>>>ฐานข้อมูลเพื่อค้นหารายชื่อสายสกุล ณ นคร เชื้อสาย คุณเถื่อน


(๓๐๗)

(๑๒) สกุล ณ นคร
เชื้อสาย คุณเถื่อน

ชั้นที่ ๔
สกุล ณ นคร เชื้อสาย คุณเถื่อน
บุตรธิดา คุณเถื่อน
หลานปู่ เจ้าพระยานครศรีธรรมราช (น้อย)

๑. ช. นุ้ย ภรรยาชื่อ นางอิน ธิดา นายทัด ณ พัทลุง หลานปู่ พระยาพัทลุง (เผือก)
๒. ญ. นุ้ย

 

ชั้นที่ ๕
สกุล ณ นคร เชื้อสาย คุณเถื่อน
บุตร นายนุ้ย
หลานปู่ คุณเถื่อน

๑ ช. หนูบัว ภรรยาชื่อ นางช้อย (มาลยานนท์)
๒ ช. ฮั่ง ภรรยาชื่อ นางเที่ยง (ศุกระกาญจน์)
๓ ช. ช่วย ภรรยาชื่อ นางอิน (ณ พัทลุง)
๔ ช. เอียด

 

ชั้นที่ ๖
สกุล ณ นคร เชื้อสาย คุณเถื่อน
บุตรธิดา นายหนูบัว
หลานปู่ นายนุ้ย
(๓๐๘)

๑. ญ. สวาสดิ์ ภรรยา ขุนบริรักษ์ภูเบศร์ (แกะ) ชั้นที่ ๕ เชื้อสาย เจ้าพระยานครศรีธรรมราช (น้อยกลาง)
๒. ขุนชินทะเบียนกิจ (ชิน) ภรรยาชื่อ นางผะอบ
๓. ญ. เสงี่ยม
๔. ญ. ใจชื่น เดิมชื่อ ฟื้น ภรรยา พันตำรวจเอก ชวน โกศลนาวิน มีบุตรธิดา คือ
๔.๑ ญ. ชวนศรี ภรรยา พันตำรวจเอก กฤษณ์ วีระรัตน์
๔.๒ พลเรือเอก ธวัชชัย ภรรยาชื่อ นางวารินทร์ (เชี่ยวเวช) และ นางพงษ์จันทร์
๔.๓ ญ. ชวนพิศ ภรรยา พลตำรวจตรี สุวัฒน์ รัตนไชย
๔.๔ ญ. ชวนชื่น ภรรยา Dr. Harald Brzezinka
๔.๕ ญ. สินสิริ ภรรยา พันตำรวจเอก ประยุทธ รักประทุม

 

ชั้นที่ ๖
สกุล ณ นคร เชื้อสาย คุณเถื่อน
บุตรธิดา นายฮั่ง
หลานปู่ นายนุ้ย

๑. ญ. เอียด ภรรยา นายแจ้ง มิตรกูล มีบุตรธิดา คือ
๑.๑ ช. สวาสดิ์
๑.๒ นายแพทย์ จำรัส
๑.๓ นายแพทย์ สมพร
๑.๔ ญ. มณี
๑.๕ นายแพทย์ สัณฐาน
๑.๖ ญ. อุบล
๑.๗ ญ. การุณย์
๒. ญ. ขำ ภรรยา ขุนโกศิกสุโขทัย
๓. ขุนบูรณวาท (พร้อย)
๔. ช. เจริญ


(๓๐๙)

 

รูปที่ ๖๗ ครอบครัว คุณฮั่ง ณ นคร
บุคคลในภาพมี คุณเที่ยง (ศุกระกาญจน์) ณ นคร ภรรยาของ คุณฮั่ง ณ นคร ชั้นที่ ๕ สกุล ณ นคร เชื้อสาย คุณเถื่อน นั่งเป็นประธานอยู่ตรงกลาง ล้อมรอบด้วยลูกๆ ทั้งหมด ๔ ท่าน (จากซ้ายไปขวา) คือ (๑) ลูกคนแรก คุณเอียด (ณ นคร) มิตรกูล, (๒) ลูกคนที่ ๓ ขุนบูรณวาท (พร้อย ณ นคร), (๓) ลูกคนที่ ๔ คุณเจริญ ณ นคร และ (๔) ลูกคนที่ ๒ คุณขำ ภรรยา ขุนโกศิกสุโขทัย ลูกคนแรก คือ คุณเอียด (ณ นคร) มิตรกูล มีทายาทสืบต่อมาเป็นนายแพทย์ ถึง ๓ ท่าน คือ ๑. นายแพทย์ จำรัส, ๒. นายแพทย์ สมพร และ ๓. นายแพทย์ สัณฐาน มิตรกูล น่าชื่นชมยินดียิ่ง : ภาพจาก ด็อกเตอร์ จรรย์จารี ธรรมา ธิดา คุณพัฒน์ศรี (ณ นคร) ธรรมา กับ ทันตแพทย์ อรุณ ธรรมา หลานตา ขุนบูรณวาท (พร้อย ณ นคร)

(๓๑๐)

 

