>>>ฐานข้อมูลเพื่อค้นหารายชื่อสายสกุล ณ นคร เชื้อสาย พระอุไทยธานี (ม่วง)


(๒๗๘)

(๘) สกุล ณ นคร
เชื้อสาย พระอุไทยธานี (ม่วง)

ชั้นที่ ๔
สกุล ณ นคร เชื้อสาย พระอุไทยธานี (ม่วง)
บุตรธิดา พระอุไทยธานี (ม่วง)
หลานปู่ เจ้าพระยานครศรีธรรมราช (น้อย)
๑. ช. มุ่ง
๒. เจ้าจอมอำพัน ในรัชกาลที่ ๔
๓. เจ้าจอมกุหลาบ ในรัชกาลที่ ๔
๔. หลวงพิมลสมบัติ (รุ่ง) กรมการเมืองตรัง
๕. หลวงพิทักษ์นาวา (กลิ่น) กรมการเมืองตรัง
๖. ญ. ไผ่ ภรรยา นายวัน ณ พัทลุง มีบุตร คือ
๖.๑ ช. หนูใหญ่
๖.๒ ช. หนูนุ้ย
๗. ญ. บุศย์ ภรรยา พระเพ็ชร์ภักดีศรีพิชัยสงคราม (พลาย) ชั้นที่ ๔ บุตร พระยาบริรักษ์ภูธร (แสง)
๘. ญ. ขาบ ภรรยา นายครุฑ ชั้นที่ ๔ บุตร พระยาเสนานุชิต (นุช)
๙. ญ. ปริก
๑๐. ช. เวก
๑๑. ญ. ลบ
๑๒. ญ. ชี
๑๓. ช. ถัด
๑๔. ช. หนู
๑๕. ช. แจ้ง
๑๖. ญ. ตลับ
๑๗. ญ. หนู ภรรยา พระเสนีนฤเบศร์ (ปั้น) ชั้นที่ ๔ บุตร พระยาวิชิตสรไกร (กล่อม)
๑๘. ช. เนตร ภรรยาชื่อ นางเปี่ยม

(๒๗๙)
ชั้นที่ ๕
สกุล ณ นคร เชื้อสาย พระอุไทยธานี (ม่วง)
บุตรธิดา หลวงพิมลสมบัติ (รุ่ง)
หลานปู่ พระอุไทยธานี (ม่วง)
๑. ญ. เล็ก
๒. ญ. แข
๓. ช. ชื่น
๔. ญ. จอน
๕. ญ. บี้
๖. ญ. พันธุ์

ชั้นที่ ๕
สกุล ณ นคร เชื้อสาย พระอุไทยธานี (ม่วง)
บุตรธิดา หลวงพิทักษ์นาวา (กลิ่น)
หลานปู่ พระอุไทยธานี (ม่วง)
๑. ช. เอี่ยม
๒. ช. ป๋งใหญ่
๓. ช. ป๋งเล็ก
๔. ญ. หนู
๕. ช. หนูพัน

ชั้นที่ ๕
สกุล ณ นคร เชื้อสาย พระอุไทยธานี (ม่วง)
บุตร นายหนู
หลานปู่ พระอุไทยธานี (ม่วง)
๑. ช. เพียร

(๒๘๐)
ชั้นที่ ๕
สกุล ณ นคร เชื้อสาย พระอุไทยธานี (ม่วง)
บุตรธิดา นายเนตร
หลานปู่ พระอุไทยธานี (ม่วง)
๑. ญ. เนื่อง
๒. ญ. อุ่น
๓. ญ. เขียน
๔. ญ. เสงี่ยม
๕. ช. ไข่ ภรรยาชื่อ นางลับ (พยัคฆมาส)
๖. ญ. หวล ภรรยา นายบุญทอง พงศ์วัชร์ มีบุตร คือ
๖.๑ ช. เฉลียว
๖.๒ ช. เฉลิม
๗. ญ. เยื้อน
๘. ช. รื่น ภรรยาชื่อ นางคลิ้ง (ชูด้วง)
๙. ช. จูด

ชั้นที่ ๖
สกุล ณ นคร เชื้อสาย พระอุไทยธานี (ม่วง)
บุตรธิดา นายชื่น
หลานปู่ หลวงพิมลสมบัติ (รุ่ง)
๑. ช. ชม
๒. ญ. เชย
๓. ญ. เชื้อ

