>>>ฐานข้อมูลเพื่อค้นหารายชื่อสายสกุล ณ นคร เชื้อสาย พระเจริญราชภักดี (ฉิม)


(๒๙๓)

(๑๐) สกุล ณ นคร
เชื้อสาย พระเจริญราชภักดี (ฉิม)

ชั้นที่ ๔
สกุล ณ นคร เชื้อสาย พระเจริญราชภักดี (ฉิม)
บุตรธิดา พระเจริญราชภักดี (ฉิม)
หลานปู่ เจ้าพระยานครศรีธรรมราช (น้อย)
๑. หลวงปรามประทุษฐราษฎร์ (น้อย)
๒. ญ. เอียด ภรรยา พระยาบริรักษ์ภูเบศร์ (เอี่ยม) ชั้นที่ ๔ บุตร เจ้าพระยานครศรีธรรมราช (น้อยกลาง)
๓. ญ. เสม
๔. ช. กัน
๕. ญ. จำเริญ
๖. ญ. เขียน ภรรยา หลวงเทพอาญา (สิงห์) ชั้นที่ ๔ บุตร พระวิชิตสรไกร (หงษ์)
๗. ช. ปุ้ย
๘. ช. เจียม

ชั้นที่ ๕
สกุล ณ นคร เชื้อสาย พระเจริญราชภักดี (ฉิม)
บุตรธิดา หลวงปรามประทุษฐราษฎร์ (น้อย)
หลานปู่ พระเจริญราชภักดี (ฉิม)
๑. ช. เจียม
๒. ญ. เจิม ภรรยา หลวงวิจารณ์ภูธร (กลีบ ณ สงขลา)
๓. ญ. จัน
๔. ช. ขุนนรสุขประสาสน์ (จวน)
๕. ช. จิตร์
(๒๙๔)

๖. ญ. พูน
๗. ญ. ถนอม
๘. ญ. ประกอบ ภรรยา หลวงสฤษฎ์สาราลักษณ์
๙. ช. เจริญ
๑๐. ญ. เอียด
๑๑. ช. เป้า

 

ชั้นที่ ๕
สกุล ณ นคร เชื้อสาย พระเจริญราชภักดี (ฉิม)
บุตร นายกัน
หลานปู่ พระเจริญราชภักดี (ฉิม)

๑. สิบตำรวจโท ขำ
๒. ช. พุ่ม

 

ชั้นที่ ๕
สกุล ณ นคร เชื้อสาย พระเจริญราชภักดี (ฉิม)
บุตรธิดา นายเจียม
หลานปู่ พระเจริญราชภักดี (ฉิม)

๑. ช. แปลก
๒. ช. ปรึก (ใช้นามสกุล บุณยเกียรติ)
๓. ญ. สวาท
๔. ช. สังเวียน
๕. ญ. สงวน
๖. ญ. เสงี่ยม
๗. ช. ด้วน นางเพ็ง (บุญฉันท์) เป็นมารดา


(๒๙๕)
ชั้นที่ ๖
สกุล ณ นคร เชื้อสาย พระเจริญราชภักดี (ฉิม)
บุตรธิดา ขุนนรสุขประสาสน์ (จวน)
หลานปู่ หลวงปรามประทุษฐราษฎร์ (น้อย)
๑. ช. เจือ
๒. ญ. มาลี ภรรยา นายบุญเนื่อง อโนปศิริ
๓. ช. ชำนาญ
๔. ญ. สุดสวาท
๕. ญ. เจียมจิต

ชั้นที่ ๖
สกุล ณ นคร เชื้อสาย พระเจริญราชภักดี (ฉิม)
ธิดา นายพุ่ม
หลานปู่ นายกัน
๑. ญ. ถาวร
๒. ญ. โพยม

ชั้นที่ ๖
สกุล ณ นคร เชื้อสาย พระเจริญราชภักดี (ฉิม)
บุตรธิดา นายแปลก
หลานปู่ นายเจียม
๑. ช. ปลอบ
๒. ญ. อุไร
๓. ญ. วิมล
๔. ญ. วิรัช
๕. ญ. ราณี
(๒๙๖)
๖. ช. กระจ่าง
๗. ช. จินดา
๘. ญ. ประภา

ชั้นที่ ๖
สกุล ณ นคร เชื้อสาย พระเจริญราชภักดี (ฉิม)
บุตรธิดา นายปรึก
หลานปู่ นายเจียม
๑. ช. แอด (ใช้นามสกุล บุณยเกียรติ)
๒. ญ. เล็ก (ใช้นามสกุล บุณยเกียรติ)
๓. ญ. ไม่ทราบชื่อ

ชั้นที่ ๖
สกุล ณ นคร เชื้อสาย พระเจริญราชภักดี (ฉิม)
บุตร นายด้วน
หลานปู่ นายเจียม
๑. ช. สึก
๒. ช. เสนอ
๓. ช. สุชา

ชั้นที่ ๗
สกุล ณ นคร เชื้อสาย พระเจริญราชภักดี (ฉิม)
บุตรธิดา นายชำนาญ
หลานปู่ ขุนนรสุขประสาสน์ (จวน)
๑. ญ. จุฑาทิพย์
(๒๙๗)
๒. ช. อรรถทิพย์
๓. เรือเอก นายแพทย์ จตุพร ผู้อำนวยการฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย
๔. พลเรือเอก อรรถพงษ์ อดีตเจ้ากรมอู่ทหารเรือ และอดีตผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ
๕. ช. ภัทร

 