รูปที่ ๖๘ ขุนบูรณวาท (พร้อย ณ นคร)
รับราชการกระทรวงศึกษาธิการ เคยเป็นผู้แทนราษฎรจังหวัดนครศรีธรรมราช
ชั้นที่ ๖ บุตร คุณฮั่ง ณ นคร
หลานปู่ คุณนุ้ย ณ นคร
(๓๑๑)

 

รูปที่ ๖๙ ขุนบูรณวาท (พร้อย ณ นคร)
ขณะเป็นนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองนครศรีธรรมราช
ชั้นที่ ๖ บุตร คุณฮั่ง ณ นคร
หลานปู่ คุณนุ้ย ณ นคร
(๓๑๒)
ชั้นที่ ๖
สกุล ณ นคร เชื้อสาย คุณเถื่อน
บุตรธิดา นายช่วย
หลานปู่ นายนุ้ย
๑. ญ. ชม
๒. ช. อม
๓. ขุนประมาณมทิรา (ไข่)
๔ ญ. เอียด ภรรยา นายนิล ชัยฤกษ์ มีบุตรธิดา คือ
๔.๑ ญ. เชย ภรรยา นายขำ อ่อนเรือง
๔.๒ ช. ฉาย
๕. ช. ทวน
๖. ช. ชิต

ชั้นที่ ๖
สกุล ณ นคร เชื้อสาย คุณเถื่อน
บุตร นายเอียด
หลานปู่ นายนุ้ย
๑. ช. ส่อง
๒. จ่าสิบตรี สว่าง

ชั้นที่ ๗
สกุล ณ นคร เชื้อสาย คุณเถื่อน
บุตรธิดา ขุนชินทะเบียนกิจ (ชิน)
หลานปู่ นายหนูบัว
๑. ช. เชาว์
๒. ญ. ชูศรี ภรรยา นายเหม ตันธนะ มีบุตรธิดา คือ
(๓๑๓)
๒.๑ ญ. ประพิน ภรรยา นายประพันธ์ เหตระกูล
๒.๒ ช. วาสิณ
๓. ช. ประจวบ
๔. ญ. คุณหญิงผคุณ ภรรยา พลเรือเอก สนธิ บุณยชัย อดีตรองผู้บัญชาการทหารเรือ และอดีตรองนายกรัฐมตรี มีบุตรธิดา คือ
๔.๑ ญ. อรวี ภรรยา นายแพทย์ พนม พึ่งเชิดชู
๔.๒ นาวาเอก ยอด ภรรยาชื่อ นางนวพร (สุทัศนานนท์)
๕. พลอากาศตรี ชูโชค ภรรยาชื่อ นางจินตนา
๖. ญ. ชอุ่มศรี ภรรยา ศาสตราจารย์ นายแพทย์ วิกิจ วีรานุวัฒน์ มีธิดา คือ
๖.๑ ญ. ณฐินี
๗. ญ. ชุมแสง ภรรยา นายมนตรี ตันธนะ มีบุตร คือ
๗.๑ ช. มนต์รัก

ชั้นที่ ๗
สกุล ณ นคร เชื้อสาย คุณเถื่อน
บุตรธิดา ขุนบูรณวาท (พร้อย)
หลานปู่ นายฮั่ง
ขุนบูรณวาท (พร้อย) มีภรรยา ๒ คน ภรรยาคนที่ ๑ ชื่อ นางละเอียด (ศรีกฤษณ์) มีบุตรธิดา คือ
๑. ช. พริ้ง ภรรยาชื่อ นางสำเนียง
๒. ญ. ไพเราะ ภรรยา พันเอก (พิเศษ) โกมล ขุทรานนท์
๓. ช. รำไพ ภรรยาชื่อ นางเนาวรัตน์ (จิตราทร)
๔. ญ. ประพฤติ (ปุ้ย) ภรรยา พันตำรวจตรี ไพจิตร วุฒิเสถียร มีบุตรธิดา คือ
๔.๑ ญ. นิภาธิป (น้อยหน่า)
๔.๒ ช. พรพจน์ (นิ้งหน่อง) ภรรยาชื่อ นางธิรัตน์ (ดา) มีธิดา คือ
๔.๒.๑ ญ. ธิภาพร (หนึ่ง)
๕. พันตรี รำพึง (เลน) ภรรยาชื่อ นางอุทัย (วงศ์เบี้ยสัจจ์)
๖. ช. รำเพย (ตุ๊) ภรรยาชื่อ นางเฉลา (ประสพศาสตร์)
(๓๑๔)
ภรรยาคนที่ ๒ ชื่อ นางเอื้อน (ภิรมย์รัตน์) มีบุตรธิดา คือ