ชั้นที่ ๖
สกุล ณ นคร เชื้อสาย พระอุไทยธานี (ม่วง)
บุตรธิดา นายป๋งเล็ก
หลานปู่ หลวงพิทักษ์นาวา (กลิ่น)
(๒๘๑)
๑. ญ. มา
๒. ญ. ปรี ภรรยา นายขาว เกิดควน
๓. ญ. ปริ่ม
๔. ญ. เปรื่อง ภรรยา นายดอน ธนเทพ
๕. ช. เอิบ ภรรยาชื่อ นางแร่ (นุ่นสงค์)

ชั้นที่ ๖
สกุล ณ นคร เชื้อสาย พระอุไทยธานี (ม่วง)
บุตร นายหนูพัน
หลานปู่ หลวงพิทักษ์นาวา (กลิ่น)
๑. ช. เพียร มีภรรยา ๒ คน คือ (๑) นางเอียด (กำเนิด) และ (๒) นางลาภ (ปิ่นสุวรรณ)

ชั้นที่ ๖
สกุล ณ นคร เชื้อสาย พระอุไทยธานี (ม่วง)
บุตร นายไข่
หลานปู่ นายเนตร
๑. ช. ประยูร ภรรยาชื่อ นางพรรณี กาญจนโอภาษ

ชั้นที่ ๖
สกุล ณ นคร เชื้อสาย พระอุไทยธานี (ม่วง)
ธิดา นายรื่น
หลานปู่ นายเนตร
๑. ญ. ถนอม ภรรยา นายซ้อน พรหมทอง มีธิดา คือ
๑.๑ ญ. สมร

(๒๘๒)
ชั้นที่ ๗
สกุล ณ นคร เชื้อสาย พระอุไทยธานี (ม่วง)
บุตรธิดา นายเอิบ
หลานปู่ นายป๋งเล็ก
๑. ช. เอือด ภรรยาชื่อ นางเกือบ (วิเชียร)
๒. ช. อาบ ภรรยาชื่อ นางฉลาด (อภัยพันธ์)
๓. ญ. สมบูรณ์
๔. ญ. ผ่องผิว ภรรยา ร้อยตำรวจโท ไพฑูรย์ แก้วหนัง
๕. ช. ประสิทธิ์ ภรรยาชื่อ นางเอิบ (ชูประสิทธิ์)
๖. ญ. หนูเล็ก ภรรยา นายวิมล บุญเจริญ
๗. ญ. วรรณา ภรรยา ดาบตำรวจ จรินทร์ แพลอย

ชั้นที่ ๗
สกุล ณ นคร เชื้อสาย พระอุไทยธานี (ม่วง)
บุตรธิดา นายเพียร
หลานปู่ นายหนูพัน
นายเพียร มีภรรยา ๒ คน ภรรยาคนที่ ๑ ชื่อ นางเอียด (กำเนิด) มีบุตร คือ
๑. ช. วิเชียร ภรรยาชื่อ นางชลิน (แก้วประชุม)

ภรรยาคนที่ ๒ ชื่อ นางลาภ (ปิ่นสุวรรณ) มีบุตรธิดา คือ

๑. ญ. วัฒนา ภรรยา นายมั่น อู่สูงเนิน มีบุตรธิดา คือ
๒.๑ ช. เกรียงศักดิ์
๒.๒ ญ. นุ้ย
๓. ช. ชาลี
๔. ญ. วิลาศ ภรรยา นายเล็ก บุญญพุกกะนะ มีบุตรธิดา คือ
๔.๑ ญ. วิภา
๔.๒ ญ. พริ้งพรรณ (ต้อย)
(๒๘๓)
๔.๓ ญ. อุษณีย์ (ตุ้ย)
๔.๔ ช. สุภัทร
๕. ช. ธารา ภรรยาชื่อ นางอรุณ (บัวทอง)

 

ชั้นที่ ๗
สกุล ณ นคร เชื้อสาย พระอุไทยธานี (ม่วง)
บุตรธิดา นายประยูร
หลานปู่ นายไข่

๑. ญ. ศิศิรี มีบุตร คือ
๑.๑ ช. มนินธ์ ณ นคร (ใช้สกุลตามมารดา)
๒. ญ. พรรณภัทร
๓. พันตำรวจโท วัลลภ ภรรยาชื่อ นางจิราพร (วงศ์บัณฑิต)
๔. ช. พงษ์ศักดิ์
๕. ญ. จุฑาธิป ภรรยา พันตำรวจเอก กมลชัย ศิริรังษี มีบุตรธิดา คือ
๕.๑ ช. ทินภัทร
๕.๒ ญ. พรปวีณ์
๕.๓ ญ. ภาสิริ
๖. ช. ปรีชา
๗. ญ. เสาวลักษณ์ ภรรยา นายวรเชษฐ จันทพันธ์ มีบุตร คือ
๗.๑ ช. นรเชษฐ
๗.๒ ช. ณฉัตร
๗.๓ ช. ณัชชา
๘. ญ. ภิญรดา ภรรยา นายประสิทธิ์ ชรินานนท์ มีบุตรธิดา คือ
๘.๑ ญ. ษิญาภา
๘.๒ ช. ธนภณ
๙. ช. ปภณ ภรรยาชื่อ นางคัทลียา (ทองโปร่ง)