รูปที่ ๖๖ พลเรือเอก อรรถพงษ์ ณ นคร
อดีตเจ้ากรมอู่ทหารเรือ และอดีตผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ
ชั้นที่ ๗ บุตร คุณชำนาญ ณ นคร
หลานปู่ ขุนนรสุขประสาสน์ (จวน)
(๒๙๘)
ชั้นที่ ๗
สกุล ณ นคร เชื้อสาย พระเจริญราชภักดี (ฉิม)
บุตรธิดา นายปลอบ
หลานปู่ นายแปลก

๑. ช. ปราโมทย์
๒. ญ. ปราณี
๓. ญ. ประทีป
๔. ช. ประจักษ์
๕. ญ. อารีวรรณ
๖. ช. เอกชัย
๗. ช. ชัยเจริญ
๘. ช. วิเชษฐ์
๙. ญ. ศริญญา

 

ชั้นที่ ๗
สกุล ณ นคร เชื้อสาย พระเจริญราชภักดี (ฉิม)
บุตรธิดา นายกระจ่าง
หลานปู่ นายแปลก

๑. ญ. ภิรมย์
๒. ช. เมธา
๓. ช. บรรลือ
๔. ญ. ลัดดา
๕. ช. สหัส
๖. ญ. ณหทัย
๗. ช. ยงยุทธ


(๒๙๙)
ชั้นที่ ๗
สกุล ณ นคร เชื้อสาย พระเจริญราชภักดี (ฉิม)
ธิดา นายจินดา
หลานปู่ นายแปลก

๑. ญ. จิตติมา
๒. ญ. จิรพันธ์
๓. ญ. วิภาวดี

 

ชั้นที่ ๗
สกุล ณ นคร เชื้อสาย พระเจริญราชภักดี (ฉิม)
บุตรธิดา นายสึก
หลานปู่ นายด้วน

๑. ช. ประเสริฐ
๒. ช. ประสิทธิ์
๓. ช. ปิยทัศน์
๔. ช. ประสิน
๕. ญ. อุษา มีบุตรธิดา คือ
๕.๑ ช. สุขสันต์
๕.๒ ญ. สุณิสา
๖. ช. ปรีชา
๗. ช. อมรศักดิ์
๘. ญ. เกษร มีบุตรธิดา คือ
๘.๑ ญ. ปิยนุช
๘.๒ ช. สิทธิกร
๙. ช. ชัยวัฒน์


(๓๐๐)
ชั้นที่ ๗
สกุล ณ นคร เชื้อสาย พระเจริญราชภักดี (ฉิม)
บุตรธิดา นายเสนอ
หลานปู่ นายด้วน
๑. ญ. นลินี มีธิดา คือ
๑.๑ ญ. ชวิศา
๒. ช. นราธิป (สุรศักดิ์)
๓. ญ. นริสา
๔. ญ. นริศรา

ชั้นที่ ๘
สกุล ณ นคร เชื้อสาย พระเจริญราชภักดี (ฉิม)
บุตรธิดา นายชัยเจริญ
หลานปู่ นายปลอบ
๑. ญ. ณัฐธิดา
๒. ช. ณัฐพงษ์
๓. ช. ภรันยู

ชั้นที่ ๘
สกุล ณ นคร เชื้อสาย พระเจริญราชภักดี (ฉิม)
ธิดา นายประเสริฐ
หลานปู่ นายสึก
๑. ญ. วรวรรณ
๒. ญ. สุดสวาท
๓. ญ. สายสุรีย์ มีบุตร คือ
๓.๑ ช. ต่อศักดิ์
๓.๒ ช. ทศพล

(๓๐๑)
ชั้นที่ ๘
สกุล ณ นคร เชื้อสาย พระเจริญราชภักดี (ฉิม)
บุตรธิดา นายประสิทธิ์
หลานปู่ นายสึก
๑. ช. กมลพรรณ
๒. ญ. กัลยานี มีบุตร คือ
๒.๑ ช. ธนวัฒน์
๒.๒ ช. วิทวัส

ชั้นที่ ๘
สกุล ณ นคร เชื้อสาย พระเจริญราชภักดี (ฉิม)
บุตรธิดา นายปิยทัศน์
หลานปู่ นายสึก
๑. ญ. ปารนี
๒. ช. กิตติพงศ์

ชั้นที่ ๘
สกุล ณ นคร เชื้อสาย พระเจริญราชภักดี (ฉิม)
บุตร นายประสิน
หลานปู่ นายสึก
๑. ช. เอกชัย

ชั้นที่ ๘
สกุล ณ นคร เชื้อสาย พระเจริญราชภักดี (ฉิม)
บุตรธิดา นายปรีชา
หลานปู่ นายสึก
๑. ช. ปิยพงศ์
๒. ญ. ณัฐิตา

(๓๐๒)
ชั้นที่ ๘
สกุล ณ นคร เชื้อสาย พระเจริญราชภักดี (ฉิม)
บุตรธิดา นายอมรศักดิ์
หลานปู่ นายสึก
๑. ช. พิตตินันท์
๒. ญ. นันทิกา

ชั้นที่ ๘
สกุล ณ นคร เชื้อสาย พระเจริญราชภักดี (ฉิม)
บุตรธิดา นายชัยวัฒน์
หลานปู่ นายสึก
๑. ญ. กิตติยา
๒. ช. สมพงษ์

ชั้นที่ ๙
สกุล ณ นคร เชื้อสาย พระเจริญราชภักดี (ฉิม)
ธิดา นายนราธิป
หลานปู่ นายเสนอ
๑. ญ. อาภาภัทร
๒. ญ. ณัฐกานต์

ชั้นที่ ๙
สกุล ณ นคร เชื้อสาย พระเจริญราชภักดี (ฉิม)
ธิดา นายกมลพรรณ
หลานปู่ นายประสิทธิ์
๑. ญ. ณัฏฐธิดา
๒. ญ. กัญญาณัฐ

Visitors: 23,871