๑. ร้อยเอก ไพรัช (เล็ก) ภรรยาชื่อ นางศรีวรรณ (ทรงสมบูรณ์)
๒. เรือตรีหญิง พัฒนา (นุ้ย) ภรรยา พันตำรวจเอก พิเศษ นายแพทย์ ทิพย์ มิตรกูล มีบุตรธิดา คือ
๒.๑ ญ. สุทธินาถ (นาถ) ภรรยา นายกฤต (จ๊อด) บุญเจริญ
๒.๒ ช. วุฒิบูรณ์ (นุ) ภรรยาชื่อ นางสุพัตรา (เล็ก) มีธิดา คือ
๒.๒.๑ ญ. ธิรัญญา (มายด์)
๒.๒.๒ ญ. ธัญญาทิพย์ (มานา)
๒.๓ ช.พูนสิระ (นุด) ภรรยาชื่อ นางวิรยา (แต๋ว) มีธิดา คือ
๒.๓.๑ ญ. สิระยา (นุ่ม)
๒.๓.๒ ญ. ระวิภา (เนตร)
๒.๔ ช. อรรถพล (หน่อย) ภรรยาชื่อ นางณัฐชา (ณัฐ)
๒.๕ ช. สุทธ์กมล (น๊อด) ภรรยาชื่อ นางอมันดา (แอม) มีบุตร คือ
๒.๕.๑ ช. นวมิตร (นิม)
๒.๖ ช. ชลทิพย์ (นิบ)
๓. ญ. พาณี (ตุ๊)
๔. ญ. พัฒน์ศรี (อึ่ง) ภรรยา ทันตแพทย์ อรุณ ธรรมา มีบุตรธิดา คือ
๔.๑ ช. วรพจน์ (โอ๋) ภรรยาชื่อ นางโสภี (จิ๋ม) มีธิดา คือ
๔.๑.๑ ญ. สลิล (แจน)
๔.๒ ญ. พรนภิส (เอ๋) ภรรยา นายอำนาจ (โบ้) สุดโต มีธิดา คือ
๔.๒.๑ ญ. ปิยพัฒน์ (มุก)
๔.๓ ญ. นริศา (แอน)
๔.๔ ญ. ด็อกเตอร์ จรรย์จารี (เอ็ม)
๕ ช. ไพศาล (แอ๊ด) ภรรยาชื่อ นางฉันทนา (เป้า)
๖ ช. พิศุทธ์ (อี๊ด) ภรรยาชื่อ นางเสาวภา (เสาว์) (สุวรรณมงคล)
๗ ช. พิศิษฐ์ (อ๊อด) ภรรยาชื่อ นางศิริวรรณ (แต๋ว) (ฤทธาภัย)
๘ ช. พิทยา (อู๊ด) ภรรยาชื่อ นางยุวรี (ตุ่ม)
๙ ญ. ทิพาพร (แอ๊ว)

(๓๑๕)
ชั้นที่ ๗
สกุล ณ นคร เชื้อสาย คุณเถื่อน
บุตรธิดา นายเจริญ
หลานปู่ นายฮั่ง
นายเจริญ มีภรรยา ๓ คน ภรรยาคนที่ ๑ ชื่อ นางสงวน มีบุตรธิดา คือ
๑. ญ. กำจัด ภรรยา นายเทียมบก แซ่ฉั่ว มีบุตรธิดา คือ
๑.๑ ญ. สุนันท์ ชีวะพันธศักดิ์
๑.๒ ช. บรรจง ชีวะพันธศักดิ์
๑.๓ ญ. เห้ง แซ่ฉั่ว
๑.๔ ช. ก๊กเลี่ยง แซ่ฉั่ว
๑.๕ ช. ชาคริต ชีวะพันธศักดิ์
๑.๖ ญ. ฉวีวรรณ ชีวะพันธศักดิ์
๑.๗ ญ. สารภี ชีวะพันธศักดิ์
๒. ช. ทวี

ภรรยาคนที่ ๒ ชื่อ นางเลี่ยม มีบุตรธิดา คือ

๑. ญ. มณฑา ภรรยา เรืออากาศโท นายแพทย์ ถวิล ลิ่มสุวรรณ มีบุตรธิดา คือ
๑.๑ ช. วิฑูรย์
๑.๒ ญ. วิมล
๑.๓ ญ. วิมาน
๒. ช. ถาวร

ภรรยาคนที่ ๓ ชื่อ นางไสว (พงศ์สัมฤทธิ์) มีบุตรธิดา คือ

๑. ช. สมจิตต์ ภรรยาชื่อ นางจูเพี้ยน (ลิ่มไชยพฤกษ์)
๒. ญ. พูนศรี ภรรยา นายชาญ ฤกษ์เกษม มีบุตรธิดา คือ
๒.๑ ญ. ติ๋ม
๒.๒ ช. ศักดา (เบิ้ม)
๒.๓ ช. ศักดิ์ชัย (เบิร์ด)
๒.๔ ช. ชาญศักดิ์ (บิล)
(๓๑๖)
๓. ญ. ไพฑูรย์ ภรรยา ร้อยตำรวจตรี สังวรณ์ เพชรแก้ว มีบุตรธิดา คือ
๓.๑ ญ. พวงเพชร (กุ้ง) ภรรยา นายวัฒนา ดุลย์เภรี
๓.๒ ญ. พัชราภรณ์ (ก้อย) ภรรยา นายทวีศักดิ์ จันทร์ลอย
๓.๓ ช. พิงพันธ์ (ก้อง)
๓.๔ ช. พงษ์ระพี (ก้อ)
๔. ช. ปรีชา (โต) ภรรยาชื่อ นางรวงมาศ (กาญจนมุกดา)
๕. ช. สุเทพ ภรรยาชื่อ นางปราณี (ศิริพรรณ)
๖. ญ. นิตยา (แต๋ว)
๗. ช. วันชัย (ต๋อย) ภรรยาชื่อ นางนภา

