๐๒-หอพระอัฐิและอัฐิบรรพชนสกุล โกมารกุล ณ นคร, ณ นคร และจาตุรงคกุล


ที่ดินผืนนี้ เคยเป็นที่ตั้งวังของ พระเจ้านครศรีธรรมราช (หนู) เจ้าประเทศราช มาแต่ครั้งกรุงธนบุรี

พระเจ้านคร (หนู) ในสมัยกรุงธนบุรี ต่อมาเป็น เจ้าพระยานครศรีธรรมราช คนแรก ของกรุงรัตนโกสินทร์ ท่านยังเป็นบิดาของ คุณปราง บรรพสตรีของคนในสกุลเชื้อสายเจ้าพระยานครฯ

ต่อมา เมื่อ เจ้าพระยานครศรีธรรมราช (พัฒน์) ได้เป็นเจ้าเมืองแทน ท่านได้สละวังที่เคยอยู่ เมื่อครั้งเป็นอุปราชฯ สมัยกรุงธนบุรี ให้เป็นวัด ซึ่งก็คือ วัดท่าโพธิ์ ในปัจจุบัน แล้วกลับมารื้อวังเดิมของ เจ้าพระยานคร (หนู) ซึ่งมีศักดิ์เป็นพ่อตา สร้างเป็นจวนขึ้นใหม่แทน

ตั้งแต่สมัย เจ้าพระยานคร (พัฒน์) เป็นต้นมา จวนเจ้าเมืองนครศรีธรรมราช มีลักษณะไม่ต่างจากภาพแรกที่เห็น (ภาพถ่ายในสมัยล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ ๕ สมัยเป็นจวนของเจ้าพระยาสุธรรมมรตรีศรีธรรมราช (หนูพร้อม)) คือ เป็นเรือนไม้ ไม่ก่ออิฐถือปูน หลังคามุงจาก ไม่มุงกระเบื้อง เป็นเช่นนี้เรื่อยมาโดยตลอด

เมื่อสิ้น เจ้าพระยานคร (พัฒน์) แล้ว สถานที่แห่งนี้ก็ตกทอดมาถึง เจ้าพระยานคร (น้อย) เป็นจวนเจ้าเมืองในรุ่นต่อมา ซึ่งที่นี่เอง เป็นสถานที่ให้กำเนิด เจ้าพระยามหาศิริธรรม (น้อยใหญ่), เจ้าพระยานครศรีธรรมราช (น้อยกลาง), พระยาเสน่หามนตรี (น้อยเอียด) และทายาทเชื้อสายเจ้าพระยานคร (น้อย) อีกหลายท่าน ก่อนจะแยกย้ายกันไปเจริญเติบโตในหน้าที่ราชการในสมัยนั้น

โดยมีเจ้าพระยานคร (น้อยกลาง) เป็นผู้อยู่รักษาเมืองนครศรีธรรมราชรุ่นต่อมา

จนมาถึงยุคของเจ้าพระยาสุธรรมมนตรีศรีธรรมราช (หนูพร้อม) ซึ่งเป็นยุคสิ้นสุดตำแหน่งเจ้าเมือง ในช่วงบั้นปลายชีวิตท่าน ท่านได้คิดอุทิศที่ดินผืนนี้แด่ล้นเกล้าล้นกระหม่อมรัชกาลที่ ๕ ซึ่งเป็นที่เคารพเทิดทูนยิ่ง

เพื่อให้ที่ดินผืนสำคัญและมีคุณค่านี้ ตกเป็นของแผ่นดิน เพื่อยังประโยชน์สนองพระเดชพระคุณสืบไป

ณ สถานที่แห่งนี้ มีสิ่งหนึ่งที่ไม่เคยเปลี่ยน นั้นก็คือ "หอพระ" ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปสำคัญ คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดนครศรีธรรมราช นั่นก็คือ พระพุทธสิหิงค์ หอพระนี้ยังคงดำรงอยู่มาโดยตลอด

ต่อมาภายหลัง เมื่อเกิดเรื่องการลักลอบขโมยพระโกศพระอัฐิและโกศอัฐิ ครั้งแรก ตั้งแต่สมัย นายพลเอก เจ้าพระยาบดินทรเดชานุชิต (แย้ม ณ นคร) บุตรของเจ้าพระยาสุธรรมนตรีศรีธรรมราช (หนูพร้อม) ซึ่งเจริญเติบโตในหน้าที่ราชการ ได้เป็นเสนาบดีกระทรวงกลาโหม และเป็นผู้ได้รับพระราชทานนามสกุล ณ นคร ในล้นเกล้าล้นกระหม่อม รัชกาลที่ ๖ นายพลเอก เจ้าพระยาบดินทรเดชานุชิต (แย้ม ณ นคร) จึงให้สร้างพระปรางค์บรรจุพระอัฐิและอัฐิของบรรพชนไว้เบื้องหลังหอพระแห่งนี้ นับแต่นั้นเป็นต้นมา