(๒๘๔)
ชั้นที่ ๘
สกุล ณ นคร เชื้อสาย พระอุไทยธานี (ม่วง)
บุตรธิดา นายเอือด
หลานปู่ นายเอิบ
๑. ช. นิพนธ์ (ติ้ง)
๒. ช. สาคร (ตั้ง)
๓. ญ. ชะอร (สาว)

ชั้นที่ ๘
สกุล ณ นคร เชื้อสาย พระอุไทยธานี (ม่วง)
บุตรธิดา นายอาบ
หลานปู่ นายเอิบ
๑. ญ. ศรีเพ็ญ (เพ็ญ) ภรรยา นายสมเจตน์ ทองรอง มีบุตร คือ
๑.๑ ช. พงค์ธเนศ (กุ๊กไก่) ณ นคร (ใช้สกุลตามมารดา และเป็นบุตรบุญธรรมของนายอาบ) มีธิดา คือ
๑.๑.๑ ญ. ภัทรนัน (ปอย) ณ นคร
ญ. ศรีเพ็ญ สมรสครั้งที่ ๒ กับ นายทองเกลี้ยง พลประสิทธิ์ มีธิดา คือ
๑.๒ ญ. ซารีน่า (แป้ง) ณ นคร (ใช้สกุลตามมารดา)
๒. ช. โสภณ (ต๊อก)
๓. ช. พนม (นม)
๔. ญ. จุฬาลักษณ์ (จุ) ภรรยา นายวีระยุธร พิสุทธิ์เธียร มีธิดา คือ
๔.๑ ญ. วริศรา (เก้า)
๕. ญ. อรอุมา (อร)

ชั้นที่ ๘
สกุล ณ นคร เชื้อสาย พระอุไทยธานี (ม่วง)
บุตรธิดา นายประสิทธิ์
หลานปู่ นายเอิบ
(๒๘๕)
๑. ช. กศดิษฐ์ (กร)
๒. ช. พรชัย (ชัย)
๓. ญ. ปริศนา (เอ)
๔. ญ. รุ้งตะวัน (ตู่)

ชั้นที่ ๘
สกุล ณ นคร เชื้อสาย พระอุไทยธานี (ม่วง)
บุตรธิดา นายวิเชียร
หลานปู่ นายเพียร
๑. ญ. ประเทือง ภรรยา นายสาคร เพชรประสิทธิ์ มีบุตรธิดา คือ
๑.๑ ญ. รัชนี ภรรยา นายมนูญ ศรีธนสาร
๑.๒ ช. วรรณโน
๑.๓ ช. สาธิต
๑.๔ ช. วิธาน
๑.๕ ญ. สุนันทา
๒. ญ. พรรณี ภรรยา พันโท สมบูรณ์ อนันทมาศ มีบุตรธิดา คือ
๒.๑ ช. วินิจ
๒.๒ ช. สุกิตติ์
๒.๓ ช. สิทธิพันธ์
๒.๔ ญ. รัชติยา เมืองสง
๒.๕ ช. พรเสริม
๓. ญ. วิวรรณ ภรรยา นายประกอบ บุญประกาศิต
๔. ช. วิบูลย์ มีภรรยา ๒ คน คือ (๑) นางศศิธร (สุริยน) และ (๒) นางจำหรัด (เอี่ยมอ่อง)

ชั้นที่ ๘
สกุล ณ นคร เชื้อสาย พระอุไทยธานี (ม่วง)
บุตร นายธารา
หลานปู่ นายเพียร
(๒๘๖)
๑. ช. มนต์สรวง (อ้อ) ภรรยาชื่อ นางชลภัสสร (กุ้ง) (วิชัยดิษฐ์)
๒. ช. กฤษนัย (กริด) ภรรยาชื่อ นาง จุฑาพร (ติ๋ว) (เพ็ชร์วงศ์)
๓. ช. ชลนที (กอล์ฟ) ภรรยาชื่อ นางสุภาวดี (ภา) (มิใย)

ชั้นที่ ๘
สกุล ณ นคร เชื้อสาย พระอุไทยธานี (ม่วง)
ธิดา พันตำรวจโท วัลลภ
หลานปู่ นายประยูร
๑. ญ. สุธนา