ชั้นที่ ๗
สกุล ณ นคร เชื้อสาย คุณเถื่อน
บุตรธิดา ขุนประมาณมทิรา (ไข่)
หลานปู่ นายช่วย
ขุนประมาณมทิรา (ไข่) มีภรรยา ๒ คน ภรรยาคนที่ ๑ ชื่อ นางแปลก มีธิดา คือ
๑. ญ. สะสม ภรรยา นายสมปอง สุกาญจนะ มีบุตรธิดา คือ
๑.๑ ช. ประเสริฐ
๑.๒ ญ. ประยูรศรี
๑.๓ ช. ประวิทย์
๑.๔ ช. อติวัฒน์

ภรรยาคนที่ ๒ ชื่อ นางจงจิตต์ (กี่) มีบุตรธิดา คือ

๑. ช. สถิตย์
๒. ญ. จาริก ภรรยา นายศักดิ์ ธิติประเสริญ มีบุตรธิดา คือ
๒.๑ ช. นิพนธ์
๒.๒ ช. วิชา
๒.๓ ญ. ภาณี ภรรยา นายวีระ ปฏิเวช
๒.๔ ช. สุวิทย์
๒.๕ ช. สุวัฒน์
๓. ญ. จิราภา
(๓๑๗)
๔. ญ. จุไรรัตน์ ภรรยา นางยงยศ ณ ถลาง มีบุตรธิดา คือ
๔.๑ ญ. เจิดจันทร์ ภรรยา นายธิรงค์ รักตะสุวรรณ
๔.๒ ญ. พันธ์ทิม ภรรยา นายไพศาล ศรีสุรินทร์
๔.๓ ช. ไชยยันต์ ภรรยาชื่อ นางมันทนา (ชูบรรจง)
๔.๔ ญ. อัญชลี ภรรยา ด็อกเตอร์ ปรีชา เปี่ยมพงศ์สานต์
๔.๕ ญ. นรวรรณ
๕. ช. สัญญา
๖. ช. การุณ
๗. ญ. จรุงใจ
๘. ญ. กัลยา
๙. ช. ดำริห์
๑๐. ญ. เพาพะงา
๑๑ ญ. จารุวรรณ ภรรยา นายวิรัช โพธิ์วิจิตร มีบุตร คือ
๑๑.๑ ช. วรินทร์
๑๑.๒ ช. วัชระ

ชั้นที่ ๗
สกุล ณ นคร เชื้อสาย คุณเถื่อน
บุตรธิดา นายทวน
หลานปู่ นายช่วย
นายทวน มีภรรยา ๒ คน ภรรยาคนที่ ๑ ชื่อ นางเงิน (พงศาปาน) มีบุตรธิดา คือ
๑. ญ. ฟอง ภรรยา นายชม สุวรรณภักดี มีบุตรธิดา คือ
๑.๑ ช. สานิช
๑.๒ ญ. กัลยา
๑.๓ ช. สานันท์
๑.๔ ช. ไพโรจน์
๑.๕ ญ. เสน่ห์
๑.๖ ช. เสนอ
(๓๑๘)
๑.๗ ช. สนั่น
๑.๘ ญ. สายพิณ
๑.๙ ญ. จิดาวรรณ
๒. ญ. ผ่อง ภรรยา นายเผียน หนูบุตร มีบุตรธิดา คือ
๒.๑ ญ. อุบล
๒.๒ ช. ยุคล
๒.๓ ช. โสภณ
๒.๔ ญ. ถมยา
๒.๕ ช. สายัณห์
๒.๖ ญ. จิรพันธ์
๒.๗ ญ. รัตนาภรณ์
๓. ญ. มณฑา
๔. ช. จำนง ภรรยาชื่อ นางอำนวย
๕. ช. อรุณ ภรรยาชื่อ นางเขียน

ภรรยาคนที่ ๒ ชื่อ นางนวล (พูนทอง) มีบุตรธิดา คือ

๑. ญ. ประภา ภรรยา นายอำพล วัฒนาพันธ์ มีธิดา คือ
๑.๑ ญ. ทรัสตี (นกน้อย)
๑.๒ ญ. ธิดา (บุ๋ม)
๒. ญ. ละออง ภรรยา นายประดิษฐ์ สุกใส
๓. ช. นิคม ภรรยาชื่อ นางประคิ่น (เทพกวี)
๔. ญ. ดารา ภรรยา ดาบตำรวจ อาคม บัวขาว มีธิดา คือ
๔.๑ ญ. รสสุคนธ์ (หนึ่ง)
๔.๒ ญ. ชาลินี (แพร)

