญ. เกยุรา
๒. ญ. เกสินี
๓. ช. เกรียงศักดิ์

ชั้นที่ ๘
สกุล ณ นคร เชื้อสาย พระยาวิชิตสรไกร (กล่อม)
บุตรธิดา นายนิวัตร
หลานปู่ นายวงศ์
๑. ญ. เนาวรัตน์
๒. ช. วัชรินทร์
๓. ช. วรพงษ์
๔. ช. วัฒนา
๕. ญ. นงนาฎ
๖. ญ. กมลพร เดิมชื่อ นิภาพร
๗. ช. อนุวัฒน์

ชั้นที่ ๘
สกุล ณ นคร เชื้อสาย พระยาวิชิตสรไกร (กล่อม)
บุตร นายไพฑูรย์
หลานปู่ นายวงศ์
๑. ช. พัฒนพงษ์

(๒๗๕)
ชั้นที่ ๘
สกุล ณ นคร เชื้อสาย พระยาวิชิตสรไกร (กล่อม)
บุตรธิดา จ่าสิบตรี สัณฐาน
หลานปู่ นายวงศ์
๑. ช. เศรษฐา
๒. ญ. อาริตา
๓. ญ. สุพิมพ์

ชั้นที่ ๙
สกุล ณ นคร เชื้อสาย พระยาวิชิตสรไกร (กล่อม)
บุตร ว่าที่ร้อยเอก สรไกร
หลานปู่ พันตำรวจโท สานนท์
๑. ช. เบญจรุทร (มังกร)

ชั้นที่ ๙
สกุล ณ นคร เชื้อสาย พระยาวิชิตสรไกร (กล่อม)
บุตรธิดา นายดำรัส
หลานปู่ นายโสภณ
๑. ญ. มัลลิกา
๒. ญ. มาลินี
๓. ช. ศิริโชค
๔. ญ. กนกวรรณ
๕. ช. ศร
๖. ช. กอบเดช
๗. ช. จักรเลิศ

(๒๗๖)
ชั้นที่ ๙
สกุล ณ นคร เชื้อสาย พระยาวิชิตสรไกร (กล่อม)
บุตรธิดา นายเมธี
หลานปู่ นายโสภณ
๑. ช. สองเมือง
๒. ญ. ปานวาด

ชั้นที่ ๙
สกุล ณ นคร เชื้อสาย พระยาวิชิตสรไกร (กล่อม)
บุตรธิดา นายดนัย
หลานปู่ นายโสภณ
๑. ญ. ศีตา
๒. ช. วิชญ์

Visitors: 23,871