ดังนั้นในการทำบุญอุทิศแด่บรรพชนทุกครั้ง จึงถือสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่สำคัญที่ทรงคุณค่ายิ่งต่อทายาทเชื้อสายเจ้าพระยานครทั้งหมดทั้งมวล ซึ่งเรื่องนี้มีรายละเอียดอยู่มาก สำหรับท่านที่สนใจอาจอ่านเพิ่มเติมได้ที่ลิงค์ ดังต่อไปนี้ http://www.3sakul.com/17191272/บทนำ

โพสตไว้ : วันพุธที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๓

สำหรับท่านที่ถือความกตัญญูกตเวทีเป็นหนทางเจริญแห่งชีวิต ความรักและศรัทธาต่อบรรพชนเป็นหนึ่งเรื่องสำคัญที่ไม่อาจมองข้าม

มีหลายเหตุผลที่ทำให้ทายาทเชื้อสายเจ้าพระยานครฯ โกมารกุล ณ นคร, ณ นคร และจาตุรงคกุล อาจห่างเหินจากบรรพชน
บรรพชนผู้เป็นรากเหง้าที่แท้จริงของพวกเรา ซึ่งทำให้เราเป็นเราได้จนถึงทุกวันนี้

สถานที่แห่งนี้เป็นของพวกเราญาติพี่น้องสายเลือดเจ้าพระยานครฯ โกมารกุล ณ นคร, ณ นคร และจาตุรงคกุล ทุกคน

ไม่ว่าประวัติศาสตร์จะเป็นเช่นใด แต่ในวันนี้ วันที่พวกเราญาติพี่น้อง ๓ สกุล โกมารกุล ณ นคร, ณ นคร และจาตุรงคกุล ได้ร่วมรวมตัวกัน

สถานที่แห่งนี้รอวันให้พวกเราพร้อมใจกันมาเยือน 
มาทำพิธีกราบไหว้บูชา เพื่อรำลึกคุณ เพื่อเชิดชูเกียรติคุณ เพื่อส่งเสริมเกียรติยศศักดิ์ศรีแห่งบรรพชนให้ปรากฏคงอยู่ ไม่จางหาย

ซึ่งสักวันหนึ่ง อีกไม่นาน พวกเราตัวแทนทายาทเชื้อสายเจ้าพระยานครฯ ญาติพี่น้อง ๓ สกุล โกมารกุล ณ นคร, ณ นคร และจาตุรงคกุล จะได้ร่วมรวมตัวกันทำภาระกิจนี้

เพื่อเป็นความภาคภูมิใจ เป็นเกียรติภูมิ เป็นแบบอย่างอันดีงาม ส่งต่อให้กับอนุชนคนรุ่นหลังสืบไป

ในนาม "กลุ่มเชื้อสายเจ้าพระยานครศรีธรรมราช โกมารกุล ณ นคร, ณ นคร และจาตุรงคกุล" หรือ "กลุ่ม ๓ สกุล"

โพสต์ไว้ : วันศุกร์ที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๓

หมายเหตุ : เครดิตภาพจาก : www.3sakul.com

เจ้าพระยาสุธรรมมนตรีศรีธรรมราช (หนูพร้อม ณ นคร) จางวางเมืองนครศรีธรรมราช เจ้าเมืองนครศรีธรรมราชคนสุดท้ายของกรุงสยาม ผู้มอบสมบัติประจำตระกูลคืนแก่แผ่นดินและลูกหลานเชื้อสายเจ้าพระยานครฯ โกมารกุล ณ นคร, ณ นคร และจาตุรงคกุล

โพสต์ไว้ : วันเสาร์ที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๓

หมายเหตุ : เครดิตภาพจาก : www.3sakul.com

  • สถานที่แรกที่เราจะร่วมกันเดินทางไปกราบไหว้บรรพบุรุษยังเมืองนครศรีธรรมราช ในโครงการที่มีชื่อว่า "ไปกราบไหว้บรรพบุรุษที่เมืองนครกับ กลุ่ม ๓ สกุล" นั่น ก็คือ ๑. วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหา...

  • ในการเดินทางไปกราบไหว้บรรพชนสกุลเชื้อสายเจ้าพระยานคร ลำดับที่ ๓ ตามโครงการนำร่องเดินทางกลับบ้านกราบไหว้บรรพชนกับกลุ่ม ๓ สกุลคือ สุสาน ของ ท่านก๋ง หรือ ฮวงซุ้ย ของ จีนปาด ท่านก๋ง คื...
Visitors: 23,875