ชั้นที่ ๗
สกุล ณ นคร เชื้อสาย คุณเถื่อน
บุตรธิดา จ่าสิบตรี สว่าง
หลานปู่ นายเอียด
(๓๑๙)
จ่าสิบตรี สว่าง มีภรรยา ๒ คน ภรรยาคนที่ ๑ ชื่อ นางนวล (ชูด้วง) มีบุตรธิดา คือ
๑. ญ. กำจัด
๒. ช. บูรณะ (สร้าง) ภรรยาชื่อ นางสำรวม (นุ่นพันธ์)
๓. ญ. อบรม ภรรยา นายจักรชัย จริยะเวชวัฒนา มีบุตรธิดา คือ
๓.๑ ช. อติเทพ (อ๋อง)
๓.๒ ช. ภัทรชัย (เอ)
๓.๓ ญ. จันทมาส (เจ)
๔. ช. บริพัฒน์ ภรรยาชื่อ นางดรุณี ชั้นที่ ๗ ธิดา นายดวงแขม กับ นางเสงี่ยม (พรหมศิริ) เชื้อสาย พระยาบริรักษ์ภูธร (แสง)
๕. ญ. เบญจะ
๖. ญ. สิริพร
๗. ช. วัฒนา

ภรรยาคนที่ ๒ ชื่อ นางกิ้มห้อง มีธิดา คือ

๑. ญ. เล็ก ภรรยา นายสี สัจจะบุตร มีบุตรธิดา คือ
๑.๑ ญ. หนูรม ภรรยา ร้อยตำรวจตรี เลื่อน ศิลา
๑.๒ ญ. หนูเรียง
๑.๓ ช. หนูเรียง
๑.๔ ช. ประสิทธิ์
๑.๕ ญ. ถนอม ภรรยา นายพิชัย พลเลี้ยง
๑.๖ ญ. อารี ภรรยา นายหนูอัด ยังสังข์
๑.๗ ช. สมคิด
๑.๘ ช. สมศักดิ์
๑.๙ ญ. กัญญาภัค ภรรยา นายอาคม วงศ์วรรณ์

ชั้นที่ ๘
สกุล ณ นคร เชื้อสาย คุณเถื่อน
บุตรธิดา พลอากาศตรี ชูโชค
หลานปู่ ขุนชินทะเบียนกิจ (ชิน)
(๓๒๐)
๑. ญ. กอแก้ว
๒. ช. ธนิต
๓. ญ. ก้อย

ชั้นที่ ๘
สกุล ณ นคร เชื้อสาย คุณเถื่อน
บุตรธิดา นายพริ้ง
หลานปู่ ขุนบูรณวาท (พร้อย)
๑. ช. สุพจน์ (เปี๊ยก) ภรรยาชื่อ นางวิมล (เล็ก)
๒. ญ. ศิริภา (แป๊ว) ภรรยา นายประยุทธ (หรั่ง) แสงโสภา มีบุตรธิดา คือ
๒.๑ ญ. เพ็ญลักษณ์ (ป้อง) ณ นคร (ใช้สกุลตามมารดา)
๒.๒ ช. ศรีกฤษณ์ (ป๋อง) ณ นคร (ใช้สกุลตามมารดา) ภรรยาชื่อ นางจิสุรางค์ (แต๋ง) มีบุตร คือ
๒.๒.๑ ช. กฤติน (เบนซ์) ณ นคร
๒.๒.๒ ช. ณิยกิจ (เบท) ณ นคร
๒.๓ ช. ไพโรจน์ (โป่ง) สุขสมรส ภรรยาชื่อ นางไพลิน (ไก่) มีบุตร คือ
๒.๓.๑ ช. แชมป์ สุขสมรส
๒.๔ ช. นพดล (ต้น) แสงโสภา ภรรยาชื่อ นางเกษร (สาตวงษ์) มีบุตร คือ
๒.๔.๑ ช. ชโรธร แสงโสภา
๒.๔.๒ ช. ณัฐวรุฑ แสงโสภา
๒.๕ ญ. ศันสนีย์ (แป๋ม) ภรรยา นายสิทธิพงศ์ อินทกาญจน์ มีธิดา คือ
๒.๕.๑ ญ. ปุนนดา อินทกาญจน์
๒.๕.๒ ญ. ปลายฟ้า อินทกาญจน์
๒.๖ ช. ยงยุทธ (ก้อย) แสงโสภา ภรรยาชื่อ นางรัดดาวัลย์ (ถาวรเรือง) มีบุตร คือ ๒.๖.๑ ช. วัชรพงษ์ (เดย์) แสงโสภา
๒.๖.๒ ช. เซเว่น แสงโสภา
๒.๗ ช. รณชัย (ก้อง) แสงโสภา
๒.๘ ช. กฤษดา (กบ) แสงโสภา ภรรยาชื่อ นางไอซ์
(๓๒๑)

๓. ช. สรพงศ์ (ปาด) ภรรยาชื่อ นางดรุณี (แดง) (ชื่นชม)
๔. ร้อยโท สุรพันธ์ (ปอ) ภรรยาชื่อ นางโสภา (ต่าย)
๕. ช. ศิริพงศ์ (ป้อม)
๖. พันตรี สุรพล (ปุน) ภรรยาชื่อ นางสุนิสา (ต้อย)

 

ชั้นที่ ๘
สกุล ณ นคร เชื้อสาย คุณเถื่อน
บุตรธิดา นายรำไพ
หลานปู่ ขุนบูรณวาท (พร้อย)

๑. ช. พนัส (แป๊ะ) ภรรยาชื่อ นางพวัล
๒. ช. พนม (ป๊อก)
๓. ญ. รัชนี (แหวว)
๔. ช. ระพีพัฒน์ (หวิว) ภรรยาชื่อ นางอรพรรณ (อ้อย)