ชั้นที่ ๘
สกุล ณ นคร เชื้อสาย พระอุไทยธานี (ม่วง)
บุตรธิดา นายปภณ
หลานปู่ นายประยูร
๑. ญ. ภัชริยา
๒. นักเรียนนายร้อยตำรวจ ภคภณ

ชั้นที่ ๙
สกุล ณ นคร เชื้อสาย พระอุไทยธานี (ม่วง)
บุตรธิดา นายวิบูลย์
หลานปู่ นายวิเชียร
นายวิบูลย์ มีภรรยา ๒ คน ภรรยาคนที่ ๑ ชื่อ นางศศิธร (สุริยน) มีธิดา คือ
๑. ญ. ยศพัทธ์ (นก) เดิมชื่อ ศศิวรรณ มีบุตรธิดา คือ
๑.๑ ช. ณฐวัฒน์ ณ นคร (ใช้สกุลตามมารดา และเป็นบุตรบุญธรรมของ นายวิบูลย์)
๑.๒ ญ. อันดามัน พัวตั้วศิลา
(๒๘๗)

ภรรยาคนที่ ๒ ชื่อ นางจำหรัด (เอี่ยมอ่อง) มีบุตร คือ

๑. ช. พันธกานต์ (โปเต้)

 

ชั้นที่ ๙
สกุล ณ นคร เชื้อสาย พระอุไทยธานี (ม่วง)
บุตร นายมนต์สรวง
หลานปู่ นายธารา

๑. ช. ศักดิ์ศกร (อิคิว)

 

ชั้นที่ ๙
สกุล ณ นคร เชื้อสาย พระอุไทยธานี (ม่วง)
บุตร นายกฤษนัย
หลานปู่ นายธารา

๑. ช. ภูศไน (ต้นกล้า)
๒. ช. พัสณัย (ตะวัน)

 

ชั้นที่ ๙
สกุล ณ นคร เชื้อสาย พระอุไทยธานี (ม่วง)
ธิดา นายชลนที
หลานปู่ นายธารา

๑. ญ. ชลนภัทร (แก้มขิม)


(๒๘๘)

หมายเหตุ : หลักฐานทำเนียบเมืองนครศรีธรรมราช รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธ เลิศหล้านภาลัย มีบันทึกว่า ทรงตั้ง พระบริรักษ์ภูเบศร์ (น้อย) เป็น พระยานครศรีธรรมราช สืบแทน เจ้าพระยานครศรีธรรมราช (พัฒน์) และ ทรงตั้ง หลวงอุไภยธานี เป็นผู้อภิบาลเมืองตรัง หลวงอุไภยธานี เป็นบุตร พระยานครศรีธรรมราช (น้อย) และในปีพุทธศักราช ๒๓๔๕ ปรากฏหลักฐานทำเนียบกรมการเมืองตรัง ว่า หลวงอุไภยธานี ได้เป็น พระอุไภยธานี มีตำแหน่งเป็นผู้ว่าราชการเมืองตรังคนแรก ชื่อของ “พระอุไทยธานี (ม่วง)” ตามหนังสือวงศ์สกุล ณ นคร ที่บันทึก โดย นายพลเอก เจ้าพระยาบดินทรเดชานุชิต (แย้ม ณ นคร) ตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๔๘๑ มีความเป็นไปได้ว่า อาจเพี้ยนมาจาก “พระอุไภยธานี” ตามหลักฐานที่มีบันทึกแต่เดิม อย่างไรก็ตาม ในการปรับปรุงทำเนียบสกุล ปี ๒๕๖๓ นี้ ขอยึดชื่อของ “พระอุไทยธานี (ม่วง)” ตามอย่างหนังสือวงศ์สกุล ณ นคร ที่บันทึก โดย นายพลเอก เจ้าพระยาบดินทรเดชานุชิต (แย้ม ณ นคร) ตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๔๘๑ เป็นหลักต่อไป ทั้งนี้เพื่อมิให้เกิดความสับสนกับข้อมูลในบันทึกต่างๆ ที่มีก่อนหน้า จึงเพียงหมายเหตุไว้เป็นข้อสังเกตสำหรับอนุชนคนรุ่นหลังต่อไป : ขอบพระคุณ คุณพรรณภัทร ณ นคร สกุล ณ นคร เชื้อสาย พระอุไทยธานี (ม่วง) ผู้ให้ข้อมูล และอาจารย์พลาดิศัย สิทธิธัญกิจ นักการศึกษา, นักเขียน, นักค้นคว้าฯ ผู้ตั้งข้อสังเกตชื่อตำแหน่ง พระอุไทยธานี

Visitors: 23,871