 

ชั้นที่ ๘
สกุล ณ นคร เชื้อสาย คุณเถื่อน
บุตรธิดา พันตรี รำพึง
หลานปู่ ขุนบูรณวาท (พร้อย)

๑. ช. เดชา (แอ๊ะ)
๒. พันเอก (พิเศษ) หญิง ดวงพร (แหม่ม) ภรรยา พลเอก ชุมแสง (ไก่) สวัสดิสงคราม มีธิดา คือ
๒.๑ ญ. ดวงกมล (น้ำฝน) ภรรยา นายอานนท์ (อาท) ฉ่ำชื่นวงค์
๒.๒ ญ. สิริกมล (น้ำผึ้ง)
๒.๓ ญ. ดลย์สุรางค์ (น้ำหวาน)


(๓๒๒)
ชั้นที่ ๘
สกุล ณ นคร เชื้อสาย คุณเถื่อน
ธิดา นายรำเพย
หลานปู่ ขุนบูรณวาท (พร้อย)
๑. ญ. พิรพรรณ (แดง) ภรรยา นายยรรยง (ปุ่ม) ชื่นอารมณ์ มีบุตรธิดา คือ
๑.๑ ญ. พรรณมาศ (ป้อม)
๑.๒ ช. ฉัตรชัย (ปอน)
๑.๓ ช. ไกรวุฒิ (ดอน)
๒. ญ. บุศรา (น้อย) มีบุตรธิดา คือ
๒.๑ ญ. อรมณี (ต้นข้าว)
๒.๒ ช. ภัทรพล (กู้)
๓. ญ. พิราวรรณ (ต้อย) มีบุตรธิดา คือ
๓.๑ ญ. นิรดา (ต้อง)
๓.๒ ช. วคิน (ตูมตาม)

ชั้นที่ ๘
สกุล ณ นคร เชื้อสาย คุณเถื่อน
ธิดา ร้อยเอก ไพรัช
หลานปู่ ขุนบูรณวาท (พร้อย)
๑. ญ. ศรีรัตน์ (เล็ก) ภรรยา นายลักษณ์ จิตนุยานนท์ มีธิดา คือ
๑.๑ ญ. พีร์ดา (พีร์)

ชั้นที่ ๘
สกุล ณ นคร เชื้อสาย คุณเถื่อน
บุตรธิดา นายไพศาล
หลานปู่ ขุนบูรณวาท (พร้อย)
(๓๒๓)
๑. ช. พนัทเทพ (ปู)
๒. ญ. บงกช (ปลา)
๓. ช. ทศพล (เปี้ยว)

 

ชั้นที่ ๘
สกุล ณ นคร เชื้อสาย คุณเถื่อน
บุตรธิดา นายพิศุทธ์
หลานปู่ ขุนบูรณวาท (พร้อย)

๑. ญ. ปาริฉัตร (แอ้น) ภรรยา นายวิบูลย์ (บูลย์) วัฒนาศรีโรจน์ มีบุตรธิดา คือ
๑.๑ ช. บริม (บอส)
๑.๒ ญ. ธวัลพร (แบม)
๒. ช. ศาสตราจารย์ ด็อกเตอร์ พฤทธา (หนุ่ม) ภรรยาชื่อ นางยุคิเอะ (Yukie)
๓. ญ. พรรณราย (อ่อน)
๔. แพทย์หญิง พิมพา (จ๋า) ภรรยา นายแพทย์ บรรเจิด (เพ้ง) บาลมงคล มีธิดา คือ ๔.๑ ญ. พีรดา (แพร)
๔.๒ ญ. เพียงขวัญ (พราว)

 

ชั้นที่ ๘
สกุล ณ นคร เชื้อสาย คุณเถื่อน
บุตรธิดา นายพิศิษฐ์
หลานปู่ ขุนบูรณวาท (พร้อย)

๑. ช. พงศ์สิน (สิน) ภรรยาชื่อ นฤมล (มล)
๒. ญ. ศิรินทร์นาถ (ทราย)
๓. ญ. ชาติรัตน์ (ซอ) ภรรยา นายชัยภัทร (โอ่ง) จันทร์แพง มีบุตร คือ
๓.๑ ช. ชัยวัฒน์ (เมฆ)


(๓๒๔)

 

รูปที่ ๗๐ ศาสตราจารย์ ด็อกเตอร์ พฤทธา ณ นคร
ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
วศ.บ. เกียรตินิยมอันดับ ๑ (วิศวกรรมโยธา) รางวัลเหรียญทองพระราชทาน จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, M.Eng. (Structural Engineering) รางวัล The Mahesh Varma Prize จาก Asian Institute of Technology, D.Eng. (Civil Engineering) จาก University of Tokyo, Japan โดยทุนการศึกษา Japan Government Scholarship อดีต หัวหน้าภาควิชาวิศกรรมและเทคโนโลยีโยธา, ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารศูนย์รังสิต สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร, ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร, รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติ สิรินธร, กรรมการอำนวยการ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร, ศาสตราจารย์ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ชั้นที่ ๘ บุตร คุณพิศุทธ์ ณ นคร
หลานปู่ ขุนบูรณวาท (พร้อย ณ นคร)
(๓๒๕)
ชั้นที่ ๘
สกุล ณ นคร เชื้อสาย คุณเถื่อน
ธิดา นายพิทยา
หลานปู่ ขุนบูรณวาท (พร้อย)
๑. ญ. ทิพยา (อ้อ) ภรรยา นายสัมฤทธิ์ ทวีวงศ์ มีบุตร คือ
๑.๑ ช. อิษฎา (อ้ำ)
๑.๒ ช. ณภัทร (การ์ตูน)
๒. ญ. ทิพย์ธิดา (อุ้ย)
๓. ญ. พันทิวา (โอ้)

ชั้นที่ ๘
สกุล ณ นคร เชื้อสาย คุณเถื่อน
บุตรธิดา นายสมจิตต์
หลานปู่ นายเจริญ
๑. ญ. อุบลรัตน์ ภรรยา นายณรงค์ โภชากรณ์ มีบุตร คือ
๑.๑ ช. พงศ์นคร (โตน)
๑.๒ ช. พงศ์ภัทร (เติบ)
๒. ญ. วัฒนา ภรรยา นายวินัย อนันต์ณัฎฐพงศ์ มีบุตรธิดา คือ
๒.๑ ญ. นัยนา (ไตเติล)
๒.๒ ช. ณัฏฐวัฒน์ (เต้)
๓. ญ. จิราภรณ์ (เอี้ยง)
๔. ช. วรพล (อ้น) เดิมชื่อ วรพจน์ ภรรยาชื่อ นางฟองชนก (เก่งการ)

ชั้นที่ ๘
สกุล ณ นคร เชื้อสาย คุณเถื่อน
บุตรธิดา นายปรีชา
หลานปู่ นายเจริญ
(๓๒๖)
๑. ญ. เปศล (อ่อน) ภรรยา นายชาญวิทย์ สุพรรณอาสน์
๒. ช. ศุภฤกษ์ (โด่ง)
๓. ญ. น้ำผึ้ง
๔. ญ. ขนิษฐา (แตน)

ชั้นที่ ๘
สกุล ณ นคร เชื้อสาย คุณเถื่อน
บุตรธิดา นายสุเทพ
หลานปู่ นายเจริญ
๑. ช. ศิริ (เอื้อย)
๒. ญ. กนกนิจ (อุ๊)
๓. ญ. บุษยา (เอ)
๔. ญ. มธวลี (อ้อม)
๕. ญ. กนกวรรณ (ออ)

ชั้นที่ ๘
สกุล ณ นคร เชื้อสาย คุณเถื่อน
บุตร นายวันชัย
หลานปู่ นายเจริญ
๑. ช. ชยพัทธ์ เดิมชื่อ ชานนท์ ภรรยาชื่อ นางสีวรา (วงศ์ไพรบูลย์)
๒. ช. รณชัย
๓. ช. ธนวัฒน์ เดิมชื่อ ไตรภพ ภรรยาชื่อ นางวิรตี (กำเนิด)

ชั้นที่ ๘
สกุล ณ นคร เชื้อสาย คุณเถื่อน
ธิดา นายจำนง
หลานปู่ นายทวน
(๓๒๗)
๑. ญ. นันทิดา

ชั้นที่ ๘
สกุล ณ นคร เชื้อสาย คุณเถื่อน
บุตรธิดา นายอรุณ
หลานปู่ นายทวน
๑. ช. สันติ (ไก่)
๒. ช. อดุลย์ (เป็ด)
๓. ช. ธีรวัฒน์ (ปู)
๔. ญ. มัธนา (แอ๋ว)
๕. ช. ปฐม (อ๊อด)

ชั้นที่ ๘
สกุล ณ นคร เชื้อสาย คุณเถื่อน
บุตรธิดา นายนิคม
หลานปู่ นายทวน
๑. ญ. สุภาพร
๒. ช. จตุพร
๓. ญ. เอมอร
๔. ญ. เอมจิต

ชั้นที่ ๘
สกุล ณ นคร เชื้อสาย คุณเถื่อน
ธิดา นายบูรณะ
หลานปู่ จ่าสิบตรี สว่าง
(๓๒๘)
๑. ญ. สิรินาฏ (ดิว) ภรรยา นายธานินทร์ สุวงศ์วาร มีธิดา คือ
๑.๑ ญ. สโรชา (บัว)
๒. ญ. สุรางคนา (เด)
๓. ญ. สิรินพร (ดี)
๔. ญ. นริสรา (ดวง)

ชั้นที่ ๘
สกุล ณ นคร เชื้อสาย คุณเถื่อน
บุตรธิดา นายบริพัฒน์
หลานปู่ จ่าสิบตรี สว่าง
๑. ญ. กษม (นก)
๒. ช. พัฒนพงศ์ (ไก่) ภรรยาชื่อ นางณัฐพร
๓. ญ. ฐิติพร (มด) สุขพอดี
๔. ช. กชกร (ยอด) ภรรยาชื่อ ฐิติพร (เสวกวงศ์)

ชั้นที่ ๙
สกุล ณ นคร เชื้อสาย คุณเถื่อน
บุตรธิดา นายสุพจน์
หลานปู่ นายพริ้ง
๑. ช. ทรงพล (เป็ก)
๒. ช. ทรงธรรม (ป๊อป)
๓. ญ. สุวิมล (ส้ม) มีธิดา คือ
๓.๑ ญ. (มายด์)

ชั้นที่ ๙
สกุล ณ นคร เชื้อสาย คุณเถื่อน
บุตรธิดา นายสรพงศ์
หลานปู่ นายพริ้ง
(๓๒๙)
๑. ญ. นัยนา (ปาน) ภรรยา นายฐากร นวลศรี มีบุตร คือ
๑.๑ ช. รุต
๒. ช. ดนัย (เปิ้ล) ภรรยาชื่อ นางรุ่ง
๓. ช. สุเมธ (เป็ด)
๔. ญ. ดาริกา (ยุ้ย) ภรรยา จ่าเอก กฤตย์ ขาวละมูล มีธิดา คือ
๔.๑ ญ. ดารากานต์

ชั้นที่ ๙
สกุล ณ นคร เชื้อสาย คุณเถื่อน
บุตรธิดา ร้อนโท สุรพันธ์
หลานปู่ นายพริ้ง
๑. ช. สมพร (โต๊ด)
๒. ญ. (ตัก)
๓. ญ. (ตาล)

ชั้นที่ ๙
สกุล ณ นคร เชื้อสาย คุณเถื่อน
ธิดา นายศิริพงศ์
หลานปู่ นายพริ้ง
๑. ญ. เขมจิรา (ปอย)
๒. ญ. วันทิตา (มะปราง)

ชั้นที่ ๙
สกุล ณ นคร เชื้อสาย คุณเถื่อน
บุตรธิดา พันตรี สุรพล
หลานปู่ นายพริ้ง
(๓๓๐)

๑. ญ. ศิวพร (ตวง) ภรรยา นายหนึ่ง เฮี้ยนชาศรี มีบุตร คือ
๑.๑ ช. ศุภวิทย์ (ฟิว)
๒. ช. นวพล (ตัก)

 

ชั้นที่ ๙
สกุล ณ นคร เชื้อสาย คุณเถื่อน
บุตรธิดา นายพนัส
หลานปู่ นายรำไพ

๑. ช. ธนาวุฒิ (กอล์ฟ) ภรรยาชื่อ นางปิยานี (อุ๊)
๒. ญ. วรรณพร (ก้อย)

 

ชั้นที่ ๙
สกุล ณ นคร เชื้อสาย คุณเถื่อน
บุตร นายระพีพัฒน์
หลานปู่ นายรำไพ

๑. ช. พชร (โดนัท)
๒. ช. พรภัทร (นุก)

 

ชั้นที่ ๙
สกุล ณ นคร เชื้อสาย คุณเถื่อน
ธิดา ศาสตราจารย์ ด็อกเตอร์ พฤทธา
หลานปู่ นายพิศุทธ์

๑. ญ. นินา


(๓๓๑)
ชั้นที่ ๙
สกุล ณ นคร เชื้อสาย คุณเถื่อน
บุตร นายพงศ์สิน
หลานปู่ นายพิศิษฐ์
๑. ช. เขตต์ (มิ่ง)

ชั้นที่ ๙
สกุล ณ นคร เชื้อสาย คุณเถื่อน
บุตรธิดา นายวรพล
หลานปู่ นายสมจิตต์
๑. ช. ธีรภพ (เอก)
๒. ญ. วริฐา (เฟริน์)
๓. ช. ธนิสร (เอ)

ชั้นที่ ๙
สกุล ณ นคร เชื้อสาย คุณเถื่อน
ธิดา นายชยพัทธ์
หลานปู่ นายวันชัย
๑. ญ. ชนิสรา
๒. ญ. ชัญญา

ชั้นที่ ๙
สกุล ณ นคร เชื้อสาย คุณเถื่อน
บุตร นายธนวัฒน์
หลานปู่ นายวันชัย
๑. ช. กันตินันท์

(๓๓๒)
ชั้นที่ ๙
สกุล ณ นคร เชื้อสาย คุณเถื่อน
ธิดา นายพัฒนพงศ์
หลานปู่ นายบริพัฒน์
๑. ญ. ณัฐกฤตา (โดนัท)

ชั้นที่ ๙
สกุล ณ นคร เชื้อสาย คุณเถื่อน
บุตร นายกชกร
หลานปู่ นายบริพัฒน์
๑. ช. วิสาข์ (บอน)
๒. ช. วงศธร (บ๊าส)

ชั้นที่ ๑๐
สกุล ณ นคร เชื้อสาย คุณเถื่อน
บุตรธิดา นายทรงพล
หลานปู่ นายสุพจน์
๑. ช. (ปาล์ม)
๒. ญ. (มิ้นท์)

ชั้นที่ ๑๐
สกุล ณ นคร เชื้อสาย คุณเถื่อน
บุตร นายธนาวุฒิ
หลานปู่ นายพนัส
๑. ช. ศิรประวิชญ์ (เอิร์ธ)
๒. ช. ธดุลยวิชญ์ (ไอคิว)

Visitors: 23,871